Falundafa.org

Hồng Ngâm

 

(Vietnamese Version)


 

 

 

 

 

 


 

Lý Hồng Chí

 

Bản dịch từ tiếng Hán, 5-2002


1. Khổ Kỳ Tâm Chí

Description: http://gb.falundafa.org/chigb/hypic/hy-01--ss.jpg


苦其心志


圓滿得佛果 吃苦當成樂
勞身不算苦 修心最難過
關關都得闖 處處都是魔
百苦一齊降 看其如何活
吃得世上苦 出世是佛陀

一九七六年十二月十七日Khổ Kỳ Tâm Chí

Viên mãn đắc Phật quả,

Cật khổ đương thành lạc.

Lao thân bất toán khổ,

Tu tâm tối nan quá.

Quan quan đô đắc sấm,

Xứ xứ đô thị ma.

Bách khổ nhất tề giáng,

Khán kỳ như hà hoạt.

Cật đắc thế thượng khổ,

Xuất thế thị Phật Đà.

1976 niên 12 nguyệt 17 nhậtDiễn nghĩa:

 

Khổ cái tâm chí này

 

Khổ cái tâm chí này Khổ kỳ tâm chí

Viên mãn rồi đắc quả vị Phật,
Lấy đau khổ làm hỷ lạc.
Cái thân này vất vả đâu có đáng kể gì,
Tu tâm mới thực khó mà qua nổi.
Cửa ải khảo nghiệm nào cũng phải xông pha hết,
Chỗ nào cũng đầy những ma.
Trăm (rất nhiều) khổ đồng thời giáng xuống,
Xem có thể sống được ra sao.
Nếm trải hết cái khổ trên đời,
Xuất thế ấy là Phật Đà.

 

17 tháng Chạp, 1976Tạm dịch:Khổ kỳ tâm chí

Viên mãn đắc Phật quả,

Coi khổ như hỷ lạc.

Nhọc thân nào đáng mấy,

Tu tâm mới khó qua.

Cửa nào cũng phải qua,

Chốn nào cũng đầy ma.

Trăm khổ cùng giáng xuống,

Xem sống nổi ra sao.

Nếm đủ khổ trên đời,

Xuất thế chính Phật Đà.

17 tháng Chạp, 1976


* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Tố Nhân

Description: http://gb.falundafa.org/chigb/hypic/hy-02--ss.jpg做人


為名者氣恨終生
為利者六親不識
為情者自尋煩惱
苦相鬥造業一生
不求名悠悠自得
不重利仁義之士
不動情清心寡慾
善修身積德一世

一九八六年七月十三日Tố Nhân

Vi danh giả khí hận chung sinh,

Vi lợi giả lục thân bất thức;

Vi tình giả tự tầm phiền não,

Khổ tương đấu tạo nghiệp nhất sinh.

Bất cầu danh du du tự đắc,

Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sỹ;

Bất động tình thanh tâm quả dục,

Thiện tu thân tích đức nhất thế.

1986 niên 7 nguyệt 13 nhật


Diễn nghĩa:

 

Làm người

 

Người vì danh, suốt đời mang thù hận,
Người vì lợi, chẳng còn nhìn nhận sáu thân;
Người vì tình cảm tự tìm đến phiền não,
Gắng sức đấu tranh với nhau, một đời tạo nghiệp.
Người không cầu danh, thong thả mà tự được,
Người không coi trọng lợi lộc, là người nhân nghĩa;
Người không động tình cảm, tâm trong sáng ít dục,
Khéo, thiện tu thân, một đời tích đức.

 

13 tháng Bảy, 1986.


Tạm dịch:


Tố Nhân

Người vì danh suốt đời mang hận,

Người vì lợi chẳng nhận sáu thân;

Người vì tình tự tìm phiền não,

Nhọc đấu tranh tạo nghiệp một đời.

Chẳng cầu danh thong dong tự được,

Chẳng trọng lợi kẻ sỹ nhân nghĩa;

Chẳng động tình thanh tâm quả dục,

Thiện tu thân cả đời tích đức.

13 tháng Bảy, 1986.


* * * * * * * * * * * * * * * *

3. Giác Giả

Description: hy-04--ss覺者


常人不知我
我在玄中坐
利慾中無我
百年後獨我

一九八七年二月二日
註:在我沒有傳法之前自己獨修時所寫。Giác Giả

Thường nhân bất tri ngã,

Ngã tại huyền trung toạ;

Lợi dục trung vô ngã,

Bách niên hậu độc ngã.

 

1987 niên 2 nguyệt 2 nhật

 

Chú: tại ngã một hữu truyền Pháp

chi tiền tự kỷ độc tu thời sở tảDiễn nghĩa:

 

Bậc giác ngộ

 

Người thường chẳng biết được ta,
Ta ngồi tại nơi bí mật;
Ta chẳng ở nơi lợi và dục (ham muốn),
Trăm năm sau chỉ có mình ta.

 

Tạm dịch:


Giác Giả

Người thường không biết ta,

Ta ngồi nơi huyền mật;

Chẳng ở chốn lợi dục,

Trăm năm sau mình ta.

2 Tháng Hai, 1987

 

Ghi chú: viết ra trước đây chỉ tu một mình trước khi ra truyền Pháp.


* * * * * * * * * * * * * * * *

4. Thuỳ Cảm Xả Khứ Thường Nhân Tâm

Description: hy-22--ss谁敢舍去常人心


常人只想做神仙,
玄妙后面有心酸;
修心断欲去执著,
迷在难中恨青天。

一九八八年八月九日


Thuỳ Cảm Xả Khứ Thường Nhân Tâm

Thường nhân chỉ tưởng tố thần tiên,
Huyền diệu hậu diện hữu tâm toan;
Tu tâm đoạn dục khứ chấp trước,
Mê tại nạn trung hận thanh thiên.

1988 niên 8 nguyệt 9 nhật

 

Diễn nghĩa:

Ai can đảm xả bỏ tâm của người thường


Người thường chỉ mong muốn làm thần tiên,
[Nhưng đâu biết] đằng sau bề mặt huyền điệu là những tâm khó khăn;
[Người ta phải] tu tâm dứt ham muốn bỏ tâm chấp trước,
[Còn nếu không thì] mê muội trong khổ nạn mà hận trời xanh.

Tạm dịch:

Thuỳ Cảm Xả Khứ Thường Nhân Tâm

Người thường chỉ mong làm thần tiên,
Mặt sau huyền điệu bao tâm phiền;
Tu tâm đoạn dục xả chấp trước,
Mê mờ gặp nạn hận thanh thiên.

9 tháng Tám, 1988


* * * * * * * * * * * * * * * *

5. Nguyện

Description: http://gb.falundafa.org/chigb/hypic/hy-06--ss.jpg

茫茫天地我看小
浩瀚蒼穹是誰造
乾坤之外更無垠
為了洪願傳大道

一九九零年一月一日


Nguyện

Mang mang thiên địa ngã khán tiểu,

Hạo hãn thương khung thị thuỳ tạo?

Càn khôn chi ngoại cánh vô ngân,

Vi liễu hồng nguyện truyền Đại Đạo.

1990 niên 1 nguyệt 1 nhậtDiễn nghĩa:


Nguyện

 

Trời đất rộng lớn kia là nhỏ bé trong mắt ta,
Gầm trời xanh to lớn này hỏi biết ai tạo đựng?
Ngoài càn khôn vũ trụ này còn vô biên hơn nữa,
Chính vì thệ nguyện to lớn mà truyền Đại Đạo.

 

Tạm dịch:


Nguyện

Thiên địa mênh mang, ta thấy nhỏ,

Gầm trời to lớn, hỏi ai làm?

Ngoài càn khôn này còn lớn nữa,

Vì hồng nguyện ấy Đại Đạo truyền.

1 tháng Giêng, 1990

* * * * * * * * * * * * * * * *

6. Vô Tồn

Description: http://gb.falundafa.org/chigb/hypic/hy-08--ss.jpg無存


生無所求
死不惜留
蕩盡妄念
佛不難修

一九九一年十月二十日


Vô Tồn

Sinh vô sở cầu,

Tử bất tích lưu.

Đãng tận vọng niệm,

Phật bất nan tu.

1991 niên 10 nguyệt 20 nhậtDiễn nghĩa:


Không tồn

 

Khi sống không có chỗ cầu,
Khi chết không hối tiếc lưu luyến;
Trừ sạch hết vọng niệm,
Tu Phật không khó.

 

Tạm dịch:


Vô Tồn

Sống chẳng tham cầu,

Chết không lưu luyến;

Sạch bong vọng niệm,

Tu Phật không khó.

20 tháng Mười, 1991


* * * * * * * * * * * * * * * *

7. Pháp Luân Đại Pháp

Description: http://gb.falundafa.org/chigb/hypic/hy-09--ss.jpg法輪大法


功修有路心為徑
大法無邊苦作舟

一九九二年七月二十四日


Pháp Luân Đại Pháp

Công tu hữu lộ tâm vi kính

Đại Pháp vô biên khổ tố chu

1992 niên 7 nguyệt 24 nhậtDiễn nghĩa:


Pháp Luân Đại Pháp

 

Có đường tu luyện công phu, tâm là đường tắt nhất
Đại Pháp không ngằn mé lấy khổ làm thuyền

Tạm dịch:


Pháp Luân Đại Pháp

Tu luyện có đường tâm là tắt

Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền

24 tháng Bảy, 1992


* * * * * * * * * * * * * * * *

8. Dung Pháp

Description: http://gb.falundafa.org/chigb/hypic/hy-10--ss.jpg容法


佛光普照
禮義圓明
共同精進
前程光明

一九九二年十二月二十七日


Dung Pháp

Phật quang phổ chiếu,

Lễ nghĩa viên minh.

Cộng đồng tinh tấn,

Tiền trình quang minh.

1992 niên 12 nguyệt 27 nhật


Diễn nghĩa:


Pháp dung [nạp tất cả]

Ánh sáng của Phật chiếu rọi khắp cả,

[Đến đâu thì] mọi điều đều được chỉnh lại cho đúng;

Cộng đồng (mọi người) đều tinh tấn [tu tâm dưỡng tính],

Tương lai sẽ sáng tỏ minh bạch.

 

Ghi chú: Trong cuốn Chuyển Pháp Luân [转法论] có giải thích kỹ về Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh. Bài này nguyên phần phiên Hán-Việt đã rõ nghĩa. Xin đọc giả đọc thẳng, không dịch thơ.


* * * * * * * * * * * * * * * *

9. Thừa Chính Pháp Thuyền

Description: http://gb.falundafa.org/chigb/hypic/hy-11--ss.jpg乘正法船


真乎玄乎修乎
惚兮恍兮悟兮

一九九三年一月十七日


Thừa Chính Pháp Thuyền

Chân hồ huyền hồ tu hồ

Hốt hề hoảng hề ngộ hề

1993 niên 1 nguyệt 17 nhật

Diễn nghĩa:


Lên con thuyền chính Pháp

Đây có phải là chân [thực], là huyền [ảo], hay là tu [luyện]

Đây là là mơ (hốt), là tỉnh (hoảng), hay này là [giác] ngộ

17 tháng Giêng, 1993

 

Ghi chú: Chữ hồ [乎] và hề [兮] là những chữ cảm thán.


* * * * * * * * * * * * * * * *

10. Vô Vi

Description: hy-12--ss無為


三教修煉講無為
用心不當即有為
專行善事還是為
執著心去真無為

一九九三年一月十七日


Vô Vi

Tam giáo tu luyện giảng vô vi,

Dụng tâm bất đương tức hữu vi;

Chuyên hành thiện sự hài thị vi,

Chấp trước tâm khứ chân vô vi.

1993 niên 1 nguyệt 17 nhật


Diễn nghĩa:


Vô vi

Tu luyện của tam giáo đều dạy vô vi,
Dùng tâm không cẩn thận thời là hữu vi;
Chuyên làm về việc thiện vẫn là [hữu] vi,
Tống khứ tâm chấp trước [mới là] vô vi chân thật.

 

Tạm dịch:


Vô Vi

Tu luyện tam giáo giảng vô vi,

Dụng tâm không khéo lạc hữu vi;

Chuyên làm việc thiện vẫn là vi,

Bỏ tâm chấp trước: chân vô vi.

17 tháng Giêng, 1993

 

Ghi chú: Tam giáo [三教] là Phật giáo, Đạo giáo (Lão giáo) và Nho giáo (Khổng giáo).


* * * * * * * * * * * * * * * *

11. Học Đại Pháp

Description: hy-13--ss學大法


根基為先天之條件
正悟為上士之慧因
存真善忍心中有道
修法輪大法可圓滿

一九九三年二月十八日


Học Đại Pháp

Căn cơ vi tiên thiên chi điều kiện,

Chính ngộ vi thượng sĩ chi huệ nhân.

Tồn Chân Thiện Nhẫn tâm trung hữu Đạo,

Tu Pháp Luân Đại Pháp khả viên mãn.

1993 niên 2 nguyệt 18 nhật


Diễn nghĩa:


Học Đại Pháp

Căn cơ [chỉ] là điều kiện ban đầu (trước lúc ra đời),
Giác ngộ chân chính [mới] là cái nhân (lõi) huệ của bậc hơn người.
Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn [thì] trong tâm có Đạo,
Tu Pháp Luân Đại Pháp [thì] có thể viên mãn.

 

Tạm dịch:


Học Đại Pháp

Căn cơ kia ấy điều kiện ban đầu,

Chính giác kia ấy trí huệ hơn người.

Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn, tâm có Đạo,

Tu Pháp Luân Đại Pháp, khả viên mãn.

18 tháng Hai, 1993

 

Chú thích: (i) tiên thiên: Cái gì có từ đầu là tiên thiên [先天], trái nghĩa là hậu thiên [后天]. (ii) thượng sỹ: về ngộ tính của người học, Lão Tử có phân thành thượng, trung, hạ: [上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士
闻道,大笑之;不笑不足以为道。] Thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi; trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sỹ văn Đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân đã giảng rõ điểm này.

* * * * * * * * * * * * * * * *

12. Viên Minh圓明


心懷真善忍
修己利與民
大法不離心
它年定超人

一九九四年二月二十八日


Viên Minh

Tâm hoài Chân Thiện Nhẫn,

Tu kỷ lợi dữ dân

Đại Pháp bất ly tâm,

Tha niên định siêu nhân.

1994 niên 2 nguyệt 28 nhật


Diễn nghĩa:


Tròn đầy sáng tỏ

 

Tâm trân trọng/nghĩ về Chân Thiện Nhẫn,
Tự tu cho mình và có lợi cho [nhân] dân.
Đại Pháp không rời khỏi tâm,
Đến năm ấy [nhất] định là siêu nhân.

Tạm dịch:


Viên Minh

Tâm mang Chân Thiện Nhẫn

Tự tu và lợi dân.

Đại Pháp chẳng dời tâm,

Năm ấy định siêu nhân.

28 tháng Hai, 1994


* * * * * * * * * * * * * * * *

13. Cầu Chính Pháp Môn

Description: hy-15--ss求正法門


功能本小術
大法是根本

一九九四年四月二日


Cầu Chính Pháp Môn

Công năng bản tiểu thuật,

Đại Pháp thị căn bản.

1994 niên 4 nguyệt 2 nhật.

Diễn nghĩa:


Cầu Pháp môn chân chính

 

Công năng về bản chất là những thuật nhỏ bé,
Đại Pháp mới là gốc, là căn bản.


Tạm dịch:


Cầu Chính Pháp Môn

Công năng là thuật nhỏ,

Đại Pháp là căn bản.


2 tháng Tư, 1994


* * * * * * * * * * * * * * * *

14. Đắc Pháp

Description: hy-16--ss得法


真修大法
唯此為大
同化大法
它年必成

一九九四年七月七日


Đắc Pháp

Chân tu Đại Pháp,

Duy thử vi đại.

Đồng hoá Đại Pháp

Tha niên tất thành.

1994 niên 7 nguyệt 7 nhật

Diễn nghĩa:


Đắc Pháp

 

Chân tu Đại Pháp,
Chỉ có cái đó là lớn.
Đồng hoá Đại Pháp,
Đến năm ấy tất thành công.


Tạm dịch:


Đắc Pháp

Chân tu Đại Pháp,

Chỉ nó là lớn.

Đồng hoá Đại Pháp,

Năm ấy tất thành.

7 tháng Bảy, 1994

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

15. Duyên

Description: hy-17--ss

大覺心更明
得法世間行
悠悠數千載
緣到法已成

一九九四年八月二十七日


Duyên

Đại Giác tâm cánh minh,

Đắc Pháp thế gian hành.

Du du số thiên tải,

Duyên đáo Pháp dĩ thành.


1994 niên 8 nguyệt 27 nhật

Diễn nghĩa:


Duyên

 

Tâm của bậc đại giác ngộ còn sáng tỏ hơn nữa,
Đắc Pháp [thời] hành sự nơi thế gian.
Thong thả theo số nghìn [năm] trôi qua,
[Khi] duyên đến thì Pháp đã thành công.


Tạm dịch:


Duyên

Tâm đại giác rất sáng,

Đắc Pháp thế gian hành.

Thuận số qua nghìn năm,

Duyên đến Pháp sẽ thành.

27 tháng Tám, 1994


* * * * * * * * * * * * * * * *

16. Liễu Nguyện

Description: hy-18--ss了願


同心來世間
得法已在先
它日飛天去
自在法無邊

一九九四年八月二十七日


Liễu nguyện

Đồng tâm lai thế gian,

Đắc Pháp dĩ tại tiên.

Tha nhật phi thiên khứ,

Tự tại Pháp vô biên.


1994 niên 8 nguyệt 27 nhật

Diễn nghĩa:


Hoàn tất thệ nguyện

 

Cùng một tâm ý đến thế gian,
Trước đây đã đắc Pháp.
Một ngày kia bay lên trời mà đi,
Pháp không ngằn mé tự tại.


Tạm dịch:


Liễu nguyện

Đồng tâm đến thế gian,

Vốn đắc Pháp đã lâu.

Mai ngày bay về trời,

Tự tại Pháp vô biên.

27 tháng Tám, 1994


* * * * * * * * * * * * * * * *

17. Trợ Pháp

Description: hy-19--ss助法


發心度眾生
助師世間行
協吾轉法輪
法成天地行

一九九四年八月二十八日


Trợ Pháp

Phát tâm độ chúng sinh,

Trợ sư thế gian hành;

Hiệp ngô chuyển Pháp luân,

Pháp thành thiên địa hành.


1994 niên 8 nguyệt 28 nhật


Diễn nghĩa:


Trợ giúp Pháp

 

Phát tâm nguyện cứu độ chúng sinh,
Hành sự nơi thế gian [để] trợ giúp Thầy;
Kết hợp với tôi [để] quay bánh xe Pháp,
Pháp thành công [rồi] hành sự khắp trời đất.

 

Tạm dịch:

Trợ Pháp

Phát tâm độ chúng sinh,

Giúp thầy việc nhân thế;

Cùng ta chuyển Pháp luân,

Pháp thành thiên địa hành.

28 tháng Tám, 1994


* * * * * * * * * * * * * * * *

18. Nhân Quả

Description: hy-20--ss因果


非是修行路上苦
生生世世業力阻
橫心消業修心性
永得人身是佛祖

一九九四年九月十五日


Nhân Quả

Phi thị tu hành lộ thượng khổ,

Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở;

Hoành tâm tiêu nghiệp tu tâm tính,

Vĩnh đắc nhân thân thị Phật tổ.

1994 niên 8 nguyệt 15 nhật

Diễn nghĩa:


Nhân quả

 

Không phải tu hành nghĩa là đi trên con đường khổ,
[Mà là] nghiệp lực từ đời này đời khác ngăn trở;
Quyết tâm, làm tiêu nghiệp và tu tâm tính,
Vĩnh viễn được thân người là Phật tổ.


Tạm dịch:


Nhân Quả

Tu hành đâu phải là đường khổ,

Nghiệp lực bao đời nay ngăn trở;

Quyết tâm tiêu nghiệp tu tâm tính,

Mãi được nhân thân là Phật tổ.

15 tháng Tám, 1994


* * * * * * * * * * * * * * * *

19. Mê Trung Tu

Description: hy-21--ss迷中修


常人難知修煉苦
爭爭鬥鬥當作福
修得執著無一漏
苦去甘來是真福

一九九四年九月十五日


Mê Trung Tu

Thường nhân nan tri tu luyện khổ,

Tranh tranh đấu đấu đang tố phúc;

Tu đắc chấp trước vô nhất lậu,

Khổ khứ cam lai thị chân phúc.

1994 niên 9 nguyệt 15 nhật

Diễn nghĩa:


Tu trong mê muội

 

Người thường khó mà hiểu được khổ [hạnh] của tu luyện,
Tranh đấu hoài để hưởng phúc lạc;
Tu đến chấp trước không còn lậu,
Khổ đi rồi ngọt đến đấy là phúc lạc chân chính.


Tạm dịch:


Mê Trung Tu

Người thường đâu biết khổ nơi tu,

Tranh tranh đấu đấu để làm phúc;

Tu đến chấp trước không một lậu,

Khổ tận cam lai là chân phúc.

15 tháng Chín, 1994


* * * * * * * * * * * * * * * *

20. Thực Tu

Description: hy-22--ss實修


學法得法
比學比修
事事對照
做到是修

一九九四年十月七日

Thực Tu

Học Pháp đắc Pháp,

Tỉ học tỉ tu,

Sự sự đối chiếu,

Tố đáo thị tu.

1994 niên 10 nguyệt 7 nhật

Diễn nghĩa:


Tu thật sự

 

Học Pháp được Pháp,
So sánh việc học việc tu với nhau,
Mọi việc cứ thế mà đối chiếu,
Làm đến thế tức là tu.


Tạm dịch:


Thực Tu

Học Pháp đắc Pháp,

So tu so học,

Mỗi mỗi đối chiếu,

Làm thế là tu.


7 tháng Mười, 1994.


* * * * * * * * * * * * * * * *

21. Phật Pháp Viên Dung

Description: hy-23--ss佛法圓容


廣傳大法
度人出五行
恒心修煉
圓滿超三界

一九九四年十月十五日Phật Pháp Viên Dung

Quảng truyền Đại Pháp,

Độ nhân xuất ngũ hành;

Hằng tâm tu luyện,

Viên mãn siêu tam giới.

1994 niên 10 nguyệt 15 nhật

Tạm dịch:


Phật Pháp Viên Dung

Truyền rộng Đại Pháp,

Độ người xuất ngũ hành;

Tâm thường tu luyện,

Viên mãn siêu tam giới.

 

15 tháng Mười, 1994

 

Ghi chú: Trong cuốn Chuyển Pháp Luân [转法论] có giải thích kỹ về xuất ngũ hành, siêu tam giới.


* * * * * * * * * * * * * * * *

22. Tái Độ

Description: hy-24--ss再度


法輪常轉度眾生
學法得法修心性
末法之時輪再轉
有緣之士心法明

一九九四年十二月二十七日


Tái Độ

Pháp Luân thường chuyển độ chúng sinh,

Học Pháp đắc Pháp tu tâm tính;

Mạt Pháp chi thời luân tái chuyển,

Hữu duyên chi sỹ tâm Pháp minh.

1994 niên 12 nguyệt 27 nhật


Diễn nghĩa:


Cứu độ lại [lần nữa]

 

Bánh xe Pháp chuyển động không ngừng cứu độ chúng sinh,
Học Pháp được Pháp tu tâm tính;
Thời mạt Pháp xoay chuyển qua lại lần nữa,
Kẻ sỹ có duyên thì Tâm Pháp rõ ràng.

Tạm dịch:


Tái Độ

Pháp Luân thường chuyển độ chúng sinh,
Học Pháp đắc Pháp tu tâm tính;
Ấy thời mạt Pháp vần xoay chuyển,
Kẻ sỹ có duyên Tâm Pháp minh.

27 tháng Chạp, 1994

* * * * * * * * * * * * * * * *

23. Chân Tu

Description: hy-25--ss真修


心存真善忍
法輪大法成
時時修心性
圓滿妙無窮

一九九四年十二月二十七日


Chân tu

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn,

Pháp chuyển Đại Pháp thành;

Thời thời tu tâm tính,

Viên mãn diệu vô cùng.

1994 niên 12 nguyệt 27 nhật

Diễn nghĩa:


Chân tu

Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn trong tâm,

Pháp chuyển Đại Pháp thành công;

Thường xuyên tu tâm tính,

Viên mãn kỳ diệu vô cùng.

27 tháng Chạp, 1994

* * * * * * * * * * * * * * * *

24. Đồng Hoá Viên Mãn

Description: hy-26--ss同化圓滿

乾坤茫茫
一輪金光
覺者下世
天地同向
宇宙朗朗
同化法光
圓滿飛升
同回天堂

一九九四年十二月三十一日


Đồng Hoá Viên Mãn

Càn khôn mang mang,

Nhất luân kim quang.

Giác Giả hạ thế,

Thiên địa đồng hướng.

Vũ trụ lãng lãng,

Đồng hoá Pháp quang.

Viên mãn phi thăng,

Đồng hồi thiên đường.

1994 niên 12 nguyệt 31 nhật

Diễn nghĩa:

 

Đồng hoá viên mãn

 

Càn khôn mênh mông rộng lớn,
Một bánh xe ánh sáng vàng kim.
Bậc giác ngộ giáng hạ thế gian,
Tất cả trời đất đều cùng hướng vào [Người].
Toàn vũ trụ sáng sủa quang đãng,
Đồng hoá vào ánh sáng của Pháp.
[Đến thời] viên mãn sẽ bay lên,
Cùng trở về thiên đường.

 

31 tháng Chạp, 1994


Tạm dịch:


Đồng Hoá Viên Mãn

Càn khôn mênh mang,

Bánh xe kim quang.

Giác giả hạ thế,

Thiên địa cùng hướng.

Vũ trụ quang đãng,

Đồng hoá Pháp quang.

Viên mãn bay lên,

Cùng về thiên đàng.

31 tháng Chạp, 1994

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

25. Đại Pháp Phá Mê

Description: hy-28--ss大法破迷


悠悠萬事過眼煙雲
迷住常人心
茫茫天地為何而生
難倒眾生智

一九九五年一月二十七日


Đại Pháp Phá Mê

Du du vạn sự quá nhãn yên vân

Mê trụ thường nhân tâm,

Mang mang thiên địa vi hà nhi sinh

Nan đảo chúng sinh trí.

1995 niên 1 nguyệt 27 nhật

 

Diễn nghĩa:


Đại Pháp phá mê muội

 

Dần dần từ vạn sự khói mây quá tầm mắt (từ xa xưa lắm)
Lòng người đã ở hẳn trong mê (lạc lối),
Cái thiên địa mênh mang này hỏi sinh ra để làm chi
Khó mà thay đổi được hiểu biết của chúng sinh.


Tạm dịch:


Đại Pháp Phá Mê

Dần từ vạn sự mây khói xa xưa

Nhân tâm trụ nơi mê,

Thiên địa mênh mang này sinh ra cớ chi

Quan niệm chúng sinh khó đổi.

27 tháng Giêng, 1995

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

26. Khiêu Xuất Tam Giới

Description: hy-29--ss


跳出三界


不記常人苦樂
乃修煉者
不執於世間得失
羅漢也

一九九五年五月


Khiêu Xuất Tam Giới

Bất ký thường nhân khổ lạc

Nãi tu luyện giả

Bất chấp vu thế gian đắc thất

La Hán dã

1995 niên 5 nguyệt

Diễn nghĩa:


Nhảy ra khỏi tam giới

 

Không nhớ (để bụng) chuyện sướng khổ của người thường
Chẳng phải là người tu luyện là gì
Không chấp vào việc được mất ngoài thế gian
Cũng là La Hán


Tạm dịch:

Khiêu Xuất Tam Giới

Chẳng nhớ sướng khổ người thường

Ấy người tu luyện

Chẳng chấp được mất nơi thế gian

Kìa La Hán

Tháng Năm, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

27. Du Huyền Không Tự

Description: hy-30--ss遊懸空寺


百丈山崖寺中懸
洪傳大法難得閒
今生重遊古崖寺
它日法正萬寺傳

一九九五年六月十一日


Du Huyền Không Tự

Bách trượng sơn nhai tự trung huyền,

Hoằng truyền Đại Pháp nan đắc nhàn;

Kim sinh trùng du cổ nhai tự,

Tha nhật Pháp Chính vạn tự truyền.

1995 niên 6 nguyệt 11 nhật

Diễn nghĩa:


Đến thăm chùa Huyền Không (treo trên không)

 

Ngôi chùa vắt vẻo trên vách núi cao trăm trượng,
Truyền và hoằng dương Đại Pháp đâu có dễ dàng gì;
Đời này một lần nữa đến thăm ngôi chùa cổ trên vách núi,
Mai ngày Pháp Chính thì truyền đến vạn (rất nhiều) ngôi chùa.


Tạm dịch:

Du Huyền Không Tự

Vách cao trăm trượng núi có chùa,

Hoằng truyền Đại Pháp nhọc chẳng vừa;

Đời này thăm lại toà cổ tự,

Pháp Chính mai truyền đến vạn chùa.


11 tháng Sáu, 1995

* * * * * * * * * * * * * * * *

28. Du Hằng Sơn

Description: hy-31--ss遊恒山


山恒雲嶺道何在
古觀悠悠遊客來
常人不知玄中妙
利用古廟發黑財

一九九五年六月十一日


Du Hằng Sơn

Sơn Hằng vân lĩnh Đạo hà tại,

Cổ quan du du du khách lai;

Thường nhân bất tri huyền trung diệu,

Lợi dụng cổ miếu phát hắc tài.

1995 niên 6 nguyệt 11 nhật

Diễn nghĩa:


Đến thăm núi Hằng Sơn

 

Đạo đâu có còn tại núi lĩnh chọc mây Hằng Sơn ấy,
Khách thong dong thăm quan quang cảnh cổ xưa;
Người thường chẳng biết điều kỳ điệu của những bí mật,
Lợi dụng miếu cổ để kiếm tài lộc xấu xa.


Tạm dịch:


Du Hằng Sơn

Hằng Sơn vân lĩnh Đạo còn không,

Khách thăm cảnh cổ thật thong dong;

Huyền điệu người thường nào hay biết,

Lạm dụng miếu xưa kiếm mấy đồng.

11 tháng Sáu, 1995

 

Ghi chú: chữ đạo có nghĩa là con đường cũng có nghĩa là Đạo. Vậy nên tiếng Hán viết đạo hà tại là lối chơi chữ; có thể hiểu là Đạo liệu có còn, cũng có thể là liệu có tìm được đường đi.


* * * * * * * * * * * * * * * *

29. Phân Minh

Description: hy-32--ss分明


佛來世中行
常人迷不醒
毒者甚害佛
善惡已分明

一九九五年七月二十六日


Phân Minh

Phật lai thế trung hành,

Thường nhân mê bất tỉnh;

Độc giả thậm hại Phật,

Thiện ác dĩ phân minh.

1995 niên 7 nguyệt 26 nhật

Diễn nghĩa:


Phân minh

 

Phật đến hành sự trong thế gian,
Người thường mê muội chẳng hiểu;
Những kẻ ác độc còn làm hại Phật ghê gớm,
Việc thiện ác đã thể hiện rất rõ.


Tạm dịch:


Phân Minh

Phật hành sự tại thế,

Người thường mê chẳng hiểu;

Kẻ ác còn hại Phật,

Thiện ác thật phân minh.

26 tháng Bảy, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

30. Du Nam Hoa Tự

Description: hy-33--ss遊南華寺


佛門淨地難清靜
魔道邪心亂世行
越是名勝魔越多
人雜叫賣鞭炮鳴

一九九五年八月十五日


Du Nam Hoa Tự

Phật môn tịnh địa nan thanh tĩnh,

Ma đạo tà tâm loạn thế hành;

Việt thị danh thắng ma việt đa,

Nhân tạp khiếu mại tiên pháo minh.


1995 niên 8 nguyệt 15 nhật

Diễn nghĩa:


Đến thăm chùa Nam Hoa

 

Cửa Phật đất thanh tịnh khó mà được thanh tĩnh,
Đạo của ma và tâm tà làm loạn thế gian này;
Danh thắng càng đẹp và nổi tiếng thời ma lại càng nhiều,
Người người lộn xộn mua bán cứ như là tiếng kêu của tràng pháo vậy.


Tạm dịch:


Du Nam Hoa Tự

Phật môn tịnh địa nào thanh tĩnh,

Ma đạo tà tâm loạn thế hành;

Càng nơi danh thắng ma càng lắm,

Mua bán rộn ràng pháo liên thanh.

15 tháng Tám, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

31. Tự Tu

Description: hy-34--ss自修


大法洪揚
幾人能得
世間繁事重重
百忙之閒可自修
它日煙雲一過
方知真道已得

一九九五年十月六日


Tự tu

Đại Pháp hoằng dương

Kỷ nhân năng đắc

Thế gian phồn sự trùng trùng

Bách mang chi nhàn khả tự tu

Tha nhật yên vân nhất quá

Phương tri chân Đạo dĩ đắc

1995 niên 10 nguyệt 6 nhật


Diễn nghĩa:


Tự tu

 

Hoằng dương (truyền rộng) Đại Pháp

Mấy người có thể đắc [Pháp]

Nơi thế gian có hết việc này đến việc khác

Cái nhàn trong trăm thứ bận rộn có thể tự tu

Đến ngày ấy khói mây một cái là vén qua

Đúng là biết được tự mình đắc được Đạo chân thật

 

6 tháng Mười, 1995

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

32. Tĩnh Quan

Description: hy-35--ss靜觀


靜修閒來看神仙
各顯神通千百年
人心魔變世不同
眾神不度待劫完

一九九五年十月十六日


Tĩnh Quan

Tĩnh tu nhàn lai khán thần tiên,

Các hiển thần thông thiên bách niên;

Nhân tâm ma biến thế bất đồng,

Chúng thần bất độ đãi kiếp hoàn.

1995 niên 10 nguyệt 16 nhật


Diễn nghĩa:


Quan sát một cách lặng lẽ

 

Tu luyện tĩnh lặng nhàn hạ nhìn thần tiên,
Các thứ thần thông hiển lộ hàng trăm nghìn (rất nhiều) năm;
Nhân tâm bị ma làm biến đổi, thế gian không còn đồng (như nhau),
Những vị thần mà không độ hãy đợi đến khi kiếp kết thúc.


Tạm dịch:


Tĩnh Quan

Tu lặng nhàn xem chuyện thần tiên,

Nghìn năm thi triển đủ thần thông;

Nhân tâm ma ám thế không đồng,

Chúng thần không độ đợi kiếp hoàn.

16 tháng Mười, 1995

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

33. Hồng

Description: hy-36--ss

蒼穹無限遠
移念到眼前
乾坤無限大
法輪天地旋

一九九五年十一月九日


Hồng

Thương khung vô hạn viễn,

Di niệm đáo nhãn tiền;

Càn khôn vô hạn đại,

Pháp Luân thiên địa tuyền.

1995 niên 11 nguyệt 9 nhật

Diễn nghĩa:


Hồng (tràn ngập, lớn lao)

 

Gầm trời xanh kia xa vô hạn là thế,
Chuyển niệm một cái là đến ngay trước mắt;
Càn khôn to lớn vô hạn là thế,
Pháp Luân xoay chuyển cả thiên địa (trời đất).


Tạm dịch:


Hồng

Gầm trời xa vô hạn,

Chuyển niệm đến trước mắt;

Càn khôn lớn vô hạn,

Pháp Luân xoay trời đất.

9 tháng Mười một, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

34. Chủ Chưởng Thiên Địa

Description: hy-37--ss主掌天地


天之大天上有天
同有日月層層滿蒼宇
地之廣有天有地
共生萬物芸芸遍乾坤

一九九五年十一月十日


Chủ chưởng thiên địa

Thiên chi đại thiên thượng hữu thiên

Đồng hữu nhật nguyệt tầng tầng mãn thương vũ

Địa chi quảng hữu thiên hữu địa

Cộng sinh vạn vật vân vân biến càn khôn.

 

1995 niên 11 nguyệt 10 nhật


Diễn nghĩa:


Chủ chưởng thiên địa

Trời ấy trời lớn trên đó lại có trời nữa

Cũng có mặt trời mặt trăng từng tầng tầng khắp cả gầm trời

Đất ấy đất rộng lớn có cả trời cả đất

Vạn vật cộng sinh với nhau nhiều nhiều khắp cả càn khôn.

 

10 tháng Mười một, 1995

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

35. Nhân Giác Chi Phân

Description: hy-38--ss人覺之分


何為人 情慾滿身
何為神 人心無存
何為佛 善德巨在
何為道 清靜真人

一九九五年十一月十日


Nhân Giác Chi Phân

Hà vi nhân?  Tình dục mãn thân.

Hà vi Thần?  Nhân tâm vô tồn.

Hà vi Phật?  Thiện đức cự tại.

Hà vi Đạo?  Thanh tĩnh chân nhân.

1995 niên 11 nguyệt 10 nhật

Diễn nghĩa:


Phân biệt giữa người và bậc giác [ngộ]

 

Người là gì? Thân chứa đầy tình cảm ham muốn (dục).
Ông Thần là gì? Không tồn tại cái tâm của người nữa.
Ông Phật là gì? Ở hẳn trong thiện đức.
Ông Đạo là gì? Bậc Chân Nhân thanh tĩnh.


Tạm dịch:


Nhân Giác Chi Phân

Người là gì? Thân đầy tình dục.

Thần là gì? Nhân tâm chẳng chứa.

Phật là gì? An nơi thiện đức.

Đạo là gì? Chân Nhân thanh tĩnh.

10 tháng Mười một, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

36. Nhân Yêu Chi Gian

Description: hy-39--ss人妖之間


狐黃白柳亂世間
烏煙瘴氣跳大仙
無師無修稱大師
癲癲狂狂二十年

一九九五年十一月十一日


Nhân Yêu Chi Gian

Hồ hoàng bạch liễu loạn thế gian,

Ô yên chướng khí khiêu đại tiên;

Vô sư vô tu xưng đại sư,

Điên điên cuồng cuồng nhị thập niên.

1995 niên 11 nguyệt 11 nhật

Diễn nghĩa:


Thời gian yêu tinh người

 

Cáo chồn quỷ rắn làm loạn thế gian,
Từ vùng khói đen chướng khí nảy nòi ra đại tiên;
Chẳng có thầy chẳng có tu mà tự xưng là đại sư,
Thời điên điên cuồng cuồng ấy là hai mươi năm.


Tạm dịch:


Nhân Yêu Chi Gian

Hồ hoàng bạch liễu loạn thế gian,

Ô yên chướng khí nảy đại tiên;

Không thầy không tu xưng đại sư,

Điên điên cuồng cuồng hai mươi năm.

11 tháng Mười một, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

37. Cao Xứ Bất Thắng Hàn

Description: hy-40--ss高處不勝寒


操盡人間事
勞心天上苦
有言訴於誰
更寒在高處

一九九五年十一月十一日


Cao Xứ Bất Thắng Hàn

Thao tận nhân gian sự,

Lao tâm thiên thượng khổ.

Hữu ngôn tố vu thuỳ?

Cánh hàn tại cao xứ.

1995 niên 11 nguyệt 11 nhật

Diễn nghĩa:


Ở vùng cao không chịu được rét

 

Làm (thao lược) hết nỗi việc nhân gian,
Nhọc nhằn tâm trí về thứ khổ trên trời (thiên thượng).
Có lời giãi bày được với ai đây?
Trên xứ cao lạnh lẽo lắm lắm.


Tạm dịch:


Cao Xứ Bất Thắng Hàn

Làm hết việc nhân gian,

Lại nhọc tâm thiên khổ.

Có lời tỏ cùng ai?

Xứ cao lạnh lắm lắm.

11 tháng Mười một, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

38. Đại Giác

Description: hy-41--ss大覺


歷盡萬般苦
兩腳踏千魔
立掌乾坤震
橫空立巨佛

一九九五年十一月十二日


Đại Giác

Lịch tận vạn ban khổ,

Lưỡng cước đạp thiên ma;

Lập chưởng càn khôn chấn,

Hoành không lập cự Phật.

1995 niên 11 nguyệt 12 nhật

Diễn nghĩa:


Bậc đại giác ngộ

 

Nếm trải qua vạn (rất nhiều) thứ khổ,
Hai chân dẫm đạp nghìn (rất nhiều) ma;
Dựng bàn tay (lập chưởng) làm càn khôn chấn động,
Ngay nơi không [gian] mà lập nên ông Phật to lớn.


Tạm dịch:

Đại Giác

Trải qua muôn thứ khổ,

Chân dẫm đạp nghìn ma;

Lập chưởng càn khôn động,

Giữa không lập cự Phật.

12 tháng Mười một, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

39. Đả Công Dữ Tu Phật

Description: hy-42--ss打工與修佛


佛教傳戒二千五
名利先去再修苦
今日和尚發工資
上班還有工作服

一九九五年十二月二十五日


Đả Công Dữ Tu Phật

Phật giáo truyền giới nhị thiên ngũ,

Danh lợi tiên khứ tái tu khổ;

Kim nhật hoà thượng phát công tư

Thượng ban hài hữu công tác phục.

1995 niên 12 nguyệt 25 nhật

Diễn nghĩa:


Làm công và tu Phật

 

Phật giáo truyền giới luật đã hai nghìn năm trăm năm,
Trước bỏ danh lợi thời lại tu khổ [hạnh];
Hoà thượng ngày nay phát tiền lương,
Khi làm [công tác] lại có cả đồng phục .


Tạm dịch:

Đả Công Dữ Tu Phật

Phật giáo truyền giới hai nghìn rưỡi,

Danh lợi bỏ rồi tu khổ hạnh;

Hoà thượng ngày nay có tiền lương,

Đi làm lại có cả đồng phục.

25 tháng Chạp, 1995


* * * * * * * * * * * * * * * *

40. Kiếp Hậu

Description: hy-43--ss劫後


絕微絕洪敗物平
洪微十方看蒼穹
天清體透乾坤正
兆劫已過宙宇明

一九九六年一月二日


Kiếp Hậu

Tuyệt vi tuyệt hồng bại vật bình,

Hồng vi thập phương khán thương khung;

Thiên thanh thể thấu càn khôn chính,

Triệu kiếp dĩ quá trụ vũ minh.

1996 niên 1 nguyệt 2 nhật

Diễn nghĩa:


Kiếp sau

 

Các vật bại [hoại] nhỏ nhất lớn nhất [đều] được dẹp ổn [bình],
Nhìn gầm trời xanh mười phương lớn nhỏ;
Thể thiên thanh (xanh của trời) thẩm thấu/rõ càn khôn chính,
Triệu kiếp đã trôi qua vũ trụ sáng tỏ.


Tạm dịch:

Kiếp Hậu

Cái xấu lớn nhỏ thảy dẹp xong,

Lớn nhỏ mười phương thấy thương khung;

Trong xanh thấu khắp càn khôn chính,

Triệu kiếp trôi qua vũ trụ minh.

2 tháng Giêng, 1996

 

Chú thích: Khái niệm mười phương thế giới từ vi quan đến hoành quan (nhỏ/lớn) đã được giải thích trong cuốn Chuyển Pháp Luân.


* * * * * * * * * * * * * * * *

41. Mê

Description: hy-44--ss

芸芸眾生滿蒼宇
層層有天皆有地
奇景妙無窮
世人迷不醒
想見談何易
修行如蹬梯
破迷在高處
壯觀妙難訴

一九九六年一月三日
Vân vân chúng sinh mãn thương vũ,

Tầng tầng hữu thiên giai hữu địa.

Cơ cảnh diệu vô cùng,

Thế nhân mê bất tỉnh.

Tưởng kiến đàm hà di,

Tu hành như đăng thê.

Phá mê tại cao xứ,

Tráng quan diệu nan tố.

1996 niên 1 nguyệt 3 nhật

Diễn nghĩa:Bao nhiêu chúng sinh đầy dẫy cả trời này (thương vũ),

Tầng nào cũng có cả trời và cả đất.

Cơ cảnh (điều kỳ diệu) kỳ diệu vô cùng,

Người ở nhân thế mê mờ chả thể biết.

Tưởng rằng nói thấy là thấy được ngay,

Việc tu hành như là đi lên thang vậy.

Phá mê tại cõi trên,

Cảnh quan kỳ diệu khó mà nói được.

3 tháng Giêng, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

42. Ma Biến

Description: hy-46--ss魔變

天象大變
世人無善念
人心失控魔性顯
天災人禍憂怨
人人相見如敵
事事都難如意
世人怎知何故
修道者可知迷

一九九六年一月四日


Ma Biến

Thiên tượng đại biến,

Thế nhân vô thiện niệm.

Nhân tâm thất khống ma tính hiện,

Thiên tai nhân hoạ ưu oán.

Nhân nhân tương kiến như địch,

Sự sự đô nan như ý.

Thế nhân chẩm tri hà cố,

Tu đạo giả khả tri mê.

1996 niên 1 nguyệt 4 nhật


Diễn nghĩa:

Ma làm biến đổi

Thiên tượng biến đổi lớn lao,

Người nhân thế không còn niệm thiện nữa.

Lòng người không được khống chế nên thể hiện ma tính,

Thiên tai nhân hoạ thật đáng lo đáng sợ.

Người người coi nhau như kẻ thù,

Mọi việc diễn ra chẳng mấy được như ý.

Thế nhân như thế biết tính sao đây,

Người tu Đạo thì có thể biết được chỗ mê.

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

43. Đạo Trung

Description: hy-48--ss道中


心不在焉
與世無爭
視而不見
不迷不惑
聽而不聞
難亂其心
食而不味
口斷執著
做而不求
常居道中
靜而不思
玄妙可見

一九九六年一月四日


Đạo Trung

Tâm bất tại yên - Dữ thế vô tranh.

Thị nhi bất kiến - Bất mê bất hoặc.

Thính nhi bất văn - Nan loạn kỳ tâm.

Thực nhi bất vị - Khẩu đoạn chấp trước.

Tố nhi bất cầu - Thường cư đạo trung.

Tĩnh nhi bất tư - Huyền diệu khả kiến.

1996 niên 1 nguyệt 4 nhật

 

Diễn nghĩa:


Ở trong đạo

 

Tâm chẳng để nơi này — chẳng tranh đấu với đời.
Thị (nhìn) mà chẳng kiến (thấy) — chẳng mê chẳng hoặc (nghi).
Thính (nghe) mà chẳng văn (nghe thấy) — tâm này khó mà rối loạn được.
Thực (ăn) mà chẳng [theo] vị — miệng dứt hết chấp trước.
Làm [công chuyện] mà chẳng mong cầu — mãi luôn ở trong Đạo.
Tĩnh mà chẳng tư (nghĩ ngợi) — có thể thấy/chứng được những điều huyền diệu.

 

Tạm dịch:


Đạo Trung

 

Tâm không để đây — Không tranh với đời.
Nhìn mà chẳng thấy — Không mê không hoặc.
Nghe mà chẳng theo — Tâm đâu rối loạn.
Ăn chẳng theo vị — Miệng dứt chấp trước.
Làm mà chẳng cầu — Luôn ở trong Đạo.
Tĩnh mà chẳng nghĩ — Thấy được huyền diệu.

 

4 tháng Giêng, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

44. Uy Đức

Description: hy-50--ss威德


大法不離身
心存真善忍
世間大羅漢
神鬼懼十分

一九九六年一月六日


Uy Đức

Đại Pháp bất ly thân,

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn;

Thế gian nhân La Hán,

Thần quỷ cụ thập phân.

1996 niên 1 nguyệt 6 nhật

Diễn nghĩa:


Uy Đức

 

Đại Pháp không hề dời khỏi thân,
Tâm chứa Chân Thiện Nhẫn;
Bậc La-Hán tại thế gian cõi người,
Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ (ý nói nể sợ nhiều).


Tạm dịch:

Uy Đức

Đại Pháp chẳng ly thân,

Trong Tâm: Chân Thiện Nhẫn;

La Hán nơi cõi người,

Quỷ thần sợ mười phần.

6 tháng Giêng, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

45. Phật Chủ

Description: hy-51--ss佛主


誰知天地大
銀河在腳下
乾坤有多遠
轉輪手中拿

一九九六年一月六日


Phật Chủ

Thuỳ tri thiên địa đại?

Ngân hà tại cước hạ.

Càn khôn hữu đa viễn?

Chuyển Luân thủ trung nã.

1996 niên 1 nguyệt 6 nhật

Diễn nghĩa:


Phật Chủ


Ai biết được sự to lớn của thiên địa?
Ngân-hà nằm ngay dưới bàn chân.
Càn khôn liệu có xa đến nhường nào?
Quay bánh xe trong [lòng] tay.


Tạm dịch:

Phật Chủ

Ai hay thiên địa đại?

Ngân-hà dưới bàn chân.

Càn khôn có bao xa?

Chuyển luân trong lòng tay.

6 tháng Giêng, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

46. Pháp Luân Thế Giới

Description: hy-52--ss法輪世界


美妙窮盡語難訴
光彩萬千耀雙目
佛國聖地福壽全
法輪世界在高處

一九九六年一月二十三日


Pháp Luân Thế Giới

Mỹ diệu cùng tận ngữ nan tố,

Quang thải vạn thiên diệu song mục;

Phật quốc thánh địa phúc thọ toàn,

Pháp Luân thế giới tại cao xứ.

1996 niên 1 nguyệt 23 nhật

Diễn nghĩa:


Thế giới Pháp Luân

 

Đẹp và kỳ diệu không thể tả thành lời,
Ánh sáng vạn nghìn (rất nhiều) chiếu rọi rực rỡ hai mắt;
Nước Phật đất thánh phúc thọ vẹn toàn,
Ấy là thế giới Pháp Luân ở xứ trên cao [tầng].

Tạm dịch:

Pháp Luân Thế Giới

Mỹ diệu vô cùng khôn tả xiết,

Song mục chói muôn điệu ánh quang;

Phật quốc Thánh địa tròn phúc thọ,

Thế giới Pháp Luân tại cao tầng.

 

23 tháng Giêng, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

47. Duyên Quy Thánh Quả

Description: hy-54--ss緣歸聖果


尋師幾多年
一朝親得見
得法往回修
圓滿隨師還

一九九六年一月二十三日


Duyên Quy Thánh Quả

Tầm sư kỷ đa niên,

Nhất triêu thân đắc kiến;

Đắc Pháp vãng hồi tu,

Viên mãn tuỳ sư hài.

1996 niên 1 nguyệt 23 nhật

Diễn nghĩa:


Duyên quy về quả vị thánh

 

Biết bao năm trời tìm thầy,
Một sớm ngày ấy được gặp mặt;
Được Pháp tu luyện trở về,
Viên mãn cũng lại tuỳ theo [sự an bài] của thầy.


Tạm dịch:

Duyên Quy Thánh Quả

Biết bao năm tìm thầy,

Một sớm mai tiếp kiến;

Đắc Pháp tu trở về,

Viên mãn lại theo thầy.

23 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * * * * * * * *

48. Du Hưởng Đường Sơn Tự

Description: hy-55--ss遊響堂山寺


日月輪流轉
乾坤是轉輪
拈指二百年
響堂舊無存

一九九六年三月六日


Du Hưởng Đường Sơn Tự

Nhật nguyệt luân lưu chuyển,

Càn khôn thị chuyển luân,

Niêm chỉ nhị bách niên,

Hưởng Đường cựu vô tồn.

1996 niên 3 nguyệt 6 nhật

Diễn nghĩa:


Thăm Chùa Hưởng Đường Sơn

 

Mặt trăng mặt trời luân phiên lưu chuyển (ngày tháng qua lại),
Càn khôn là cái bánh xe quay (chuyển luân),
Nhấc ngón tay một cái vậy đã hai trăm năm,
Hưởng Đường cổ xưa đã không còn.


Tạm dịch:

Du Hưởng Đường Sơn Tự

Nhật nguyệt chuyển luân lưu,

Càn khôn cũng luân chuyển,

Chỉ tay hai trăm năm,

Hưởng Đường xưa đâu còn.


* * * * * * * * * * * * * * * *

49. Đăng Thái Sơn

Description: hy-56--ss登泰山


攀上高階千尺路
盤回立陡難起步
回首如看修正法
停於半天難得度
恒心舉足萬斤腿
忍苦精進去執著
大法弟子千百萬
功成圓滿在高處

一九九六年四月十五日


Đăng Thái Sơn

Phan thượng cao giai thiên xích lộ,

Bàn hồi lập đẩu nan khởi bộ;

Hồi thủ như khán tu chính Pháp,

Đình vu bán thiên nan đắc độ.

Hằng tâm cử túc vạn cân thối,

Nhẫn khổ tinh tấn khứ chấp trước;

Đại Pháp đệ tử thiên bách vạn,

Công thành viên mãn tại cao xứ.

1996 niên 4 nguyệt 15 nhật

Diễn nghĩa:


Lên núi Thái Sơn

 

Leo lên con đường bậc đốc đứng cả nghìn thước (đơn vị đo thời xưa ≈ 33cm),
Thấy bậc [cao] mà chẳng dám khởi bước đi lên;
Xét lại thấy cũng giống như tu luyện chính Pháp vậy,
Dừng lại giữa chừng thì cũng khó mà được độ (đắc độ).
Tâm phải chăm chỉ để nhấc cái chân nặng vạn cân này,
Nhẫn chịu khổ tinh tấn để bỏ chấp trước;
Có nghìn trăm vạn đệ tử Đại Pháp,
Công thành viên mãn ở chỗ cõi trên.


Tạm dịch:

Đăng Thái Sơn

Leo lên đường bậc cao nghìn thước,

Bậc dốc ngại khó khởi bước lên;

Quay đầu thấy tựa tu chính Pháp,

Chẳng thể giữa chừng không tiến thêm.

Tâm vững cất bước chân nặng nặng,

Tinh tấn nhẫn khổ bỏ chấp trước;

Đệ tử Đại Pháp trăm nghìn vạn,

Viên mãn công thành tại cõi trên.

15 tháng Tư, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

50. Viên Mãn Công Thành

Description: hy-58--ss圓滿功成


修去名利情
圓滿上蒼穹
慈悲看世界
方從迷中醒

一九九六年四月二十一日


Viên Mãn Công Thành

Tu khứ danh lợi tình,

Viên mãn thượng thương khung,

Từ bi khán thế giới,

Phương tùng mê trung tỉnh.

1996 niên 4 nguyệt 21 nhật

Diễn nghĩa:


Thành công viên mãn

 

Tu luyện vứt bỏ danh, lợi, và tình,
[Khi] viên mãn bèn lên trời xanh,
Nhìn thế giới bằng tâm từ bi,
Ngay trong cõi mê mà tỉnh giác.


Tạm dịch:

Viên Mãn Công Thành

Tu dứt danh lợi tình,

Viên mãn lên trời xanh,

Từ bi quán thế giới,

Từ trong mê vẫn tỉnh.

21 tháng Tư, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

51. Thái Cực

Description: hy-59--ss太極


真人蓋世張三豐
大道無敵天地行
後世為名亂拳法
改吾太極壞吾名

一九九六年七月一日


Thái Cực

Chân nhân cái thế Trương Tam Phong,

Đại Đạo vô địch thiên địa hành,

Hậu thế vi danh loạn quyền pháp,

Cải ngô Thái Cực hoại ngô danh.

1996 niên 7 nguyệt 1 nhật

Diễn nghĩa:


Thái Cực

 

Bậc chân nhân trùm thế gian Trương Tam Phong,
Hành sự Đại Đạo vô địch ở nơi trời đất,
Những kẻ sau này mượn danh ấy mà làm loạn phương pháp quyền thuật,
Biến đổi Thái Cực của ta hại đến danh tiếng của ta.

Tạm dịch:

Thái Cực

Chân nhân cái thế Trương Tam Phong,

Đại Đạo vô địch thiên địa hành,

Hậu thế theo danh loạn quyền pháp,

Biến cải Thái Cực nhọ danh ta.

1 tháng Bảy, 1996

* * * * * * * * * * * * * * * *

52. Khổ Độ

Description: hy-60--ss苦度


危難來前駕法船
億萬艱險重重攔
支離破碎載乾坤
一夢萬年終靠岸

一九九六年九月二十三日


Khổ Độ

Nguy nan lai tiền giá Pháp thuyền,

Ức vạn gian hiểm trùng trùng lan,

Chi ly phá toái tái càn khôn,

Nhất mộng vạn niên chung kháo ngạn.

1996 niên 9 nguyệt 23 nhật


Diễn nghĩa:


Khổ độ

 

Lái chiếc thuyền Pháp trước khi nguy nan đến,
Triệu vạn (rất nhiều) gian hiểm lớp lớp ngăn cản,
Phá tung thành từng mảnh nhỏ mang cả càn khôn trời đất,
Giấc mộng vạn năm hết thời cập bờ.


Tạm dịch:

Khổ Độ

Thuyền Pháp lái đi trước nguy nan,

Bao nhiêu sóng gió nổi ngăn can,

Vỡ tan bao mảnh mang trời đất,

Hết mộng vạn thu cập bến bờ.


23 tháng Chín, 1996

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

53. Biến Dị

Description: hy-61--ss變異


陰陽倒懸
世人心變
鬼獸遍地
人離道遠

一九九六年九月二十六日


Biến Dị

Âm dương đảo huyền,

Thế nhân tâm biến,

Quỷ thú biến địa,

Nhân ly Đạo viễn.

1996 niên 9 nguyệt 26 nhật

Diễn nghĩa:


Biến dị

 

Âm dương đảo lộn ngược hết cả,
Tâm của người thế gian cũng thay đổi,
Quỷ và thú đầy khắp đất,
Con người cách ly khỏi Đạo quá xa.

Tạm dịch:

Biến Dị

Âm dương đảo lộn,

Nhân tâm biến đổi,

Quỷ thú khắp đất,

Người ly xa Đạo.

26 tháng Chín, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

54. Quảng Độ Chúng Sinh

Description: hy-62--ss廣度眾生


放下常人心
得法即是神
跳出三界外
登天乘佛身

一九九六年十月十六日


Quảng Độ Chúng Sinh

Phóng hạ thường nhân tâm

Đắc Pháp tức thị Thần

Khiêu xuất tam giới ngoại

Đăng thiên thừa Phật thân

1996 niên 10 nguyệt 16 nhật

Diễn nghĩa:


Cứu độ rộng những chúng sinh

 

Bỏ tâm của người thường xuống
Đắc Pháp chính là Thần
Nhảy ra ngoài tam giới
Lên trời bằng thân Phật


Tạm dịch:

Quảng Độ Chúng Sinh

Xả bỏ thường nhân tâm

Đắc Pháp chính là Thần

Nhảy ra ngoài tam giới

Lên trời bằng Phật thân

16 tháng Mười, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

55. Tâm Minh

Description: hy-63--ss心明


為師洪法度眾生
四海取經法船蹬
十惡毒世傳大法
轉動法輪乾坤正

一九九六年十月十六日
於亞特蘭大


Tâm Minh

Vi sư hoằng Pháp độ chúng sinh,

Tứ hải thủ kinh Pháp thuyền đăng,

Thập ác độc thế truyền Đại Pháp,

Chuyển động Pháp luân càn khôn chính.

1996 niên 10 nguyệt 16 nhật

Vu Á Đặc Lan Đại

Diễn nghĩa:


Tâm Minh

 

Nhờ/vì sư hoằng dương Pháp cứu độ chúng sinh,
Bốn bể (mọi người trên thế giới) cầm kinh bước lên thuyền Pháp,
Vào thời mười điều ác độc là truyền Đại Pháp,
Làm chuyển động Pháp luân càn khôn chính.


Tạm dịch:

Tâm Minh

Vì sư hoằng Pháp độ chúng sinh,

Bốn biển cầm kinh lên thuyền Pháp,

Nay thời thập ác truyền Đại Pháp,

Xuay chuyển Pháp Luân càn khôn chính.

16 tháng Mười, 1996, Tại Atlanta


* * * * * * * * * * * * * * * *

56. Nạn Trung Bất Loạn

Description: hy-64--ss難中不亂

正法傳
難上加難
萬魔攔
險中有險

一九九六年十二月二十二日


Nạn Trung Bất Loạn

Chính Pháp truyền,

Nạn thượng gia nạn.

Vạn ma lan,

Hiểm trung hữu hiểm.

1996 niên 12 nguyệt 22 nhật

Diễn nghĩa:


Trong nạn mà không loạn [tâm]

 

Truyền chính Pháp,
Trên nạn lại có nạn nữa (đã khó lại còn khó nữa).
Vạn (rất nhiều) ma ngăn phá,
Trong cái hiểm lại có cái hiểm nữa.


Tạm dịch:

Nạn Trung Bất Loạn

Truyền chính Pháp,

Khó lại thêm khó.

Vạn ma phá,

Hiểm lại thêm hiểm.

 

22 tháng Chạp, 1996

 


* * * * * * * * * * * * * * * *

57. Mạt Pháp

Description: hy-65--ss末法


世人不仁
神也不神
人間無道
正念何存

一九九六年十二月二十二日


Mạt Pháp

Thế nhân bất nhân,

Thần dã bất thần,

Nhân gian vô đạo,

Chính niệm hà tồn.

1996 niên 12 nguyệt 22 nhật

Diễn nghĩa:


Mạt Pháp

 

Người ở thế giới này không có lòng nhân,
Thần cũng chẳng ra thần,
Cõi nhân gian không có đạo,
Chính niệm làm sao tồn tại được.


Tạm dịch:

Mạt Pháp

Thế nhân bất nhân,

Thần cũng chẳng thần,

Nhân gian vô đạo,

Chính niệm tìm đâu.

22 tháng Chạp, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

58. Phóng Hạ Chấp Trước

Description: hy-66--ss放下執著


世間人都迷
執著名與利
古人誠而善
心靜福壽齊

一九九六年十二月二十五日


Phóng hạ chấp trước

Thế gian nhân đô mê,

Chấp trước danh dữ lợi,

Cổ nhân thành nhi thiện,

Tâm tĩnh phúc thọ tề.

1996 niên 12 nguyệt 25 nhật

Diễn nghĩa:


Vứt bỏ chấp trước xuống

 

Người ở thế gian mê muội nhiều lắm,
Dính mắc vào danh và lợi,
Người xưa thành thật mà lại tốt bụng,
Tâm yên tĩnh đầy đủ phúc và thọ.


Tạm dịch:

Phóng hạ chấp trước

Người thường nhiều mê muội,

Chấp trước danh và lợi,

Cổ nhân lòng thành thực,

Tâm tĩnh phúc thọ đầy.

25 tháng Chạp, 1996


* * * * * * * * * * * * * * * *

59. Hữu Vi

Description: hy-67--ss有為


建廟拜神事真忙
豈知有為空一場
愚迷妄想西天路
瞎摸夜走撈月亮

一九九七年三月二十八日


Hữu vi

Kiến miếu bái Thần sự chân mang,

Khởi tri hữu vi không nhất trường;

Ngu mê vọng tưởng tây thiên lộ,

Hạt mô dạ tẩu lao nguyệt lượng.


1997 niên 3 nguyệt 28 nhật

Diễn nghĩa:


Hữu vi

 

Lập dựng miếu cúng bái thần quả là việc bận rộn,
Nào biết được hữu vi cũng là không (uổng công);
Ngu mê chẳng biết chỉ mong cầu đường tây thiên viển vông,
[Cũng như] mò trong đêm vớt ánh trăng đáy nước vậy.


Tạm dịch:


Hữu vi

Dựng miếu cúng thần nhọc việc công,

Hữu vi nào biết sẽ thành không;

Ngu mê vọng tưởng đường Thiên Trúc,

Đáy nước mò trăng chỉ uổng công.

28 tháng Ba, 1997


* * * * * * * * * * * * * * * *

60. Du Nhạc Phi Miếu

Description: hy-68--ss遊岳飛廟

悲壯歷史流水去
浩氣忠魂留世間
千古遺廟酸心處
只有丹心照後人

一九九七年九月十一日於湯陰


Du Nhạc Phi Miếu

Bi tráng lịch sử lưu thuỷ khứ,

Hạo khí trung hồn lưu thế gian;

Thiên cổ di miếu toan tâm xứ,

Chỉ hữu đan tâm chiếu hậu nhân.

1995 niên 9 nguyệt 11 nhật vu Thang Âm

Diễn nghĩa:


Thăm miếu thờ Nhạc Phi

 

Lịch sử bi tráng như dòng nước chảy qua rồi,
Hồn của người trung thành khí phách còn lưu thế gian;
Miếu thời để lại từ thiên cổ ấy nơi lòng chua xót,
Chỉ có tấm lòng son sắt chiếu rọi đến người sau.


Tạm dịch:

Du Nhạc Phi Miếu

Trang sử bi hùng tựa dòng trôi,

Oai hồn trung liệt vẫn lưu đời;

Miếu tự nghìn năm lòng se lại,

Gương sáng lòng son mãi người soi.

11 tháng Chín, 1997 tại Thang Âm

 

Ghi chú: Nhạc Phi [岳飞], 1103–1142 là một anh hùng dân tộc của Trung Quốc, chịu hy sinh oan khuất.


* * * * * * * * * * * * * * * *

61. Phỏng Cố Lý

Description: hy-70--ss訪故里


秋雨綿似淚
涕涕酸心肺
鄉裏無故人
家莊幾度廢
來去八百秋
誰知吾又誰
低頭幾炷香
煙向故人飛
回身心願了
再來度眾歸

一九九七年九月十一日
於岳飛故里


Phỏng Cố Lý

Thu vũ miến tự lệ,

Thế thế toan tâm phế;

Hương lý vô cố nhân,

Gia trang kỷ độ phế.

Lai khứ bát bách thu,

Thuỳ tri ngô hựu thuỳ;

Đệ đầu kỷ chú hương,

Yên hướng cổ nhân phi;

Hồi thân tâm nguyện liễu,

Tái lai độ chúng quy.

1997 niên 9 nguyệt 11 nhật

Vu Nhạc Phi cố lý

Diễn nghĩa:

 

Thăm làng quê cũ

 

Mưa mùa thu giăng nhẹ như nước mắt,
Nước mắt nước mũi làm xót cả tim phổi;
Làng quê chẳng còn có người xưa nữa,
Trang trại nhà cửa cũng đến độ bỏ đi rồi.
Qua lại tám trăm mùa thu (năm),
Ai còn biết được ta là ai nữa;
Cúi đầu châm một nén hương,
Khói bay (phi) đến người cũ;
Chuyển thân là tâm nguyện đã xong,
Quay trở lại độ chúng sinh trở về.

 

11 tháng Chín,
tại quê cũ của Nhạc Phi


Tạm dịch:

Phỏng Cố Lý

Mưa thu giăng như lệ,

Nước mắt mặn cõi lòng;

Làng đây người đâu thấy,

Gia trang hoang tàn rồi.

Tám trăm mùa thu đi,

Nào ai nhận ra mi;

Cúi đầu châm nén hương,

Khói gửi cố nhân phi;

Xuay mình tâm nguyện kết,

Về độ chúng sinh quy.

11 tháng Chín, 1997

tại quê cũ của Nhạc Phi


* * * * * * * * * * * * * * * *

62. Du Thanh Đông Lăng

Description: hy-72--ss遊清東陵


三百歲月似水流
舊殿荒冢滿目秋
誰知今日又來世
它日法正萬古留

一九九七年十月二十六日
於康熙陵


Du Thanh Đông Lăng

Tam bách tuế nguyệt tự thuỷ lưu,

Cựu điện hoang trủng mãn mục thu;

Thuỳ tri kim nhật hựu lai thế,

Tha nhật Pháp Chính vạn cổ lưu.

1997 niên 10 nguyệt 26 nhật

Vu Khang Hy Lăng

Diễn nghĩa:


Thăm Lăng Thanh Đông

 

Ba trăm năm trôi qua như nước chảy,
Cung điện cũ, mộ hoang trải đầy trước mắt trông ảm đạm;
Nào ai biết được hôm nay lại quay trở lại thế gian,
Một ngày kia Pháp Chính [thành công] lưu lại vạn cổ về sau.


Tạm dịch:

Du Thanh Đông Lăng

Ba trăm tuế nguyệt như nước xiết,

Điện cũ mộ hoang ảm đạm buồn;

Thế gian ai biết nay trở lại,

Một mai Pháp Chính mãi còn lưu.

26 tháng Mười, 1997

tại Lăng Khang Hy


* * * * * * * * * * * * * * * *

63. Thiện Ác Kỷ Minh

Description: hy-73--ss善惡已明


眾生魔變災無窮
大法救度亂世中
正邪不分謗天法
十惡之徒等秋風

一九九七年十一月十五日


Thiện Ác Kỷ Minh

Chúng sinh ma biến tai vô cùng,

Đại Pháp cứu độ loạn thế trung;

Chính tà bất phân báng thiên Pháp,

Thập ác chi đồ đẳng thu phong.

1997 niên 11 nguyệt 15 nhật

Diễn nghĩa:


Tự sáng tỏ thiện và ác

 

Chúng sinh do ma làm biến chất chịu tai nạn lớn vô cùng,
Trong thời loạn thế, Đại Pháp cứu độ [chúng sinh];
[Ai] không phân biệt được chính tà, [vậy nên] huỷ báng Pháp của trời,
Những kẻ theo mười điều ác hãy đợi đến khi gió mùa thu đến.


Tạm dịch:

Thiện Ác Kỷ Minh

Chúng sinh ma ám nguy vô cùng,

Đại Pháp cứu độ loạn thế trung;

Chẳng rõ chính tà, huỷ thiên Pháp,

Ai làm thập ác đợi thu phong.

15 tháng Mười một, 1997


* * * * * * * * * * * * * * * *

64. Du Nhật Nguyệt Đàm

Description: hy-74--ss遊日月潭


一潭明湖水
煙霞映幾輝
身在亂世中
難得獨自美

一九九七年十一月十七日


Du Nhật Nguyệt Đàm

Nhất đàm minh hồ thuỷ,

Yên hà ánh cơ huy,

Thân tại loạn thế trung,

Nan đắc độc tự mỹ.

1997 niên 11 nguyệt 17 nhật

Diễn nghĩa:


Thăm đầm (hồ sâu) Nhật Nguyệt

 

Một chiếc đầm với nước hồ trong sáng,
Sương khói lan toả áng rực rỡ,
Thân kia nằm trong thời thế loạn lạc,
Khó mà tự một mình đoạt cái đẹp cho được.


Tạm dịch:

Du Nhật Nguyệt Đàm

Đầm nước bao trong sáng,

Khói sương cảnh huy hoàng,

Dấn thân nơi loạn thế,

Riêng mình khó cao sang.

17 tháng Mười một, 1997


* * * * * * * * * * * * * * * *

65. Ức Trường An

Description: hy-75--ss憶長安


秦川山水變
長安土下存
盛世天朝去
轉眼千百春
何處尋太宗
大法度唐人

一九九七年十一月二十二日


Ức Trường An

Tần Xuyên sơn thuỷ biến,

Trường An thổ hạ tồn.

Thịnh thế thiên triều khứ,

Chuyển nhãn thiên bách xuân.

Hà xứ tầm Thái Tôn,

Đại Pháp độ Đường nhân.

1997 niên 11 nguyệt 22 nhật

Diễn nghĩa:

 

Nhớ Trường An

 

Non nước Tần Xuyên đã biến đổi cả,
Trường An nay chôn vùi dưới lòng đất.
Thiên triều thời thế thịnh vượng đã qua rồi,
Nháy mắt một cái là hơn cả nghìn mùa xuân (năm).
Hỏi tìm Thái Tôn ở đâu đây,
Đại Pháp đang độ Đường nhân.

 

22 tháng 11, 1997

 


Tạm dịch:

Ức Trường An

Non nước Tần Xuyên biến,

Đất vùi lấp Trường An.

Thịnh thế thiên triều hết,

Chớp mắt cả nghìn xuân.

Thái Tôn nào ai biết,

Đại Pháp độ Đường nhân.

22 tháng 11, 1997

 

Ghi chú: Từ Đường nhân có thể hiểu là người triều đại nhà Đường hoặc có thể hiểu là người Trung Hoa. Trường An xưa là kinh đô của triều đại nhà Đường, nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Thời Đường Thái Tôn (Lý Thế Dân) làm vua, nhà Đường thịnh trị cả về văn hoá và kinh tế, nên gọi là thịnh thế thiên triều (flourishing age of heavenly dynasty).


* * * * * * * * * * * * * * * *

66. An Tâm

Description: hy-76--ss安心


緣已結
法在修
多看書
圓滿近

一九九八年一月二十七日


An tâm

Duyên dĩ kết,

Pháp tại tu,

Đa khán thư,

Viên mãn cận.

1998 niên 1 nguyệt 27 nhật


Tạm dịch:

An tâm

Duyên đã kết,

Tu trong Pháp,

Đọc sách nhiều,

Gần viên mãn.

27 tháng Giêng, 1998

* * * * * * * * * * * * * * * *

67. Hồi Thủ

Description: hy-77--ss回首


悠悠萬古事
造就迷中人
誰言智慧大
情中舞乾坤

一九九八年二月十九日


Hồi Thủ

Du du vạn cổ sự,

Tạo tựu mê trung nhân;

Thuỳ ngôn trí huệ đại,

Tình trung vũ càn khôn.

1998 niên 2 nguyệt 19 nhật

Diễn nghĩa:


Quay đầu lại

 

Dần dần từ muôn vạn sự kiện xưa,
Tạo nên loài người sống trong mê muội;
Ai kia nói rằng biết được sự to lớn của trí huệ,
Trong cõi tình cảm mà múa càn khôn trời đất.


Tạm dịch:

Dần từ vạn cổ sự,

Tạo nên người trong mê;

Nói chỗ lớn của huệ,

Trong tình múa càn khôn.


* * * * * * * * * * * * * * * *

68. Thế Giới Thập Ác世界十惡


人無善念 人人為敵
破壞傳統 文化頹廢
同性慾亂 心暗魔變
興賭興毒 隨心所欲
開放性亂 導向邪惡
黑幫亂黨 政匪一家
自主亂民 逆天叛道
迷信科學 變異人類
吹崇暴力 好勇鬥狠
宗教邪變 錢客政客

一九九八年七月七日


Thế Giới Thập Ác

Nhân vô thiện niệm —

            Nhân nhân vi địch.

Phá hoại truyền thống —

            Văn hoá đồi phế.

Đồng tính dục loạn —

            Tâm ám ma biến.

Hưng đổ hưng độc —

            Tuỳ tâm sở dục.

Khai phóng tính loạn —

            Đạo hướng tà ác.

Hắc bang loạn đảng —

            Chính phỉ nhất gia.

Tự chủ loạn dân —

            Nghịch thiên bạn đạo.

Mê tín khoa học —

            Biến dị nhân loại.

Xuy sùng bạo lực —

            Hảo dũng đấu ngận.

Tôn giáo tà biến —

            Tiền khách chính khách.

1998 niên 7 nguyệt 7 nhật


Diễn nghĩa:


Mười điều ác của thế giới

Con người không có thiện niệm —

Người người coi nhau như thù địch.

Phá hoại truyền thống —

Văn hoá suy đồi bỏ phế.

Ái dục đồng tính điên đảo —

Tâm ám muội bị ma quỷ làm biến đổi.

Phát triển đánh bạc, những thứ độc hại —

Ham muốn cứ tuỳ theo tâm mà phóng đãng.

Khai phóng loạn tính —

Hướng về tà ác.

Những đảng phái xã hội đen điên đảo —

Chính trị và giặc cướp cùng một nhà (giuộc).

Nhân dân tự chủ làm điên đảo —

Ngược với [ý] trời, phản lại đạo lý.

Tin tưởng mù quáng vào khoa học —

Nhân loại biến chất.

Tôn sùng bạo lực —

Tranh đấu thù hằn mạnh mẽ.

Tôn giáo biến thành tà [giáo] —

Chạy theo tiền, chạy theo chính trị.

7 tháng Bảy, 1998


* * * * * * * * * * * * * * * *

69. Du Nhạn Môn Quan

Description: hy-80--ss遊雁門關


踏上雁門關
隱隱胸內翻
千年古道在
關中無故煙
延昭揮馬去
風雲逝一千
舉目望關下
大法在中原

一九九八年八月十日於雁門關


Du Nhạn Môn Quan

Đạp thượng Nhạn Môn Quan,

Ẩn ẩn hung nội phiên.

Thiên niên cổ đạo tại,

Quan trung vô cố yên.

Diên Chiêu huy mã khứ,

Phong vân thệ nhất thiên.

Cử mục vọng quan hạ,

Đại Pháp tại Trung nguyên.

 


1998 niên 8 nguyệt 10 nhật

Vu Nhạn Môn QuanDiễn nghĩa:

 

 

Tới thăm Nhạn Môn Quan

 

 

Đặt chân lên Nhạn Môn Quan,
Bao nhiêu [tình cảm] trào dâng nơi đáy lồng ngực.
Tại con đường cổ nghìn năm tuổi,
Không còn làn khói thủa xưa nơi quan ải.
[Từ ngày] Diên Chiêu rong ngựa ra đi,
[Đến nay] gió mây đã trải qua một nghìn [năm] rồi.
Đưa mắt nhìn xa cảnh phía dưới quan ải,
Đại Pháp có tại Trung Nguyên.

 

10 tháng Tám, 1998
Tại Nhạn Môn Quan


Tạm dịch:

Du Nhạn Môn Quan

Chân đặt Nhạn Môn Quan,

Bao trào dâng trong ngực.

Đường cổ nghìn năm tuổi,

Khói xưa nay đâu còn.

Diên Chiêu rong ngựa đi,

Nghìn năm mây gió chuyển.

Mắt phóng xa quan ải,

Đại Pháp tại Trung Nguyên.

10 tháng Tám, 1998

Tại Nhạn Môn QuanGhi chú: Diên Chiêu [延昭] là con trai thứ sáu trong gia đình “các nữ tướng họ Dương [杨]” thời Bắc Tống.


* * * * * * * * * * * * * * * *

70. Đồng Hoá

Description: hy-82--ss同化


經修其心
功煉其身
它日圓滿
真善忍存

一九九二年十一月十八日
一九九八年八月修改


Đồng Hoá

Kinh tu kỳ tâm,

Công luyện kỳ thân;

Tha nhật viên mãn,

Chân Thiện Nhẫn tồn.

1992 niên 11 nguyệt 18 nhật

1998 niên 8 nguyệt tu cải

 

Diễn nghĩa:

 


Đồng hoá

 

Kinh sách tu cái tâm ấy,
Công luyện cái thân ấy;
Ngày kia viên mãn,
Chân Thiện Nhẫn tồn tại được.

 

Tạm dịch:

 


Đồng Hoá

 

Kinh tu tâm ấy,
Công luyện tâm ấy;
Tới ngày viên mãn,
Tồn Chân Thiện Nhẫn.

 

18 tháng Mười một, 1992
Chỉnh sửa tháng Tám, 1998


* * * * * * * * * * * * * * * *

71. Tân Sinh

Description: hy-83--ss新生


正法傳
萬魔攔
度眾生
觀念轉
敗物滅
光明顯

一九九八年九月七日


Tân Sinh

Chính Pháp truyền,

Vạn ma lan,

Độ chúng sinh,

Quan niệm chuyển,

Bại vật diệt,

Quang minh hiển.

1998 niên 9 nguyệt 7 nhật

Diễn nghĩa:


Mới ra đời

 

Pháp chân chính lưu truyền,
Vạn ma ngăn cản,
Cứu độ chúng sinh,
Quan niệm thay đổi,
Vật bại hoại bị diệt trừ,
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh.


Tạm dịch:


Tân Sinh

Chính Pháp truyền,

Vạn ma phá,

Độ chúng sinh,

Chuyển quan niệm,

Cái xấu diệt,

Hiển quang minh.

7 tháng Chín, 1998


* * * * * * * * * * * * * * * *

72. Tiếu

Description: hy-84--ss

我笑 眾生覺悟
我笑 大法開傳
我笑 渡船起航
我笑 眾生有望

一九九八年十一月十六日


Tiếu

Ngã tiếu—Chúng sinh giác ngộ

Ngã tiếu—Đại Pháp khai chuyển

Ngã tiếu—Độ thuyền khởi hàng

Ngã tiếu—Chúng sinh hữu vọng

1998 niên 11 nguyệt 16 nhật

Diễn nghĩa:


Cười

 

Ta cười—Chúng sinh giác ngộ
Ta cười—Đại Pháp bắt đầu được lưu chuyển/truyền
Ta cười—Chuyến thuyền sang ngang đã lên đường
Ta cười—Chúng sinh có hy vọng/có tương lai


Tạm dịch:


Tiếu

Ta cười—Chúng sinh giác ngộ

Ta cười—Đại Pháp khai truyền

Ta cười—Thuyền độ khởi hành

Ta cười—Chúng sinh được cứu

 

7 tháng Chín, 1998*

*     *