Falundafa.org
 

Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải

Lý Hồng ChíLời nói đầu

Để làm tốt hơn nữa công tác phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp, và theo yêu cầu của Hội Nghiên cứu và các trạm phụ đạo các nơi, [một số] giảng Pháp giải Pháp của tôi ở hội nghị các phụ đạo viên, sau khi tôi thẩm định, nay chính thức xuất bản ra.

Bấy giờ những người tham gia hội nghị còn có một số ít những phụ đạo viên từ các tỉnh thành. Sau khi tôi giảng Pháp giải Pháp, có những người căn cứ theo băng thu âm mà chỉnh lý thành văn bản, ngoài ra còn sao chép, in ấn lưu truyền với nhau ở một số địa phương. Vì khi tôi giảng Pháp giải Pháp, đều là tiến hành trong hoàn cảnh đặc định, trong điều kiện đặc định và [với] đối tượng cụ thể, nên khi tách khỏi nhân tố đó, thì những bản lưu truyền ấy, về lý giải, sẽ sinh ra nghĩa khác với Đại Pháp mà tôi giảng, cũng dễ bị người ta hiểu nhầm, bất lợi cho truyền bá Đại Pháp.

Xuất bản phát hành cuốn «Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải» làm tài liệu đọc nội bộ cho các phụ đạo viên. Mỗi phụ đạo viên khi truyền bá Pháp Luân Đại Pháp, phải có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với Đại Pháp. Khi tuyên truyền [Đại Pháp] và giải đáp câu hỏi, phải căn cứ mức độ lý giải và năng lực đón nhận của đối tượng nghe đối với Đại Pháp, mà thu xếp cho tốt khi hồng dương Đại Pháp.

Lý Hồng Chí


Mục lục

  1. Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994]
  2. Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994]
  3. Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994]
  4. Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995]
  5. Lời tái bản