Falundafa.org

Pháp Luân Công

 

  

Lý Hồng Chí

 

Bản dịch từ tiếng Hán, 11-2013


Chương I: Khái luận

1. Khởi nguồn của khí công

2. ‘Khí’ và ‘công’

3. ‘Công lực’ và ‘công năng’

4. Thiên mục

5. Trị bệnh bằng khí công và trị bệnh ở bệnh viện

6. Khí công Phật gia và Phật giáo

7. Chính Pháp và tà pháp

Chương II: Pháp Luân Công

1. Tác dụng của Pháp Luân

2. Hình thái cấu thành của Pháp Luân

3. Đặc điểm tu luyện Pháp Luân Công

4. Tính mệnh song tu

5. Ý niệm

6. Tầng thứ tu luyện Pháp Luân Công

Chương III: Tu luyện tâm tính

1. Nội hàm của tâm tính

2. Mất và Ðược

3. Tu “Chân-Thiện-Nhẫn” đồng thời

4. Vứt bỏ tâm tật đố

5. Tống khứ tâm chấp trước

6. Nghiệp Lực

7. Chiêu ma

8. Căn cơ và ngộ tính

9. Tâm thanh tĩnh

Chương IV: Các bài công pháp Pháp Luân Công

1. Phật Triển Thiên Thủ Pháp

2. Pháp Luân Trang Pháp

3. Quán Thông Lưỡng Cực Pháp

4. Pháp Luân Chu Thiên Pháp

5. Thần Thông Gia Trì Pháp

6. Một số yêu cầu cơ bản và điều cần chú ý của tu luyện Pháp Luân Công

Chương V: Trả lời nghi vấn

1. Pháp Luân và Pháp Luân Công

2. Công lý và công pháp

3. Tu luyện tâm tính

4. Thiên mục

5. Ma nạn

6. Không gian và nhân loại

Phụ lục — Tra cứu từ ngữ


Falundafa.org