Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải


● ● ● ● ● ● ● ● ●

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994]

Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994]

Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994]

Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995]

Lời tái bản


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lời nói đầu

寫在前面的話

Tả tại tiền diện đích thoại

Lời nói đầu

為更好的做好法輪大法的輔導工作,應研究會和各地輔導站的要求,我在輔導員會議上的講法解法,經我審定,現在正式出版。

Vi cánh hảo đích tố hảo Pháp Luân Đại Pháp đích phụ đạo công tác, ứng Nghiên cứu Hội hoà các địa phụ đạo trạm đích yêu cầu, ngã tại phụ đạo viên hội nghị thượng đích giảng Pháp giải Pháp, kinh ngã thẩm định, hiện tại chính thức xuất bản.

Để làm tốt hơn nữa công tác phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp, và theo yêu cầu của Hội Nghiên cứu và các trạm phụ đạo các nơi, [một số] giảng Pháp giải Pháp của tôi ở hội nghị các phụ đạo viên, sau khi tôi thẩm định, nay chính thức xuất bản ra.

當時參加會議的人還有其它省、市的少數輔導員。在我講法解法之後,有些人根據錄音整理成文字,而且還在一些地方相互傳抄、翻印。因為我在講法解法時,都是在特定的環境、特定的條件和具體的對像中進行的,離開這些因素,傳抄稿與我講的大法在理解上就會產生歧義,也容易被人誤解,對傳播大法不利。

Đương thời tham gia hội nghị đích nhân hài hữu kỳ tha tỉnh, thị đích thiểu sổ phụ đạo viên. Tại ngã giảng Pháp giải Pháp chi hậu, hữu ta nhân căn cứ lục âm chỉnh lý thành văn tự, nhi thả hài tại nhất ta địa phương tương hỗ truyền sao, phiên ấn. Nhân vi ngã tại giảng Pháp giải Pháp thời, đô thị tại đặc định đích hoàn cảnh, đặc định đích điều kiện hoà cụ thể đích đối tượng trung tiến hành đích, ly khai giá ta nhân tố, truyền sao cảo dữ ngã giảng đích Đại Pháp tại lý giải thượng tựu hội sản sinh kỳ nghĩa, dã dung dị bị nhân ngộ giải, đối truyền bá Đại Pháp bất lợi.

Bấy giờ những người tham gia hội nghị còn có một số ít những phụ đạo viên từ các tỉnh thành. Sau khi tôi giảng Pháp giải Pháp, có những người căn cứ theo băng thu âm mà chỉnh lý thành văn bản, ngoài ra còn sao chép, in ấn lưu truyền với nhau ở một số địa phương. Vì khi tôi giảng Pháp giải Pháp, đều là tiến hành trong hoàn cảnh đặc định, trong điều kiện đặc định và [với] đối tượng cụ thể, nên khi tách khỏi nhân tố đó, thì những bản lưu truyền ấy, về lý giải, sẽ sinh ra nghĩa khác với Đại Pháp mà tôi giảng, cũng dễ bị người ta hiểu nhầm, bất lợi cho truyền bá Đại Pháp.

出版發行《法輪大法義解》為內部輔導員讀物。每個輔導員在傳播法輪大法時,要對自己負責,對學員負責,對社會負責,對大法負責。在宣傳和解答問題時,要根據接受對像對大法的理解成度和承受能力,恰到好處的去洪揚大法。

Xuất bản phát hành «Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải» vi nội bộ phụ đạo viên đọc vật. Mỗi cá phụ đạo viên tại truyền bá Pháp Luân Đại Pháp thời, yếu đối tự kỷ phụ trách, đối học viên phụ trách, đối xã hội phụ trách, đối Đại Pháp phụ trách. Tại tuyên truyền hoà giải đáp vấn đề thời, yếu căn cứ tiếp thụ đối tượng đối Đại Pháp đích lý giải thành độ hoà thừa thụ năng lực, kháp đáo hảo xứ đích khứ hồng dương Đại Pháp.

Xuất bản phát hành cuốn «Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải» làm tài liệu đọc nội bộ cho các phụ đạo viên. Mỗi phụ đạo viên khi truyền bá Pháp Luân Đại Pháp, phải có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với Đại Pháp. Khi tuyên truyền [Đại Pháp] và giải đáp câu hỏi, phải căn cứ mức độ lý giải và năng lực đón nhận của đối tượng nghe đối với Đại Pháp, mà thu xếp cho tốt khi hồng dương Đại Pháp.

李洪志

Lý Hồng Chí

Lý Hồng Chí


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994]

為長春法輪大法輔導員講法

Vi Trường Xuân Pháp Luân Đại Pháp phụ đạo viên giảng Pháp

Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994]

李洪志
一九九四年九月十八日

Lý Hồng Chí
Nhất cửu cửu tứ niên cửu nguyệt thập bát nhật

Lý Hồng Chí
18 tháng Chín, 1994

在座的都是輔導員和骨幹,在法輪大法建設上,特別是在長春法輪大法的建設上起到至關重要的作用。許多煉功點的學員提出了許多問題。我們的輔導員或骨幹對一些問題不好解答或解答不了,這有兩個原因:一個是對法理解的不透。其實我們在傳授班上甚麼都講出來了,只要把法理解透,甚麼都能解答,這是一個原因,並且這是最主要的原因。再一個是學員提出一些具體問題不好解答。因為輔導員直接與學員接觸,有很多具體問題,不太好解答。

Tại toạ đích đô thị phụ đạo viên hoà cốt cán, tại Pháp Luân Đại Pháp kiến thiết thượng, đặc biệt thị tại Trường Xuân Pháp Luân Đại Pháp đích kiến thiết thượng khởi đáo chí quan trọng yếu đích tác dụng. Hứa đa luyện công điểm đích học viên đề xuất liễu hứa đa vấn đề. Ngã môn đích phụ đạo viên hoặc cốt cán đối nhất ta vấn đề bất hảo giải đáp hoặc giải đáp bất liễu, giá hữu lưỡng cá nguyên nhân: Nhất cá thị đối Pháp lý giải đích bất thấu. Kỳ thực ngã môn tại truyền thụ ban thượng thậm ma đô giảng xuất lai liễu, chỉ yếu bả Pháp lý giải thấu, thậm ma đô năng giải đáp, giá thị nhất cá nguyên nhân, tịnh thả giá thị tối chủ yếu đích nguyên nhân. Tái nhất cá thị học viên đề xuất nhất ta cụ thể vấn đề bất hảo giải đáp. Nhân vi phụ đạo viên trực tiếp dữ học viên tiếp xúc, hữu ngận đa cụ thể vấn đề, bất thái hảo giải đáp.

Ngồi tại đây đều là phụ đạo viên và cốt cán, về kiến thiết Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt về kiến thiết Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân là có tác dụng cực kỳ quan trọng. Học viên tại rất nhiều điểm luyện công đặt ra rất nhiều câu hỏi. Phụ đạo viên và cốt cán chúng ta về một số câu hỏi là giải đáp không rõ ràng hoặc giải đáp không nổi, ở đây có hai nguyên nhân: Một là lý giải về Pháp không được sâu. Thực ra chúng tôi đều đã giảng cả tại lớp truyền thụ rồi, chỉ cần lý giải sâu sắc về Pháp, thì giải đáp được hết. Đó là một nguyên nhân, và là nguyên nhân chủ yếu nhất. Một [nguyên nhân] nữa là một số câu hỏi cụ thể mà học viên đưa ra là không hề dễ giải đáp. Vì phụ đạo viên là tiếp xúc trực tiếp với các học viên, có nhiều câu hỏi cụ thể là không dễ giải đáp.

我一直抱著這樣一種態度,法我已經普遍的概括的講出來了,在你自己修煉的問題上就得遵照這個法去做了。要是甚麼都講出來也就沒有你自己修的了,所以我就不能再多講了。再講就等於我把你拿上來了一樣。剩下的就是一些具體問題了。但是有些學員還是要問,就是放心不下。他問不著我,還是要問我們的輔導員或煉功時間較長的老弟子,而輔導員或老弟子沒有親身碰到過的問題也不好解答。

Ngã nhất trực bão trước giá dạng nhất chủng thái độ, Pháp ngã dĩ kinh phổ biến đích khái quát đích giảng xuất lai liễu, tại nhĩ tự kỷ tu luyện đích vấn đề thượng tựu đắc tuân chiếu giá cá Pháp khứ tố liễu. Yếu thị thậm ma đô giảng xuất lai dã tựu một hữu nhĩ tự kỷ tu đích liễu, sở dĩ ngã tựu bất năng tái đa giảng liễu. Tái giảng tựu đẳng ư ngã bả nhĩ nã thượng lai liễu nhất dạng. Thặng hạ đích tựu thị nhất ta cụ thể vấn đề liễu. Đãn thị hữu ta học viên hài thị yếu vấn, tựu thị phóng tâm bất hạ. Tha vấn bất trước ngã, hài thị yếu vấn ngã môn đích phụ đạo viên hoặc luyện công thời gian giảo trường đích lão đệ tử, nhi phụ đạo viên hoặc lão đệ tử một hữu thân thân bính đáo quá đích vấn đề dã bất hảo giải đáp.

Tôi vẫn luôn giữ thái độ như thế này, tôi đã giảng Pháp một cách khái quát phổ biến ra rồi, về vấn đề tu luyện của bản thân chư vị là cần tuân theo Pháp này mà làm. Nếu cái gì cũng giảng ra hết thì không còn gì để chư vị tu luyện nữa, do đó tôi không thể giảng nhiều hơn nữa. Giảng nhiều hơn nữa thì cũng bằng như tôi đưa thẳng chư vị lên. Phần còn lại là những vấn đề cụ thể. Nhưng còn có các học viên là vẫn muốn hỏi, chính là không buông cái tâm đó xuống được. Họ không hỏi được tôi, thì vẫn là muốn hỏi các phụ đạo viên chúng ta hoặc một số đệ tử cũ có thời gian luyện công lâu hơn, nhưng những vấn đề mà phụ đạo viên hoặc đệ tử cũ chưa tự thân đụng phải thì không dễ giải đáp.

我為甚麼讓大家在一起集體煉功呢?碰到問題能夠互相切磋,共同探討這些問題也能夠解決。自己一個人煉功遇到問題弄不清,很困惑,而在煉功點上,大家共同探討探討,許多問題都能解決。其實把握住一個問題,就從心性上找,甚麼問題都能解決。但是還有一些具體問題輔導員確實很棘手,針對這些問題我給大家開一次會。這也是長春輔導員們的偏得,其它各地還沒有這樣的機會。這次回來有許多問題要處理,學員們都知道,所以,儘量不打擾我。可能一聲電話鈴就把我干擾的很厲害,所以許多學員連電話都不打,這點我知道。把大家召集來就是給大家解答一些問題。總站送來一些學員的心得體會,還有一些歸納的問題,我都未來的及看,因為我在修改第三本書——《轉法輪》,還有許多事也要處理。

Ngã vi thậm ma nhượng đại gia tại nhất khởi tập thể luyện công ni? Bính đáo vấn đề năng cú hỗ tương thiết tha, cộng đồng thám thảo giá ta vấn đề dã năng cú giải quyết. Tự kỷ nhất cá nhân luyện công ngộ đáo vấn đề lộng bất thanh, ngận khốn hoặc, nhi tại luyện công điểm thượng, đại gia cộng đồng thám thảo thám thảo, hứa đa vấn đề đô năng giải quyết. Kỳ thực bả ác trụ nhất cá vấn đề, tựu tùng tâm tính thượng trảo, thậm ma vấn đề đô năng giải quyết. Đãn thị hài hữu nhất ta cụ thể vấn đề phụ đạo viên xác thực ngận cức thủ, châm đối giá ta vấn đề ngã cấp đại gia khai nhất thứ hội. Giá dã thị Trường Xuân phụ đạo viên môn đích thiên đắc, kỳ tha các địa hài một hữu giá dạng đích cơ hội. Giá thứ hồi lai hữu hứa đa vấn đề yếu xử lý, học viên môn đô tri đạo, sở dĩ, tận lượng bất đả nhiễu ngã. Khả năng nhất thanh điện thoại linh tựu bả ngã can nhiễu đích ngận lệ hại, sở dĩ hứa đa học viên liên điện thoại đô bất đả, giá điểm ngã tri đạo. Bả đại gia chiêu tập lai tựu thị cấp đại gia giải đáp nhất ta vấn đề. Tổng trạm tống lai nhất ta học viên đích tâm đắc thể hội, hài hữu nhất ta quy nạp đích vấn đề, ngã đô vị lai đích cập khán, nhân vi ngã tại tu cải đệ tam bản thư ——«Chuyển Pháp Luân», hài hữu hứa đa sự dã yếu xử lý.

Vì sao tôi bảo mọi người luyện công tập thể cùng nhau? Khi đụng phải vấn đề thì có thể trao đổi với nhau, cùng nhau tìm tòi và những vấn đề đó có thể giải quyết. Tự luyện công một mình khi đụng phải vấn đề mà không rõ ra được, thì rất bối rối, nhưng ở điểm luyện công, mọi người có thể cùng nhau tìm tòi tìm hiểu, và rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết. Thực ra [để] nắm vững một vấn đề, thì hãy tìm ở tâm tính, vấn đề nào cũng đều có thể giải quyết. Nhưng vẫn còn có một số vấn đề cụ thể mà phụ đạo viên xác thực là rất khó xử lý, [hôm nay] tôi dành một buổi họp này cho chư vị nhắm vào những vấn đề đó. Đây cũng là thiên vị các phụ đạo viên Trường Xuân, các địa phương khác vẫn chưa có cơ hội thế này. Trở về [thành phố quê nhà] lần này [tôi] có rất nhiều vấn đề cần xử lý, các học viên đều biết, cho nên, hết sức tránh quấy nhiễu tôi. Có thể một hồi chuông điện thoại cũng dẫn tới can nhiễu tôi rất mạnh, do đó rất nhiều học viên ngay cả gọi điện thoại cũng không gọi, tôi biết điều này. Gọi mọi người tập hợp lại [thế này] là giải đáp một số vấn đề cho mọi người. Tổng trạm [phụ đạo] đưa [cho tôi] tâm đắc thể hội của một số học viên, còn có một số câu hỏi được quy nạp lại nữa, [nhưng] tôi vẫn chưa kịp đọc, là vì tôi đang chỉnh sửa cuốn sách thứ ba —«Chuyển Pháp Luân»— còn có nhiều việc cũng cần xử lý.

今天給大家解答問題,主要是為了大家今後工作起來方便。講到這裏我還要說一個問題:在座的輔導員們要負起責任來,光負責輔導動作還不行,應當把法理解透,真正掌握。要多看書,多聽錄音,最起碼要比一般學員明白才能真正當好輔導員,對法的理解一定要清楚。學員有甚麼問題,起碼也能作一般性解答,雖然不能說是起指導作用,大體上能說明白。真正往高層次上傳功,那就是度人,就是真正修煉。如果這樣來看,那就和在寺院中或深山老林中專門修煉沒有甚麼區別。

Kim thiên cấp đại gia giải đáp vấn đề, chủ yếu thị vi liễu đại gia kim hậu công tác khởi lai phương tiện. Giảng đáo giá lý ngã hài yếu thuyết nhất cá vấn đề: Tại toạ đích phụ đạo viên môn yếu phụ khởi trách nhiệm lai, quang phụ trách phụ đạo động tác hài bất hành, ưng đương bả Pháp lý giải thấu, chân chính chưởng ác. Yếu đa khán thư, đa thính lục âm, tối khởi mã yếu tỷ nhất ban học viên minh bạch tài năng chân chính đương hảo phụ đạo viên, đối Pháp đích lý giải nhất định yếu thanh sở. Học viên hữu thậm ma vấn đề, khởi mã dã năng tác nhất ban tính giải đáp, tuy nhiên bất năng thuyết thị khởi chỉ đạo tác dụng, đại thể thượng năng thuyết minh bạch. Chân chính vãng cao tầng thứ thượng truyền công, na tựu thị độ nhân, tựu thị chân chính tu luyện. Như quả giá dạng lai khán, na tựu hoà tại tự viện trung hoặc thâm sơn lão lâm trung chuyên môn tu luyện một hữu thậm ma khu biệt.

Hôm nay giải đáp câu hỏi cho mọi người, chủ yếu là để thuận tiện hơn cho công tác của mọi người từ nay về sau. Giảng tới đây tôi còn muốn nói một vấn đề: Các phụ đạo viên ngồi đây là phải có trách nhiệm, chỉ phụ đạo về động tác thôi thì vẫn là không được, cần lý giải Pháp thật sâu, thật sự nắm vững. Cần phải đọc sách cho nhiều, nghe băng tiếng cho nhiều, ít nhất cũng phải minh bạch hơn những học viên bình thường thì mới có thể thật sự làm tốt phụ đạo viên, nhất định phải lý giải một cách rõ ràng về Pháp. Các học viên có câu hỏi gì, ít nhất cũng có thể giải đáp ở mức thông thường, tuy không thể nói rằng có tác dụng chỉ đạo, [nhưng] có thể nói minh bạch trên đại thể. Truyền công chân chính lên tầng thứ cao, ấy chính là độ nhân, chính là tu luyện chân chính. Nếu nhìn nhận như thế, thì cũng không khác chi so với tu luyện chuyên môn ở nhà chùa hoặc trong núi sâu rừng già.

我們這個法主要開在常人社會中,大部份在常人中修煉。那麼我們要求修煉人,在常人中修煉的表現應該和常人基本一致。說白了,我們一個煉功點的負責人就和寺院中修煉的住持、方丈一樣。我只是作個比喻,沒有人給我們封官許願。我們就是這樣一種修煉形式,你想那還不是一樣嗎?帶好一幫修煉人是功德無量的事;帶不好,我說就是沒有盡到責任。就出於這樣一個目地把大家召集起來。總站的負責人都跟我談過這個問題:是不是再辦一個班?我感覺這個法講的過份明瞭也不利於大家修煉,那就成了常人中的道理,我們不用講常人中如何如何修煉的問題。一會兒我把這些條子上的問題給大家解答一下,剩下的時間大家有甚麼問題再提一提。想探討甚麼知識你別提,涉及到國家政策問題也別提。我們在修煉過程中遇到的比較典型的問題,主要解答這些問題,大家可以提一提。

Ngã môn giá cá Pháp chủ yếu khai tại thường nhân xã hội trung, đại bộ phận tại thường nhân trung tu luyện. Na ma ngã môn yêu cầu tu luyện nhân, tại thường nhân trung tu luyện đích biểu hiện ưng cai hoà thường nhân cơ bản nhất trí. Thuyết bạch liễu, ngã môn nhất cá luyện công điểm đích phụ trách nhân tựu hoà tự viện trung tu luyện đích trụ trì, phương trượng nhất dạng. Ngã chỉ thị tác cá tỷ dụ, một hữu nhân cấp ngã môn phong quan hứa nguyện. Ngã môn tựu thị giá dạng nhất chủng tu luyện hình thức, nhĩ tưởng na hài bất thị nhất dạng ma? Đới hảo nhất bang tu luyện nhân thị công đức vô lượng đích sự; đới bất hảo, ngã thuyết tựu thị một hữu tận đáo trách nhiệm. Tựu xuất ư giá dạng nhất cá mục địa bả đại gia chiêu tập khởi lai. Tổng trạm đích phụ trách nhân đô cân ngã đàm quá giá cá vấn đề: Thị bất thị tái biện nhất cá ban? Ngã cảm giác giá cá Pháp giảng đích quá phần minh liệu dã bất lợi ư đại gia tu luyện, na tựu thành liễu thường nhân trung đích đạo lý, ngã môn bất dụng giảng thường nhân trung như hà như hà tu luyện đích vấn đề. Nhất hội nhi ngã bả giá ta điều tử thượng đích vấn đề cấp đại gia giải đáp nhất hạ, thặng hạ đích thời gian đại gia hữu thậm ma vấn đề tái đề nhất đề. Tưởng thám thảo thậm ma tri thức nhĩ biệt đề, thiệp cập đáo quốc gia chính sách vấn đề dã biệt đề. Ngã môn tại tu luyện quá trình trung ngộ đáo đích tỷ giảo điển hình đích vấn đề, chủ yếu giải đáp giá ta vấn đề, đại gia khả dĩ đề nhất đề.

Pháp chúng ta là chủ yếu mở ra ở xã hội người thường, đại bộ phận tu luyện trong người thường. Như vậy chúng ta yêu cầu người tu luyện, [rằng] biểu hiện của tu luyện nơi người thường về cơ bản nên là nhất trí như người thường. Nói thẳng ra, người phụ trách của điểm luyện công là cũng như trụ trì, phương trượng tu luyện trong chùa. Tôi chỉ là lấy tỷ dụ thế, chứ không có ai phong chức hay hứa hẹn gì cho chúng ta cả. Chúng ta chính là chủng loại hình thức tu luyện như thế, chư vị nghĩ xem chẳng phải là như nhau sao? Dẫn dắt thật tốt một nhóm người tu luyện là việc công đức vô lượng; mà dẫn dắt không tốt, tôi nói rằng chính là không tròn trách nhiệm. Chính là xuất phát từ mục đích như vậy mà gọi mọi người tới. Ngay cả người phụ trách Tổng trạm còn nói với tôi về vấn đề này: ‘Phải chăng mở thêm một lớp nữa?’ Tôi cảm thấy rằng Pháp này nếu giảng quá minh hiển [dễ hiểu] thì sẽ bất lợi cho mọi người tu luyện, thế sẽ thành đạo lý nơi người thường, chúng ta không cần giảng vấn đề tu luyện như thế nào như thế nào nơi người thường. Một lát nữa tôi sẽ giải đáp cho mọi người những vấn đề trong các tờ câu hỏi, thời gian còn lại thì chư vị có câu hỏi gì thì hãy đặt ra. Muốn thăm dò tri thức nào đó thì chư vị đừng hỏi, các vấn đề liên quan tới chính sách quốc gia thì cũng đừng hỏi. Chúng ta trong quá trình tu luyện mà gặp các vấn đề tương đối điển hình, [tôi] chủ yếu là giải đáp những vấn đề ấy, mọi người có thể hỏi.

我們通知的只是輔導員和工作人員來開會,今後沒有接到通知的人千萬不要帶來。人來多了,有些事情不好辦。因為都是輔導員,本來想講的高一些,具體一些,便於今後輔導員工作。但有的人是新學員才跟了一個班,甚至有的人還沒有進過班,一下子聽這麼高深的東西,很難接受,對他起不到好作用,還容易使他的思想產生抵觸的情緒,就會毀掉這個人。

Ngã môn thông tri đích chỉ thị phụ đạo viên hoà công tác nhân viên lai khai hội, kim hậu một hữu tiếp đáo thông tri đích nhân thiên vạn bất yếu đới lai. Nhân lai đa liễu, hữu ta sự tình bất hảo biện. Nhân vi đô thị phụ đạo viên, bản lai tưởng giảng đích cao nhất ta, cụ thể nhất ta, tiện ư kim hậu phụ đạo viên công tác. Đãn hữu đích nhân thị tân học viên tài cân liễu nhất cá ban, thậm chí hữu đích nhân hài một hữu tiến quá ban, nhất hạ tử thính giá ma cao thâm đích đông tây, ngận nan tiếp thụ, đối tha khởi bất đáo hảo tác dụng, hài dung dị sử tha đích tư tưởng sản sinh để xúc đích tình tự, tựu hội huỷ điệu giá cá nhân.

Chúng tôi thông tri chỉ cho những phụ đạo viên và nhân viên công tác tới tham gia hội họp, sau này nhất định đừng đưa tới những ai không nhận được thông tri. Người tới nhiều, một số việc sẽ khó làm. Vì đều là phụ đạo viên, nguyên là muốn giảng cao hơn, cụ thể hơn, thuận tiện cho công tác sau này của phụ đạo viên. Nhưng có những học viên mới mà mới học có một khoá, thậm chí có người còn chưa từng tham gia học lớp nào, lập tức nghe tới những điều cao thâm đến thế, thì rất khó tiếp thu, đối với họ là không có tác dụng tốt, dễ làm họ nảy sinh cảm giác mâu thuẫn, sẽ huỷ hại những người ấy.

輔導員要負起責任來,新學員動作不準確要給他們糾正。有些老學員動作已經不錯了,稍微差那麼一點,就在煉功後告訴他,以免干擾入靜,煉功時就不要打擾他了。新學員一定要輔導,有人問問題還要耐心解釋,我們煉功點的所有學員都有這個責任,要普度眾生。甚麼叫普度眾生?叫眾生得法才是真正普度眾生。人家來問,你還不解釋那能行嗎?

Phụ đạo viên yếu phụ khởi trách nhiệm lai, tân học viên động tác bất chuẩn xác yếu cấp tha môn củ chính. Hữu ta lão học viên động tác dĩ kinh bất thác liễu, sảo vi sai na ma nhất điểm, tựu tại luyện công hậu cáo tố tha, dĩ miễn can nhiễu nhập tĩnh, luyện công thời tựu bất yếu đả nhiễu tha liễu. Tân học viên nhất định yếu phụ đạo, hữu nhân vấn vấn đề hài yếu nại tâm giải thích, ngã môn luyện công điểm đích sở hữu học viên đô hữu giá cá trách nhiệm, yếu phổ độ chúng sinh. Thậm ma khiếu phổ độ chúng sinh? Khiếu chúng sinh đắc Pháp tài thị chân chính phổ độ chúng sinh. Nhân gia lai vấn, nhĩ hài bất giải thích na năng hành ma?

Phụ đạo viên là cần có trách nhiệm, học viên mới động tác không chuẩn xác thì cần chỉnh sửa cho họ. Một số học viên cũ động tác đã tốt rồi, chỉ hơi sai một chút, thì hãy bảo cho họ sau lúc luyện công, để tránh can nhiễu việc nhập tĩnh, khi luyện công không được quấy nhiễu họ. Học viên mới nhất định cần phụ đạo, có người hỏi các vấn đề thì kiên nhẫn giải thích, tất cả học viên ở các điểm luyện công chúng ta đều có trách nhiệm này: cần phổ độ chúng sinh. Thế nào là ‘phổ độ chúng sinh’? Để chúng sinh đắc Pháp mới là chân chính phổ độ chúng sinh. Người ta tới hỏi, chư vị còn không giải thích thì có được chăng?

輔導員煉功一定要專一。對那些不能專一煉功的學員要告訴他、幫助他,實在是不專一,他放不下他那些東西,就勸他離去練別的功,以免干擾我們學員。他若實在不走那也沒有別的辦法,他練也不會得,這是悟性不好。咱們佛家從慈悲出發,說要治他一下那可不行,不嚴重破壞正法不可隨便出手。

Phụ đạo viên luyện công nhất định yếu chuyên nhất. Đối na ta bất năng chuyên nhất luyện công đích học viên yếu cáo tố tha, bang trợ tha, thực tại thị bất chuyên nhất, tha phóng bất hạ tha na ta đông tây, tựu khuyến tha ly khứ luyện biệt đích công, dĩ miễn can nhiễu ngã môn học viên. Tha nhược thực tại bất tẩu na dã một hữu biệt đích biện pháp, tha luyện dã bất hội đắc, giá thị ngộ tính bất hảo. Cha môn Phật gia tùng từ bi xuất phát, thuyết yếu trị tha nhất hạ na khả bất hành, bất nghiêm trọng phá hoại chính Pháp bất khả tuỳ tiện xuất thủ.

Phụ đạo viên luyện công nhất định phải chuyên nhất. Đối với học viên nào không thể luyện công chuyên nhất thì cần bảo họ, giúp họ, [nếu] thật sự là không chuyên nhất, họ không buông bỏ được những thứ kia của họ, thì khuyên họ rời đi mà luyện công khác, tránh can nhiễu học viên chúng ta. Họ mà thật sự không đi thì cũng không có biện pháp gì khác, họ luyện cũng sẽ không đắc gì, đó là ngộ tính bất hảo. Phật gia chúng ta xuất phát từ từ bi, nếu nói trị họ một chập thì cũng là không được, nếu không phải phá hoại nghiêm trọng chính Pháp thì không thể tuỳ tiện xuất thủ.

有的人給人看病,或叫別人到我們煉功點上看病,都是破壞大法的。這是一個非常嚴肅的問題,誰也不准這樣做。如果這樣幹了就不是我的弟子了;如果輔導員這樣做了馬上換人,堅決杜絕這兩種現象。

Hữu đích nhân cấp nhân khán bệnh, hoặc khiếu biệt nhân đáo ngã môn luyện công điểm thượng khán bệnh, đô thị phá hoại Đại Pháp đích. Giá thị nhất cá phi thường nghiêm túc đích vấn đề, thuỳ dã bất chuẩn giá dạng tố. Như quả giá dạng cán liễu tựu bất thị ngã đích đệ tử liễu; như quả phụ đạo viên giá dạng tố liễu mã thượng hoán nhân, kiên quyết đỗ tuyệt giá lưỡng chủng hiện tượng.

Có người chữa bệnh cho người khác, hoặc bảo người khác tới điểm luyện công của chúng ta để chữa bệnh, thì đều là phá hoại Đại Pháp. Đây là một vấn đề nghiêm túc phi thường, không ai được phép làm thế. Nếu làm thế thì đã không là đệ tử của tôi; nếu phụ đạo viên làm thế thì lập tức thay người, kiên quyết cắt đứt hai loại hiện tượng này.

輔導員對工作要儘量負起責任來,麻煩的工作也要主動去做。有的輔導員可能年歲大了,對法的理解上差一些,自己感覺好,但說不清,就可以找一些助手協助輔導員工作。本著對法負責,不是你個人的得失,你個人的得失也緊緊和法相連繫。做輔導工作,不要摻進個人的各種念頭,否則都會影響個人和集體修煉。輔導員的動作要儘量準確,儘量要和錄像帶一樣,大體上得一樣。至於說小小不言的差異也難免,要絕對一致都是一個模子套出來的,那可辦不到。基本一致是可以的,但差的太多就不行,特別是輔導員,你教別人就走偏了。

Phụ đạo viên đối công tác yếu tận lượng phụ khởi trách nhiệm lai, ma phiền đích công tác dã yếu chủ động khứ tố. Hữu đích phụ đạo viên khả năng niên tuế đại liễu, đối Pháp đích lý giải thượng sai nhất ta, tự kỷ cảm giác hảo, đãn thuyết bất thanh, tựu khả dĩ trảo nhất ta trợ thủ hiệp trợ phụ đạo viên công tác. Bản trước đối Pháp phụ trách, bất thị nhĩ cá nhân đích đắc thất, nhĩ cá nhân đích đắc thất dã khẩn khẩn hoà Pháp tương liên hệ. Tố phụ đạo công tác, bất yếu sam tiến cá nhân đích các chủng niệm đầu, phủ tắc đô hội ảnh hưởng cá nhân hoà tập thể tu luyện. Phụ đạo viên đích động tác yếu tận lượng chuẩn xác, tận lượng yếu hoà lục tượng đới nhất dạng, đại thể thượng đắc nhất dạng. Chí ư thuyết tiểu tiểu bất ngôn đích sai dị dã nan miễn, yếu tuyệt đối nhất trí đô thị nhất cá mô tử sáo xuất lai đích, na khả biện bất đáo. Cơ bản nhất trí thị khả dĩ đích, đãn sai đích thái đa tựu bất hành, đặc biệt thị phụ đạo viên, nhĩ giáo biệt nhân tựu tẩu thiên liễu.

Các phụ đạo viên cần hết sức có trách nhiệm với công tác, các việc nề hà cũng cần chủ động làm. Có những phụ đạo viên có thể đã cao tuổi, lý giải về Pháp là có phần kém hơn, tự mình cảm thấy là tốt, nhưng nói không được rõ ràng, thì có thể tìm một số trợ thủ phụ giúp phụ đạo viên công tác. Là mang trách nhiệm với Pháp, chứ không phải là được-mất cá nhân của chư vị, [mà] được-mất cá nhân của chư vị cũng là liên hệ chặt chẽ với Pháp. Làm công tác phụ đạo viên, không được đưa các loại niệm đầu của cá nhân lẫn vào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tu luyện của cá nhân và tập thể. Động tác của phụ đạo viên cần chuẩn xác hết mức, cố gắng cho thật giống như trong băng hình, về đại thể là phải giống. Còn những sai khác không đáng kể thì rất khó tránh khỏi, tuyệt đối giống hệt tựa như đúc ra từ cùng một khuôn thì có thể không làm được. Giống về cơ bản là khả dĩ, nhưng sai khác nhiều quá thì không được, nhất là với các phụ đạo viên, chư vị dạy người ta thế thì sai lệch mất.

下面開始解答問題。

Hạ diện khai thuỷ giải đáp vấn đề.

Tiếp theo bắt đầu giải đáp câu hỏi.

弟子:形神俱滅是一種甚麼狀態?

Đệ tử: Hình thần câu diệt thị nhất chủng thậm ma trạng thái?

Đệ tử: ‘Hình thần câu diệt’ là loại trạng thái như thế nào?

師:形神俱滅是一個古老的名詞,我們叫它形神全滅。俱字的發音不好,滅就是散掉了,俱和聚同音,聚就給他合上了,所以我們以後叫形神全滅。當然書上還是寫的形神俱滅,這本書還是屬於過渡時期的讀物。當我們第一本書《法輪功》寫出來時和低層次的氣功有些方面很雷同。第二本書就是《法輪功(修訂本)》,比氣功就高出很多了。我現在正在整理我講過的整個的法,將來寫出來就作為指導我們真修的大法。在新的書裏許多名詞都要糾正過來。

Sư: Hình thần câu diệt thị nhất cá cổ lão đích danh từ, ngã môn khiếu tha hình thần toàn diệt. Câu tự đích phát âm bất hảo, diệt tựu thị tản điệu liễu, câu hoà tụ đồng âm, tụ tựu cấp tha hợp thượng liễu, sở dĩ ngã môn dĩ hậu khiếu hình thần toàn diệt. Đương nhiên thư thượng hài thị tả đích hình thần câu diệt, giá bản thư hài thị thuộc ư quá độ thời kỳ đích đọc vật. Đương ngã môn đệ nhất bản thư «Pháp Luân Công» tả xuất lai thời hoà đê tầng thứ đích khí công hữu ta phương diện ngận lôi đồng. Đệ nhị bản thư tựu thị «Pháp Luân Công (tu đính bản)», tỷ khí công tựu cao xuất ngận đa liễu. Ngã hiện tại chính tại chỉnh lý ngã giảng quá đích chỉnh cá đích Pháp, tương lai tả xuất lai tựu tác vi chỉ đạo ngã môn chân tu đích Đại Pháp. Tại tân đích thư lý hứa đa danh từ đô yếu củ chính quá lai.

Sư phụ: ‘Hình thần câu diệt’ là một danh từ cổ xưa, chúng ta gọi đó là ‘hình thần toàn diệt’. Chữ ‘câu’ phát âm không tiện lắm, ‘diệt’ tức là tản mất đi; chữ ‘câu’ đọc đồng âm với chữ ‘tụ’, mà ‘tụ’ tức là hợp nó lại, do đó về sau chúng ta gọi đó là ‘hình thần toàn diệt’. Tất nhiên sách vẫn viết là ‘hình thần câu diệt’, cuốn sách đó vẫn là tài liệu đọc thời quá độ. Khi cuốn sách thứ nhất của chúng ta, «Pháp Luân Công», đưa ra thì có một số phương diện rất giống với khí công tầng thứ thấp. Cuốn sách thứ hai chính là «Pháp Luân Công (bản hiệu chỉnh)», đã cao hơn khí công rất nhiều. Hiện nay tôi đang chỉnh lý [cuốn sách về] toàn bộ Pháp mà tôi đã giảng, tương lai viết ra chính là Đại Pháp để chỉ đạo chúng ta chân tu. Trong cuốn sách mới sẽ có nhiều danh từ được chỉnh lại.

形,就是指有形的身體,還不只是指我們用肉眼能看到的這個物質空間的身體。各個空間都存在你的身體,都是有形的,都是物質存在,一直到極微觀下都是有身體存在。也就是說有多少空間,人就有多少身體。形神全滅就是指這些身體都不存在了。

Hình, tựu thị chỉ hữu hình đích thân thể, hài bất chỉ thị chỉ ngã môn dụng nhục nhãn năng khán đáo đích giá cá vật chất không gian đích thân thể. Các cá không gian đô tồn tại nhĩ đích thân thể, đô thị hữu hình đích, đô thị vật chất tồn tại, nhất trực đáo cực vi quan hạ đô thị hữu thân thể tồn tại. Dã tựu thị thuyết hữu đa thiểu không gian, nhân tựu hữu đa thiểu thân thể. Hình thần toàn diệt tựu thị chỉ giá ta thân thể đô bất tồn tại liễu.

‘Hình’, tức là nói về thân thể hữu hình, chứ không phải chỉ là nói về thân thể không gian vật chất này mà chúng ta dùng cặp mắt thịt có thể nhìn thấy. Các không gian đều tồn tại thân thể của chư vị, đều là hữu hình, đều là tồn tại vật chất, một mạch cho tới cực vi quan đều có thân thể tồn tại. Nghĩa là có bao nhiêu không gian, con người có bấy nhiêu thân thể. ‘Hình thần toàn diệt’ chính là nói về những thân thể đó đều không tồn tại nữa.

神,就是指人的元神。主元神也好,副元神也好,各種生命體也好,到了形神全滅時,那是非常可怕的!在整個宇宙中沒有比這更可怕的事了,就是全滅了,啥也沒有了。當然,還是有無限微觀物質存在,我講過真空也有物質存在。我們現在的物理學研究只達到中微子這個層次,最小的物質是中微子。離物質的本源物質,離生命最微小的本源物質還差的相當遠、相當遠。在極微觀下的物質,被銷毀到最原始的狀態時,我們就叫形神全滅。因為又回到最原始的狀態了,它就不存在了,就是在很高層次上的大覺者都看不見了。同時沒有思維,完全是散亂的最微觀下的形式,過去在高層次上觸犯了大法才這樣處理。人類的銷毀也是這樣的,因為他已掉到最低層次了,他做壞事就面臨這樣的問題。也就是從宇宙中徹底消除他了,沒有思維,幾乎沒有物質,銷毀到最原始最原始的狀態。

Thần, tựu thị chỉ nhân đích nguyên thần. Chủ nguyên thần dã hảo, phó nguyên thần dã hảo, các chủng sinh mệnh thể dã hảo, đáo liễu hình thần toàn diệt thời, na thị phi thường khả phạ đích! Tại chỉnh cá vũ trụ trung một hữu tỷ giá cánh khả phạ đích sự liễu, tựu thị toàn diệt liễu, xá dã một hữu liễu. Đương nhiên, hài thị hữu vô hạn vi quan vật chất tồn tại, ngã giảng quá chân không dã hữu vật chất tồn tại. Ngã môn hiện tại đích vật lý học nghiên cứu chỉ đạt đáo trung vi tử giá cá tầng thứ, tối tiểu đích vật chất thị trung vi tử. Ly vật chất đích bản nguyên vật chất, ly sinh mệnh tối vi tiểu đích bản nguyên vật chất hài sai đích tương đương viễn, tương đương viễn. Tại cực vi quan hạ đích vật chất, bị tiêu huỷ đáo tối nguyên thuỷ đích trạng thái thời, ngã môn tựu khiếu hình thần toàn diệt. Nhân vi hựu hồi đáo tối nguyên thuỷ đích trạng thái liễu, tha tựu bất tồn tại liễu, tựu thị tại ngận cao tầng thứ thượng đích Đại Giác Giả đô khán bất kiến liễu. Đồng thời một hữu tư duy, hoàn toàn thị tán loạn đích tối vi quan hạ đích hình thức, quá khứ tại cao tầng thứ thượng xúc phạm liễu Đại Pháp tài giá dạng xử lý. Nhân loại đích tiêu huỷ dã thị giá dạng đích, nhân vi tha dĩ điệu đáo tối đê tầng thứ liễu, tha tố hoại sự tựu diện lâm giá dạng đích vấn đề. Dã tựu thị tùng vũ trụ trung triệt để tiêu trừ tha liễu, một hữu tư duy, cơ hồ một hữu vật chất, tiêu huỷ đáo tối nguyên thuỷ tối nguyên thuỷ đích trạng thái.

‘Thần’, chính là nói về nguyên thần của người. [Đối với] dù là chủ nguyên thần cũng vậy, phó nguyên thần cũng vậy, các loại sinh mệnh thể cũng vậy, thì tới lúc ‘hình thần toàn diệt’, đều vô cùng đáng sợ! Trong toàn vũ trụ là không có việc gì đáng sợ hơn; chính là toàn diệt rồi, chả còn gì cả. Đương nhiên, còn có tồn tại vật chất ở vi quan vô hạn, tôi từng giảng rằng chân không là cũng có vật chất tồn tại. Nghiên cứu vật lý học của chúng ta hiện nay chỉ đạt tới tầng thứ neutrino, vật chất nhỏ nhất là neutrino. So với vật chất bản nguyên của vật chất, và với vật chất bản nguyên nhỏ nhất của sinh mệnh, [thì] còn cách xa lắm, xa nhiều lắm. Vật chất ở cực vi quan, khi bị tiêu huỷ cho tới trạng thái nguyên thuỷ nhất, chúng tôi gọi đó là ‘hình thần toàn diệt’. Vì đã về trạng thái nguyên thuỷ nhất rồi, nên nó không tồn tại nữa, ngay cả các Đại Giác Giả tầng thứ rất cao nhìn cũng không thấy. Đồng thời không có tư duy, hoàn toàn là hình thức tán loạn ở vi quan nhất, quá khứ tại tầng thứ cao mà xúc phạm Đại Pháp thì mới xử lý như thế. Tiêu huỷ của nhân loại cũng là như thế, bởi vì họ đã rớt xuống tầng thứ thấp nhất rồi, họ làm điều xấu thì sẽ đối mặt với vấn đề như vậy. Cũng chính là triệt để tiêu trừ họ khỏi vũ trụ này, không có tư duy, hầu như không có vật chất, tiêu huỷ tới trạng thái nguyên thuỷ nhất nguyên thuỷ nhất.

弟子:男佛女佛的性別是修煉人肉身的性別,還是主元神的性別?

Đệ tử: Nam Phật nữ Phật đích tính biệt thị tu luyện nhân nhục thân đích tính biệt, hài thị chủ nguyên thần đích tính biệt?

Đệ tử: Giới tính Phật nam và Phật nữ là do giới tính thân xác thịt của người tu luyện, hay là do giới tính của chủ nguyên thần?

師:人修煉到出世間法修煉時,已進入到羅漢果位的修煉,就是初果羅漢。那個時候就已經可以說是佛了,其實你已經是佛體修煉了。羅漢分初果羅漢、正果羅漢和大羅漢。每個層次的距離都拉的很大,而大菩薩就可以說是佛陀。達到羅漢果位修煉時開悟,不管男女都顯男身像。你在常人中修煉,但你的肉身性別不變。你的肉身一會兒是男的,一會兒是女的,那成甚麼樣了!在過去有人修煉達到羅漢果位圓滿,圓滿和達到境界還不是一回事。人若只能修到羅漢果位圓滿,再往高他也修不上去了,開始就定了。他一旦開功之後,不管原來是男的還是女的,全都顯男身像。因為他的身體是他修煉出來的佛體,在羅漢果位都顯男體。

Sư: Nhân tu luyện đáo xuất thế gian Pháp tu luyện thời, dĩ tiến nhập đáo La Hán quả vị đích tu luyện, tựu thị sơ quả La Hán. Na cá thời hậu tựu dĩ kinh khả dĩ thuyết thị Phật liễu, kỳ thực nhĩ dĩ kinh thị Phật thể tu luyện liễu. La Hán phân sơ quả La Hán, chính quả La Hán hoà Đại La Hán. Mỗi cá tầng thứ đích cự ly đô lạp đích ngận đại, nhi Đại Bồ Tát tựu khả dĩ thuyết thị Phật Đà. Đạt đáo La Hán quả vị tu luyện thời khai ngộ, bất quản nam nữ đô hiển nam thân tượng. Nhĩ tại thường nhân trung tu luyện, đãn nhĩ đích nhục thân tính biệt bất biến. Nhĩ đích nhục thân nhất hội nhi thị nam đích, nhất hội nhi thị nữ đích, na thành thậm ma dạng liễu! Tại quá khứ hữu nhân tu luyện đạt đáo La Hán quả vị viên mãn, viên mãn hoà đạt đáo cảnh giới hài bất thị nhất hồi sự. Nhân nhược chỉ năng tu đáo La Hán quả vị viên mãn, tái vãng cao tha dã tu bất thượng khứ liễu, khai thuỷ tựu định liễu. Tha nhất đán khai công chi hậu, bất quản nguyên lai thị nam đích hài thị nữ đích, toàn đô hiển nam thân tượng. Nhân vi tha đích thân thể thị tha tu luyện xuất lai đích Phật thể, tại La Hán quả vị đô hiển nam thể.

Sư phụ: Người ta khi tu luyện tới tu luyện xuất thế gian Pháp, thì đã tiến nhập vào tu luyện quả vị La Hán, chính là ‘La Hán sơ quả’. Bấy giờ đã có thể nói là ‘Phật’ rồi, thực ra [khi ấy] chư vị đã là tu luyện ‘Phật thể’ rồi. La Hán phân ra thành ‘La Hán sơ quả’, ‘La Hán chính quả’, và ‘Đại La Hán’. Khoảng cách giữa mỗi tầng thứ đó đều kéo ra rất lớn, mà ‘Đại Bồ Tát’ cũng có thể nói là ‘Phật Đà’. Khi tu luyện đạt tới quả vị La Hán mà khai ngộ, dù là nam hay nữ thì đều hiện hình tượng thân nam. Chư vị tu luyện trong người thường, [nên] giới tính thân xác thịt chư vị không đổi. [Nếu] thân xác thịt của chư vị một lúc lại là nam, một lúc lại là nữ, thì ra sao chứ! Quá khứ có người tu luyện đạt tới viên mãn ở quả vị La Hán, viên mãn và đạt tới cảnh giới là hai việc khác nhau. Người ta nếu chỉ có thể đạt tới viên mãn ở quả vị La Hán, họ không thể tu tiếp lên được nữa, ngay từ đầu đã định [như thế]. Họ một khi khai công rồi, thì dù nguyên ban đầu là nam hay là nữ, thì toàn bộ hiện ra hình tượng thân nam. Vì thân thể họ là Phật thể mà họ tu luyện ra, ở quả vị La Hán thì đều là biểu hiện thân nam.

真正的元神,可能是男的或女的。他那個身體,不管是高能量物質轉化的也好,或者是他修成的那個金剛不壞之體也好,還是在涅槃時佛給他的那個佛體也好,都是在羅漢果位顯男身像。到菩薩境界都顯女身像,但是元神的性別不變。到了佛的境界時,他還是帶有身體,只不過這種身體是高能量物質構成的。再高也是帶有身體的,就是不同空間的身體(佛體),到了佛的境界時性別就恢復到主元神的性別,男佛就是男佛,女佛就是女佛了。

Chân chính đích nguyên thần, khả năng thị nam đích hoặc nữ đích. Tha na cá thân thể, bất quản thị cao năng lượng vật chất chuyển hoá đích dã hảo, hoặc giả thị tha tu thành đích na cá kim cương bất hoại chi thể dã hảo, hài thị tại niết bàn thời Phật cấp tha đích na cá Phật thể dã hảo, đô thị tại La Hán quả vị hiển nam thân tượng. Đáo Bồ Tát cảnh giới đô hiển nữ thân tượng, đãn thị nguyên thần đích tính biệt bất biến. Đáo liễu Phật đích cảnh giới thời, tha hài thị đới hữu thân thể, chỉ bất quá giá chủng thân thể thị cao năng lượng vật chất cấu thành đích. Tái cao dã thị đới hữu thân thể đích, tựu thị bất đồng không gian đích thân thể (Phật thể), đáo liễu Phật đích cảnh giới thời tính biệt tựu khôi phục đáo chủ nguyên thần đích tính biệt, nam Phật tựu thị nam Phật, nữ Phật tựu thị nữ Phật liễu.

Nguyên thần thật sự, có thể là nam hoặc là nữ. Thân thể của họ, dù là do vật chất cao năng lượng chuyển hoá thành cũng vậy, hoặc là thân thể kim cương bất hoại mà họ tu thành cũng vậy, hoặc là Phật thể mà Phật cấp cho họ lúc niết bàn cũng vậy, đều là hiện ra hình tượng thân nam tại quả vị La Hán. Tới cảnh giới Bồ Tát thì đều biểu hiện hình tượng thân nữ, nhưng giới tính của nguyên thần không đổi. Khi tới cảnh giới Phật, họ vẫn có mang thân thể, chẳng qua loại thân thể ấy là vật chất cao năng lượng cấu thành. Lên cao hơn nữa cũng có mang thân thể, chính là các thân thể (Phật thể) ở các không gian khác nhau, đạt tới cảnh giới Phật thì giới tính khôi phục thành giới tính của nguyên thần, Phật nam thì là Phật nam, Phật nữ thì là Phật nữ.

弟子:修本體和佛體的意義?

Đệ tử: Tu bản thể hoà Phật thể đích ý nghĩa?

Đệ tử: Ý nghĩa của tu bản thể và Phật thể?

師:我們這裏說的本體是低層次修煉中的一個概括的名詞,是指你各個空間的身體,你的肉體也包括在內。

Sư: Ngã môn giá lý thuyết đích bản thể thị đê tầng thứ tu luyện trung đích nhất cá khái quát đích danh từ, thị chỉ nhĩ các cá không gian đích thân thể, nhĩ đích nhục thể dã bao quát tại nội.

Sư phụ: ‘Bản thể’ mà chúng ta nói ở đây là một danh từ khái quát trong tu luyện ở tầng thứ thấp, là nói về thân thể chư vị ở các từng không gian, thân xác thịt của chư vị cũng bao hàm trong đó.

弟子:得正法、成正果、視為圓滿,那麼我們修到甚麼成度才是圓滿?

Đệ tử: Đắc Chính Pháp, thành chính quả, thị vi viên mãn, na ma ngã môn tu đáo thậm ma thành độ tài thị viên mãn?

Đệ tử: Đắc chính Pháp, thành chính quả, là xem như viên mãn, vậy thì chúng ta tu luyện tới trình độ nào thì mới viên mãn?

師:圓滿和我們果位的高低是兩回事情,就是你修到羅漢果位了,你已經是佛體修煉了。過去只有如來才叫佛,現在,佛就比較多了。劃分起來就是如來也管一些佛,那些佛沒有達到如來層次,超過菩薩就叫佛,大菩薩也叫佛,甚至把羅漢、菩薩也稱作佛,因為都是佛家的。所以我告訴大家,你修到羅漢果位就是在佛體修煉中了,就是這個意思。但是,雖然你在佛體上修煉,你可不一定圓滿。人的根基不一樣,承受力也不一樣。有的人可以修到菩薩果位上去,有的人可以修到佛果位上去,有的人可以修到更高,超過如來的果位上去,有的人只能達到羅漢果位。但不管達到哪一層次,都已跳出三界,都算已得到果位了,也就是說你已得到正果了,但不一定圓滿。比如給你安排在菩薩果位上開悟,修成圓滿,若你達到羅漢果位了,可是還未達到你最終修煉的目地,就沒圓滿。就是這樣一層關係。你付出多少,修煉多少,就得到多少。你雖未修煉圓滿,但你已得到果位了。可是你畢竟還是沒有修煉圓滿,還存在一個層次問題,還未達到你修煉的最終目地。

Sư: Viên mãn hoà ngã môn quả vị đích cao đê thị lưỡng hồi sự tình, tựu thị nhĩ tu đáo La Hán quả vị liễu, nhĩ dĩ kinh thị Phật thể tu luyện liễu. Quá khứ chỉ hữu Như Lai tài khiếu Phật, hiện tại, Phật tựu tỷ giảo đa liễu. Hoạch phân khởi lai tựu thị Như Lai dã quản nhất ta Phật, na ta Phật một hữu đạt đáo Như Lai tầng thứ, siêu quá Bồ Tát tựu khiếu Phật, Đại Bồ Tát dã khiếu Phật, thậm chí bả La Hán, Bồ Tát dã xưng tác Phật, nhân vi đô thị Phật gia đích. Sở dĩ ngã cáo tố đại gia, nhĩ tu đáo La Hán quả vị tựu thị tại Phật thể tu luyện trung liễu, tựu thị giá cá ý tư. Đãn thị, tuy nhiên nhĩ tại Phật thể thượng tu luyện, nhĩ khả bất nhất định viên mãn. Nhân đích căn cơ bất nhất dạng, thừa thụ lực dã bất nhất dạng. Hữu đích nhân khả dĩ tu đáo Bồ Tát quả vị thượng khứ, hữu đích nhân khả dĩ tu đáo Phật quả vị thượng khứ, hữu đích nhân khả dĩ tu đáo cánh cao, siêu quá Như Lai đích quả vị thượng khứ, hữu đích nhân chỉ năng đạt đáo La Hán quả vị. Đãn bất quản đạt đáo nả nhất tầng thứ, đô dĩ khiêu xuất Tam giới, đô toán dĩ đắc đáo quả vị liễu, dã tựu thị thuyết nhĩ dĩ đắc đáo chính quả liễu, đãn bất nhất định viên mãn. Tỷ như cấp nhĩ an bài tại Bồ Tát quả vị thượng khai ngộ, tu thành viên mãn, nhược nhĩ đạt đáo La Hán quả vị liễu, khả thị hài vị đạt đáo nhĩ tối chung tu luyện đích mục địa, tựu một viên mãn. Tựu thị giá dạng nhất tầng quan hệ. Nhĩ phó xuất đa thiểu, tu luyện đa thiểu, tựu đắc đáo đa thiểu. Nhĩ tuy vị tu luyện viên mãn, đãn nhĩ dĩ đắc đáo quả vị liễu. Khả thị nhĩ tất cánh hài thị một hữu tu luyện viên mãn, hài tồn tại nhất cá tầng thứ vấn đề, hài vị đạt đáo nhĩ tu luyện đích tối chung mục địa.

Sư phụ: Viên mãn và quả vị cao hay thấp của chúng ta là hai điều khác nhau, chính là chư vị tu luyện tới quả vị La Hán rồi, chư vị đã là tu luyện Phật thể rồi. Quá khứ chỉ có Như Lai mới gọi là ‘Phật’, hiện nay, [gọi là] Phật thì có nhiều hơn. Phân ra thì chính là Như Lai cũng quản một số Phật, mà những vị Phật đó chưa đạt tầng thứ Như Lai, vượt quá Bồ Tát thì gọi là Phật, Đại Bồ Tát cũng gọi là Phật, thậm chí La Hán và Bồ Tát cũng gọi là ‘Phật’, vì đều là Phật gia. Cho nên tôi bảo chư vị, chư vị tu tới quả vị La Hán thì chính là đang tu luyện Phật thể rồi, chính là ý tứ đó. Nhưng mà, chư vị đành rằng đang tu luyện Phật thể, nhưng chư vị không nhất định viên mãn. Căn cơ người ta khác nhau, sức chịu đựng khác nhau. Có người có thể tu tới quả vị Bồ Tát, có người có thể tu tới quả vị Phật, có người có thể tu tới cao hơn nữa, vượt khỏi quả vị Như Lai, có người chỉ có thể đạt tới quả vị La Hán. Dù đạt tới tầng thứ nào [kể trên], thì đều là nhảy khỏi Tam giới, đều được tính là đắc quả vị rồi, nghĩa là chư vị đã đắc chính quả rồi, nhưng không nhất định viên mãn. Ví như chư vị được an bài sẽ tại quả vị Bồ Tát mà khai ngộ, mà tu thành viên mãn, [thế thì] nếu chư vị đã đạt tới quả vị La Hán, nhưng chưa đạt mục đích tu luyện cuối cùng của chư vị, thì chưa viên mãn. Chính là một tầng quan hệ như thế. Chư vị phó xuất bao nhiêu, tu luyện ngần nào, thì đắc được ngần nấy. Tuy chư vị chưa tu luyện viên mãn, nhưng chư vị đã đắc quả vị rồi. Tuy thế chư vị dù sao vẫn chưa tu luyện viên mãn, vẫn tồn tại vấn đề về tầng thứ, còn chưa đạt mục đích tu luyện cuối cùng của chư vị.

弟子:返本歸真與得正果的關係?本與真的涵義?

Đệ tử: Phản bổn quy chân dữ đắc chính quả đích quan hệ? Bản dữ chân đích hàm nghĩa?

Đệ tử: Quan hệ giữa ‘Phản bổn quy chân’ và ‘đắc chính quả’? Hàm nghĩa của [các chữ] ‘bổn’ và ‘chân’?

師:返本歸真和常人中說的返樸歸真是兩回事情。我們講返本歸真就是返回到你先天的本性上去,返回你的本性、你的本質、你的本來面目。你是掉到常人社會中來的,已掩蓋了你的本來面目。在常人社會中顛倒了黑白,顛倒了是非,你需要返回去。歸真是道家的名詞,因為我們修煉的這個東西很大,已超出了佛家本身的範圍,有些是道家的講法。道家修成了,就是真人,也就是修成了佛,他們叫真人,真正的人。

Sư: Phản bổn quy chân hoà thường nhân trung thuyết đích phản phác quy chân thị lưỡng hồi sự tình. Ngã môn giảng phản bổn quy chân tựu thị phản hồi đáo nhĩ tiên thiên đích bản tính thượng khứ, phản hồi nhĩ đích bản tính, nhĩ đích bản chất, nhĩ đích bản lai diện mục. Nhĩ thị điệu đáo thường nhân xã hội trung lai đích, dĩ yểm cái liễu nhĩ đích bản lai diện mục. Tại thường nhân xã hội trung điên đảo liễu hắc bạch, điên đảo liễu thị phi, nhĩ nhu yếu phản hồi khứ. Quy chân thị Đạo gia đích danh từ, nhân vi ngã môn tu luyện đích giá cá đông tây ngận đại, dĩ siêu xuất liễu Phật gia bản thân đích phạm vi, hữu ta thị Đạo gia đích giảng Pháp. Đạo gia tu thành liễu, tựu thị Chân Nhân, dã tựu thị tu thành liễu Phật, tha môn khiếu Chân Nhân, chân chính đích nhân.

Sư phụ: ‘Phản bổn quy chân’ khác với ‘phản phác quy chân’ mà người thường nói. Chúng ta giảng ‘phản bổn quy chân’ chính là quay trở về bản tính tiên thiên của chư vị, trở về bản tính của chư vị, bản chất của chư vị, ‘bản lai diện mục’ của chư vị. Chư vị là rơi rớt xuống xã hội người thường này, đã che đậy mất bản lai diện mục của chư vị rồi. Tại xã hội người thường trắng đen lẫn lộn, điên đảo thị phi, chư vị cần phải quay về. ‘Quy chân’ là danh từ của Đạo gia, vì những gì chúng ta tu luyện này rất là to lớn, đã vượt khỏi phạm vi bản thân Phật gia rồi, có một số là Pháp được giảng trong Đạo gia. Đạo gia tu thành xong, thì là Chân Nhân, nghĩa là tu thành Phật, họ gọi là ‘Chân Nhân’, ‘người chân chính’.

弟子:我發願永遠修下去,和老師給我們安排的道路是甚麼關係?

Đệ tử: Ngã phát nguyện vĩnh viễn tu hạ khứ, hoà Lão sư cấp ngã môn an bài đích đạo lộ thị thậm ma quan hệ?

Đệ tử: Con phát nguyện sẽ vĩnh viễn tu tiếp, [điều ấy] có quan hệ gì với con đường mà Thầy an bài cho chúng con?

師:你發願永遠修下去,這個永遠也不是絕對的吧,不得正果不圓滿老是修?修得有個目標,修到高層次上去,是根據你自己發的願,再結合著你到底能修多高,師父才給你安排的,都是很科學的。你本來是塊鋼,給你安排是塊鐵,那不行。你能修到菩薩果位上去,給你安排在羅漢果位,這也不行。看的很準的,在那兒一點都沒有看錯。

Sư: Nhĩ phát nguyện vĩnh viễn tu hạ khứ, giá cá vĩnh viễn dã bất thị tuyệt đối đích ba, bất đắc chính quả bất viên mãn lão thị tu? Tu đắc hữu cá mục tiêu, tu đáo cao tầng thứ thượng khứ, thị căn cứ nhĩ tự kỷ phát đích nguyện, tái kết hợp trước nhĩ đáo để năng tu đa cao, Sư phụ tài cấp nhĩ an bài đích, đô thị ngận khoa học đích. Nhĩ bản lai thị khối cương, cấp nhĩ an bài thị khối thiết, na bất hành. Nhĩ năng tu đáo Bồ Tát quả vị thượng khứ, cấp nhĩ an bài tại La Hán quả vị, giá dã bất hành. Khán đích ngận chuẩn đích, tại na nhi nhất điểm đô một hữu khán thác.

Sư phụ: Chư vị phát nguyện vĩnh viễn tu, cái ‘vĩnh viễn’ ấy hẳn là cũng không tuyệt đối; không đắc chính quả không viên mãn mà cứ tu mãi ư? Tu là phải có mục tiêu, tu tới tầng thứ cao, là căn cứ theo nguyện bản thân chư vị phát ra, kết hợp với chư vị rốt cuộc có thể tu cao ngần nào, Sư phụ mới an bài cho chư vị, đều rất là khoa học. Bản lai chư vị vốn là một khối thép, [mà lại] an bài cho chư vị thành khối sắt, thế thì không được. Chư vị có thể tu tới quả vị Bồ Tát, [mà lại] an bài cho chư vị quả vị La Hán, thế thì không được. [Tôi] nhìn rất chuẩn, không nhìn sai lệch một chút nào.

弟子:宇宙中有沒有完全一樣的東西?

Đệ tử: Vũ trụ trung hữu một hữu hoàn toàn nhất dạng đích đông tây?

Đệ tử: Trong vũ trụ có những thứ hoàn toàn giống nhau hay không?

師:修煉方法是一個大佛主持一個法門,哪都一樣。但修煉的方法可不一樣,和我們今天這法輪一樣的東西,沒有。但也有一些旋轉的東西,地球還在轉呢,密宗用意念推著一種輪子在轉。這類東西還有,長春有個某某氣功師也煉太極旋轉,但不像我們這個,他那是內收不外放的,和我們的不一樣。行星圍著恆星在轉,電子圍著原子核在轉,都存在旋機,但內涵差之千里。兩種一樣的東西可能存在,但是極少極少,我還沒見過。

Sư: Tu luyện phương pháp thị nhất cá Đại Phật chủ trì nhất cá pháp môn, nả đô nhất dạng. Đãn tu luyện đích phương pháp khả bất nhất dạng, hoà ngã môn kim thiên giá Pháp Luân nhất dạng đích đông tây, một hữu. Đãn dã hữu nhất ta toàn chuyển đích đông tây, địa cầu hài tại chuyển ni, Mật tông dụng ý niệm suy trước nhất chủng luân tử tại chuyển. Giá loại đông tây hài hữu, Trường Xuân hữu cá mỗ mỗ khí công sư dã luyện thái cực toàn chuyển, đãn bất tượng ngã môn giá cá, tha na thị nội thu bất ngoại phóng đích, hoà ngã môn đích bất nhất dạng. Hành tinh vi trước hằng tinh tại chuyển, điện tử vi trước nguyên tử hạch tại chuyển, đô tồn tại toàn cơ, đãn nội hàm sai chi thiên lý. Lưỡng chủng nhất dạng đích đông tây khả năng tồn tại, đãn thị cực thiểu cực thiểu, ngã hài một kiến quá.

Sư phụ: Phương pháp tu luyện là một pháp môn do một Đại Phật chủ trì, đâu cũng vậy cả. Tuy nhiên phương pháp tu luyện là khác nhau; thứ giống như Pháp Luân này của chúng ta hôm nay, thì không có. Nhưng cũng có một số thứ nào đó xoay chuyển, trái đất đang xoay chuyển, Mật tông dùng ý niệm để đẩy một loại bánh xe xoay chuyển. Những thứ đó là có, ở Trường Xuân có một khí công sư nọ luyện thái cực xoay chuyển, nhưng không hề giống điều này của chúng ta, điều của ông ấy là thu [năng lượng] vào chứ không phóng ra ngoài, khác với của chúng ta. Các hành tinh quay quanh ngôi sao, điện tử quay quanh hạt nhân nguyên tử, đều tồn tại ‘toàn cơ’, nhưng nội hàm khác xa nhau nhiều lắm. Hai loại giống hệt nhau là có thể tồn tại, nhưng cực ít cực hiếm, tôi vẫn là chưa từng thấy.

我給大家講,大覺者們安排了今天這件事情,那麼在宇宙演化過程中一切事情都要為這件事情開路。在宇宙形成的初期就在為最後的大事做安排了,那麼很多事情都可能是為今天末劫時,最後一次傳正法安排的。我說為甚麼在本世紀這個年代出現了歷史上從未有過的氣功熱,那不是偶然的。為甚麼會出現各種各樣的功法,這也不是偶然的。這裏邊不像常人想的那麼簡單。

Ngã cấp đại gia giảng, Đại Giác Giả môn an bài liễu kim thiên giá kiện sự tình, na ma tại vũ trụ diễn hoá quá trình trung nhất thiết sự tình đô yếu vi giá kiện sự tình khai lộ. Tại vũ trụ hình thành đích sơ kỳ tựu tại vi tối hậu đích đại sự tố an bài liễu, na ma ngận đa sự tình đô khả năng thị vi kim thiên mạt kiếp thời, tối hậu nhất thứ truyền chính Pháp an bài đích. Ngã thuyết vi thậm ma tại bản thế kỷ giá cá niên đại xuất hiện liễu lịch sử thượng tùng vị hữu quá đích khí công nhiệt, na bất thị ngẫu nhiên đích. Vi thậm ma hội xuất hiện các chủng các dạng đích công pháp, giá dã bất thị ngẫu nhiên đích. Giá lý biên bất tượng thường nhân tưởng đích na ma giản đơn.

Tôi giảng cho mọi người, các Đại Giác Giả đã an bài sự việc ngày hôm nay, như vậy tất cả các việc trong quá trình diễn hoá của vũ trụ thảy đều là mở đường cho sự việc này. Thời kỳ đầu vũ trụ hình thành chính là đã làm những an bài cho đại sự cuối cùng này rồi, như thế rất nhiều việc đều có thể là vì thời mạt kiếp hôm nay, [vì] lần cuối cùng truyền chính Pháp mà an bài. Tôi nói rằng tại sao ở thế kỷ này niên đại này đã xuất hiện cơn sốt khí công chưa từng có trong lịch sử, điều đó không ngẫu nhiên đâu. Tại sao xuất hiện các chủng các dạng công pháp, điều đó cũng không ngẫu nhiên. Ở đây không hề đơn giản như người thường vẫn nghĩ.

弟子:法輪和法輪世界是甚麼關係?

Đệ tử: Pháp Luân hoà Pháp Luân Thế giới thị thậm ma quan hệ?

Đệ tử: Pháp Luân và Thế giới Pháp Luân là có quan hệ gì?

師:法輪世界是由法輪世界的如來主持的非常龐大的美妙的世界。法輪只是法在功的一面體現,他還有在法的一面的體現。在法的一面的體現,除我講的法外,更高的法和形態我們沒有公開,也不允許公開。功的這面,圖形我都給畫出來了,但他還有法的一面,功的一面就是這種形式。我們學員將來得了正果,修得果位後,就能自己修煉出法輪來了,只能修出一個來。你到了很高層次也只是一個法輪,那是你自己的體現,他將代替我給你的那個法輪,在小腹部位,那是你真正的果實。但法輪又是法的體現,他可以分體,你使點神通時,他可以分體。你也可以放出一些法輪來,但不會有我今天修的那種形式的那麼多的獨立體。

Sư: Pháp Luân Thế giới thị do Pháp Luân Thế giới đích Như Lai chủ trì đích phi thường bàng đại đích mỹ diệu đích thế giới. Pháp Luân chỉ thị Pháp tại công đích nhất diện thể hiện, Tha hài hữu tại Pháp đích nhất diện đích thể hiện. Tại Pháp đích nhất diện đích thể hiện, trừ ngã giảng đích Pháp ngoại, cánh cao đích Pháp hoà hình thái ngã môn một hữu công khai, dã bất duẫn hứa công khai. Công đích giá diện, đồ hình ngã đô cấp hoạ xuất lai liễu, đãn Tha hài hữu Pháp đích nhất diện, công đích nhất diện tựu thị giá chủng hình thức. Ngã môn học viên tương lai đắc liễu chính quả, tu đắc quả vị hậu, tựu năng tự kỷ tu luyện xuất Pháp Luân lai liễu, chỉ năng tu xuất nhất cá lai. Nhĩ đáo liễu ngận cao tầng thứ dã chỉ thị nhất cá Pháp Luân, na thị nhĩ tự kỷ đích thể hiện, Tha tương đại thế ngã cấp nhĩ đích na cá Pháp Luân, tại tiểu phúc bộ vị, na thị nhĩ chân chính đích quả thực. Đãn Pháp Luân hựu thị Pháp đích thể hiện, Tha khả dĩ phân thể, nhĩ sử điểm thần thông thời, Tha khả dĩ phân thể. Nhĩ dã khả dĩ phóng xuất nhất ta Pháp Luân lai, đãn bất hội hữu ngã kim thiên tu đích na chủng hình thức đích na ma đa đích độc lập thể.

Sư phụ: Thế giới Pháp Luân là thế giới mỹ diệu rộng lớn phi thường do Như Lai của Thế giới Pháp Luân chủ trì. Pháp Luân chỉ là thể hiện của Pháp về [phương] diện ‘công’, Ông còn có thể hiện về [phương] diện Pháp. Thể hiện về [phương] diện Pháp, thì ngoài Pháp mà tôi giảng ra, [còn có] Pháp cao hơn và hình thái mà chúng tôi không công khai, cũng không cho phép công khai. [Về] [phương] diện công, tôi đã vẽ ra đồ hình rồi đó, nhưng Ông còn có [phía] mặt Pháp nữa, [phía] mặt công chính là hình thức ấy. Các học viên chúng ta trong tương lai đắc chính quả, sau khi tu đắc quả vị, thì tự mình sẽ có thể tu luyện ra Pháp Luân, chỉ có thể tu xuất một cái. Chư vị tới tầng thứ rất cao cũng chỉ là một Pháp Luân, đó là thể hiện của chính bản thân chư vị, Nó sẽ thay thế Pháp Luân mà tôi cấp cho chư vị, ở vị trí bụng dưới, đó là thành quả chân chính của chư vị. Nhưng Pháp Luân lại là thể hiện của Pháp, Ông có thể phân thể, khi chư vị sử dụng một chút thần thông, Ông có thể phân thể. Chư vị cũng có thể phóng ra một số Pháp Luân, nhưng sẽ không có các loại hình thức và nhiều thể độc lập được như [Pháp Luân] mà tôi tu hiện nay.

大家知道這個東西是那麼大,那麼珍貴,是多少代人創造出來的。你想在一個修煉過程中也修出像我修的這麼大的東西是不可能的,絕對不可能的。大家能修出一個法輪來,這是肯定的。這個法輪威力是很大的,要能真正拿到這個空間來,他一動,那簡直就不得了,那是很厲害的東西。就是你將來修煉出來的那個法輪,在這個空間裏一旋,我看會刮起一陣巨大的龍捲風,他是威力非常大的東西。為甚麼不讓他在常人社會顯現出來?為甚麼不讓他透過這個空間來起作用?就是因為他的威力實在太大了。即使他在另外空間起作用也足以保護你,起很大的作用。

Đại gia tri đạo giá cá đông tây thị na ma đại, na ma trân quý, thị đa thiểu đại nhân sáng tạo xuất lai đích. Nhĩ tưởng tại nhất cá tu luyện quá trình trung dã tu xuất tượng ngã tu đích giá ma đại đích đông tây thị bất khả năng đích, tuyệt đối bất khả năng đích. Đại gia năng tu xuất nhất cá Pháp Luân lai, giá thị khẳng định đích. Giá cá Pháp Luân uy lực thị ngận đại đích, yếu năng chân chính nã đáo giá cá không gian lai, Tha nhất động, na giản trực tựu bất đắc liễu, na thị ngận lệ hại đích đông tây. Tựu thị nhĩ tương lai tu luyện xuất lai đích na cá Pháp Luân, tại giá cá không gian lý nhất toàn, ngã khán hội quát khởi nhất trận cự đại đích long quyển phong, Tha thị uy lực phi thường đại đích đông tây. Vi thậm ma bất nhượng Tha tại thường nhân xã hội hiển hiện xuất lai? Vi thậm ma bất nhượng Tha thấu quá giá cá không gian lai khởi tác dụng? Tựu thị nhân vi Tha đích uy lực thực tại thái đại liễu. Tức sử Tha tại lánh ngoại không gian khởi tác dụng dã túc dĩ bảo hộ nhĩ, khởi ngận đại đích tác dụng.

Mọi người biết cái này to lớn đến thế, trân quý đến thế, là người hằng bao nhiêu thế hệ sáng tạo ra. Chư vị muốn trong một quá trình tu luyện mà tu luyện được ra điều to lớn như của tôi tu thì đó là không thể, tuyệt đối không thể. Mọi người có thể tu xuất ra một Pháp Luân, đó là khẳng định. Pháp Luân này uy lực rất là lớn, nếu có thể thật sự đưa tới không gian này, Ông hễ động, thì quả thực quá ghê gớm rồi, là điều rất lợi hại. Ngay cả Pháp Luân mà chư vị tương lai tu luyện ra, [nếu] quay một cái ở không gian này, thì tôi xem chừng sẽ quét ra một trận cuồng phong vòi rồng lớn, Ông là điều có uy lực phi thường to lớn. Tại sao không để Ông hiển hiện ra ở xã hội người thường? Vì sao không để Ông khởi tác dụng thấu cho tới không gian này đi? Chính là vì uy lực của Ông thực sự quá lớn. Ngay cả để Ông khởi tác dụng tại không gian khác đã đủ bảo hộ chư vị rồi, khởi tác dụng rất lớn.

弟子:法輪是宇宙的縮影,法輪世界是否和宇宙一樣大?

Đệ tử: Pháp Luân thị vũ trụ đích súc ảnh, Pháp Luân Thế giới thị phủ hoà vũ trụ nhất dạng đại?

Đệ tử: Pháp Luân là ảnh thu nhỏ của vũ trụ, Thế giới Pháp Luân có to lớn như vũ trụ không?

師:不是。法輪世界是我們這個宇宙在很高層次上的一個單元世界。宇宙是相當龐大的。因有些是新學員,有一些話我不好講,他們接受不了。在我們這個龐大的宇宙當中,有無數的小宇宙。人類存在於一個小宇宙之中,而在這些小宇宙中有無數銀河系。在如來層次的佛看一個小宇宙看不到邊;大宇宙有多大,過去是不讓人類知道的,它簡直太龐大了。人在修煉過程中,身體會向外擴展,也就是身體的容量要增大,身體容量會逐漸變大,心也在變大,思想在昇華,層次在提高。而在常人這邊的身體是看不到變化的,和常人一樣,除非到圓滿的時候,他才會合起來。那麼在合起來的一瞬間,甚至你沒能體會在常人中的法力的時候,就領你走了。因為他對常人的干擾會太大,都是這樣。我經常講,有的老道在深山中修煉多年,人們以為他們的本事很大,其實他們的本事很小,才允許他們在世間開放神通,可是現在也很少有顯示於人的了,他們也知道不能破壞常人社會,不然他自己也完了。

Sư: Bất thị. Pháp Luân Thế giới thị ngã môn giá cá vũ trụ tại ngận cao tầng thứ thượng đích nhất cá đơn nguyên thế giới. Vũ trụ thị tương đương bàng đại đích. Nhân hữu ta thị tân học viên, hữu nhất ta thoại ngã bất hảo giảng, tha môn tiếp thụ bất liễu. Tại ngã môn giá cá bàng đại đích vũ trụ đương trung, hữu vô số đích tiểu vũ trụ. Nhân loại tồn tại ư nhất cá tiểu vũ trụ chi trung, nhi tại giá ta tiểu vũ trụ trung hữu vô số ngân hà hệ. Tại Như Lai tầng thứ đích Phật khán nhất cá tiểu vũ trụ khán bất đáo biên; đại vũ trụ hữu đa đại, quá khứ thị bất nhượng nhân loại tri đạo đích, tha giản trực thái bàng đại liễu. Nhân tại tu luyện quá trình trung, thân thể hội hướng ngoại khuếch triển, dã tựu thị thân thể đích dung lượng yếu tăng đại, thân thể dung lượng hội trục tiệm biến đại, tâm dã tại biến đại, tư tưởng tại thăng hoa, tầng thứ tại đề cao. Nhi tại thường nhân giá biên đích thân thể thị khán bất đáo biến hoá đích, hoà thường nhân nhất dạng, trừ phi đáo viên mãn đích thời hậu, tha tài hội hợp khởi lai. Na ma tại hợp khởi lai đích nhất thuấn gian, thậm chí nhĩ một năng thể hội tại thường nhân trung đích Pháp lực đích thời hậu, tựu lĩnh nhĩ tẩu liễu. Nhân vi tha đối thường nhân đích can nhiễu hội thái đại, đô thị giá dạng. Ngã kinh thường giảng, hữu đích lão đạo tại thâm sơn trung tu luyện đa niên, nhân môn dĩ vi tha môn đích bản sự ngận đại, kỳ thực tha môn đích bản sự ngận tiểu, tài duẫn hứa tha môn tại thế gian khai phóng thần thông, khả thị hiện tại dã ngận thiểu hữu hiển thị ư nhân đích liễu, tha môn dã tri đạo bất năng phá hoại thường nhân xã hội, bất nhiên tha tự kỷ dã hoàn liễu.

Sư phụ: Không. Thế giới Pháp Luân là một thế giới đơn nguyên ở tầng thứ rất cao trong vũ trụ chúng ta. Vũ trụ to lớn lắm. Vì có một số học viên mới, [nên] có một số lời tôi không tiện giảng ra, họ không tiếp thu nổi. Trong vũ trụ rất rộng lớn này của chúng ta, có vô số các tiểu vũ trụ. Nhân loại là tồn tại trong một tiểu vũ trụ đó, mà trong những tiểu vũ trụ đó có vô số hệ ngân hà. Phật ở tầng thứ Như Lai mà nhìn một tiểu vũ trụ thì nhìn không tới biên [giới]; đại vũ trụ to lớn nhường nào, quá khứ là không để cho con người biết, nó quả thực quá to lớn rồi. Người ta trong quá trình tu luyện, thân thể sẽ khuếch triển ra ngoài, nghĩa là dung lượng thân thể cần to lớn lên, dung lượng thân thể sẽ lớn dần lên, tâm cũng lớn lên, tư tưởng cũng thăng hoa, tầng thứ cũng đang đề cao. Nhưng thân thể người thường bên này thì nhìn không ra [những gì] biến hoá, vẫn giống như người thường, trừ phi tới lúc viên mãn, [thì các phần đó] chúng mới sẽ hợp với nhau. Ấy vậy ngay trong tích tắc khi hợp thành một ấy, thậm chí khi mà chư vị còn chưa có thể thể hội Pháp lực nơi người thường, thì đã đưa chư vị rời đi rồi. Bởi vì can nhiễu của nó đối với người thường sẽ quá lớn, đều là như thế. Tôi thường giảng, có những lão đạo [sỹ] tu luyện hằng bao nhiêu năm ở núi sâu, người ta tưởng rằng bản sự của họ rất là lớn, kỳ thực bản sự của họ rất nhỏ, thì mới cho phép họ khai phóng thần thông tại thế gian, nhưng mà hiện nay cũng rất ít [vị] mà có hiển thị cho người ta, họ cũng biết rằng không thể phá hoại xã hội người thường, nếu không chính họ cũng xong rồi.

弟子:沒有參加班能否修出法輪來?

Đệ tử: Một hữu tham gia ban năng phủ tu xuất Pháp Luân lai?

Đệ tử: Chưa từng tham gia lớp [học Pháp Luân Đại Pháp] thì có thể tu xuất Pháp Luân hay không?

師:這個問題我講過多次了,看書都是一樣的,只要你真正按照大法去修,你就是一個人住在最僻靜的地方,那都沒有問題。我的書中有我的法身,每個字在淺層次上看都是法輪這麼大的東西,你一動念他甚麼都知道,一樣的,真正能修就能得。自己看書煉,到煉功點和老學員一起煉都行,只要你真修都能得。大家知道,釋迦牟尼不在已經兩千多年了,在末法時期之前有很多僧人修煉出來了,有人修的層次很高。並不是說你非得在老師面前,親自傳授你才能修。

Sư: Giá cá vấn đề ngã giảng quá đa thứ liễu, khán thư đô thị nhất dạng đích, chỉ yếu nhĩ chân chính án chiếu Đại Pháp khứ tu, nhĩ tựu thị nhất cá nhân trụ tại tối tích tĩnh đích địa phương, na đô một hữu vấn đề. Ngã đích thư trung hữu ngã đích Pháp thân, mỗi cá tự tại thiển tầng thứ thượng khán đô thị Pháp Luân giá ma đại đích đông tây, nhĩ nhất động niệm Tha thậm ma đô tri đạo, nhất dạng đích, chân chính năng tu tựu năng đắc. Tự kỷ khán thư luyện, đáo luyện công điểm hoà lão học viên nhất khởi luyện đô hành, chỉ yếu nhĩ chân tu đô năng đắc. Đại gia tri đạo, Thích Ca Mâu Ni bất tại dĩ kinh lưỡng thiên đa niên liễu, tại mạt pháp thời kỳ chi tiền hữu ngận đa tăng nhân tu luyện xuất lai liễu, hữu nhân tu đích tầng thứ ngận cao. Tịnh bất thị thuyết nhĩ phi đắc tại Lão sư diện tiền, thân tự truyền thụ nhĩ tài năng tu.

Sư phụ: Tôi giảng nhiều lần vấn đề này rồi mà, đọc sách cũng như nhau, chừng nào chư vị chân chính chiểu theo Đại Pháp mà tu, thì chư vị [cho dù] chính là một người đang ở nơi hẻo lánh nhất, cũng không thành vấn đề. Trong sách của tôi là có Pháp thân của tôi, mỗi từng chữ tại tầng thứ nông mà nhìn thì đều là những điều lớn như Pháp Luân, chư vị hễ động niệm Ông đều biết hết, [vậy] cũng là như nhau, thật sự có thể tu thì có thể đắc. Tự đọc sách mà luyện, rồi tới điểm luyện công cùng luyện với các học viên tu lâu thì cũng được, chỉ cần chư vị chân tu thì đều có thể đắc. Mọi người biết, Thích Ca Mâu Ni không ở đây trên hai nghìn năm rồi, thời trước thời kỳ mạt pháp, có rất nhiều tăng nhân tu luyện xuất lai, có những người tu tới tầng thứ rất là cao. Không hề nói rằng chư vị nhất định phải ở trước mặt Thầy, đích thân [Thầy] truyền thụ thì mới có thể tu.

弟子:在這個空間的我修到法輪世界去了,在另外空間許多的我,也能修到法輪世界嗎?

Đệ tử: Tại giá cá không gian đích ngã tu đáo Pháp Luân Thế giới khứ liễu, tại lánh ngoại không gian hứa đa đích ngã, dã năng tu đáo Pháp Luân Thế giới ma?

Đệ tử: Con tại không gian này tu tới Thế giới Pháp Luân rồi, tại các không gian khác còn có rất nhiều ‘con’ nữa, cũng có thể tu tới Thế giới Pháp Luân chăng?

師:那不一定。如果他們修好了和你形成整個的一體,可以作為你的護法存在,但你說了算,他算護法和副元神差不多。若是他沒有修好,他也是獨立的生命體,他就不行了。你修了也只有你得,誰修誰得。

Sư: Na bất nhất định. Như quả tha môn tu hảo liễu hoà nhĩ hình thành chỉnh cá đích nhất thể, khả dĩ tác vi nhĩ đích hộ Pháp tồn tại, đãn nhĩ thuyết liễu toán, tha toán hộ Pháp hoà phó nguyên thần sai bất đa. Nhược thị tha một hữu tu hảo, tha dã thị độc lập đích sinh mệnh thể, tha tựu bất hành liễu. Nhĩ tu liễu dã chỉ hữu nhĩ đắc, thuỳ tu thuỳ đắc.

Sư phụ: Cái đó không nhất định. Nếu như họ tu được và hình thành một chỉnh thể cùng với chư vị, thì [họ] có thể tồn tại như hộ Pháp của chư vị, nhưng chư vị là chủ đạo, họ được tính là hộ Pháp và không khác nhiều so với phó nguyên thần. Nếu họ không tu được, họ cũng là các thể sinh mệnh độc lập, thế thì họ không được đâu. Chư vị đã tu và cũng chỉ là chư vị đắc, ai tu người ấy đắc.

弟子:法輪大法是漸悟的,我們甚麼時候進入漸悟狀態?

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp thị tiệm ngộ đích, ngã môn thậm ma thời hậu tiến nhập tiệm ngộ trạng thái?

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp là tiệm ngộ, hỏi chúng con khi nào tiến nhập trạng thái tiệm ngộ?

師:我們好多學員已經進入漸悟狀態中了。好多學員修的不錯,不出聲不說話,那是他們不說就是了。我在哈爾濱辦班時講:我說四千多人坐在這裏,有多少人能修出來,將來有多少人得道,我說我還不樂觀,就看大家怎麼修了。哪能說這四千多人一下子都成佛了,四千多人都進入到漸悟狀態了,那是不可能的。就是在煉功點上煉法輪大法的有多少人進入漸悟狀態了?真正去實修了?進入不同的漸悟狀態,不是說你一進入漸悟狀態就神通大顯。

Sư: Ngã môn hảo đa học viên dĩ kinh tiến nhập tiệm ngộ trạng thái trung liễu. Hảo đa học viên tu đích bất thác, bất xuất thanh bất thuyết thoại, na thị tha môn bất thuyết tựu thị liễu. Ngã tại Cáp Nhĩ Tân biện ban thời giảng: Ngã thuyết tứ thiên đa nhân toạ tại giá lý, hữu đa thiểu nhân năng tu xuất lai, tương lai hữu đa thiểu nhân đắc đạo, ngã thuyết ngã hài bất lạc quan, tựu khán đại gia chẩm ma tu liễu. Nả năng thuyết giá tứ thiên đa nhân nhất hạ tử đô thành Phật liễu, tứ thiên đa nhân đô tiến nhập đáo tiệm ngộ trạng thái liễu, na thị bất khả năng đích. Tựu thị tại luyện công điểm thượng luyện Pháp Luân Đại Pháp đích hữu đa thiểu nhân tiến nhập tiệm ngộ trạng thái liễu? Chân chính khứ thực tu liễu? Tiến nhập bất đồng đích tiệm ngộ trạng thái, bất thị thuyết nhĩ nhất tiến nhập tiệm ngộ trạng thái tựu thần thông đại hiển.

Sư phụ: Khá nhiều học viên chúng ta đã tiến nhập trạng thái tiệm ngộ rồi. Khá nhiều học viên tu được tốt lắm, im ắng không nói, họ chính là không nói gì cả. Tôi giảng ở lớp tại Cáp Nhĩ Tân, tôi nói rằng trên bốn nghìn người ngồi ở đây, có bao nhiêu người có thể tu xuất lai, tương lai có bao nhiêu người đắc Đạo, tôi nói tôi vẫn không lạc quan, chính là để xem mọi người tu thế nào. Lẽ nào có thể nói hơn bốn nghìn người này một chốc một lát đều thành Phật, hơn bốn nghìn người đều tiến nhập trạng thái tiệm ngộ, điều đó là không khả năng. Ngay cả ở điểm luyện công mà luyện Pháp Luân Đại Pháp hỏi có bao nhiêu người tiến nhập trạng thái tiệm ngộ? Chân chính thực tu? Tiến nhập các trạng thái tiệm ngộ khác nhau, không có nói rằng chư vị hễ tiến nhập trạng thái tiệm ngộ thì liền đại hiển thần thông.

在這裏我順便說一個問題,我們好多人已進入漸悟狀態當中,但他老是害怕。害怕甚麼呢?因為現在人類社會的執著心太大。這方面我強調的很重,我說出了功能不要去管它,天目開了也不要去追求。但我告訴大家:你天目真正開了,你沒有甚麼追求之心,你去看沒有關係。你的神通出來在沒有人的地方運用運用沒有問題。這點給大家說清楚,不要把它當作執著心。是你自己的法,你運用運用你自己的法,這和執著心是兩回事情。現在已經有人進入漸悟狀態了,他自己害怕,他老板著,不用也不行。好多人的天目開了,他老是覺的是幻覺,這可不行,開了,能看就看,沒有關係。執著和體驗是兩回事。

Tại giá lý ngã thuận tiện thuyết nhất cá vấn đề, ngã môn hảo đa nhân dĩ tiến nhập tiệm ngộ trạng thái đương trung, đãn tha lão thị hại phạ. Hại phạ thậm ma ni? Nhân vi hiện tại nhân loại xã hội đích chấp trước tâm thái đại. Giá phương diện ngã cường điệu đích ngận trọng, ngã thuyết xuất liễu công năng bất yếu khứ quản tha, thiên mục khai liễu dã bất yếu khứ truy cầu. Đãn ngã cáo tố đại gia: Nhĩ thiên mục chân chính khai liễu, nhĩ một hữu thậm ma truy cầu chi tâm, nhĩ khứ khán một hữu quan hệ. Nhĩ đích thần thông xuất lai tại một hữu nhân đích địa phương vận dụng vận dụng một hữu vấn đề. Giá điểm cấp đại gia thuyết thanh sở, bất yếu bả tha đương tác chấp trước tâm. Thị nhĩ tự kỷ đích Pháp, nhĩ vận dụng vận dụng nhĩ tự kỷ đích Pháp, giá hoà chấp trước tâm thị lưỡng hồi sự tình. Hiện tại dĩ kinh hữu nhân tiến nhập tiệm ngộ trạng thái liễu, tha tự kỷ hại phạ, tha lão bản trước, bất dụng dã bất hành. Hảo đa nhân đích thiên mục khai liễu, tha lão thị giác đích thị ảo giác, giá khả bất hành, khai liễu, năng khán tựu khán, một hữu quan hệ. Chấp trước hoà thể nghiệm thị lưỡng hồi sự.

Tiện ở đây nói một vấn đề này, khá nhiều người chúng ta đã tiến nhập trạng thái tiệm ngộ rồi, nhưng họ luôn e sợ. E sợ điều gì? Là vì xã hội nhân loại ngày nay tâm chấp trước quá lớn. Về phương diện này thì tôi nhấn mạnh rất nặng, tôi nói rằng công năng đã xuất ra thì đừng quản nó, thiên mục khai mở rồi cũng đừng truy cầu. Nhưng tôi bảo mọi người này: [Nếu] thiên mục chư vị thật sự khai [mở] rồi, chư vị không có tâm truy cầu gì, thì chư vị cứ nhìn thôi không sao cả. Thần thông của chư vị xuất lai thì ở chỗ không người mà vận dụng một chút cũng không có vấn đề gì. Nói rõ điều này cho mọi người, đừng khiến nó thành tâm chấp trước. Là Pháp của bản thân chư vị, chư vị vận dụng vận dụng Pháp của bản thân chư vị, cái đó là khác với tâm chấp trước. Hiện nay đã có người tiến nhập trạng thái tiệm ngộ rồi, tự họ e sợ, cứ ngập ngừng và không dùng, [như thế] không được. Thiên mục của khá nhiều người đã khai [mở] rồi, họ vẫn cứ cảm thấy đó là ảo giác, như vậy không được đâu, đã khai [mở] rồi, có thể nhìn thì nhìn, không sao cả. Chấp trước và thể nghiệm là hai việc khác nhau.

弟子:現在有沒有人達到三花聚頂?有沒有得正果的人?

Đệ tử: Hiện tại hữu một hữu nhân đạt đáo tam hoa tụ đỉnh? Hữu một hữu đắc chính quả đích nhân?

Đệ tử: Hiện nay đã có người đạt tới ‘tam hoa tụ đỉnh’ không? Có [người] đắc chính quả chăng?

師:現在有好多人已超過三花聚頂。達到圓滿的現在還沒有,都是在果位中修,在不同層次的果位中修。

Sư: Hiện tại hữu hảo đa nhân dĩ siêu quá tam hoa tụ đỉnh. Đạt đáo viên mãn đích hiện tại hài một hữu, đô thị tại quả vị trung tu, tại bất đồng tầng thứ đích quả vị trung tu.

Sư phụ: Hiện nay có khá nhiều người đã vượt qua tam hoa tụ đỉnh. Bây giờ chưa có [ai] đạt viên mãn, đều đang tu tại quả vị, tu tại quả vị ở các tầng thứ khác nhau.

弟子:我們從現在開始刻苦煉功和修心性,在一年半的時間裏能達到出世間法修煉嗎?

Đệ tử: Ngã môn tùng hiện tại khai thuỷ khắc khổ luyện công hoà tu tâm tính, tại nhất niên bán đích thời gian lý năng đạt đáo xuất thế gian Pháp tu luyện ma?

Đệ tử: Chúng con kể từ bây giờ bắt đầu khắc khổ luyện công và tu tâm tính, trong một năm rưỡi có thể đạt tu luyện xuất thế gian Pháp chăng?

師:沒有時間限制,修不修是你個人的問題。修多高,忍耐力多大,承受力多大,也是你個人的問題。你說老師給你規定個時間修出去,你的心能達到那一點嗎?心性能昇華上去嗎?對法的認識能達到那麼高嗎?在常人中的執著心你能放下嗎?在個人利益面前、在和人爭鬥的事情上你能放的下嗎?都是個人修的問題,沒有人給你規定,沒有時間限制。人家修到羅漢果位,可能很快就修上去了。而有的人可能要修一生,就在於你自己的承受能力,要求自己嚴不嚴格,這都是個人問題。

Sư: Một hữu thời gian hạn chế, tu bất tu thị nhĩ cá nhân đích vấn đề. Tu đa cao, nhẫn nại lực đa đại, thừa thụ lực đa đại, dã thị nhĩ cá nhân đích vấn đề. Nhĩ thuyết Lão sư cấp nhĩ quy định cá thời gian tu xuất khứ, nhĩ đích tâm năng đạt đáo na nhất điểm ma? Tâm tính năng thăng hoa thượng khứ ma? Đối Pháp đích nhận thức năng đạt đáo na ma cao ma? Tại thường nhân trung đích chấp trước tâm nhĩ năng phóng hạ ma? Tại cá nhân lợi ích diện tiền, tại hoà nhân tranh đấu đích sự tình thượng nhĩ năng phóng đích hạ ma? Đô thị cá nhân tu đích vấn đề, một hữu nhân cấp nhĩ quy định, một hữu thời gian hạn chế. Nhân gia tu đáo La Hán quả vị, khả năng ngận khoái tựu tu thượng khứ liễu. Nhi hữu đích nhân khả năng yếu tu nhất sinh, tựu tại ư nhĩ tự kỷ đích thừa thụ năng lực, yêu cầu tự kỷ nghiêm bất nghiêm cách, giá đô thị cá nhân vấn đề.

Sư phụ: Không có hạn chế thời gian, tu hay không là vấn đề cá nhân của chư vị. Tu cao đến đâu, lực nhẫn nại lớn ngần nào, sức chịu đựng được bao nhiêu, cũng là vấn đề cá nhân của chư vị. Chư vị nói Thầy quy định thời gian tu xuất lai cho chư vị, thì tâm của chư vị có thể đạt tới điểm đó chăng? Tâm tính có thể thăng hoa tới đó chăng? Nhận thức về Pháp có thể đạt cao tới đó chăng? Tâm chấp trước tại người thường thì chư vị có thể buông xuống không? Khi đứng trước lợi ích cá nhân, trong các việc tranh đấu với người thì chư vị có thể buông xuống không? Đều là vấn đề tu của cá nhân, không có ai quy định cho chư vị, không có hạn chế thời gian. Người ta tu tới quả vị La Hán, có thể là tu lên đó rất mau chóng. Nhưng có người mà có thể cần tu cả một đời [mới tới quả vị đó], chính là tuỳ vào năng lực chịu đựng của bản thân chư vị, yêu cầu bản thân có nghiêm khắc hay không, đây đều là vấn đề cá nhân.

弟子:我們修到能保護自己了,但我們還想往上修,怎麼辦?

Đệ tử: Ngã môn tu đáo năng bảo hộ tự kỷ liễu, đãn ngã môn hài tưởng vãng thượng tu, chẩm ma biện?

Đệ tử: Chúng con tu tới có thể tự bảo hộ mình rồi, nhưng chúng con còn muốn tu lên nữa, thì làm thế nào?

師:剛才我已講了,釋迦牟尼已不在世了,他的弟子還能往上修。假使老師真的不在世了,我的法身還在嘛,我也不是真的消失了,也不是形神全滅了。

Sư: Cương tài ngã dĩ giảng liễu, Thích Ca Mâu Ni dĩ bất tại thế liễu, Tha đích đệ tử hài năng vãng thượng tu. Giả sử Lão sư chân đích bất tại thế liễu, ngã đích Pháp thân hài tại ma, ngã dã bất thị chân đích tiêu thất liễu, dã bất thị hình thần toàn diệt liễu.

Sư phụ: Vừa rồi tôi đã giảng, Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế nữa, đệ tử của Ông vẫn có thể tu lên. Chẳng hạn như Thầy quả thật không còn tại thế nữa, thì các Pháp thân của tôi vẫn còn mà, tôi cũng không hề thật sự tiêu mất, cũng không phải hình thần toàn diệt.

弟子:有部份人為了避難而煉功,他們的結局會怎麼樣?

Đệ tử: Hữu bộ phận nhân vi liễu tỵ nạn nhi luyện công, tha môn đích kết cục hội chẩm ma dạng?

Đệ tử: Một số người vì tránh nạn mà [tới] luyện công, kết cục của họ sẽ thế nào?

師:任何抱著有求之心來煉功都不會得正果的。但是,人在對法的認識上,你得允許人家有個認識過程。有很多人煉功是為了治病進來的,是通過逐漸認識才知道有高層次上的東西。我們今天在高層次上傳法,人家剛進學習班時還不知道是怎麼回事呢,突然聽說往高層次上傳功,逐漸通過我們講法,他認識到了。你允許他有這樣一個過程存在,這是肯定的。他抱著治病的心,避難的心,不管他抱著啥心進來的,他得放下那顆心,才能夠達到修煉的目地。即使為達到治病健身的目地,他抱著避難的想法來的也不行。

Sư: Nhậm hà bão trước hữu cầu chi tâm lai luyện công đô bất hội đắc chính quả đích. Đãn thị, nhân tại đối Pháp đích nhận thức thượng, nhĩ đắc duẫn hứa nhân gia hữu cá nhận thức quá trình. Hữu ngận đa nhân luyện công thị vi liễu trị bệnh tiến lai đích, thị thông quá trục tiệm nhận thức tài tri đạo hữu cao tầng thứ thượng đích đông tây. Ngã môn kim thiên tại cao tầng thứ thượng truyền Pháp, nhân gia cương tiến học tập ban thời hài bất tri đạo thị chẩm ma hồi sự ni, đột nhiên thính thuyết vãng cao tầng thứ thượng truyền công, trục tiệm thông quá ngã môn giảng Pháp, tha nhận thức đáo liễu. Nhĩ duẫn hứa tha hữu giá dạng nhất cá quá trình tồn tại, giá thị khẳng định đích. Tha bão trước trị bệnh đích tâm, tỵ nạn đích tâm, bất quản tha bão trước xá tâm tiến lai đích, tha đắc phóng hạ na khoả tâm, tài năng cú đạt đáo tu luyện đích mục địa. Tức sử vi đạt đáo trị bệnh kiện thân đích mục địa, tha bão trước tỵ nạn đích tưởng pháp lai đích dã bất hành.

Sư phụ: Bất kể ôm giữ tâm hữu cầu nào mà tới luyện công đều sẽ không đắc chính quả. Tuy nhiên người ta về việc nhận thức đối với Pháp, chư vị phải để người ta có quá trình nhận thức. Có rất nhiều người luyện công là vì trị bệnh mà tới đây, qua nhận thức dần dần thì mới biết có những điều tầng thứ cao. Hôm nay chúng tôi truyền Pháp tại tầng thứ cao, người ta là mới tiến vào lớp chưa biết ra sao, đột nhiên nghe nói truyền công lên tầng thứ cao, người ta thông qua chúng tôi giảng Pháp, [vậy là] họ nhận thức tới được. Chư vị để cho họ có một quá trình như thế, ấy là khẳng định. Họ là mang cái tâm trị bệnh, tránh nạn, dù họ mang theo tâm nào mà tới đây, họ cần phải buông cái tâm đó xuống, thì mới có thể đạt mục đích tu luyện. [Nếu không] ngay cả vì mục đích trừ bệnh khoẻ thân, họ mang theo lối suy nghĩ tránh nạn mà tới thì cũng không được.

難是人自己造成的,生生世世自己做了一些不好的事情欠下的,就得還。你看你在修煉過程中吃的苦,那都是你自己造成的業力對你的阻擋。但那又是一件好事,我們利用一下,用來提高你的心性,那不是好事嗎?可以修成佛又可以成魔,就是這個道理。有業力存在,在迷中才能使你修煉。

Nạn thị nhân tự kỷ tạo thành đích, sinh sinh thế thế tự kỷ tố liễu nhất ta bất hảo đích sự tình khiếm hạ đích, tựu đắc hoàn. Nhĩ khán nhĩ tại tu luyện quá trình trung ngật đích khổ, na đô thị nhĩ tự kỷ tạo thành đích nghiệp lực đối nhĩ đích trở đáng. Đãn na hựu thị nhất kiện hảo sự, ngã môn lợi dụng nhất hạ, dụng lai đề cao nhĩ đích tâm tính, na bất thị hảo sự ma? Khả dĩ tu thành Phật hựu khả dĩ thành ma, tựu thị giá cá đạo lý. Hữu nghiệp lực tồn tại, tại mê trung tài năng sử nhĩ tu luyện.

Nạn là bản thân tạo thành, qua các đời tiếp nhau bản thân mình làm những điều bất hảo mà mắc nợ, thì phải hoàn trả. Những cái khổ chư vị chịu trong quá trình tu luyện, đó đều là nghiệp lực bản thân chư vị tạo thành [nay] cản trở chư vị. Nhưng đó cũng là ‘hảo sự’, chúng ta lợi dụng [chúng], dùng để đề cao tâm tính của chư vị, đó chẳng phải hảo sự sao? Có thể tu thành Phật và có thể thành ma, chính là đạo lý này. Có nghiệp lực tồn tại, trong mê thì mới có thể khiến chư vị tu luyện.

弟子:另外空間許許多多的我是在肉身的層次空間嗎?

Đệ tử: Lánh ngoại không gian hứa hứa đa đa đích ngã thị tại nhục thân đích tầng thứ không gian ma?

Đệ tử: Rất nhiều ‘tôi’ ở không gian khác là các tầng thứ không gian trong thân xác thịt phải không?

師:不是的,在另外的我們看不見的層次空間。在同等層次空間,除了我們人類有這個身體之外,還有一個空間有人的身體,它那個空間的人比我們這裏的人強的多。他們沒有名和利,但有情,所以他也帶有色身。長像和我們人差不多,比我們還要好看點。但是他們那個身體可以飄,他們不走路,所以腿基本上是看不見的,飄來飄去,有這麼個空間。這是同等層次空間。

Sư: Bất thị đích, tại lánh ngoại đích ngã môn khán bất kiến đích tầng thứ không gian. Tại đồng đẳng tầng thứ không gian, trừ liễu ngã môn nhân loại hữu giá cá thân thể chi ngoại, hài hữu nhất cá không gian hữu nhân đích thân thể, tha na cá không gian đích nhân tỷ ngã môn giá lý đích nhân cường đích đa. Tha môn một hữu danh hoà lợi, đãn hữu tình, sở dĩ tha dã đới hữu sắc thân. Trưởng tượng hoà ngã môn nhân sai bất đa, tỷ ngã môn hài yếu hảo khán điểm. Đãn thị tha môn na cá thân thể khả dĩ phiêu, tha môn bất tẩu lộ, sở dĩ thối cơ bản thượng thị khán bất kiến đích, phiêu lai phiêu khứ, hữu giá ma cá không gian. Giá thị đồng đẳng tầng thứ không gian.

Sư phụ: Không phải vậy, [họ] ở tầng thứ không gian khác mà chúng ta không nhìn thấy. Tại không gian tầng thứ đồng đẳng, thì ngoại trừ thân thể này mà nhân loại chúng ta có ra, còn có một không gian có thân thể người, người của không gian đó mạnh hơn nhiều so với chúng ta ở đây. Họ không có ‘danh’ và ‘lợi’, nhưng có ‘tình’, do đó họ có mang ‘sắc thân’. Hình dáng không khác mấy so với người chúng ta, trông phần nào dễ nhìn hơn chúng ta đây. Mà thân thể của họ có thể bay lơ lửng, họ không đi bộ, cho nên về cơ bản là không nhìn thấy chân, bay tới bay lui, có không gian như thế. Đây là không gian ngang bằng về tầng thứ.

我再給大家解釋一下關於空間問題。我們現在的科學家研究發現,電子圍繞著原子核旋轉,它的運轉和我們地球圍繞太陽旋轉相不相似呀?那不是一回事嗎?我們現在沒有這樣的顯微鏡能夠看到那個電子上有甚麼,如果你能看,說不定你就能發現那上面有生命體。我講了,這些都符合我們今天物理學的認識,但是我們現在的科學手段還是極其有限的。

Ngã tái cấp đại gia giải thích nhất hạ quan ư không gian vấn đề. Ngã môn hiện tại đích khoa học gia nghiên cứu phát hiện, điện tử vi nhiễu trước nguyên tử hạch toàn chuyển, tha đích vận chuyển hoà ngã môn địa cầu vi nhiễu thái dương toàn chuyển tương bất tương tự nha? Na bất thị nhất hồi sự ma? Ngã môn hiện tại một hữu giá dạng đích hiển vi kính năng cú khán đáo na cá điện tử thượng hữu thậm ma, như quả nhĩ năng khán, thuyết bất định nhĩ tựu năng phát hiện na thượng diện hữu sinh mệnh thể. Ngã giảng liễu, giá ta đô phù hợp ngã môn kim thiên vật lý học đích nhận thức, đãn thị ngã môn hiện tại đích khoa học thủ đoạn hài thị cực kỳ hữu hạn đích.

Tôi lại giải thích một chút cho mọi người về vấn đề không gian. Các nhà khoa học chúng ta ngày nay nghiên cứu phát hiện rằng, điện tử xoay quanh hạt nhân nguyên tử, vận chuyển của nó chẳng phải cũng tương tự như trái đất chúng ta xoay quanh mặt trời? Chẳng phải giống nhau sao? Hiện nay chúng ta chưa có kính hiển vi có thể nhìn thấy được trên điện tử có những gì, nếu chư vị có thể nhìn, thì có lẽ chư vị có thể phát hiện rằng trên bề mặt đó có các thể sinh mệnh. Tôi từng giảng, điều này là phù hợp với nhận thức của vật lý học chúng ta hôm nay, nhưng các biện pháp của khoa học chúng ta hiện nay vẫn còn cực kỳ hữu hạn.

弟子:很多學員對周圍環境、病氣、黑氣都極其敏感,是怎麼回事?

Đệ tử: Ngận đa học viên đối chu vi hoàn cảnh, bệnh khí, hắc khí đô cực kỳ mẫn cảm, thị chẩm ma hồi sự?

Đệ tử: Rất nhiều học viên cực kỳ mẫn cảm về hoàn cảnh chung quanh, về khí bệnh, và khí đen, đó là chuyện gì?

師:這一類學員都是在接近於出功,還沒有走出煉氣的低層。在煉氣的最高形式上,已經進入了奶白體狀態時會有這樣的體現。但那是一個很暫短的過程,你不要管它,不要害怕,隨它的便。你過份的害怕也是一種執著心,不要管它,一切都看作必然,隨其自然好了。走過這個層次,你就再也體察不出來了,出功後你的身體將是被功籠罩著。這些黑氣病氣就進入不了你的身體了,所以就沒有感覺了。

Sư: Giá nhất loại học viên đô thị tại tiếp cận ư xuất công, hài một hữu tẩu xuất luyện khí đích đê tầng. Tại luyện khí đích tối cao hình thức thượng, dĩ kinh tiến nhập liễu nãi bạch thể trạng thái thời hội hữu giá dạng đích thể hiện. Đãn na thị nhất cá ngận tạm đoản đích quá trình, nhĩ bất yếu quản tha, bất yếu hại phạ, tuỳ tha đích tiện. Nhĩ quá phần đích hại phạ dã thị nhất chủng chấp trước tâm, bất yếu quản tha, nhất thiết đô khán tác tất nhiên, tuỳ kỳ tự nhiên hảo liễu. Tẩu quá giá cá tầng thứ, nhĩ tựu tái dã thể sát bất xuất lai liễu, xuất công hậu nhĩ đích thân thể tương thị bị công lung tráo trước. Giá ta hắc khí bệnh khí tựu tiến nhập bất liễu nhĩ đích thân thể liễu, sở dĩ tựu một hữu cảm giác liễu.

Sư phụ: Loại học viên này đều đang sắp sửa xuất công, nhưng vẫn chưa ra khỏi tầng thấp luyện khí. Tại hình thức cao nhất của luyện khí, khi đã tiến nhập trạng thái ‘nãi bạch thể’ đều sẽ có thể hiện như thế. Nhưng ấy là một quá trình rất ngắn tạm thời, chư vị đừng quản nó, không phải e sợ, cứ kệ nó. Chư vị e sợ quá mức thì cũng là một loại tâm chấp trước, đừng quan tâm nó, hết thảy đều coi như là tất nhiên, cứ tuỳ kỳ tự nhiên là được. Bước qua khỏi tầng thứ này, chư vị sẽ không thể nghiệm [điều này] nữa, sau khi xuất công thì thân thể chư vị sẽ được công bao bọc. Những khí đen khí bệnh kia chính là không tiến nhập nổi vào thân thể chư vị nữa, do đó không có cảm giác [đó] nữa.

弟子:有些學員心性不斷提高,但打坐不能雙盤,強硬用重物壓,用繩子捆行不行?

Đệ tử: Hữu ta học viên tâm tính bất đoạn đề cao, đãn đả toạ bất năng song bàn, cường ngạnh dụng trọng vật áp, dụng thằng tử khổn hành bất hành?

Đệ tử: Có những học viên không ngừng đề cao tâm tính, nhưng ngồi đả toạ không thể song bàn [xếp cả hai chân], cưỡng chế dùng vật nặng đè xuống, dùng dây trói buộc thì có được chăng?

師:過去有些和尚打坐時,我知道是用碾子、磨盤壓,但用碾子也好磨盤也好,都是出於自願,他叫人家那麼幹的。但道士不行,道家帶徒弟只帶一個倆個,其中只有一個是真傳。對徒弟管的很嚴,他動不動就要打徒弟的,他不管你承不承受的了,就得讓你過去。所以他一般都採取強硬的辦法,把弟子腿捆上,把手綁到背後去,你自己解不開,躺下你都解不開,所以有的疼暈了過去。過去是有這樣做的,那時修煉是很苦的。

Sư: Quá khứ hữu ta hoà thượng đả toạ thời, ngã tri đạo thị dụng niễn tử, ma bàn áp, đãn dụng niễn tử dã hảo ma bàn dã hảo, đô thị xuất ư tự nguyện, tha khiếu nhân gia na ma cán đích. Đãn đạo sỹ bất hành, Đạo gia đới đồ đệ chỉ đới nhất cá lưỡng cá, kỳ trung chỉ hữu nhất cá thị chân truyền. Đối đồ đệ quản đích ngận nghiêm, tha động bất động tựu yếu đả đồ đệ đích, tha bất quản nhĩ thừa bất thừa thụ đích liễu, tựu đắc nhượng nhĩ quá khứ. Sở dĩ tha nhất ban đô thái thủ cường ngạnh đích biện pháp, bả đệ tử thối khổn thượng, bả thủ bảng đáo bối hậu khứ, nhĩ tự kỷ giải bất khai, thảng hạ nhĩ đô giải bất khai, sở dĩ hữu đích đông vựng liễu quá khứ. Quá khứ thị hữu giá dạng tố đích, na thời tu luyện thị ngận khổ đích.

Sư phụ: Quá khứ có những hoà thượng khi ngồi đả toạ, theo tôi biết là dùng tảng đá mài, cối đá ấn xuống, nhưng dù là dùng đá mài hay cối đá cũng vậy, đều là xuất phát từ tự nguyện, họ bảo người ta làm [giùm]. Nhưng mà đạo sỹ thì không làm thế, Đạo gia dẫn dắt đồ đệ chỉ dẫn một người hai người, trong đó chỉ có một người là chân truyền. Quản đồ đệ rất nghiêm, hơi một chút là đánh đập đồ đệ, họ không quan tâm chư vị chịu đựng hay không, cứ khiến chư vị vượt qua. Cho nên họ thường đều chọn biện pháp mạnh, buộc chân đệ tử lại, trói tay ra sau lưng, tự chư vị không tháo ra được, có nằm xuống chư vị cũng không tháo ra được, do đó có những [đồ đệ] đau quá ngất đi. Quá khứ là có làm như thế, tu luyện thời đó rất là khổ.

我們今天不要求這樣,因為我們這一門是直指人心去修,所以,我們把人的心性的提高看成是至關重要的。而在形體上的修煉看成是第二位的,你要儘量去忍受,去加長你的盤腿時間。但不能硬性規定,為甚麼呢?大家知道釋迦牟尼時代有戒律,因為釋迦牟尼在世時沒有經書,沒有留下任何文字。釋迦牟尼去世之後,後人回憶釋迦牟尼講的話把它整理出來成為經書。釋迦牟尼在世時制定了許多修煉的規定,作為戒規,這是有文字留下來的。而我們今天有法在,所以就沒有戒律。修不修,能不能修,夠不夠格都是由法來衡量的,所以我們修煉起來不能千篇一律的下規定。大家想一想,到了末劫時期,有的人根本就不行了,不在度化之內,而是在銷毀之內的。在辦學習班的時候,可能就有這樣的人進了班了,可能是被拉來的。當你讓他那樣做的時候,說不定就會骨折,所以我們就不作硬性規定。採取自願的方法,你能夠忍,儘量去忍受。但我告訴大家,真想修,真感到法的威力的人都能修,你就下一下功夫,不妨就試一試,不會出問題的。

Ngã môn kim thiên bất yêu cầu giá dạng, nhân vi ngã môn giá nhất môn thị trực chỉ nhân tâm khứ tu, sở dĩ, ngã môn bả nhân đích tâm tính đích đề cao khán thành thị chí quan trọng yếu đích. Nhi tại hình thể thượng đích tu luyện khán thành thị đệ nhị vị đích, nhĩ yếu tận lượng khứ nhẫn thụ, khứ gia trường nhĩ đích bàn thối thời gian. Đãn bất năng ngạnh tính quy định, vi thậm ma ni? Đại gia tri đạo Thích Ca Mâu Ni thời đại hữu giới luật, nhân vi Thích Ca Mâu Ni tại thế thời một hữu kinh thư, một hữu lưu hạ nhậm hà văn tự. Thích Ca Mâu Ni khứ thế chi hậu, hậu nhân hồi ức Thích Ca Mâu Ni giảng đích thoại bả tha chỉnh lý xuất lai thành vi kinh thư. Thích Ca Mâu Ni tại thế thời chế định liễu hứa đa tu luyện đích quy định, tác vi giới quy, giá thị hữu văn tự lưu hạ lai đích. Nhi ngã môn kim thiên hữu Pháp tại, sở dĩ tựu một hữu giới luật. Tu bất tu, năng bất năng tu, cú bất cú cách đô thị do Pháp lai hành lượng đích, sở dĩ ngã môn tu luyện khởi lai bất năng thiên thiên nhất luật đích hạ quy định. Đại gia tưởng nhất tưởng, đáo liễu mạt kiếp thời kỳ, hữu đích nhân căn bản tựu bất hành liễu, bất tại độ hoá chi nội, nhi thị tại tiêu huỷ chi nội đích. Tại biện học tập ban đích thời hậu, khả năng tựu hữu giá dạng đích nhân tiến liễu ban liễu, khả năng thị bị lạp lai đích. Đương nhĩ nhượng tha na dạng tố đích thời hậu, thuyết bất định tựu hội cốt chiết, sở dĩ ngã môn tựu bất tác ngạnh tính quy định. Thái thủ tự nguyện đích phương pháp, nhĩ năng cú nhẫn, tận lượng khứ nhẫn thụ. Đãn ngã cáo tố đại gia, chân tưởng tu, chân cảm đáo Pháp đích uy lực đích nhân đô năng tu, nhĩ tựu hạ nhất hạ công phu, bất phương tựu thí nhất thí, bất hội xuất vấn đề đích.

Ngày nay chúng ta không yêu cầu như vậy, vì môn chúng ta là trực chỉ nhân tâm mà tu, cho nên, chúng ta coi việc đề cao tâm tính người ta là cực kỳ quan trọng. Mà tu luyện hình thể được coi là vị trí thứ hai; chư vị cần hết sức nhẫn chịu, kéo dài thời gian ngồi song bàn của chư vị. Nhưng không thể quy định mang tính cứng nhắc, tại sao? Như mọi người biết thời đại Thích Ca Mâu Ni có ‘giới luật’, vì khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế là không có kinh sách, không lưu lại văn tự nào cả. Sau khi Thích Ca Mâu Ni rời khỏi thế gian, người sau nhớ lại những lời Thích Ca Mâu Ni từng giảng mà chỉnh lý ra thành kinh sách. Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế đã chế định rất nhiều quy định tu luyện, coi đó là ‘giới quy’, những điều này là có văn tự lưu lại. Nhưng chúng ta hôm nay có Pháp ở đây, cho nên không có giới luật. Tu hay không tu, có thể tu hay không, đủ hợp cách không, đều là lấy Pháp tới đo lường, do đó chúng ta tu luyện không đặt ra quy định mang tính rập khuôn cứng nhắc. Mọi người nghĩ xem, đã tới thời mạt kiếp rồi, có những người hoàn toàn không còn tốt nữa, không trong [phạm vi] hoá độ nữa, mà là trong [phạm vi] tiêu huỷ. Khi [tôi] mở các lớp học tập, có thể có những người như thế cũng vào, có thể là do lôi kéo vào. Khi chư vị bảo họ làm như [trong câu hỏi], có thể sẽ gãy xương, cho nên chúng ta không có quy định mang tính cứng nhắc. Mà chọn theo phương pháp tự nguyện, chư vị có thể nhẫn, thì cứ tận sức nhẫn chịu. Nhưng tôi bảo mọi người này, thật sự muốn tu, người mà thật sự cảm nhận được uy lực của Pháp đều có thể tu, chư vị hãy đặt công phu, không ngại gì thì cứ thử làm đi, sẽ không thành vấn đề.

弟子:宇宙有邊嗎?

Đệ tử: Vũ trụ hữu biên ma?

Đệ tử: Vũ trụ có biên [giới hạn] hay không?

師:宇宙是有邊的,但不要探討這些東西。這個邊太大了,在如來這個層次指的宇宙的邊都是小宇宙的邊。而這個小宇宙,別說人類,就是如來佛看也是無邊無際,不可探測的,它是非常非常龐大的。

Sư: Vũ trụ thị hữu biên đích, đãn bất yếu thám thảo giá ta đông tây. Giá cá biên thái đại liễu, tại Như Lai giá cá tầng thứ chỉ đích vũ trụ đích biên đô thị tiểu vũ trụ đích biên. Nhi giá cá tiểu vũ trụ, biệt thuyết nhân loại, tựu thị Như Lai Phật khán dã thị vô biên vô tế, bất khả thám trắc đích, tha thị phi thường phi thường bàng đại đích.

Sư phụ: Vũ trụ là có biên, nhưng chớ có thăm dò cái này. Biên [duyên] ấy quá to lớn, ngay cả tại tầng thứ Như Lai mà nói về ‘biên của vũ trụ’ thì cũng là biên của tiểu vũ trụ thôi. Mà tiểu vũ trụ này, đừng nói tới nhân loại, ngay cả Phật Như Lai cũng coi đó là vô biên vô tế, là không thể thăm dò, nó là phi thường vô cùng rộng lớn.

弟子:《文藝之窗》中寫到有一條大蟒給李洪志老師帶路,是真的嗎?

Đệ tử: «Văn Nghệ Chi Song» trung tả đáo hữu nhất điều đại mãng cấp Lý Hồng Chí Lão sư đới lộ, thị chân đích ma?

Đệ tử: Trong [tạp chí] «Cửa Sổ Văn Nghệ» viết một con mãng xà từng dẫn đường cho Thầy Lý Hồng Chí, có phải thật vậy không?

師:這是《文藝之窗》站在文藝作品的角度編寫的。那個學員聽了兩次課,理解不深。聽了第一次課的時候,他就開始寫了,他很激動,他認為這法太好了,就著筆寫了。第二次聽課他是抱著寫東西的想法在聽。大家知道,只有靜靜的聽才能領會的,所以他還是沒領會好,就寫成我們大家看到的這個文藝作品形式了。有些事情是藝術加工的,那大蟒的事不存在。說觀音菩薩是我師父,那也是不存在的藝術加工。但是他的目地是好的,就是想宣揚這個法,動機是好的,這一點必須肯定。因為他理解的有限,所以就寫出這樣的作品來。文藝作品嘛,他本來就是站在文藝這個角度上去寫的。因為小說是可以誇張的,伸縮性可以很大。不要把它當作我們學習的指導的東西就可以了。至於其中說五戒、十惡十善都是原始佛教中的。我們不講戒,修與不修的標準我們在法中都給大家講了。

Sư: Giá thị «Văn Nghệ Chi Song» trạm tại văn nghệ tác phẩm đích giác độ biên tả đích. Na cá học viên thính liễu lưỡng thứ khoá, lý giải bất thâm. Thính liễu đệ nhất thứ khoá đích thời hậu, tha tựu khai thuỷ tả liễu, tha ngận kích động, tha nhận vi giá Pháp thái hảo liễu, tựu trước bút tả liễu. Đệ nhị thứ thính khoá tha thị bão trước tả đông tây đích tưởng pháp tại thính. Đại gia tri đạo, chỉ hữu tĩnh tĩnh đích thính tài năng lĩnh hội đích, sở dĩ tha hài thị một lĩnh hội hảo, tựu tả thành ngã môn đại gia khán đáo đích giá cá văn nghệ tác phẩm hình thức liễu. Hữu ta sự tình thị nghệ thuật gia công đích, na đại mãng đích sự bất tồn tại. Thuyết Quan Âm Bồ Tát thị ngã sư phụ, na dã thị bất tồn tại đích nghệ thuật gia công. Đãn thị tha đích mục địa thị hảo đích, tựu thị tưởng tuyên dương giá cá Pháp, động cơ thị hảo đích, giá nhất điểm tất tu khẳng định. Nhân vi tha lý giải đích hữu hạn, sở dĩ tựu tả xuất giá dạng đích tác phẩm lai. Văn nghệ tác phẩm ma, tha bản lai tựu thị trạm tại văn nghệ giá cá giác độ thượng khứ tả đích. Nhân vi tiểu thuyết thị khả dĩ khoa trương đích, thân súc tính khả dĩ ngận đại. Bất yếu bả tha đương tác ngã môn học tập đích chỉ đạo đích đông tây tựu khả dĩ liễu. Chí ư kỳ trung thuyết ngũ giới, thập ác thập thiện đô thị nguyên thuỷ Phật giáo trung đích. Ngã môn bất giảng giới, tu dữ bất tu đích tiêu chuẩn ngã môn tại Pháp trung đô cấp đại gia giảng liễu.

Sư phụ: Đó là «Cửa Sổ Văn Nghệ» đứng ở góc độ tác phẩm văn nghệ mà biên soạn ra. Học viên đó đã nghe hai khoá học, lý giải không sâu. Nghe xong khoá lần thứ nhất, anh này bèn bắt đầu viết, anh ta kích động lắm, anh ta nhìn nhận rằng Pháp này quá tốt, nên cầm bút viết. Nghe khoá học lần thứ hai thì anh này nghe trong khi ôm giữ lối nghĩ sẽ viết ra điều gì đó. Như mọi người biết, chỉ có tĩnh tĩnh mà nghe thì mới có thể lĩnh hội, do đó anh này vẫn là chưa lĩnh hội được, vậy là viết ra hình thức tác phẩm văn nghệ như mọi người chúng ta thấy. Một số chuyện là có ‘gia công’ nghệ thuật, câu chuyện mãng xà là không tồn tại. [Còn] nói Bồ Tát Quán Âm là sư phụ của tôi, đó cũng là phần gia công nghệ thuật chứ không tồn tại. Nhưng mục đích của anh này là tốt, chính là muốn tuyên dương Pháp này, động cơ là tốt, điểm này là phải khẳng định. Vì lý giải của anh ta còn có hạn, nên viết ra tác phẩm như thế. Tác phẩm văn nghệ mà, anh này vốn dĩ đứng ở góc độ văn nghệ mà viết. Vì tiểu thuyết là có thể khoa trương, tính co dãn có thể to lắm. [Mọi người] đừng coi nó như là điều gì chỉ đạo chúng ta học tập là khả dĩ rồi. Còn như ‘ngũ giới’ và ‘thập ác thập thiện’ ở trong đó thì đều là trong Phật giáo nguyên thuỷ. Chúng ta không giảng ‘giới’, tiêu chuẩn của tu hay không tu thì chúng tôi đã giảng cho mọi người ở trong Pháp rồi.

弟子:「玄法至極」與「旋法至虛」的區別是甚麼?

Đệ tử: “Huyền Pháp chí cực” dữ “toàn Pháp chí hư” đích khu biệt thị thậm ma?

Đệ tử: Khác biệt giữa “huyền Pháp chí cực” và “toàn Pháp chí hư” là gì.

師:玄法至極,我們講的是一個概括的名詞。這是傳法初期的理解問題。不是這個「玄」,應該是旋轉的旋。我們的法本來是個圓容的法,所以他是旋轉的,法輪就是輪子一樣的表現形式。旋法至極,不錯的,可以達到很高境界了,達到極點,是這個意思。旋法至虛,這是我們修煉過程中的一個名詞,也是我們在這個功中的咒訣。

Sư: Huyền Pháp chí cực, ngã môn giảng đích thị nhất cá khái quát đích danh từ. Giá thị truyền Pháp sơ kỳ đích lý giải vấn đề. Bất thị giá cá “huyền”, ưng cai thị toàn chuyển đích toàn. Ngã môn đích Pháp bản lai thị cá viên dung đích Pháp, sở dĩ Tha thị toàn chuyển đích, Pháp Luân tựu thị luân tử nhất dạng đích biểu hiện hình thức. Toàn Pháp chí cực, bất thác đích, khả dĩ đạt đáo ngận cao cảnh giới liễu, đạt đáo cực điểm, thị giá cá ý tư. Toàn Pháp chí hư, giá thị ngã môn tu luyện quá trình trung đích nhất cá danh từ, dã thị ngã môn tại giá cá công trung đích chú quyết.

Sư phụ: ‘Huyền Pháp chí cực’, điều chúng ta giảng là một danh từ khái quát. Đây là vấn đề lý giải thời đầu truyền Pháp. Không phải chữ “huyền”, mà nên phải là chữ ‘toàn’ trong từ ‘toàn chuyển’. Pháp chúng ta vốn là Pháp viên dung, do đó Ông là xoay chuyển, Pháp Luân có hình thức biểu hiện tựa như bánh xe. ‘Toàn Pháp chí cực’, không sai, có thể đạt tới cảnh giới rất cao, đạt tới cực điểm, là ý tứ đó. ‘Toàn Pháp chí hư’, đây là danh từ trong quá trình chúng ta tu luyện, cũng là một chú quyết trong bài công [pháp] của chúng ta.

大家知道那個咒訣,它能起到招引覺者,或這一法門中修煉的覺者,或這一法門中有成就的覺者來給你做護法、加持你,它能起到這樣一種作用。在宗教中咒語也是起這個作用。至於說念訣就長功,那是根本不可能的,它只能起這個作用。至虛,也是指到很高層次。人們看不見的境界叫虛界,就是這個意思吧。在道教中經常有這個名詞出現,在太極還未形成之前叫作太虛,就是它很高很原始。

Đại gia tri đạo na cá chú quyết, tha năng khởi đáo chiêu dẫn Giác Giả, hoặc giá nhất pháp môn trung tu luyện đích Giác Giả, hoặc giá nhất pháp môn trung hữu thành tựu đích Giác Giả lai cấp nhĩ tố hộ Pháp, gia trì nhĩ, tha năng khởi đáo giá dạng nhất chủng tác dụng. Tại tôn giáo trung chú ngữ dã thị khởi giá cá tác dụng. Chí ư thuyết niệm quyết tựu trưởng công, na thị căn bản bất khả năng đích, tha chỉ năng khởi giá cá tác dụng. Chí hư, dã thị chỉ đáo ngận cao tầng thứ. Nhân môn khán bất kiến đích cảnh giới khiếu hư giới, tựu thị giá cá ý tư ba. Tại Đạo giáo trung kinh thường hữu giá cá danh từ xuất hiện, tại thái cực hài vị hình thành chi tiền khiếu tác thái hư, tựu thị tha ngận cao ngận nguyên thuỷ.

Chư vị biết về chú quyết, nó có thể dẫn mời Giác Giả tới, hoặc Giác Giả trong pháp môn tu luyện ấy, hoặc Giác Giả có thành tựu trong pháp môn ấy tới để hộ Pháp cho chư vị, gia trì chư vị; nó có thể có loại tác dụng như thế. Trong tôn giáo thì chú ngữ cũng là khởi tác dụng này. Còn nếu nói niệm chú quyết [thì] tăng trưởng công, đó là hoàn toàn không thể nào; nó chỉ có tác dụng kia thôi. [Về từ] ‘chí hư’, cũng là nói đến tầng thứ rất cao. Cảnh giới người ta không nhìn thấy [được] gọi là ‘hư giới’, chính là ý tứ đó. Trong Đạo gia thường xuất hiện danh từ đó, trước khi ‘thái cực’ còn chưa hình thành thì gọi là ‘thái hư’, chính là nó rất nguyên thuỷ rất cao.

弟子:打坐時為了延長時間,反覆默念口訣,上千遍的念,會不會使法輪變形?

Đệ tử: Đả toạ thời vi liễu diên trường thời gian, phản phục mặc niệm khẩu quyết, thượng thiên biến đích niệm, hội bất hội sử Pháp Luân biến hình?

Đệ tử: Khi đả toạ thì để thời gian lâu hơn, [bèn] mặc niệm khẩu quyết lặp lại nhiều lượt, [chẳng hạn] niệm hơn nghìn lần, thì sẽ làm Pháp Luân biến hình hay không?

師:念口訣是有好處的,上千遍的念不會使法輪變形。當然隨著你開功開悟後你就明白了,到很高層次你還不能念口訣,你念的震動力太大,你老念震的人家難受,嗡嗡的。

Sư: Niệm khẩu quyết thị hữu hảo xứ đích, thượng thiên biến đích niệm bất hội sử Pháp Luân biến hình. Đương nhiên tuỳ trước nhĩ khai công khai ngộ hậu nhĩ tựu minh bạch liễu, đáo ngận cao tầng thứ nhĩ hài bất năng niệm khẩu quyết, nhĩ niệm đích chấn động lực thái đại, nhĩ lão niệm chấn đích nhân gia nan thụ, ông ông đích.

Sư phụ: Niệm khẩu quyết là có chỗ tốt, niệm hơn nghìn lượt cũng sẽ không khiến Pháp Luân biến hình. Đương nhiên thuận theo việc chư vị khai công khai ngộ thì chư vị sẽ minh bạch, tới tầng thứ rất cao chư vị không thể niệm khẩu quyết, chư vị niệm thì lực chấn động sẽ quá lớn, chư vị cứ niệm mãi thì chấn [động] tới mức người ta không chịu được, u u [váng cả đầu].

弟子:有的學員煉功後,為甚麼腦袋像裂開一樣?

Đệ tử: Hữu đích học viên luyện công hậu, vi thậm ma não đại tượng liệt khai nhất dạng?

Đệ tử: Có những học viên sau khi luyện công, cái đầu tựa như tách nứt ra là vì sao?

師:「裂開」了就對了。我們講開頂,「裂開」是對的,有的人裂開時啪的一下子,沒有太大的感覺。有的人裂開時是慢慢的,很難受。但事情得從兩方面去看,有的人執著心不放,招來不好的東西不願丟掉,煉功時法就要清理掉它,它就叫你腦袋疼,不讓你修正法,也會出現這種情況。關鍵是看你能不能修,能不能用法來衡量,放棄那些東西。

Sư: “Liệt khai” liễu tựu đối liễu. Ngã môn giảng khai đỉnh, “liệt khai” thị đối đích, hữu đích nhân liệt khai thời ba đích nhất hạ tử, một hữu thái đại đích cảm giác. Hữu đích nhân liệt khai thời thị mạn mạn đích, ngận nan thụ. Đãn sự tình đắc tùng lưỡng phương diện khứ khán, hữu đích nhân chấp trước tâm bất phóng, chiêu lai bất hảo đích đông tây bất nguyện đâu điệu, luyện công thời Pháp tựu yếu thanh lý điệu tha, tha tựu khiếu nhĩ não đại đông, bất nhượng nhĩ tu chính Pháp, dã hội xuất hiện giá chủng tình huống. Quan kiện thị khán nhĩ năng bất năng tu, năng bất năng dụng Pháp lai hành lượng, phóng khí na ta đông tây.

Sư phụ: “Tách nứt” ra là đúng đấy. Chúng ta giảng ‘khai đỉnh’, [nói] “tách nứt” ra là đúng, có người khi nứt ra thì [chỉ] ‘pa’ một tiếng, không có cảm giác quá lớn. Có người khi nứt ra là từ từ, khó chịu lắm. Nhưng các sự việc là cần nhìn từ hai phương diện, có những người không buông bỏ tâm chấp trước, không muốn trừ bỏ những thứ bất hảo được chiêu dẫn tới, khi luyện công thì Pháp là cần thanh lý rớt chúng đi, chúng bèn khiến chư vị đau đầu, không để chư vị tu chính Pháp, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Then chốt là để xem chư vị có thể tu hay không, có thể dùng Pháp để đo lường không, vứt bỏ những thứ đó đi.

弟子:有人煉功頭出虛汗,接近於休克的狀態了,該怎麼辦?

Đệ tử: Hữu nhân luyện công đầu xuất hư hãn, tiếp cận ư hưu khắc đích trạng thái liễu, cai chẩm ma biện?

Đệ tử: Có người luyện công đầu đổ mồ hôi lạnh, tiếp cận trạng thái ngất xỉu, vậy nên làm thế nào?

師:這種現象是可能的,在我們學習班上就有這樣的人,哪一個班上都有。為甚麼呢?因為要清理身體去病的時候,都反應很強烈。但是在煉功點上一般不會這麼猛烈,因為它是慢慢去的。如果這個人很不錯,我想還是正常的。要是這個人不嚴格要求自己,他胡來,表現為一會兒練這個功,一會兒練那個功,也不穩定,心性不高,就可能是問題。可以勸他暫時休息休息,問問他還練過甚麼功了,或做錯甚麼事了,過了那個勁再煉煉看,因為現在來煉功的人不能保證都是真正修煉的人。

Sư: Giá chủng hiện tượng thị khả năng đích, tại ngã môn học tập ban thượng tựu hữu giá dạng đích nhân, nả nhất cá ban thượng đô hữu. Vi thậm ma ni? Nhân vi yếu thanh lý thân thể khứ bệnh đích thời hậu, đô phản ứng ngận cường liệt. Đãn thị tại luyện công điểm thượng nhất ban bất hội giá ma mãnh liệt, nhân vi tha thị mạn mạn khứ đích. Như quả giá cá nhân ngận bất thác, ngã tưởng hài thị chính thường đích. Yếu thị giá cá nhân bất nghiêm cách yêu cầu tự kỷ, tha hồ lai, biểu hiện vi nhất hội nhi luyện giá cá công, nhất hội nhi luyện na cá công, dã bất ổn định, tâm tính bất cao, tựu khả năng thị vấn đề. Khả dĩ khuyến tha tạm thời hưu tức hưu tức, vấn vấn tha hài luyện quá thậm ma công liễu, hoặc tố thác thậm ma sự liễu, quá liễu na cá kình tái luyện luyện khán, nhân vi hiện tại lai luyện công đích nhân bất năng bảo chứng đô thị chân chính tu luyện đích nhân.

Sư phụ: Loại hiện tượng này là có thể [xảy ra], ở lớp học của chúng ta là có người như vậy, ở lớp nào cũng có. Tại sao? Vì khi cần thanh lý thân thể tống khứ bệnh, đều phản ứng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên ở điểm luyện công thì thông thường sẽ không mãnh liệt thế, bởi vì nó là bị trừ đi từ từ. Nếu cá nhân ấy rất khá, tôi nghĩ [đó] cũng là bình thường. Nếu như người đó không nghiêm khắc yêu cầu tự thân, vị ấy buông lơi cẩu thả, biểu hiện ra lúc này luyện công này, lúc khác luyện công khác, cũng không ổn định, tâm tính không cao, thì có thể là vấn đề. Có thể khuyên họ tạm dừng lại, hỏi xem họ từng luyện công gì chăng, hoặc từng lầm lỗi việc nào đấy, qua quãng căng thẳng đó rồi hẵng luyện lại xem, vì hiện nay người tới luyện công không thể đảm bảo đều là người tu luyện chân chính.

弟子:穴位按摩可以嗎?

Đệ tử: Huyệt vị án ma khả dĩ ma?

Đệ tử: Xoa bóp huyệt vị thì có khả dĩ chăng?

師:咱們不搞甚麼穴位按摩,世間法修煉不叫給別人治病,沒有這個東西。真修的人沒有病,我法身都給去掉了,該做的都給做,沒有甚麼穴位按摩的事。修煉者的業力按摩能去掉嗎?你給別人按摩會帶功的,我們也不主張。要是大夫那沒問題,因為那是你常人中的職業。

Sư: Cha môn bất cảo thậm ma huyệt vị án ma, thế gian Pháp tu luyện bất khiếu cấp biệt nhân trị bệnh, một hữu giá cá đông tây. Chân tu đích nhân một hữu bệnh, ngã Pháp thân đô cấp khứ điệu liễu, cai tố đích đô cấp tố, một hữu thậm ma huyệt vị án ma đích sự. Tu luyện giả đích nghiệp lực án ma năng khứ điệu ma? Nhĩ cấp biệt nhân án ma hội đới công đích, ngã môn dã bất chủ trương. Yếu thị đại phu na một vấn đề, nhân vi na thị nhĩ thường nhân trung đích chức nghiệp.

Sư phụ: Chúng ta không làm cái xoa bóp huyệt vị nào cả, tu luyện thế gian Pháp không bảo trị bệnh cho người khác, không hề có thứ này. Người chân tu là không có bệnh, Pháp thân của tôi đều gỡ bỏ cho chư vị rồi, cần làm gì thì đã làm rồi, không có chuyện xoa bóp huyệt vị. Nghiệp lực của người tu luyện thì xoa bóp có thể trừ bỏ đi chăng? Chư vị xoa bóp cho người khác sẽ mang theo công, chúng ta cũng không hề chủ trương [làm thế]. Nếu [chư vị] là bác sĩ thì không thành vấn đề, là vì đó là nghề nghiệp nơi người thường của chư vị.

弟子:人的副意識伴隨人的一生,他起甚麼作用?

Đệ tử: Nhân đích phó ý thức bạn tuỳ nhân đích nhất sinh, tha khởi thậm ma tác dụng?

Đệ tử: Phó ý thức của người ta là theo người ta suốt đời, nó có tác dụng gì?

師:人的副意識主要是使人在無意狀態下不叫人做壞事。在人的主意識很強時他還看不住呢。

Sư: Nhân đích phó ý thức chủ yếu thị sử nhân tại vô ý trạng thái hạ bất khiếu nhân tố hoại sự. Tại nhân đích chủ ý thức ngận cường thời tha hài khán bất trụ ni.

Sư phụ: Phó ý thức của người ta chủ yếu là khiến người ta không làm điều xấu trong trạng thái vô ý thức. Khi chủ ý thức người ta rất mạnh thì nó vẫn là không trông nom được.

弟子:我打坐有時能盤很長時間,有時只能盤十分鐘,甚麼原因?

Đệ tử: Ngã đả toạ hữu thời năng bàn ngận trường thời gian, hữu thời chỉ năng bàn thập phân chung, thậm ma nguyên nhân?

Đệ tử: Con ngồi đả toạ đôi khi có thể xếp bằng rất là lâu, đôi lúc chỉ có thể 10 phút, nguyên nhân là vì sao?

師:那是正常的,盤腿也是消業,苦其心志,勞其筋骨。我們怎麼勞其筋骨呀?那就是煉功時間增長一些,盤腿難受一些,主要是體現在這兩方面。勞其筋骨本身就是消業和提高的過程。盤腿不是消業嗎?而這個業不是說一下子都給推到腿上去。它是一團一團的,上來一塊,疼的不行了,消過去了,鬆快了。盤腿往往是難受一陣子,輕鬆一陣子,再難受,都是這樣的。你把這塊業消下去了,這次盤的時間就長。可是業上來時,你剛往上拿腿可能就很難受。但是你能夠忍的住的時候,盤腿的時間是一樣的,原來能盤多長,還能盤多長,只是疼的難受。

Sư: Na thị chính thường đích, bàn thối dã thị tiêu nghiệp, khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt. Ngã môn chẩm ma lao kỳ cân cốt nha? Na tựu thị luyện công thời gian tăng trường nhất ta, bàn thối nan thụ nhất ta, chủ yếu thị thể hiện tại giá lưỡng phương diện. Lao kỳ cân cốt bản thân tựu thị tiêu nghiệp hoà đề cao đích quá trình. Bàn thối bất thị tiêu nghiệp ma? Nhi giá cá nghiệp bất thị thuyết nhất hạ tử đô cấp suy đáo thối thượng khứ. Tha thị nhất đoàn nhất đoàn đích, thượng lai nhất khối, đông đích bất hành liễu, tiêu quá khứ liễu, tùng khoái liễu. Bàn thối vãng vãng thị nan thụ nhất trận tử, khinh tùng nhất trận tử, tái nan thụ, đô thị giá dạng đích. Nhĩ bả giá khối nghiệp tiêu hạ khứ liễu, giá thứ bàn đích thời gian tựu trường. Khả thị nghiệp thượng lai thời, nhĩ cương vãng thượng nã thối khả năng tựu ngận nan thụ. Đãn thị nhĩ năng cú nhẫn đích trụ đích thời hậu, bàn thối đích thời gian thị nhất dạng đích, nguyên lai năng bàn đa trường, hài năng bàn đa trường, chỉ thị đông đích nan thụ.

Sư phụ: Cái đó bình thường mà, xếp bằng cũng là tiêu nghiệp, ‘khổ cái tâm chí’, ‘nhọc cái gân cốt’. Chúng ta nhọc cái gân cốt như thế nào? Đó là thời gian luyện công tăng lên, xếp bằng khó chịu đựng hơn, chủ yếu là thể hiện ở hai phương diện ấy. Bản thân việc ‘nhọc cái gân cốt’ chính là quá trình tiêu nghiệp và đề cao. Ngồi xếp bằng chẳng phải tiêu nghiệp sao? Mà nghiệp ấy không có nói là lập tức đẩy hết [nghiệp] vào chân. Nó là từng cục từng khối, [đẩy] vào một khối, đau không chịu nổi, tiêu qua đi, rồi thư giãn. Ngồi xếp bằng thông thường là khó chịu một chập, thư giãn một chập, rồi lại khó chịu, đều là như thế. Chư vị tiêu bỏ khối nghiệp ấy, thời gian lần xếp bằng ấy lâu lên. Nhưng khi nghiệp tới, chư vị vừa xếp bằng thì có thể rất khó chịu. Nhưng khi chư vị có thể nhẫn vững vàng, thời gian ngồi xếp bằng sẽ cũng thế, nguyên vốn có thể xếp bằng lâu ngần nào, thì vẫn có thể xếp bằng lâu ngần nấy, chỉ là đau khó chịu thôi.

弟子:喝酒能導致煉功人煉出的生命體離體嗎?

Đệ tử: Hát tửu năng đạo trí luyện công nhân luyện xuất đích sinh mệnh thể ly thể ma?

Đệ tử: Uống rượu phải chăng có thể dẫn tới việc các thể sinh mệnh mà người luyện công luyện ra ly khai thân thể?

師:是的。抽煙也會導致這樣。你那東西一薰,他就不在你身上呆,那會啥也不是了,別人看你身上沒有功。我們講了,要想真正修煉,這點執著心都放不下?不能把修煉當作兒戲,這是一個相當嚴肅的問題。我們不說人類遇到甚麼大麻煩了,為了保命而修,我們不講這個東西,也不用這個作為一種動力來推動你修煉。我們就講,真正的修煉不是解決你個人永遠的問題嗎?

Sư: Thị đích. Trừu yên dã hội đạo trí giá dạng. Nhĩ na đông tây nhất huân, tha tựu bất tại nhĩ thân thượng ngai, na hội xá dã bất thị liễu, biệt nhân khán nhĩ thân thượng một hữu công. Ngã môn giảng liễu, yếu tưởng chân chính tu luyện, giá điểm chấp trước tâm đô phóng bất hạ? Bất năng bả tu luyện đương tác nhi hí, giá thị nhất cá tương đương nghiêm túc đích vấn đề. Ngã môn bất thuyết nhân loại ngộ đáo thậm ma đại ma phiền liễu, vi liễu bảo mệnh nhi tu, ngã môn bất giảng giá cá đông tây, dã bất dụng giá cá tác vi nhất chủng động lực lai suy động nhĩ tu luyện. Ngã môn tựu giảng, chân chính đích tu luyện bất thị giải quyết nhĩ cá nhân vĩnh viễn đích vấn đề ma?

Sư phụ: Phải rồi. Hút thuốc cũng sẽ dẫn tới việc như thế. Chư vị hễ [để] thứ đó hun vào, thì chúng sẽ không ở lại trên thân chư vị nữa, sẽ không còn gì cả, người khác nhìn thấy trên thân chư vị không có công. Chúng tôi giảng rồi, muốn tu luyện chân chính, thì ngay cả chút tâm chấp trước ấy còn không bỏ được ư? Không được coi tu luyện như trò đùa con trẻ, đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Chúng tôi không nói nhân loại sẽ đụng phải phiền toái lớn như thế nào, [và không nói vấn đề] tu để bảo đảm mạng sống, chúng tôi không giảng cái đó, cũng không lấy cái đó làm động lực thúc đẩy chư vị tu luyện. Chúng tôi chính là giảng rằng, tu luyện chân chính chẳng phải giải quyết vấn đề vĩnh viễn của cá nhân chư vị sao?

人家佛教中講六道輪迴,說人在常人社會中,你覺的時間很長,可是在時間更長的空間當中看,人類的時間過去的非常快。倆個人在那兒說話,一回頭你生出來了;再嘮兩句回頭看你已百年入土了。人為甚麼不在有人體這個階段抓緊修煉保住人體呢?佛教中講,一入六道輪迴,說不上你轉生個啥玩意兒呢。轉生個動物,要幾百年幾千年才能再得一次人身。若是轉生個石頭,那石頭不爛,你還出不來呢,萬年不出。動物不讓它修,但是它自己具備先天條件能夠修,這是自然環境造成的,可是不允許它出高功,出了高功,它就是魔。因為它不具備人的本性,所以就要殺它,動物修高了就要殺它,雷也擊它。它為甚麼要附體呀?它要得到個人體,得了人體就可以堂堂正正的去修了。過去是這樣的,它有了人體就允許它修,現在有人體也不行。你要想修,想得法,你就得洗腦到常人中來得,現在這已是死規定了。明明白白的到常人中來都不行,洗了腦在悟中去修。甚麼都知道,誰不去修呢?那佛還想提高層次,到常人中來吃苦,也得洗腦。那明明白白的甚麼都看見了甚麼都知道了那誰不修呀?就不存在提高的問題了。這意思是告訴大家修煉是很嚴肅的事情,任何執著都會影響修煉。

Nhân gia Phật giáo trung giảng lục đạo luân hồi, thuyết nhân tại thường nhân xã hội trung, nhĩ giác đích thời gian ngận trường, khả thị tại thời gian cánh trường đích không gian đương trung khán, nhân loại đích thời gian quá khứ đích phi thường khoái. Lưỡng cá nhân tại na nhi thuyết thoại, nhất hồi đầu nhĩ sinh xuất lai liễu; tái lao lưỡng cú hồi đầu khán nhĩ dĩ bách niên nhập thổ liễu. Nhân vi thậm ma bất tại hữu nhân thể giá cá giai đoạn trảo khẩn tu luyện bảo trụ nhân thể ni? Phật giáo trung giảng, nhất nhập lục đạo luân hồi, thuyết bất thượng nhĩ chuyển sinh cá xá ngoạn ý nhi ni. Chuyển sinh cá động vật, yếu kỷ bách niên kỷ thiên niên tài năng tái đắc nhất thứ nhân thân. Nhược thị chuyển sinh cá thạch đầu, na thạch đầu bất lạn, nhĩ hài xuất bất lai ni, vạn niên bất xuất. Động vật bất nhượng tha tu, đãn thị tha tự kỷ cụ bị tiên thiên điều kiện năng cú tu, giá thị tự nhiên hoàn cảnh tạo thành đích, khả thị bất duẫn hứa tha xuất cao công, xuất liễu cao công, tha tựu thị ma. Nhân vi tha bất cụ bị nhân đích bản tính, sở dĩ tựu yếu sát tha, động vật tu cao liễu tựu yếu sát tha, lôi dã kích tha. Tha vi thậm ma yếu phụ thể nha? Tha yếu đắc đáo cá nhân thể, đắc liễu nhân thể tựu khả dĩ đường đường chính chính đích khứ tu liễu. Quá khứ thị giá dạng đích, tha hữu liễu nhân thể tựu duẫn hứa tha tu, hiện tại hữu nhân thể dã bất hành. Nhĩ yếu tưởng tu, tưởng đắc Pháp, nhĩ tựu đắc tẩy não đáo thường nhân trung lai đắc, hiện tại giá dĩ thị tử quy định liễu. Minh minh bạch bạch đích đáo thường nhân trung lai đô bất hành, tẩy liễu não tại ngộ trung khứ tu. Thậm ma đô tri đạo, thuỳ bất khứ tu ni? Na Phật hài tưởng đề cao tầng thứ, đáo thường nhân trung lai ngật khổ, dã đắc tẩy não. Na minh minh bạch bạch đích thậm ma đô khán kiến liễu thậm ma đô tri đạo liễu na thuỳ bất tu nha? Tựu bất tồn tại đề cao đích vấn đề liễu. Giá ý tư thị cáo tố đại gia tu luyện thị ngận nghiêm túc đích sự tình, nhậm hà chấp trước đô hội ảnh hưởng tu luyện.

Trong Phật giáo người ta giảng ‘lục đạo luân hồi’, nói rằng người ở xã hội người thường, chư vị cảm thấy thời gian rất dài, nhưng từ không gian có thời gian dài hơn mà nhìn, thì thời gian của nhân loại trôi qua nhanh chóng phi thường. Hai vị kia ngồi đó nói chuyện, ngoảnh đầu lại thì thấy chư vị được sinh ra; chuyện trò đôi lời rồi quay đầu nhìn thì thấy chư vị đã trăm tuổi [qua đời] và chôn xuống đất rồi. Người ta cớ chi không tận dụng giai đoạn có thân thể người này mà tu luyện để bảo trụ thân thể người? Trong Phật giáo giảng, hễ nhập lục đạo luân hồi, khó nói được chư vị chuyển sinh thành thứ gì đó. Chuyển sinh thành động vật, [thì có lẽ] phải mấy trăm năm mấy nghìn năm mới có thể lại một lần được thân người. Nếu chuyển sinh thành tảng đá, tảng đá ấy mà chẳng tan nát, thì chư vị không ra được, vạn năm không ra. Động vật là không được phép tu, nhưng bản thân chúng [nếu] có điều kiện tiên thiên [thì] có thể tu, đó là hoàn cảnh tự nhiên tạo thành, nhưng không cho phép chúng tu lên cao công, hễ xuất được cao công, thì chúng chính là ma. Vì chúng không có bản tính người, cho nên phải giết chúng, động vật tu lên cao thì sẽ phải giết chúng, sét đánh chúng. Vì sao chúng muốn phụ thể? Chúng muốn đắc được thân thể người, đắc thân thể người thì có thể đường đường chính chính mà tu. Quá khứ là như thế, chúng có thân thể người thì cho phép chúng tu, ngày nay [dù] có thân thể người cũng không được đâu. Các vị muốn tu, muốn đắc Pháp, thì các vị phải bị tẩy não tới nơi người thường mà đắc, hiện tại đã quy định chết cứng [như thế] rồi. [Trong trạng thái] minh bạch rõ ràng mà tới người thường đều không được, [phải] tẩy não rồi tu trong ngộ. Điều gì cũng biết cả, hỏi ai chẳng đến tu? Vị Phật kia còn muốn đề cao tầng thứ, tới người thường chịu khổ, thì cũng phải tẩy não. Chứ minh bạch rõ ràng cái gì cũng thấy cái gì cũng biết thì ai mà chẳng tu? Thế thì không tồn tại vấn đề đề cao nữa. Ý là muốn bảo cho mọi người rằng tu luyện là việc rất nghiêm túc, bất kể chấp trước nào cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện.

弟子:過了更年期的老年婦女,沒有來例假,能不能修?

Đệ tử: Quá liễu cánh niên kỳ đích lão niên phụ nữ, một hữu lai lệ giả, năng bất năng tu?

Đệ tử: Các bà đã qua thời mãn kinh, không còn kinh nguyệt nữa, thì có thể tu chăng?

師:過了更年期的老年婦女,沒有來例假的,可能在修煉上要來的慢。有些老年婦女確實需要抓緊,她們有些人不抓緊也是不行的。一說抓緊就使勁煉動作,應該明白修心性是最重要的。極個別的這方面來的慢一些,但是按正常走的都應該有。

Sư: Quá liễu cánh niên kỳ đích lão niên phụ nữ, một hữu lai lệ giả đích, khả năng tại tu luyện thượng yếu lai đích mạn. Hữu ta lão niên phụ nữ xác thực nhu yếu trảo khẩn, tha môn hữu ta nhân bất trảo khẩn dã thị bất hành đích. Nhất thuyết trảo khẩn tựu sử kình luyện động tác, ưng cai minh bạch tu tâm tính thị tối trọng yếu đích. Cực cá biệt đích giá phương diện lai đích mạn nhất ta, đãn thị án chính thường tẩu đích đô ưng cai hữu.

Sư phụ: Các bà đã qua thời mãn kinh, không còn kinh nguyệt nữa, có thể khi tu luyện sẽ từ từ có. Có những phụ nữ cao tuổi quả thực cần tận dụng thời gian, có những người trong số họ nếu không tận dụng thời gian thì sẽ không được đâu. Hễ nói tận dụng thời gian bèn tận sức luyện động tác, [thực ra] nên minh bạch rằng tu tâm tính mới là quan trọng nhất. [Trường hợp] cực cá biệt về phương diện này là sẽ có chậm hơn, nhưng [ai tu luyện] bình thường thì hẳn đều sẽ có.

弟子:為甚麼學員某些部位疼痛,頭疼、肚子疼……

Đệ tử: Vi thậm ma học viên mỗ ta bộ vị đông thống, đầu đông, đỗ tử đông……

Đệ tử: Vì sao học viên có những chỗ đau, nhức đầu, đau bụng…

師:煉功中的各種反應都是正常的。消業沒有不難受的,去病還得難受難受呢。有些學員要出功,這個功在你身上,上萬種功能還不止呢。每一個功都是一個能量很大的、密集度很高的、威力很強的高能量物質團,在你的身體裏動一動你都會難受。而且不同形態的功,不同形態的功能,不同形態的術類的東西,在你身體裏面會體現出來,它動一動你都難受。你就說它是病,你說你這還怎麼修?你真正按法去修,你會發現一切都是正常的。

Sư: Luyện công trung đích các chủng phản ứng đô thị chính thường đích. Tiêu nghiệp một hữu bất nan thụ đích, khứ bệnh hài đắc nan thụ nan thụ ni. Hữu ta học viên yếu xuất công, giá cá công tại nhĩ thân thượng, thượng vạn chủng công năng hài bất chỉ ni. Mỗi nhất cá công đô thị nhất cá năng lượng ngận đại đích, mật tập độ ngận cao đích, uy lực ngận cường đích cao năng lượng vật chất đoàn, tại nhĩ đích thân thể lý động nhất động nhĩ đô hội nan thụ. Nhi thả bất đồng hình thái đích công, bất đồng hình thái đích công năng, bất đồng hình thái đích thuật loại đích đông tây, tại nhĩ thân thể lý diện hội thể hiện xuất lai, tha động nhất động nhĩ đô nan thụ. Nhĩ tựu thuyết tha thị bệnh, nhĩ thuyết nhĩ giá hài chẩm ma tu? Nhĩ chân chính án Pháp khứ tu, nhĩ hội phát hiện nhất thiết đô thị chính thường đích.

Sư phụ: Các loại phản ứng trong luyện công đều là bình thường. Tiêu nghiệp là không có không khó chịu, trừ bệnh là khó chịu lắm. Có những học viên chuẩn bị xuất công, cái công ấy trên thân chư vị, mà không chỉ là hơn vạn loại công năng. Mỗi công đều là khối vật chất cao năng lượng có năng lượng rất lớn, mật độ rất cao, và uy lực rất mạnh; [nó] hễ động một chút trong thân thể chư vị thì chư vị đều sẽ khó chịu. Ngoài ra các công với hình thái khác nhau, công năng với hình thái khác nhau, các thứ thuật loại với hình thái khác nhau, sẽ thể hiện xuất lai ở thân thể chư vị, chúng hễ động thì chư vị đều khó chịu. Chư vị nói chúng là bệnh, [thì] chư vị nói xem chư vị như thế làm sao tu? Chư vị hãy chân chính chiểu theo Pháp mà tu, chư vị sẽ phát hiện hết thảy đều là bình thường.

過去有個人身上有附體。有個氣功師告訴他:你身上有大蟒附體。他就總覺的有大蟒附體。我告訴他說你現在沒有了,他還不相信,他還認為還在他身體內動來動去。好,你認為是附體吧,那大蟒在時的狀態就在他身體上反應出來。他甚麼時候這顆心不去,它不會停下來,就是為了去你那顆心嘛。要是把它形成一種執著的東西,那就不好去,很長時間那個人才去掉。

Quá khứ hữu cá nhân thân thượng hữu phụ thể. Hữu cá khí công sư cáo tố tha: Nhĩ thân thượng hữu đại mãng phụ thể. Tha tựu tổng giác đích hữu đại mãng phụ thể. Ngã cáo tố tha thuyết nhĩ hiện tại một hữu liễu, tha hài bất tương tín, tha hài nhận vi hài tại tha thân thể nội động lai động khứ. Hảo, nhĩ nhận vi thị phụ thể ba, na đại mãng tại thời đích trạng thái tựu tại tha thân thể thượng phản ứng xuất lai. Tha thậm ma thời hậu giá khoả tâm bất khứ, tha bất hội đình hạ lai, tựu thị vi liễu khứ nhĩ na khoả tâm ma. Yếu thị bả tha hình thành nhất chủng chấp trước đích đông tây, na tựu bất hảo khứ, ngận trường thời gian na cá nhân tài khứ điệu.

Có người trước đây trên thân có phụ thể. Có khí công sư từng bảo họ: ‘Trên thân của anh có phụ thể là mãng xà’. Anh này vẫn luôn cảm thấy là có mãng xà phụ thể. Tôi bảo anh ta, nói rằng bây giờ anh không còn [phụ thể] nữa, anh ta vẫn không tin, anh này vẫn nhìn nhận rằng [nó] đang động tới động lui trong thân thể mình. Được rồi, ngươi cho rằng đó là phụ thể, [thế thì] trạng thái đã có khi mãng xà từng ở đó sẽ phản ứng ra trên thân thể anh ta. Chừng nào anh ta chưa bỏ cái tâm đó, thì nó còn không dừng, chính là để chư vị tống khứ cái tâm đó. Nếu như để nó trở thành một loại mà chấp trước vào đó, thì sẽ khó bỏ, qua thời gian rất lâu người ta mới bỏ đi.

弟子:如何對待功能,如天目看到了點東西和光,是看還是不看?

Đệ tử: Như hà đối đãi công năng, như thiên mục khán đáo liễu điểm đông tây hoà quang, thị khán hài thị bất khán?

Đệ tử: Đối đãi với công năng như thế nào, chẳng hạn thiên mục nhìn thấy một số thứ và ánh sáng, thì có nhìn hay không nhìn?

師:能看到可以看,煉功時靜靜的觀察,這不屬於執著。

Sư: Năng khán đáo khả dĩ khán, luyện công thời tĩnh tĩnh đích quan sát, giá bất thuộc ư chấp trước.

Sư phụ: Có thể thấy được thì cứ nhìn thôi, khi luyện công mà tĩnh tĩnh quan sát, đó không thuộc về chấp trước.

弟子:有些學員開了天目看到一些景象,輔導員沒有功能看不見。

Đệ tử: Hữu ta học viên khai liễu thiên mục khán đáo nhất ta cảnh tượng, phụ đạo viên một hữu công năng khán bất kiến.

Đệ tử: Có học viên khai thiên mục và nhìn thấy một số cảnh tượng, còn phụ đạo viên không có công năng và không nhìn thấy.

師:看的見看不見是根據不同人修煉在不同層次的漸悟狀態。就是達到漸悟也不一定就是你的功很高,就給你開的很高,他功很低就開的很低,是不一樣的。因為天目的層次高低不能決定人的功的層次高低。根據自身的因素、條件、多方面的原因決定你看的清看不清,或者看的見看不見,這是多方面原因決定的。它不能說明一個人修煉的好與壞,千萬注意這一點。說我開了天目了,我比別人的功都高這是錯誤認識。

Sư: Khán đích kiến khán bất kiến thị căn cứ bất đồng nhân tu luyện tại bất đồng tầng thứ đích tiệm ngộ trạng thái. Tựu thị đạt đáo tiệm ngộ dã bất nhất định tựu thị nhĩ đích công ngận cao, tựu cấp nhĩ khai đích ngận cao, tha công ngận đê tựu khai đích ngận đê, thị bất nhất dạng đích. Nhân vi thiên mục đích tầng thứ cao đê bất năng quyết định nhân đích công đích tầng thứ cao đê. Căn cứ tự thân đích nhân tố, điều kiện, đa phương diện đích nguyên nhân quyết định nhĩ khán đích thanh khán bất thanh, hoặc giả khán đích kiến khán bất kiến, giá thị đa phương diện nguyên nhân quyết định đích. Tha bất năng thuyết minh nhất cá nhân tu luyện đích hảo dữ hoại, thiên vạn chú ý giá nhất điểm. Thuyết ngã khai liễu thiên mục liễu, ngã tỷ biệt nhân đích công đô cao giá thị thác ngộ nhận thức.

Sư phụ: Nhìn thấy được và không nhìn thấy được là căn cứ theo trạng thái tiệm ngộ của những người khác nhau tu luyện tại các tầng thứ khác nhau. Ngay cả đã đạt tiệm ngộ cũng không nhất định là hễ chư vị có công rất cao, thì sẽ khai mở rất cao cho chư vị, và công của họ rất thấp thì khai mở rất thấp [cho họ], là không giống nhau. Vì tầng thứ cao thấp của thiên mục không thể quyết định tầng thứ cao thấp của công của người ta. Căn cứ theo nhân tố và điều kiện của tự thân, theo nguyên nhân nhiều phương diện mà quyết định xem chư vị nhìn được rõ hay nhìn không rõ, hoặc nhìn thấy hay nhìn không thấy, là nguyên nhân nhiều mặt quyết định ra. Nó không thể nói lên rằng người ấy tu luyện tốt hay không tốt; nhất định phải chú ý điểm này. Nói ‘tôi đã khai thiên mục rồi, tôi có công cao hơn người khác’ thì đó là nhận thức sai lầm.

我們長春不就出了這麼一個人嗎?他天目開了,覺的比誰都強。說這個人身上有附體,那個人又有甚麼,都是他自己想出來的。在我們煉功點上亂弄一氣,最後他誰也不服了,他說比我還高。所以我們不要以開了天目來衡量誰修到多高層次。正常情況下是相輔相成的跟上。我們有特殊好的,還不讓他看,待修煉到相當高了才讓他看,所以不要以這個來衡量好壞。

Ngã môn Trường Xuân bất tựu xuất liễu giá ma nhất cá nhân ma? Tha thiên mục khai liễu, giác đích tỷ thuỳ đô cường. Thuyết giá cá nhân thân thượng hữu phụ thể, na cá nhân hựu hữu thậm ma, đô thị tha tự kỷ tưởng xuất lai đích. Tại ngã môn luyện công điểm thượng loạn lộng nhất khí, tối hậu tha thuỳ dã bất phục liễu, tha thuyết tỷ ngã hài cao. Sở dĩ ngã môn bất yếu dĩ khai liễu thiên mục lai hành lượng thuỳ tu đáo đa cao tầng thứ. Chính thường tình huống hạ thị tương phụ tương thành đích cân thượng. Ngã môn hữu đặc thù hảo đích, hài bất nhượng tha khán, đãi tu luyện đáo tương đương cao liễu tài nhượng tha khán, sở dĩ bất yếu dĩ giá cá lai hành lượng hảo hoại.

Chính nơi Trường Xuân chúng ta chẳng phải xuất hiện người như thế? Anh ta mở thiên mục rồi, cảm thấy giỏi hơn mọi người. [Anh ta] nói rằng trên thân người này có phụ thể, người kia là có gì đó, đều là tự anh ta nghĩ ra thôi. Làm loạn một hồi ở điểm luyện công chúng ta, cuối cùng anh ta không phục ai cả, anh ta nói anh ta cao hơn cả tôi. Vì thế chúng ta không được lấy việc khai mở thiên mục để đo lường ai tu tới tầng thứ cao ngần nào. Trong tình huống bình thường thì [chúng là] tương phụ tương thành với nhau. Chúng ta có những [trường hợp] đặc biệt tốt, vẫn không để họ nhìn, đợi tu luyện tới rất cao thì mới để họ nhìn, do đó không được lấy cái đó để đo lường tốt xấu.

在今後大家能看到我也好,看不到我也好,就像剛才有人提到的,說老師不在了我們怎麼辦?釋迦牟尼當時在世時也有人問:師尊,你不在了,以誰為師?釋迦牟尼說:以戒為師。我們以法為師。要以心性高低作為衡量修煉好壞的標準,不能以功能大小為標準。否則那不都追求功能去了嗎?功能是你修煉過程中附帶出來的東西。在世間法修煉出來的功能都是人的本能,隨著人的思想的複雜,逐漸的退化了。

Tại kim hậu đại gia năng khán đáo ngã dã hảo, khán bất đáo ngã dã hảo, tựu tượng cương tài hữu nhân đề đáo đích, thuyết Lão sư bất tại liễu ngã môn chẩm ma biện? Thích Ca Mâu Ni đương thời tại thế thời dã hữu nhân vấn: Sư tôn, Nhĩ bất tại liễu, dĩ thuỳ vi Sư? Thích Ca Mâu Ni thuyết: Dĩ Giới vi Sư. Ngã môn dĩ Pháp vi Sư. Yếu dĩ tâm tính cao đê tác vi hành lượng tu luyện hảo hoại đích tiêu chuẩn, bất năng dĩ công năng đại tiểu vi tiêu chuẩn. Phủ tắc na bất đô truy cầu công năng khứ liễu ma? Công năng thị nhĩ tu luyện quá trình trung phụ đới xuất lai đích đông tây. Tại thế gian Pháp tu luyện xuất lai đích công năng đô thị nhân đích bản năng, tuỳ trước nhân đích tư tưởng đích phức tạp, trục tiệm đích thoái hoá liễu.

Từ nay về sau mọi người dù có thể gặp được tôi hay không gặp được tôi cũng vậy, chính là như vừa có người đề cập đến, nói rằng Thầy nếu không có mặt thì chúng ta làm sao đây? Bấy giờ khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế cũng có người từng hỏi: ‘Thưa Sư tôn, khi Ngài không tại đây, thì lấy ai làm Thầy?’ Thích Ca Mâu Ni nói: ‘Hãy lấy Giới [luật] làm Thầy’. Còn chúng ta là ‘dĩ Pháp vi Sư’ [lấy Pháp làm Thầy]. Phải lấy tâm tính cao thấp ngần nào làm tiêu chuẩn đo lường tu luyện tốt xấu ra sao, không được lấy công năng lớn nhỏ ngần nào làm tiêu chuẩn. Nếu không thì chẳng phải đều chạy theo truy cầu công năng? Công năng là những thứ mang kèm tới trong quá trình chư vị tu luyện. Công năng xuất lai trong tu luyện tại thế gian Pháp đều là bản năng của người, thuận theo việc tư tưởng con người trở nên phức tạp, mà dần dần thoái hoá.

隨著你修煉的時候,它自然就出來了。你返本歸真,往回返的時候,才能返出人的本性來。他看的再清也看不到我看到的層次。他看的再清與宇宙的最高真理還相差的很遠。他看的只是那一層次的體現,不要把它當作是真理。人在修煉過程中,用某一層次作為衡量的標準是不對的。講「法無定法」,就是這個道理,不要把某一層次的體現當作真理。法無定法,在某一層次的法只在某一層次起作用。所以他看到某一層次的東西,那個層次的狀態,若看的很清楚了就沾沾自喜,那是很淺層次上的東西,千萬記住這點。

Tuỳ trước nhĩ tu luyện đích thời hậu, tha tự nhiên tựu xuất lai liễu. Nhĩ phản bổn quy chân, vãng hồi phản đích thời hậu, tài năng phản xuất nhân đích bản tính lai. Tha khán đích tái thanh dã khán bất đáo ngã khán đáo đích tầng thứ. Tha khán đích tái thanh dữ vũ trụ đích tối cao chân lý hài tương sai đích ngận viễn. Tha khán đích chỉ thị na nhất tầng thứ đích thể hiện, bất yếu bả tha đương tác thị chân lý. Nhân tại tu luyện quá trình trung, dụng mỗ nhất tầng thứ tác vi hành lượng đích tiêu chuẩn thị bất đối đích. Giảng “Pháp vô định Pháp”, tựu thị giá cá đạo lý, bất yếu bả mỗ nhất tầng thứ đích thể hiện đương tác chân lý. Pháp vô định Pháp, tại mỗ nhất tầng thứ đích Pháp chỉ tại mỗ nhất tầng thứ khởi tác dụng. Sở dĩ tha khán đáo mỗ nhất tầng thứ đích đông tây, na cá tầng thứ đích trạng thái, nhược khán đích ngận thanh sở liễu tựu triêm triêm tự hỷ, na thị ngận thiển tầng thứ thượng đích đông tây, thiên vạn ký trụ giá điểm.

Thuận theo thời gian chư vị tu luyện, chúng sẽ tự nhiên xuất lai. Chư vị phản bổn quy chân, khi quay trở về, thì mới có thể đưa bản tính người ta tái hiện. Họ nhìn rõ đến đâu cũng không nhìn thấy tầng thứ mà tôi nhìn thấy. Họ nhìn rõ đến mấy thì vẫn cách rất xa với chân lý tối cao của vũ trụ. Điều họ thấy chỉ là thể hiện ở một tầng thứ nào đó, không được coi đó là chân lý. Người ta trong quá trình tu luyện, dùng một tầng thứ nào đó làm tiêu chuẩn đo lường thì là không đúng. Giảng “Pháp vô định Pháp”, chính là đạo lý này, không được lấy thể hiện ở một tầng nào đó làm chân lý. Pháp vô định Pháp, Pháp tại một tầng thứ nào đó chỉ khởi tác dụng ở một tầng thứ đó. Cho nên họ nhìn thấy những thứ ở một tầng thứ nào đó, trạng thái của tầng thứ ấy, lại nếu nhìn được rất rõ ràng thì bèn hiu hiu tự mãn, [kỳ thực] đó là những gì ở tầng thứ rất nông cạn thôi, nhất định phải nhớ kỹ điều này.

弟子:小孩修煉是否五套功法必須做到?

Đệ tử: Tiểu hài tu luyện thị phủ ngũ sáo công pháp tất tu tố đáo?

Đệ tử: Trẻ em tu luyện có buộc phải làm năm bài công pháp chăng?

師:小孩能多煉就多煉,能少煉就少煉。修煉的主要目地是提高人的心性,所以對小孩多講一些有關心性方面的東西對他有好處。我在年齡很小時根本煉不了外形的東西,主要是在心性上修。今天有些小孩,你別把他當作一般孩子。有些孩子很了不起,因為當初定下我們做這件事情時,就有很高層次上的人跟下來。我來的時候,在各層次中都有人跟下來,他們能預測到我將要做的事情。特別到了近來這個時期,在我們這個小宇宙和銀河系當中來的特別多。因為再早一點,他們預測不出來,只有在我出山前的那段時間,他們知道了,看到要出現甚麼事了,就跟下來不少。來幹甚麼呢?來得法。他知道以前的法已經被敗壞了,從新來錘煉。你別把他們看成一般的人,他們都是很不錯的,但也不是人人的孩子都是這樣的,有一部份孩子很不錯。

Sư: Tiểu hài năng đa luyện tựu đa luyện, năng thiểu luyện tựu thiểu luyện. Tu luyện đích chủ yếu mục địa thị đề cao nhân đích tâm tính, sở dĩ đối tiểu hài đa giảng nhất ta hữu quan tâm tính phương diện đích đông tây đối tha hữu hảo xứ. Ngã tại niên linh ngận tiểu thời căn bản luyện bất liễu ngoại hình đích đông tây, chủ yếu thị tại tâm tính thượng tu. Kim thiên hữu ta tiểu hài, nhĩ biệt bả tha đương tác nhất ban hài tử. Hữu ta hài tử ngận liễu bất khởi, nhân vi đương sơ định hạ ngã môn tố giá kiện sự tình thời, tựu hữu ngận cao tầng thứ thượng đích nhân cân hạ lai. Ngã lai đích thời hậu, tại các tầng thứ trung đô hữu nhân cân hạ lai, tha môn năng dự trắc đáo ngã tương yếu tố đích sự tình. Đặc biệt đáo liễu cận lai giá cá thời kỳ, tại ngã môn giá cá tiểu vũ trụ hoà Ngân Hà hệ đương trung lai đích đặc biệt đa. Nhân vi tái tảo nhất điểm, tha môn dự trắc bất xuất lai, chỉ hữu tại ngã xuất sơn tiền đích na đoạn thời gian, tha môn tri đạo liễu, khán đáo yếu xuất hiện thậm ma sự liễu, tựu cân hạ lai bất thiểu. Lai cán thậm ma ni? Lai đắc Pháp. Tha tri đạo dĩ tiền đích Pháp dĩ kinh bị bại hoại liễu, tùng tân lai chuỳ luyện. Nhĩ biệt bả tha môn khán thành nhất ban đích nhân, tha môn đô thị ngận bất thác đích, đãn dã bất thị nhân nhân đích hài tử đô thị giá dạng đích, hữu nhất bộ phận hài tử ngận bất thác.

Sư phụ: Trẻ em có thể luyện nhiều thì luyện nhiều, có thể luyện ít thì luyện ít. Mục đích chủ yếu của tu luyện là đề cao tâm tính người ta, do đó đối với trẻ nhỏ thì giảng thêm những điều liên quan tới phương diện tâm tính là có chỗ tốt cho chúng. Khi tôi còn rất ít tuổi hoàn toàn không luyện nổi những thứ ngoại hình, [nên] chủ yếu là tu về tâm tính. Ngày nay có những trẻ nhỏ, chư vị chớ coi chúng như trẻ nhỏ bình thường. Có những đứa trẻ rất xuất sắc, là vì từ đầu khi định rằng chúng tôi sẽ làm sự việc này, thì có những người ở tầng thứ rất cao đã hạ xuống theo. Khi tôi tới [thế gian này], thì các tầng thứ đều có người theo đó mà hạ xuống đây, họ đã dự tính được tôi sẽ làm sự việc này. Nhất là thời kỳ gần đây, trong tiểu vũ trụ này và trong hệ Ngân Hà chúng ta là đặc biệt nhiều [vị] đã tới. Vì sớm hơn một chút, thì họ dự tính không ra, chỉ vào đoạn thời gian ngay trước lúc tôi ra công chúng, thì họ biết được, nhìn thấy sắp xuất hiện việc gì rồi, nên có không ít [các vị] đã theo đó mà xuống. Tới để làm gì? Tới đắc Pháp. Họ biết rằng Pháp trước đó đã bị bại hoại rồi, [nên] cần rèn luyện lại từ mới đầu. Chư vị chớ coi họ như những người bình thường, họ đều rất là xuất sắc, nhưng không phải là trẻ con của ai cũng đều như vậy cả, [chỉ] có một bộ phận trẻ con là rất khá.

弟子:怎麼知道自己煉到甚麼層次?

Đệ tử: Chẩm ma tri đạo tự kỷ luyện đáo thậm ma tầng thứ?

Đệ tử: Làm sao biết được bản thân mình luyện tới tầng thứ nào?

師:我們有的學員已經達到漸悟狀態了,有的學員會逐漸的達到漸悟狀態。達到的或沒達到的,或者是看的清的也好,看不清的也好,在煉功點煉完功後,在切磋時可以給大家說一說,沒有關係。你不抱著顯示心理去說,對我們整個修煉是有好處的。有人說天目看到的東西不能說,一說天目就關了,這在過去煉功已經成了一個普遍被人認識的事了,不是因為他說了天目就沒有了。大家想一想,普及氣功那個時候煉功的哪有很重德的?很少有真正修煉的,他不知道重德,看到甚麼事情他就講了,帶有他自己個人的執著,帶有他自己的顯示心理,天目當然就關上了。

Sư: Ngã môn hữu đích học viên dĩ kinh đạt đáo tiệm ngộ trạng thái liễu, hữu đích học viên hội trục tiệm đích đạt đáo tiệm ngộ trạng thái. Đạt đáo đích hoặc một đạt đáo đích, hoặc giả thị khán đích thanh đích dã hảo, khán bất thanh đích dã hảo, tại luyện công điểm luyện hoàn công hậu, tại thiết tha thời khả dĩ cấp đại gia thuyết nhất thuyết, một hữu quan hệ. Nhĩ bất bão trước hiển thị tâm lý khứ thuyết, đối ngã môn chỉnh cá tu luyện thị hữu hảo xứ đích. Hữu nhân thuyết thiên mục khán đáo đích đông tây bất năng thuyết, nhất thuyết thiên mục tựu quan liễu, giá tại quá khứ luyện công dĩ kinh thành liễu nhất cá phổ biến bị nhân nhận thức đích sự liễu, bất thị nhân vi tha thuyết liễu thiên mục tựu một hữu liễu. Đại gia tưởng nhất tưởng, phổ cập khí công na cá thời hậu luyện công đích nả hữu ngận trọng đức đích? Ngận thiểu hữu chân chính tu luyện đích, tha bất tri đạo trọng đức, khán đáo thậm ma sự tình tha tựu giảng liễu, đới hữu tha tự kỷ cá nhân đích chấp trước, đới hữu tha tự kỷ đích hiển thị tâm lý, thiên mục đương nhiên tựu quan thượng liễu.

Sư phụ: Chúng ta có học viên đã đạt tới trạng thái tiệm ngộ, có học viên sẽ dần dần đạt tới trạng thái tiệm ngộ. [Những ai] đã đạt tới hoặc chưa đạt tới ấy, hoặc chư vị là nhìn được rõ cũng vậy, nhìn không rõ cũng vậy, ở điểm luyện công thì sau khi luyện công xong, khi chia sẻ với nhau thì có thể nói một chút cho mọi người, không sao. Chư vị nói mà không ôm giữ tâm lý hiển thị, [thì] đối với toàn thể tu luyện chúng ta là có chỗ tốt. Có người bảo rằng thiên mục nhìn thấy gì cũng không thể nói, hễ nói thì thiên mục sẽ đóng lại, cái này là điều mà trong tu luyện quá khứ đã được người ta nhận thức chung như thế, [thực ra] không phải là vì họ nói nên thiên mục mất đi. Mọi người nghĩ xem, thời phổ cập khí công thì [những người] luyện công nào có ai rất coi trọng đức? Rất ít là tu luyện chân chính, họ không biết coi trọng đức, nhìn thấy sự tình gì thì họ nói ra, mang theo chấp trước cá nhân của bản thân họ, mang theo tâm lý hiển thị của bản thân họ, vậy thiên mục đương nhiên sẽ bị đóng lại.

還有人該說的不該說的他都說,所以他的天目就得關掉,就是這個原因。若是為了提高對法的認識,互相探討,我說甚麼問題都沒有,這點要分清。如果他的天目被關掉,傷掉了,是因為他說了不該對常人說的話或者是帶有顯示心理。煉功人的顯示心那不是執著心的體現嗎?所以就要關掉。當初有些人的天目被關掉的時候也是給他一個機會,在他看的清或看不清的時候,有時候看的見,有時候看不見,就是在提醒他,可是那些人就是不悟,最後徹底關掉了。有的人乾脆就傷掉了,傷的很厲害。

Hài hữu nhân cai thuyết đích bất cai thuyết đích tha đô thuyết, sở dĩ tha đích thiên mục tựu đắc quan điệu, tựu thị giá cá nguyên nhân. Nhược thị vi liễu đề cao đối Pháp đích nhận thức, hỗ tương thám thảo, ngã thuyết thậm ma vấn đề đô một hữu, giá điểm yếu phân thanh. Như quả tha đích thiên mục bị quan điệu, thương điệu liễu, thị nhân vi tha thuyết liễu bất cai đối thường nhân thuyết đích thoại hoặc giả thị đới hữu hiển thị tâm lý. Luyện công nhân đích hiển thị tâm na bất thị chấp trước tâm đích thể hiện ma? Sở dĩ tựu yếu quan điệu. Đương sơ hữu ta nhân đích thiên mục bị quan điệu đích thời hậu dã thị cấp tha nhất cá cơ hội, tại tha khán đích thanh hoặc khán bất thanh đích thời hậu, hữu thời hậu khán đích kiến, hữu thời hậu khán bất kiến, tựu thị tại đề tỉnh tha, khả thị na ta nhân tựu thị bất ngộ, tối hậu triệt để quan điệu liễu. Hữu đích nhân càn thuý tựu thương điệu liễu, thương đích ngận lệ hại.

Còn có người mà những gì dù nên nói hay không nên nói thì họ đều nói ra, do đó thiên mục của họ bèn phải đóng lại, chính vì nguyên nhân ấy. Còn nếu là để đề cao nhận thức về Pháp, giúp nhau tìm hiểu, tôi nói rằng sẽ không có vấn đề gì cả, điểm này là cần phân biệt rõ. Nếu thiên mục của họ bị đóng lại, bị thương, thì đó là vì họ nói lời mà không nên nói cho người thường hoặc mang theo tâm lý hiển thị. Tâm hiển thị của người luyện công chẳng phải là thể hiện của tâm chấp trước? Nên bèn phải đóng lại. Thời đầu khi thiên mục một số người bị đóng lại cũng là cho họ một cơ hội, khi họ nhìn được rõ hoặc không rõ, có những lúc nhìn thấy, có những lúc nhìn không thấy, chính là đang cảnh tỉnh họ, nhưng những người đó không ngộ ra, cuối cùng đã đóng lại triệt để. Có người quả thực là bị thương [thiên mục], bị thương rất nghiêm trọng.

弟子:得正果與圓滿,是甚麼層次?

Đệ tử: Đắc chính quả dữ viên mãn, thị thậm ma tầng thứ?

Đệ tử: Đắc chính quả và viên mãn, là ở tầng thứ nào?

師:這個問題我已經講了。得正果,到羅漢果位就是得正果了。圓滿那是修煉結束,通常指得正果又開了功,就是二者同時修煉結束了為圓滿。

Sư: Giá cá vấn đề ngã dĩ kinh giảng liễu. Đắc chính quả, đáo La Hán quả vị tựu thị đắc chính quả liễu. Viên mãn na thị tu luyện kết thúc, thông thường chỉ đắc chính quả hựu khai liễu công, tựu thị nhị giả đồng thời tu luyện kết thúc liễu vi viên mãn.

Sư phụ: Vấn đề này thì tôi đã giảng rồi. ‘Đắc chính quả’, tới quả vị La Hán thì là chính quả rồi. Viên mãn thì là tu luyện kết thúc, thông thường để nói đã đắc chính quả và đã khai công, chính là cả hai đồng thời tu luyện kết thúc ấy là ‘viên mãn’.

弟子:以後怎麼修煉?與常人有甚麼不同?

Đệ tử: Dĩ hậu chẩm ma tu luyện? Dữ thường nhân hữu thậm ma bất đồng?

Đệ tử: Sau này tu luyện như thế nào? Có gì khác với người thường?

師:還得在常人中和常人一樣去吃苦。你已經得了羅漢果位了,常人中不怎麼樣的小孩都罵你,因為你還在常人中修煉,還得繼續去你的心。有些人,那高根基的人,他的心已經去的不錯了,可是還得再給你一個來回呢。一般的修煉,正常修煉,一個過程就圓滿了,有些人給你出現反復,給你來兩個來回。你要往高修嘛,三個來回,都修過去,再返過來給你修。往更高上修嘛,就會出現這個問題,所以你還得在常人中去修。假如說你修成羅漢果位了,沒有人給你造成麻煩了,常人中誰也不給你造成麻煩了,你脫離這個環境怎麼修呀!要是給你造成麻煩的不是常人,在常人中出現了一些甚麼佛呀、菩薩、羅漢,給你製造麻煩去你的執著心,那哪可能呢。就是師父給你製造這些事情,安排這些事情,安排一切難,也都是利用常人來做,常人來干擾你,在常人環境中提高。

Sư: Hài đắc tại thường nhân trung hoà thường nhân nhất dạng khứ ngật khổ. Nhĩ dĩ kinh đắc liễu La Hán quả vị liễu, thường nhân trung bất chẩm ma dạng đích tiểu hài đô mạ nhĩ, nhân vi nhĩ hài tại thường nhân trung tu luyện, hài đắc kế tục khứ nhĩ đích tâm. Hữu ta nhân, na cao căn cơ đích nhân, tha đích tâm dĩ kinh khứ đích bất thác liễu, khả thị hài đắc tái cấp nhĩ nhất cá lai hồi ni. Nhất ban đích tu luyện, chính thường tu luyện, nhất cá quá trình tựu viên mãn liễu, hữu ta nhân cấp nhĩ xuất hiện phản phục, cấp nhĩ lai lưỡng cá lai hồi. Nhĩ yếu vãng cao tu ma, tam cá lai hồi, đô tu quá khứ, tái phản quá lai cấp nhĩ tu. Vãng cánh cao thượng tu ma, tựu hội xuất hiện giá cá vấn đề, sở dĩ nhĩ hài đắc tại thường nhân trung khứ tu. Giả như thuyết nhĩ tu thành La Hán quả vị liễu, một hữu nhân cấp nhĩ tạo thành ma phiền liễu, thường nhân trung thuỳ dã bất cấp nhĩ tạo thành ma phiền liễu, nhĩ thoát ly giá cá hoàn cảnh chẩm ma tu nha! Yếu thị cấp nhĩ tạo thành ma phiền đích bất thị thường nhân, tại thường nhân trung xuất hiện liễu nhất ta thậm ma Phật nha, Bồ Tát, La Hán, cấp nhĩ chế tạo ma phiền khứ nhĩ đích chấp trước tâm, na nả khả năng ni. Tựu thị Sư phụ cấp nhĩ chế tạo giá ta sự tình, an bài giá ta sự tình, an bài nhất thiết nạn, dã đô thị lợi dụng thường nhân lai tố, thường nhân lai can nhiễu nhĩ, tại thường nhân hoàn cảnh trung đề cao.

Sư phụ: Vẫn là phải ở nơi người thường mà chịu khổ giống như người thường. [Dù] chư vị đã đắc quả vị La Hán, những trẻ nhỏ vớ vẩn nơi người thường có khi còn mạ lỵ chư vị, vì chư vị vẫn tu luyện nơi người thường, vẫn cần tiếp tục tống khứ các tâm của chư vị. Có người, người có căn cơ rất cao, những tâm của họ đã trừ bỏ đi rất tốt rồi, [vậy] có thể cần cho chư vị quay lại một lần nữa. Tu luyện thông thường, tu luyện chính thường, [qua] một quá trình là viên mãn rồi; có những người là xuất hiện phản hồi lại cho chư vị, để chư vị phản hồi lần hai. Nếu chư vị vẫn tu lên cao nữa, [thì] quay lại lần ba; đã tu qua hết rồi, lại phản hồi lại để chư vị tu. Là tu tới cao hơn nữa mà, chính là sẽ xuất hiện vấn đề này, cho nên chư vị vẫn cần ở nơi người thường mà tu. Nếu như nói chư vị tu thành quả vị La Hán rồi, không ai còn tạo thành phiền toái cho chư vị nữa, nơi người thường ai cũng không gây rắc rối cho chư vị nữa, chư vị thoát ly hoàn cảnh này thì làm sao tu đây! Nếu như [sinh mệnh] tạo phiền phức cho chư vị không phải là người thường, ở người thường xuất hiện những vị Phật, Bồ Tát, La Hán nào đó, tới tạo thành phiền toái để trừ bỏ tâm chấp trước cho chư vị, điều đó là không thể nào. Ngay cả Sư phụ an bài các việc phiền toái cho chư vị, an bài những sự tình đó, an bài hết thảy các nạn, thì cũng đều là lợi dụng người thường tới làm, người thường tới can nhiễu chư vị, tại hoàn cảnh người thường mà đề cao.

弟子:有些學員參加班後,又去參加了其它功法,但還想繼續修煉法輪大法怎麼辦?

Đệ tử: Hữu ta học viên tham gia ban hậu, hựu khứ tham gia liễu kỳ tha công pháp, đãn hài tưởng kế tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chẩm ma biện?

Đệ tử: Một số học viên tham gia lớp học rồi, lại đi tham gia công pháp khác, nhưng vẫn muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì làm thế nào?

師:這種人他往往是悟性比較差的,但我們講修煉得隨緣。人家想得了,他學了法輪大法了,沒人讓他來學;他覺的法輪大法不好了,他就不學。他後來又覺的法輪大法好了,他又想來學,那麼你能學你就來學好了嘛。能不能修好是他個人的問題。至於說能不能進我們法輪大法這個圈子成為真修弟子,那麼我們就得鄭重的跟他講:你在我們這兒修,就得是單一的修煉,專心修煉法輪大法,不然你甚麼也得不到,你在這兒不專一的亂煉也沒有用。我們可以善意跟他講,不要說:你不能在我們這兒煉功。咱們也沒有甚麼權力,沒有命令人的資本,只能是勸人家,勸善、勸善嘛。

Sư: Giá chủng nhân tha vãng vãng thị ngộ tính tỷ giảo sai đích, đãn ngã môn giảng tu luyện đắc tuỳ duyên. Nhân gia tưởng đắc liễu, tha học liễu Pháp Luân Đại Pháp liễu, một nhân nhượng tha lai học; tha giác đích Pháp Luân Đại Pháp bất hảo liễu, tha tựu bất học. Tha hậu lai hựu giác đích Pháp Luân Đại Pháp hảo liễu, tha hựu tưởng lai học, na ma nhĩ năng học nhĩ tựu lai học hảo liễu ma. Năng bất năng tu hảo thị tha cá nhân đích vấn đề. Chí ư thuyết năng bất năng tiến ngã môn Pháp Luân Đại Pháp giá cá khuyên tử thành vi chân tu đệ tử, na ma ngã môn tựu đắc trịnh trọng đích cân tha giảng: Nhĩ tại ngã môn giá nhi tu, tựu đắc thị đơn nhất đích tu luyện, chuyên tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bất nhiên nhĩ thậm ma dã đắc bất đáo, nhĩ tại giá nhi bất chuyên nhất đích loạn luyện dã một hữu dụng. Ngã môn khả dĩ thiện ý cân tha giảng, bất yếu thuyết: Nhĩ bất năng tại ngã môn giá nhi luyện công. Cha môn dã một hữu thậm ma quyền lực, một hữu mệnh lệnh nhân đích tư bản, chỉ năng thị khuyến nhân gia, khuyến thiện, khuyến thiện ma.

Sư phụ: Loại người này họ thường là ngộ tính có phần kém, nhưng chúng ta giảng tu luyện là phải tuỳ duyên. Người ta muốn đắc, thì họ học Pháp Luân Đại Pháp, không ai bắt họ tới học; họ cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp không hay, thì họ không học nữa. Sau này họ lại cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thì họ lại tới học; vậy là các vị có thể học thì các vị tới học là được rồi. Có thể tu được hay không là vấn đề cá nhân của họ. Còn nói đến việc có thể tiến vào nhóm Pháp Luân Đại Pháp chúng ta ở đây và trở thành đệ tử chân tu, thì chúng ta cần trịnh trọng nói với họ: Các vị tu nơi chúng tôi đây, thì phải là tu luyện đơn nhất, chuyên tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu không các vị sẽ chẳng đắc được gì, các vị ở đây luyện loạn không chuyên nhất thì vô dụng. Chúng ta có thể thiện ý giảng cho họ, đừng nói: Các vị không được luyện công nơi chúng tôi đây. Chúng ta cũng không có quyền lực gì, không có vốn liếng mệnh lệnh cho người khác, chỉ có thể khuyên người ta, khuyến thiện, khuyến thiện.

弟子:各地辦班情況,全國法輪大法形勢怎樣?

Đệ tử: Các địa biện ban tình huống, toàn quốc Pháp Luân Đại Pháp hình thế chẩm dạng?

Đệ tử: Tình huống mở các lớp ở các nơi, hình thế toàn quốc của Pháp Luân Đại Pháp như thế nào?

師:現在法輪大法辦班暫時都推掉了。推掉的原因就是我現在有很多的事需要處理,各方面的事情都得處理。至於說以後怎麼辦,現在還沒打算。等處理完之後,根據處理的情況來決定。說法輪大法發展情況,我可以告訴大家:現在我們法輪大法人傳人,學法輪大法的學員人數已經是相當可觀了,我說幾十萬是有了。因為我到每一個城市去辦班的時候,都有當地各市、縣來的人,幾乎每個縣都不落空。這樣,一回去他們就傳來傳去,這樣往下傳,所以發展已經是很快的了,人數是很多的了。湖北有個縣城,早先就倆個人學,現在發展到上千人,這樣的事例很多。有的到煉功點上去煉,有的不到煉功點上去煉,具體數字很難統計。

Sư: Hiện tại Pháp Luân Đại Pháp biện ban tạm thời đô suy điệu liễu. Suy điệu đích nguyên nhân tựu thị ngã hiện tại hữu ngận đa đích sự nhu yếu xử lý, các phương diện đích sự tình đô đắc xử lý. Chí ư thuyết dĩ hậu chẩm ma biện, hiện tại hài một đả toán. Đẳng xử lý hoàn chi hậu, căn cứ xử lý đích tình huống lai quyết định. Thuyết Pháp Luân Đại Pháp phát triển tình huống, ngã khả dĩ cáo tố đại gia: Hiện tại ngã môn Pháp Luân Đại Pháp nhân truyền nhân, học Pháp Luân Đại Pháp đích học viên nhân số dĩ kinh thị tương đương khả quan liễu, ngã thuyết kỷ thập vạn thị hữu liễu. Nhân vi ngã đáo mỗi nhất cá thành thị khứ biện ban đích thời hậu, đô hữu đương địa các thị, huyện lai đích nhân, cơ hồ mỗi cá huyện đô bất lạc không. Giá dạng, nhất hồi khứ tha môn tựu truyền lai truyền khứ, giá dạng vãng hạ truyền, sở dĩ phát triển dĩ kinh thị ngận khoái đích liễu, nhân số thị ngận đa đích liễu. Hồ Bắc hữu cá huyện thành, tảo tiên tựu lưỡng cá nhân học, hiện tại phát triển đáo thượng thiên nhân, giá dạng đích sự lệ ngận đa. Hữu đích đáo luyện công điểm thượng khứ luyện, hữu đích bất đáo luyện công điểm thượng khứ luyện, cụ thể số tự ngận nan thống kê.

Sư phụ: Hiện nay [về việc] mở lớp Pháp Luân Đại Pháp [tôi] tạm thời đều từ chối. Nguyên nhân từ chối chính là hiện nay tôi có rất nhiều việc cần xử lý, sự tình về các phương diện đều cần phải xử lý. Còn như nói về sau này làm thế nào, bây giờ còn chưa có kế hoạch. Đợi sau khi xử lý xong, căn cứ tình huống xử lý mà quyết định. Nói về tình huống phát triển của Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể bảo chư vị: Pháp Luân Đại Pháp chúng ta hiện nay người truyền người, học viên học Pháp Luân Đại Pháp có số người đã khả quan lắm, tôi nói rằng có mấy chục vạn rồi. Là vì mỗi khi tôi tới một thành thị mở lớp, thì đều có người từ các thị, huyện địa phương tới, hầu như không để sót mất huyện nào. Như thế, hễ trở về thì họ sẽ truyền tới truyền lui, cứ vậy mà tiếp tục truyền, cho nên phát triển đã rất nhanh, số người rất nhiều rồi. Hồ Bắc có một huyện thành nọ, từ hồi đầu có hai người học, hiện giờ phát triển đến hơn nghìn người, những sự việc như thế có nhiều ví dụ lắm. Có [người] tới luyện ở điểm luyện công, có [người] không tới luyện ở điểm luyện công, rất khó thống kê con số cụ thể.

弟子:曾患過精神病的人和癲癇病的人能否煉功?

Đệ tử: Tằng hoạn quá tinh thần bệnh đích nhân hoà điên giản bệnh đích nhân năng phủ luyện công?

Đệ tử: Người từng bị bệnh tâm thần và người bệnh động kinh có thể luyện công hay không?

師:我勸大家,不要把這樣的人拉到我們煉功點上來或者我們學習班上來,你弄不好就是來破壞我們的法了。他如果在班上或在我們煉功點上犯了病,人家都會說是煉法輪大法煉的,你不是破壞我們的法嗎?因為我們有一個前提:不能夠給人治病。但我們有一個條件,真正修煉的人,他的小病,當時就能給他解決。得了大病的人,身體帶有太多不好東西的人,只有他改變了想法,才可以給動的,他想修煉才可以給他去業的。當然,有些人還沒有修煉的想法,就給他動了,一看書就給他動了。為甚麼呢?因為他根基很好,他就是應該得的,這個不能千篇一律去看。家裏有這樣病人,覺的大法好,就讓他學,你可以叫他在家學。我們有言在先,我也不能隨便解決這些常人的問題。他能不能修,得看他自己;他不能修,你也別叫他修。一旦出問題了就會破壞大法,我哪能解決這些常人的問題呢?我不給他治,他到處去煽動,說煉法輪大法得精神病了,老師不給治,他還敗壞我。反正是我們有言在先,學習班上不收,煉功點上也不讓他來。癲癇病人一般沒有問題。在學習班上我們沒有明確提出癲癇病人不能參加學習班。但一般的我們工作人員都不喜歡讓他進來,因為他沒有改變思想之前,容易犯病。犯病的時候容易給我們造成影響。癲癇病人不像精神病人,因為他是單一的,只是在他的腦子裏邊有一個東西,那種不好的東西取出來就好了,一般是這樣的。

Sư: Ngã khuyến đại gia, bất yếu bả giá dạng đích nhân lạp đáo ngã môn luyện công điểm thượng lai hoặc giả ngã môn học tập ban thượng lai, nhĩ lộng bất hảo tựu thị lai phá hoại ngã môn đích Pháp liễu. Tha như quả tại ban thượng hoặc tại ngã môn luyện công điểm thượng phạm liễu bệnh, nhân gia đô hội thuyết thị luyện Pháp Luân Đại Pháp luyện đích, nhĩ bất thị phá hoại ngã môn đích Pháp ma? Nhân vi ngã môn hữu nhất cá tiền đề: Bất năng cú cấp nhân trị bệnh. Đãn ngã môn hữu nhất cá điều kiện, chân chính tu luyện đích nhân, tha đích tiểu bệnh, đương thời tựu năng cấp tha giải quyết. Đắc liễu đại bệnh đích nhân, thân thể đới hữu thái đa bất hảo đông tây đích nhân, chỉ hữu tha cải biến liễu tưởng pháp, tài khả dĩ cấp động đích, tha tưởng tu luyện tài khả dĩ cấp tha khứ nghiệp đích. Đương nhiên, hữu ta nhân hài một hữu tu luyện đích tưởng pháp, tựu cấp tha động liễu, nhất khán thư tựu cấp tha động liễu. Vi thậm ma ni? Nhân vi tha căn cơ ngận hảo, tha tựu thị ưng cai đắc đích, giá cá bất năng thiên thiên nhất luật khứ khán. Gia lý hữu giá dạng bệnh nhân, giác đích Đại Pháp hảo, tựu nhượng tha học, nhĩ khả dĩ khiếu tha tại gia học. Ngã môn hữu ngôn tại tiên, ngã dã bất năng tuỳ tiện giải quyết giá ta thường nhân đích vấn đề. Tha năng bất năng tu, đắc khán tha tự kỷ; tha bất năng tu, nhĩ dã biệt khiếu tha tu. Nhất đán xuất vấn đề liễu tựu hội phá hoại Đại Pháp, ngã nả năng giải quyết giá ta thường nhân đích vấn đề ni? Ngã bất cấp tha trị, tha đáo xứ khứ phiến động, thuyết luyện Pháp Luân Đại Pháp đắc tinh thần bệnh liễu, Lão sư bất cấp trị, tha hài bại hoại ngã. Phản chính thị ngã môn hữu ngôn tại tiên, học tập ban thượng bất thu, luyện công điểm thượng dã bất nhượng tha lai. Điên giản bệnh nhân nhất ban một hữu vấn đề. Tại học tập ban thượng ngã môn một hữu minh xác đề xuất điên giản bệnh nhân bất năng tham gia học tập ban. Đãn nhất ban đích ngã môn công tác nhân viên đô bất hỷ hoan nhượng tha tiến lai, nhân vi tha một hữu cải biến tư tưởng chi tiền, dung dị phạm bệnh. Phạm bệnh đích thời hậu dung dị cấp ngã môn tạo thành ảnh hưởng. Điên giản bệnh nhân bất tượng tinh thần bệnh nhân, nhân vi tha thị đơn nhất đích, chỉ thị tại tha đích não tử lý biên hữu nhất cá đông tây, na chủng bất hảo đích đông tây thủ xuất lai tựu hảo liễu, nhất ban thị giá dạng đích.

Sư phụ: Tôi khuyên mọi người, đừng đưa những người như thế tới điểm luyện công của chúng ta hoặc lớp học của chúng ta, chư vị xử lý không khéo thì là tới phá hoại Pháp chúng ta. Nếu như họ phát bệnh tại lớp hoặc ở điểm luyện công chúng ta, người ta đều sẽ nói là luyện Pháp Luân Đại Pháp mà luyện thành như thế, chư vị chẳng phải phá hoại Pháp chúng ta sao? Vì thế chúng ta là có một tiền đề: Không được trị bệnh cho người. Mà chúng ta là có một điều kiện, [với] người tu luyện chân chính, những bệnh nhẹ của họ, ngay lúc đó là có thể giải quyết cho họ. Người mắc bệnh nặng, người trên thân thể mang quá nhiều những thứ bất hảo, chỉ khi họ cải biến lối nghĩ, thì mới động tới được, họ mong muốn tu luyện thì mới có thể trừ nghiệp cho họ. Đương nhiên, có một số người còn chưa nghĩ gì tới tu luyện, mà họ đã được động tới rồi, vừa đọc sách là họ đã được động tới rồi. Tại sao? Là vì căn cơ của họ rất tốt, họ chính là đáng được [điều ấy], cái này không thể rập khuôn nhìn nhận nghìn trường hợp như một được. [Chư vị] ở nhà có người bệnh như thế, cảm thấy Đại Pháp là tốt, thì bảo họ học, chư vị có thể bảo họ học ở nhà. Chúng tôi có lời nói trước, rằng tôi cũng không thể tuỳ tiện giải quyết vấn đề của người thường. Họ có thể tu hay không, thì phải xem bản thân họ; họ không thể tu, thì chư vị đừng bảo họ tu. Một khi xuất hiện vấn đề là sẽ phá hoại Đại Pháp, tôi nào có thể giải quyết những vấn đề đó của người thường? Tôi không trị cho họ, họ đi các nơi gây kích động, nói luyện Pháp Luân Đại Pháp mắc bệnh tâm thần rồi, Thầy không chữa trị cho, họ bại hoại [thanh danh] tôi. Dù sao thì chúng ta có lời nói trước, ở lớp học là không nhận, ở điểm luyện công cũng không để họ vào. Người bệnh động kinh thông thường không có vấn đề. Trên lớp học chúng tôi chưa hề minh xác đề xuất rằng người bệnh động kinh là không thể tham gia lớp học tập. Nhưng thường thì nhân viên công tác của chúng tôi sẽ không thích để họ vào, vì khi họ còn chưa cải biến tư tưởng, thì dễ phát bệnh. Thời gian phát bệnh dễ tạo thành ảnh hưởng cho chúng tôi. Người bệnh động kinh là khác với người bệnh tâm thần, vì họ là [một vấn đề] đơn nhất, chỉ là trong não họ còn có thứ đó, lấy thứ bất hảo đó ra thì sẽ khỏi, thông thường là như vậy.

弟子:整體提高怎麼理解?

Đệ tử: Chỉnh thể đề cao chẩm ma lý giải?

Đệ tử: ‘Đề cao chỉnh thể’ được lý giải thế nào?

師:整體提高就是完整的提高。我們在修煉過程中,你身體所有的生命體和你修煉的生命體都跟你一起提高。我們講整體調整,整體給大家、給學員調整身體。整體提高主要是指你的心性上去了,你的功也要跟上去,就像我剛才講的。有人提出,為甚麼沒有來例假呀?你的心性上去了,功也就跟上去了。業力太大的人調整身體,一部份跟不上去,他可能也要落後,就是整體提高上來,那先決條件必須首先是心性提高。說我就想改變身體,我就是想求避難的,那還不行,因為修煉要想改變你,必須是從修心性開始。沒有決定層次高低的功,也就是你心性高低這個東西,那啥都是紙上談兵。

Sư: Chỉnh thể đề cao tựu thị hoàn chỉnh đích đề cao. Ngã môn tại tu luyện quá trình trung, nhĩ thân thể sở hữu đích sinh mệnh thể hoà nhĩ tu luyện đích sinh mệnh thể đô cân nhĩ nhất khởi đề cao. Ngã môn giảng chỉnh thể điều chỉnh, chỉnh thể cấp đại gia, cấp học viên điều chỉnh thân thể. Chỉnh thể đề cao chủ yếu thị chỉ nhĩ đích tâm tính thượng khứ liễu, nhĩ đích công dã yếu cân thượng khứ, tựu tượng ngã cương tài giảng đích. Hữu nhân đề xuất, vi thậm ma một hữu lai lệ giả nha? Nhĩ đích tâm tính thượng khứ liễu, công dã tựu cân thượng khứ liễu. Nghiệp lực thái đại đích nhân điều chỉnh thân thể, nhất bộ phận cân bất thượng khứ, tha khả năng dã yếu lạc hậu, tựu thị chỉnh thể đề cao thượng lai, na tiên quyết điều kiện tất tu thủ tiên thị tâm tính đề cao. Thuyết ngã tựu tưởng cải biến thân thể, ngã tựu thị tưởng cầu tỵ nạn đích, na hài bất hành, nhân vi tu luyện yếu tưởng cải biến nhĩ, tất tu thị tùng tu tâm tính khai thuỷ. Một hữu quyết định tầng thứ cao đê đích công, dã tựu thị nhĩ tâm tính cao đê giá cá đông tây, na xá đô thị chỉ thượng đàm binh.

Sư phụ: ‘Đề cao chỉnh thể’ chính là đề cao một cách hoàn chỉnh. Chúng ta trong quá trình tu luyện, trên thân thể chư vị thì tất cả các thể sinh mệnh và các sinh mệnh thể do chư vị tu luyện đều cùng đề cao theo chư vị. ‘Điều chỉnh chỉnh thể’ mà chúng tôi giảng, [là] chỉnh thể điều chỉnh thân thể cho chư vị, cho các học viên. ‘Đề cao chỉnh thể’ chủ yếu là nói về việc tâm tính chư vị đã lên rồi, công của chư vị cũng cần lên theo, tựa như tôi vừa giảng. Như có người đề xuất, vì sao không ra kinh nguyệt? Tâm tính chư vị đã lên rồi, công cũng lên theo rồi. Người có nghiệp lực quá lớn [khi] điều chỉnh thân thể, một bộ phận không lên theo, họ có thể cũng sẽ tụt hậu, nghĩa là đề cao chỉnh thể ấy, điều kiện tiên quyết ắt phải là đề cao tâm tính. Nói ‘tôi chỉ là muốn cải biến thân thể’, ‘tôi chỉ là muốn tránh nạn’, thế vẫn là không được, là vì tu luyện nếu muốn cải biến chư vị, thì ắt phải bắt đầu từ tu tâm tính. Không có cái công quyết định tầng thứ cao thấp, nghĩa là những thứ về tâm tính cao thấp của chư vị, thì chỉ là nói chuyện quân sự trên giấy [nói suông] mà thôi.

弟子:有些學員提出,魔對大法的干擾怎麼對待?

Đệ tử: Hữu ta học viên đề xuất, ma đối Đại Pháp đích can nhiễu chẩm ma đối đãi?

Đệ tử: Một số học viên đặt [câu hỏi], ‘đối đãi như thế nào về can nhiễu của ma đối với Đại Pháp?’

師:跟大家說,我們傳正法要是沒有人來反對,那才是怪事呢!大家想一想,我今天要是不做這件事情,我最舒服。正因為我給大家做這件事情,從我這兒遇到的麻煩和你們遇到的麻煩,都是阻礙這個法,不讓人得法。人到了這一步了,要得法,那魔才不幹呢,它要阻礙著你。它想:你欠我的呢,我還找你還呢,你得了法,欠我的債怎麼辦?它還恨你呢!各方面因素都起著一種阻礙的作用。說白了,也都是人們自己造成的,人都有業力。過去耶穌說:人啊!你是有罪的。他講人是有罪的,把業說成了罪,實際上是這樣的。就是因為人自己做了不好的事情所造成的業力,那不是罪嗎?它會起到方方面面的阻礙作用。你得正法了,當然要干擾你,就是這個原因,所以我們遇到這些事情都是考驗我們心性。有的人會說,學法輪大法如何如何不好,或者怎麼怎麼地,就是看你能不能夠意志堅定,能不能從本質上認識這個法。你從本質上對這個法還不認識呢,你還怎麼修?在你沒開悟之前,都一直存在著對法能不能堅定的這樣一種觀念,在哪一門都是這樣的。在本質上的東西你還不能堅定,那你還修甚麼?所以他有這方面的考驗和干擾。

Sư: Cân đại gia thuyết, ngã môn truyền chính Pháp yếu thị một hữu nhân lai phản đối, na tài thị quái sự ni! Đại gia tưởng nhất tưởng, ngã kim thiên yếu thị bất tố giá kiện sự tình, ngã tối thư phục. Chính nhân vi ngã cấp đại gia tố giá kiện sự tình, tùng ngã giá nhi ngộ đáo đích ma phiền hoà nhĩ môn ngộ đáo đích ma phiền, đô thị trở ngại giá cá Pháp, bất nhượng nhân đắc Pháp. Nhân đáo liễu giá nhất bộ liễu, yếu đắc Pháp, na ma tài bất cán ni, tha yếu trở ngại trước nhĩ. Tha tưởng: Nhĩ khiếm ngã đích ni, ngã hài trảo nhĩ hoàn ni, nhĩ đắc liễu Pháp, khiếm ngã đích trái chẩm ma biện? Tha hài hận nhĩ ni! Các phương diện nhân tố đô khởi trước nhất chủng trở ngại đích tác dụng. Thuyết bạch liễu, dã đô thị nhân môn tự kỷ tạo thành đích, nhân đô hữu nghiệp lực. Quá khứ Gia Tô thuyết: Nhân a! Nhĩ thị hữu tội đích. Tha giảng nhân thị hữu tội đích, bả nghiệp thuyết thành liễu tội, thực tế thượng thị giá dạng đích. Tựu thị nhân vi nhân tự kỷ tố liễu bất hảo đích sự tình sở tạo thành đích nghiệp lực, na bất thị tội ma? Tha hội khởi đáo phương phương diện diện đích trở ngại tác dụng. Nhĩ đắc chính Pháp liễu, đương nhiên yếu can nhiễu nhĩ, tựu thị giá cá nguyên nhân, sở dĩ ngã môn ngộ đáo giá ta sự tình đô thị khảo nghiệm ngã môn tâm tính. Hữu đích nhân hội thuyết, học Pháp Luân Đại Pháp như hà như hà bất hảo, hoặc giả chẩm ma chẩm ma địa, tựu thị khán nhĩ năng bất năng cú ý chí kiên định, năng bất năng tùng bản chất thượng nhận thức giá cá Pháp. Nhĩ tùng bản chất thượng đối giá cá Pháp hài bất nhận thức ni, nhĩ hài chẩm ma tu? Tại nhĩ một khai ngộ chi tiền, đô nhất trực tồn tại trước đối Pháp năng bất năng kiên định đích giá dạng nhất chủng quan niệm, tại nả nhất môn đô thị giá dạng đích. Tại bản chất thượng đích đông tây nhĩ hài bất năng kiên định, na nhĩ hài tu thậm ma? Sở dĩ tha hữu giá phương diện đích khảo nghiệm hoà can nhiễu.

Sư phụ: [Tôi] bảo mọi người này, chúng ta truyền chính Pháp mà nếu không có ai tới phản đối, đó mới là chuyện lạ! Mọi người nghĩ thử xem, hôm nay tôi nếu không làm việc này, thì tôi là nhàn nhã nhất. Chính vì tôi làm những việc này cho chư vị, [cho nên] những phiền toái mà tôi gặp phải ở đây và những phiền toái chư vị đụng phải, đều là trở ngại Pháp này, không để người đắc Pháp. Con người đã tới bước này rồi, muốn đắc Pháp, thì chúng ma kia mới là không chịu, chúng muốn ngăn trở chư vị. Chúng nghĩ: ‘Những gì ngươi nợ ta, ta vẫn tìm ngươi đòi hoàn trả, ngươi đắc Pháp rồi, những gì nợ ta thì làm sao đây?’ Chúng còn hận chư vị! Nhân tố các phương diện đều có một loại tác dụng ngăn trở. Nói trắng ra, cũng đều là bản thân con người tạo thành, người đều có nghiệp lực. Quá khứ Jesus giảng: ‘Con người! Các ngươi là có tội.’ Ông giảng rằng người là có tội, nói ‘nghiệp’ thành ‘tội’, trên thực tế cũng là như thế. Chính là vì bản thân người từng làm những sự việc bất hảo mà tạo thành nghiệp lực, đó chẳng phải là tội sao? Chúng sẽ gây tác dụng ngăn trở trên các loại phương diện. Chư vị đã đắc chính Pháp, vậy đương nhiên [chúng] phải can nhiễu chư vị, chính là nguyên nhân này, do đó chúng ta đụng phải những sự tình đó thảy đều là khảo nghiệm tâm tính chúng ta. Có người sẽ nói rằng, học Pháp Luân Đại Pháp là không tốt như thế nào đó, hoặc thế này thế kia, chính là để xem chư vị có thể kiên định ý chí hay không, có thể từ bản chất mà nhận thức Pháp hay không. Chư vị vẫn chưa nhận thức được Pháp này từ bản chất, thì chư vị làm sao tu? Khi chư vị chưa khai ngộ, đều luôn luôn tồn tại một loại quan niệm như thế rằng có thể kiên định vào Pháp hay không, ở môn [pháp] nào cũng như thế cả. Những điều ở bản chất mà chư vị vẫn không thể kiên định, thì chư vị còn tu gì đây? Cho nên họ có khảo nghiệm và can nhiễu về phương diện này.

你看我一辦學習班的時候,保證就會有許多的氣功學習班同時開班。我要不在那兒辦班就沒有這麼多的事,我要一辦班呼啦一下來了很多邪功都來辦班。為甚麼呢?就是你要做這件事情,相輔相成的就要有一些魔要跟上,也是這樣安排的。就看這個人進哪個門,得正法還是得邪法;你是想進哪個門,就看你。不是講嘛,人修很難,就是應該這樣的,很難也是應該的,因為我們一切都是自己造成的。可是這個難,從中又體現出人的心性、悟,能不能提高等等方面的原因,它也是相輔相成的,辯證的看待這些事情,所以他會有這些干擾。

Nhĩ khán ngã nhất biện học tập ban đích thời hậu, bảo chứng tựu hội hữu hứa đa đích khí công học tập ban đồng thời khai ban. Ngã yếu bất tại na nhi biện ban tựu một hữu giá ma đa đích sự, ngã yếu nhất biện ban hô lạp nhất hạ lai liễu ngận đa tà công đô lai biện ban. Vi thậm ma ni? Tựu thị nhĩ yếu tố giá kiện sự tình, tương phụ tương thành đích tựu yếu hữu nhất ta ma yếu cân thượng, dã thị giá dạng an bài đích. Tựu khán giá cá nhân tiến nả cá môn, đắc chính Pháp hài thị đắc tà pháp; nhĩ thị tưởng tiến nả cá môn, tựu khán nhĩ. Bất thị giảng ma, nhân tu ngận nan, tựu thị ưng cai giá dạng đích, ngận nan dã thị ưng cai đích, nhân vi ngã môn nhất thiết đô thị tự kỷ tạo thành đích. Khả thị giá cá nạn, tùng trung hựu thể hiện xuất nhân đích tâm tính, ngộ, năng bất năng đề cao đẳng đẳng phương diện đích nguyên nhân, tha dã thị tương phụ tương thành đích, biện chứng đích khán đãi giá ta sự tình, sở dĩ tha hội hữu giá ta can nhiễu.

Chư vị coi, khi mà hễ tôi mở lớp học tập, bảo đảm sẽ có rất nhiều lớp học khí công cũng đồng thời mở ra. Nếu tôi không mở lớp ở đó thì không có nhiều chuyện thế, tôi hễ mà mở lớp thì vèo một cái lập tức rất nhiều tà công đều tới mở lớp. Tại sao? Chính là Ngài muốn làm việc này, thì một cách ‘tương phụ tương thành’ hẳn là có những ma đó muốn theo tới, cũng là đã an bài như thế. Chính là để xem người ta vào cửa nào, đắc chính Pháp hay là đắc tà pháp; chư vị là muốn vào cửa nào, chính xem chư vị. Chẳng phải giảng rằng, người rất khó tu, chính là cần phải như thế đó, rất khó ấy cũng là cần phải thế, bởi vì hết thảy những gì của chúng ta đều là do chính mình tạo thành. Mà khó nạn ấy, từ trong đó thể hiện người ta về tâm tính, ngộ, nguyên nhân về các phương diện như có thể đề cao hay không, đó cũng là tương phụ tương thành, [hãy] nhìn nhận những việc này một cách biện chứng, do đó họ sẽ có can nhiễu.

就像我們長春有個人,他說:我就是佛了,你不要跟別人學了,我是如何如何了,方方面面的干擾,甚至對我個人的名譽的破壞都會有的,所以看你聽不聽,你信不信,你會怎麼樣。它會採取方方面面的手段來破壞的,就是動搖你那顆心,看你能不能穩。

Tựu tượng ngã môn Trường Xuân hữu cá nhân, tha thuyết: Ngã tựu thị Phật liễu, nhĩ bất yếu cân biệt nhân học liễu, ngã thị như hà như hà liễu, phương phương diện diện đích can nhiễu, thậm chí đối ngã cá nhân đích danh dự đích phá hoại đô hội hữu đích, sở dĩ khán nhĩ thính bất thính, nhĩ tín bất tín, nhĩ hội chẩm ma dạng. Tha hội thái thủ phương phương diện diện đích thủ đoạn lai phá hoại đích, tựu thị động dao nhĩ na khoả tâm, khán nhĩ năng bất năng ổn.

Chẳng hạn như ở Trường Xuân chúng ta có một người, anh ta nói: ‘Ta là Phật rồi, các vị đừng theo người khác học, ta là thế này thế kia’, can nhiễu các loại phương diện, thậm chí sẽ có cả việc phá hoại danh dự cá nhân tôi, do vậy hãy xem chư vị nghe theo hay không, chư vị tin hay không, chư vị sẽ như thế nào. Chúng sẽ viện tới thủ đoạn đủ các phương diện để phá hoại, chính là để dao động cái tâm của chư vị, xem chư vị có thể ổn hay không?

有人說我就橫下一條心修正法,我就不信你那一套。其實我們好多學員已經體驗到了法的威力,而且自身的變化也很大,也明白我講出的這個道理。他還不穩,那不就是悟性問題嘛,悟性就是很低了嘛,就是這個道理。所以這些干擾,我說也是正常的。修煉就是大浪淘沙一樣,沙子都篩出去,剩下來的那才是金子。能剩下多少金子,那就看大家自己怎麼修。

Hữu nhân thuyết ngã tựu hoành hạ nhất điều tâm tu chính Pháp, ngã tựu bất tín nhĩ na nhất sáo. Kỳ thực ngã môn hảo đa học viên dĩ kinh thể nghiệm đáo liễu Pháp đích uy lực, nhi thả tự thân đích biến hoá dã ngận đại, dã minh bạch ngã giảng xuất đích giá cá đạo lý. Tha hài bất ổn, na bất tựu thị ngộ tính vấn đề ma, ngộ tính tựu thị ngận đê liễu ma, tựu thị giá cá đạo lý. Sở dĩ giá ta can nhiễu, ngã thuyết dã thị chính thường đích. Tu luyện tựu thị đại lãng đào sa nhất dạng, sa tử đô si xuất khứ, thặng hạ lai đích na tài thị kim tử. Năng thặng hạ đa thiểu kim tử, na tựu khán đại gia tự kỷ chẩm ma tu.

Có người nói ‘ta sẽ vững tâm tu chính Pháp, ta không tin những thứ của ngươi’. Kỳ thực rất nhiều học viên chúng ta đã thể nghiệm được uy lực của Pháp, hơn nữa biến hoá của tự thân rất lớn, cũng minh bạch đạo lý mà tôi giảng ra này. [Thế mà] họ vẫn không ổn, đây chẳng phải vấn đề ngộ tính ư, ngộ tính chính là quá thấp mà, chính là đạo lý này. Cho nên những can nhiễu ấy, tôi nói rằng đó là chính thường. Tu luyện chính là như sóng lớn cuốn cát đi, cát đều bị sàng lọc đi, còn lại thì mới là vàng kim. Có thể còn lại bao nhiêu vàng, đó chính là xem bản thân mọi người tu luyện thế nào.

弟子:關於法輪大法宣傳材料應該多出一點,好在煉功點上宣傳?

Đệ tử: Quan ư Pháp Luân Đại Pháp tuyên truyền tài liệu ưng cai đa xuất nhất điểm, hảo tại luyện công điểm thượng tuyên truyền?

Đệ tử: Liên quan tới tài liệu tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp nên chăng làm nhiều hơn, để tuyên truyền ở điểm luyện công?

師:咱們法輪大法的宣傳,整個傳功方法,都是和當今氣功的宣傳方法不一樣的。大家可能都看到了,我們沒有把某些事情去誇大其詞,也沒有把甚麼事情拿出去炫耀,沒有任何這樣的事情。別的氣功師要治好一個病人,他就宣傳的了不得,直到他宣揚到沒有人再聽了為止。我們沒有這樣的事情,我們學員成千上萬人,他們都沒有病了,我們也沒有說過甚麼,不提這些事情。當然,在初期的時候,大家從報導上看到了一些消息。為甚麼呢?因為初期時候,我們就是以通常的氣功形式出來的,一上來就講那麼高,人們接受不了。所以我們也走了這樣一個初步的逐漸叫人認識的這樣一個過程。大家知道,我們在長春初期辦班的時候,我講的也是很高的,但是,總是把氣功掛在嘴上。我們今天呢,因為往高層次上傳功了,就不講這些了,這也是一個逐漸叫人認識的過程。

Sư: Cha môn Pháp Luân Đại Pháp đích tuyên truyền, chỉnh cá truyền công phương pháp, đô thị hoà đương kim khí công đích tuyên truyền phương pháp bất nhất dạng đích. Đại gia khả năng đô khán đáo liễu, ngã môn một hữu bả mỗ ta sự tình khứ khoa đại kỳ từ, dã một hữu bả thậm ma sự tình nã xuất khứ huyễn diệu, một hữu nhậm hà giá dạng đích sự tình. Biệt đích khí công sư yếu trị hảo nhất cá bệnh nhân, tha tựu tuyên truyền đích liễu bất đắc, trực đáo tha tuyên dương đáo một hữu nhân tái thính liễu vi chỉ. Ngã môn một hữu giá dạng đích sự tình, ngã môn học viên thành thiên thượng vạn nhân, tha môn đô một hữu bệnh liễu, ngã môn dã một hữu thuyết quá thậm ma, bất đề giá ta sự tình. Đương nhiên, tại sơ kỳ đích thời hậu, đại gia tùng báo đạo thượng khán đáo liễu nhất ta tiêu tức. Vi thậm ma ni? Nhân vi sơ kỳ thời hậu, ngã môn tựu thị dĩ thông thường đích khí công hình thức xuất lai đích, nhất thượng lai tựu giảng na ma cao, nhân môn tiếp thụ bất liễu. Sở dĩ ngã môn dã tẩu liễu giá dạng nhất cá sơ bộ đích trục tiệm khiếu nhân nhận thức đích giá dạng nhất cá quá trình. Đại gia tri đạo, ngã môn tại Trường Xuân sơ kỳ biện ban đích thời hậu, ngã giảng đích dã thị ngận cao đích, đãn thị, tổng thị bả khí công quải tại chuỷ thượng. Ngã môn kim thiên ni, nhân vi vãng cao tầng thứ thượng truyền công liễu, tựu bất giảng giá ta liễu, giá dã thị nhất cá trục tiệm khiếu nhân nhận thức đích quá trình.

Sư phụ: Tuyên truyền của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta, [và] toàn thể phương pháp truyền công, đều khác phương pháp tuyên truyền của các môn khí công hiện nay. Có lẽ mọi người đều thấy rồi, chúng ta không hề khoa trương phóng đại việc nào đó, cũng không có đem gì đó ra tâng bốc lên, không hề có chuyện như thế. Các khí công sư khác nếu chữa trị tốt một bệnh nhân, thì họ liền tuyên truyền rất ghê, đến tận lúc họ tuyên dương tới mức không ai nghe nữa mới thôi. Chúng ta không có chuyện đó, học viên chúng ta tới hàng chục vạn người, họ đều không còn bệnh nữa, mà chúng ta cũng không nói gì, không đề cập tới những việc đó. Tất nhiên vào thời đầu, mọi người đọc thấy một số bài tin trên báo. Tại sao? Vì thời kỳ đầu, chúng ta là xuất hiện qua hình thức khí công thông thường, [nếu] lập tức liền giảng cao đến thế, thì người ta không tiếp thu nổi. Do đó chúng ta cũng đi qua quá trình sơ bộ dần dần để người ta nhận thức. Như mọi người biết, khi chúng ta mở lớp thời đầu tại Trường Xuân, tôi giảng cũng là rất cao, nhưng, vẫn là luôn miệng nói về khí công. Còn chúng ta ngày nay, vì đã truyền công lên tầng thứ cao rồi, chính là không giảng những điều đó nữa, đó cũng là một quá trình dần dần để người ta nhận thức.

弟子:汽車城是有十多萬職工的單位,開展不好怎麼辦?

Đệ tử: Khí Xa Thành thị hữu thập đa vạn chức công đích đơn vị, khai triển bất hảo chẩm ma biện?

Đệ tử: “Motor City” là cơ quan có trên 10 vạn công nhân viên chức, [chúng ta ở đó] khai triển không tốt thì làm thế nào?

師:我們這個法輪大法,在汽車廠本來開展的比較好的。大家可能知道那些魔吧,它們干擾的很厲害,那也就是魔了。但是咱們講了,這些事情都是相輔相成的,有多少人能夠修,有多少人不能修,那就看個人了。說沒有干擾那怎麼可能呢,說沒有人干擾,那你不修的太容易了?!大道這麼平坦,往上修,啥難也沒有,這哪裏是修煉呢,是不是這樣?有魔難才能看人能不能修,才能去人的各種執著心。但是這個魔確實很大,它起到了一種相當大的破壞作用,毀了一大批人,起到的作用已經超出了一般魔的作用了。這些事情很高層次也都知道,高級生命也都知道。怎麼處理呢?因為有些事情得我點頭,我喜歡給人家留一次機會。但是看來這個機會是不能留了,將來汽車廠學大法的人也一定會多起來。

Sư: Ngã môn giá cá Pháp Luân Đại Pháp, tại khí xa xưởng bản lai khai triển đích tỷ giảo hảo đích. Đại gia khả năng tri đạo na ta ma ba, tha môn can nhiễu đích ngận lệ hại, na dã tựu thị ma liễu. Đãn thị cha môn giảng liễu, giá ta sự tình đô thị tương phụ tương thành đích, hữu đa thiểu nhân năng cú tu, hữu đa thiểu nhân bất năng tu, na tựu khán cá nhân liễu. Thuyết một hữu can nhiễu na chẩm ma khả năng ni, thuyết một hữu nhân can nhiễu, na nhĩ bất tu đích thái dung dị liễu?! Đại đạo giá ma bình thản, vãng thượng tu, xá nạn dã một hữu, giá nả lý thị tu luyện ni, thị bất thị giá dạng? Hữu ma nạn tài năng khán nhân năng bất năng tu, tài năng khứ nhân đích các chủng chấp trước tâm. Đãn thị giá cá ma xác thực ngận đại, tha khởi đáo liễu nhất chủng tương đương đại đích phá hoại tác dụng, huỷ liễu nhất đại phê nhân, khởi đáo đích tác dụng dĩ kinh siêu xuất liễu nhất ban ma đích tác dụng liễu. Giá ta sự tình ngận cao tầng thứ dã đô tri đạo, cao cấp sinh mệnh dã đô tri đạo. Chẩm ma xử lý ni? Nhân vi hữu ta sự tình đắc ngã điểm đầu, ngã hỷ hoan cấp nhân gia lưu nhất thứ cơ hội. Đãn thị khán lai giá cá cơ hội thị bất năng lưu liễu, tương lai khí xa xưởng học Đại Pháp đích nhân dã nhất định hội đa khởi lai.

Sư phụ: Pháp Luân Đại Pháp chúng ta, tại nhà máy ô-tô này nguyên lúc đầu triển khai khá tốt. Mọi người có thể đã biết đến những ma kia, chúng can nhiễu rất ghê gớm, đó chính là ma rồi. Nhưng chúng ta đã giảng, những sự việc này là tương phụ tương thành; có bao nhiêu người có thể tu, có bao nhiêu người không thể tu, ấy chính là nhìn xem người ta [thế nào]. Nói rằng không có can nhiễu, đó làm sao có thể; nói như không ai can nhiễu, thế chẳng phải chư vị tu quá dễ dàng rồi?! Đường lớn kia bình thản bằng phẳng thế, cứ tu lên, không có nạn gì, thì đó đâu phải tu luyện, phải vậy không? Có ma nạn mới có thể nhìn xem người ta có thể tu hay không, mới có thể tống khứ các loại tâm chấp trước của con người. Nhưng ma này xác thực rất là lớn, chúng gây ra tác hại rất to lớn, huỷ một lô rất nhiều người, tác hại gây ra đã vượt quá tác hại của những ma thông thường. Những việc này thì ở tầng thứ rất cao đều biết cả, các sinh mệnh cao cấp cũng đều biết. Xử lý như thế nào? Vì có một số việc cần tôi gật đầu [chấp thuận], tôi muốn lưu một lần cơ hội cho người ta. Nhưng xem ra cơ hội ấy là không thể lưu lại nữa, tương lai người học Đại Pháp ở nhà máy ô-tô này cũng nhất định sẽ nhiều lên.

弟子:有些學員準備參加學習班,但始終不能參加,早晚煉功點的學員怎麼辦?

Đệ tử: Hữu ta học viên chuẩn bị tham gia học tập ban, đãn thuỷ chung bất năng tham gia, tảo vãn luyện công điểm đích học viên chẩm ma biện?

Đệ tử: Một số học viên đã chuẩn bị tham gia lớp học, nhưng mãi vẫn không thể tham gia, học viên của các điểm luyện công sáng sớm và chiều muộn thì làm thế nào?

師:有些學員準備參加學習班,我這個班就是一直辦下去,再辦十年還會有人準備參加的。我們有那麼多老學員,還有我的書、錄音帶和錄像帶,都能夠起到對法的傳播和度化人的作用。其實大家已經起到了主力軍的作用,特別是在這段時間,你保證是個主力了。不用我直接傳也能得,是不是這樣啊?既然是這樣,我想我們大家就多做一點這方面的工作,幫助幫助別人,尤其是人家到煉功點上來學,我說輔導員更應該負起責任來。你的責任是不小的,不要把它看成是簡單的召集人,要儘量多領會法,多學法,多掌握一些東西。

Sư: Hữu ta học viên chuẩn bị tham gia học tập ban, ngã giá cá ban tựu thị nhất trực biện hạ khứ, tái biện thập niên hài hội hữu nhân chuẩn bị tham gia đích. Ngã môn hữu na ma đa lão học viên, hài hữu ngã đích thư, lục âm đới hoà lục tượng đới, đô năng cú khởi đáo đối Pháp đích truyền bá hoà độ hoá nhân đích tác dụng. Kỳ thực đại gia dĩ kinh khởi đáo liễu chủ lực quân đích tác dụng, đặc biệt thị tại giá đoạn thời gian, nhĩ bảo chứng thị cá chủ lực liễu. Bất dụng ngã trực tiếp truyền dã năng đắc, thị bất thị giá dạng a? Ký nhiên thị giá dạng, ngã tưởng ngã môn đại gia tựu đa tố nhất điểm giá phương diện đích công tác, bang trợ bang trợ biệt nhân, vưu kỳ thị nhân gia đáo luyện công điểm thượng lai học, ngã thuyết phụ đạo viên cánh ưng cai phụ khởi trách nhiệm lai. Nhĩ đích trách nhiệm thị bất tiểu đích, bất yếu bả tha khán thành thị giản đơn đích chiêu tập nhân, yếu tận lượng đa lĩnh hội Pháp, đa học Pháp, đa chưởng ác nhất ta đông tây.

Sư phụ: ‘Một số học viên đã chuẩn bị tham gia lớp học’, ngay cả nếu tôi tiếp tục làm lớp học này, thì có mở 10 năm nữa vẫn có người ‘chuẩn bị tham gia’. Chúng ta có nhiều học viên cũ như thế này, còn có sách, băng tiếng và băng hình của tôi, đều có thể có tác dụng truyền bá Pháp này và hoá độ người. Kỳ thực mọi người đã có tác dụng của lực lượng chủ lực rồi, đặc biệt trong quãng thời gian này, chư vị bảo đảm đã là chủ lực rồi. Không cần tôi trực tiếp truyền [họ] cũng có thể đắc [Pháp], phải vậy không? Đã là như vậy, tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta hãy làm thêm một chút công tác về phương diện này, trợ giúp hơn nữa những người khác, nhất là người ta là tới học ở điểm luyện công, tôi nói rằng các phụ đạo viên càng nên có trách nhiệm hơn nữa. Trách nhiệm chư vị không nhỏ đâu, chớ coi đó như là tập hợp mọi người một cách đơn giản, hãy gắng sức lĩnh hội Pháp, học Pháp nhiều hơn, nắm vững thêm một số điều.

還有一點我要特別提出來,在我們煉功點上,凡是出現麻煩事的,出偏的,神魂顛倒的這種人,都是練了其它功,沒有放棄其它追求,這是肯定的、絕對一點都不會錯。凡是這樣的人百分之百是練了其它東西,或者是他家供了其它東西,沒有放棄,這是一個。再有一個是法輪變形了,也是摻了其它功法練了,或者意識中摻了。這兩種情況我可以跟大家講,保證是這種情況造成的,只有這兩種情況我的法身一般不管。因為他練別的功,他摻著練,他不是我們法輪大法的人,我的法身不管他,法也不給他。那些亂七八糟的魔看他煉起法輪大法來了,當然要調理他,害他,他神魂顛倒,還會破壞法輪大法,會出現這個問題。有的人就是一心煉法輪大法,可是他意念中或者動作中老是想要自己感受感受,加點別的東西。過去練別的功有點感覺,這回煉法輪大法了,沒那種感覺了。他還要感覺,那不是追求執著嘛,他一加進他原來的東西,法輪就要變形,法就會出現問題,保證會是這樣的。

Hài hữu nhất điểm ngã yếu đặc biệt đề xuất lai, tại ngã môn luyện công điểm thượng, phàm thị xuất hiện ma phiền sự đích, xuất thiên đích, thần hồn điên đảo đích giá chủng nhân, đô thị luyện liễu kỳ tha công, một hữu phóng khí kỳ tha truy cầu, giá thị khẳng định đích, tuyệt đối nhất điểm đô bất hội thác. Phàm thị giá dạng đích nhân bách phân chi bách thị luyện liễu kỳ tha đông tây, hoặc giả thị tha gia cúng liễu kỳ tha đông tây, một hữu phóng khí, giá thị nhất cá. Tái hữu nhất cá thị Pháp Luân biến hình liễu, dã thị sam liễu kỳ tha công pháp luyện liễu, hoặc giả ý thức trung sam liễu. Giá lưỡng chủng tình huống ngã khả dĩ cân đại gia giảng, bảo chứng thị giá chủng tình huống tạo thành đích, chỉ hữu giá lưỡng chủng tình huống ngã đích Pháp thân nhất ban bất quản. Nhân vi tha luyện biệt đích công, tha sam trước luyện, tha bất thị ngã môn Pháp Luân Đại Pháp đích nhân, ngã đích Pháp thân bất quản tha, Pháp dã bất cấp tha. Na ta loạn thất bát tao đích ma khán tha luyện khởi Pháp Luân Đại Pháp lai liễu, đương nhiên yếu điều lý tha, hại tha, tha thần hồn điên đảo, hài hội phá hoại Pháp Luân Đại Pháp, hội xuất hiện giá cá vấn đề. Hữu đích nhân tựu thị nhất tâm luyện Pháp Luân Đại Pháp, khả thị tha ý niệm trung hoặc giả động tác trung lão thị tưởng yếu tự kỷ cảm thụ cảm thụ, gia điểm biệt đích đông tây. Quá khứ luyện biệt đích công hữu điểm cảm giác, giá hồi luyện Pháp Luân Đại Pháp liễu, một na chủng cảm giác liễu. Tha hài yếu cảm giác, na bất thị truy cầu chấp trước ma, tha nhất gia tiến tha nguyên lai đích đông tây, Pháp Luân tựu yếu biến hình, pháp tựu hội xuất hiện vấn đề, bảo chứng hội thị giá dạng đích.

Còn một điểm nữa mà tôi cần đặc biệt đề xuất ra, tại các điểm luyện công chúng ta, phàm là xuất hiện loại người gây rắc rối, xuất hiện thiên sai, thần hồn điên đảo, thì đều là luyện loại công khác, không có vứt bỏ những truy cầu khác, điều này là khẳng định, tuyệt đối không sai nhầm chút nào đâu. Phàm là người như thế thì 100% là đã luyện thứ khác, hoặc ở nhà cúng cái gì đó khác, chưa hề buông bỏ, đó là một. Một nữa là Pháp Luân đã biến hình, cũng là luyện lẫn với công pháp khác, hoặc đã lẫn vào trong ý thức. Về hai loại tình huống này tôi có thể giảng cho mọi người rằng, đảm bảo rằng chính là do tình huống ấy tạo thành, chỉ có hai loại tình huống này là Pháp thân của tôi thông thường sẽ không quản. Vì họ luyện công khác, họ luyện tạp lẫn vào, họ không phải người của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta, Pháp thân của tôi không quản họ, cũng không cấp Pháp cho họ. Những ma loạn bát nháo kia nhìn thấy họ bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì đương nhiên tới ‘chăm sóc’ họ, làm hại họ, họ thì thần hồn điên đảo, không chừng sẽ phá hoại Pháp Luân Đại Pháp, sẽ xuất hiện vấn đề này. Có người chính là nhất tâm luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trong ý niệm của họ hoặc trong động tác cứ là muốn có cảm thụ cảm thụ của bản thân, thêm vào một chút gì đó khác. Trước đây từng luyện công khác và có chút cảm giác, lần này luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, không còn loại cảm giác đó nữa. Họ vẫn là muốn cảm giác, đó chẳng phải chấp trước truy cầu sao, họ hễ thêm vào những thứ nguyên của họ từ trước, thì Pháp Luân sẽ biến hình, pháp [của họ] sẽ xuất hiện vấn đề, bảo đảm sẽ là như vậy.

弟子:人生的真正意義是否為了活的更好?

Đệ tử: Nhân sinh đích chân chính ý nghĩa thị phủ vi liễu hoạt đích cánh hảo?

Đệ tử: Ý nghĩa chân chính của đời người phải chăng là để sống được tốt hơn?

師:有的人還有這樣的想法,說我修成佛幹啥呀?說明對佛的認識很差,說修他有啥用呢?你別笑,他確實不知道。為甚麼修佛呢?一是可以永保人身;二是可以永不吃苦,永遠美好。人的一生很暫短,保住人身這是一方面;另外他是不吃苦的,產生你生命的地方是在很高的宇宙空間。從宇宙空間來的,性本是善良的。正因為自己變的不好了,一步一步掉到這兒來了,就等待著毀滅了,他是這樣一個過程。要說回去幹啥呢?你真正產生的地方是在高層空間當中,那才是最美好的地方,你應該待的地方。

Sư: Hữu đích nhân hài hữu giá dạng đích tưởng pháp, thuyết ngã tu thành Phật cán xá nha? Thuyết minh đối Phật đích nhận thức ngận sai, thuyết tu Tha hữu xá dụng ni? Nhĩ biệt tiếu, tha xác thực bất tri đạo. Vi thậm ma tu Phật ni? Nhất thị khả dĩ vĩnh bảo nhân thân; nhị thị khả dĩ vĩnh bất ngật khổ, vĩnh viễn mỹ hảo. Nhân đích nhất sinh ngận tạm đoản, bảo trụ nhân thân giá thị nhất phương diện; lánh ngoại tha thị bất ngật khổ đích, sản sinh nhĩ sinh mệnh đích địa phương thị tại ngận cao đích vũ trụ không gian. Tùng vũ trụ không gian lai đích, tính bản thị thiện lương đích. Chính nhân vi tự kỷ biến đích bất hảo liễu, nhất bộ nhất bộ điệu đáo giá nhi lai liễu, tựu đẳng đãi trước huỷ diệt liễu, tha thị giá dạng nhất cá quá trình. Yếu thuyết hồi khứ cán xá ni? Nhĩ chân chính sản sinh đích địa phương thị tại cao tầng không gian đương trung, na tài thị tối mỹ hảo đích địa phương, nhĩ ưng cai đãi đích địa phương.

Sư phụ: Có người vẫn còn lối nghĩ như vầy, nói rằng ‘Mình tu thành Phật để làm gì?’ [Điều đó] nói lên rằng nhận thức về Phật rất kém, nói ‘Tu Phật có tác dụng gì chứ?’ Chư vị chớ cười, họ quả thực không biết mà. Vì sao tu Phật? Một là vĩnh viễn bảo [trì] thân người; hai là vĩnh viễn không chịu khổ, vĩnh viễn mỹ hảo. Một đời người rất tạm và ngắn, bảo trụ được thân người là một phương diện; ngoài ra họ không chịu khổ, nơi sinh ra sinh mệnh của chư vị là không gian rất cao của vũ trụ. [Chư vị] tới từ không gian vũ trụ, nguyên bản đặc tính là thiện lương. Chính vì tự mình biến thành không tốt nữa, từng bước từng bước rơi xuống đây, chính là đang đợi huỷ diệt rồi, họ là một quá trình như thế. Muốn nói quay về đó để làm gì? Nơi mà chư vị thật sự được sinh ra là ở không gian cao tầng, nơi đó mới là tốt đẹp nhất, chư vị là nên ở nơi ấy.

用大覺者的話說就像人都掉到泥潭裏了,都在這兒和弄泥水呢。可是人來的時候都是這樣,還覺的挺好哪。人都覺的很好,在泥湯裏邊和來和去的,他還覺的挺舒服,挺好的。我們舉個例子,但不是罵人,就說那個豬,睡在豬圈裏邊,連屎帶尿的在泥裏,在它的境界來感覺,它覺的挺好。人在那個境界當中,他一旦昇華上來,他回頭一看簡直沒法看了,就是那個道理吧。人家說人在常人中就是和泥,到處都是很髒的,就是這個意思。在這個不乾淨的環境中他還覺的自己比別人乾淨一點就好一點了,實際上也不過是沾滿泥巴的身體用泥水去洗而已,我說也乾淨不了多少。

Dụng Đại Giác Giả đích thoại thuyết tựu tượng nhân đô điệu đáo nê đàm lý liễu, đô tại giá nhi hoà lộng nê thuỷ ni. Khả thị nhân lai đích thời hậu đô thị giá dạng, hài giác đích đĩnh hảo nả. Nhân đô giác đích ngận hảo, tại nê thang lý biên hoà lai hoà khứ đích, tha hài giác đích đĩnh thư phục, đĩnh hảo đích. Ngã môn cử cá lệ tử, đãn bất thị mạ nhân, tựu thuyết na cá trư, thuỵ tại trư khuyên lý biên, liên thỉ đới niệu đích tại nê lý, tại tha đích cảnh giới lai cảm giác, tha giác đích đĩnh hảo. Nhân tại na cá cảnh giới đương trung, tha nhất đán thăng hoa thượng lai, tha hồi đầu nhất khán giản trực một pháp khán liễu, tựu thị na cá đạo lý ba. Nhân gia thuyết nhân tại thường nhân trung tựu thị hoà nê, đáo xứ đô thị ngận tảng đích, tựu thị giá cá ý tư. Tại giá cá bất kiền tịnh đích hoàn cảnh trung tha hài giác đích tự kỷ tỷ biệt nhân kiền tịnh nhất điểm tựu hảo nhất điểm liễu, thực tế thượng dã bất quá thị thiêm mãn nê ba đích thân thể dụng nê thuỷ khứ tẩy nhi dĩ, ngã thuyết dã kiền tịnh bất liễu đa thiểu.

Dùng lời của Đại Giác Giả mà nói thì chính là tựa như con người đều rơi vào đầm lầy cả rồi, ở đây mà chơi nghịch bùn đất. Nhưng khi người ta tới [cõi này] đều giống nhau, còn cảm thấy tốt lắm. Người ta đều cảm thấy rất tốt, ở nơi bùn nhão mà lăn qua lăn lại, họ còn cảm thấy rất thoải mái, rất là tốt. Chúng ta lấy một ví dụ, đây không phải là mạ lỵ con người; chẳng hạn nói con heo, nó ngủ trong ổ heo, cả phân và nước tiểu lẫn lộn trong đám bùn ấy, nhưng ở cảnh giới của nó mà cảm giác, nó cảm thấy rất là tốt. Con người ở cảnh giới này đây, một khi họ thăng hoa lên trên, họ ngoảnh đầu lại coi thì quả thực không sao nhìn nổi nữa, chính là đạo lý này. Người ta thuyết rằng con người ở người thường chính là lăn lộn trong bùn, nơi nào cũng rất dơ bẩn, chính là ý tứ đó. Tại hoàn cảnh không sạch sẽ này họ còn cảm thấy mình sạch sẽ hơn người khác chút nào thì thấy tốt hơn chút nấy, trên thực tế cũng chẳng qua là dùng nước bùn mà tẩy cái thân thể nhuốm đầy bùn đất mà thôi, tôi nói rằng cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao.

弟子:人生的真正意義是否是修煉好,變成佛?

Đệ tử: Nhân sinh đích chân chính ý nghĩa thị phủ thị tu luyện hảo, biến thành Phật?

Đệ tử: Ý nghĩa chân chính của đời người phải chăng là tu luyện cho tốt, biến thành Phật?

師:不是變成佛了,是返本歸真嘛。修煉好,返回去,這是真正的意義,在高級生命來看是這樣的。可是你到常人中間問你在常人中學校的老師,他可不會這樣告訴你。因為常人把常人中的事情看的太重,因為他看不到那些宇宙的真相。人類現在是被從西方傳來的這些知識充實的太絕對了,反而把人弄的越來越物質化了。用現有的理論衡量一切,人類陷到這個常人中越來越厲害。

Sư: Bất thị biến thành Phật liễu, thị phản bổn quy chân ma. Tu luyện hảo, phản hồi khứ, giá thị chân chính đích ý nghĩa, tại cao cấp sinh mệnh lai khán thị giá dạng đích. Khả thị nhĩ đáo thường nhân trung gian vấn nhĩ tại thường nhân trung học giáo đích lão sư, tha khả bất hội giá dạng cáo tố nhĩ. Nhân vi thường nhân bả thường nhân trung đích sự tình khán đích thái trọng, nhân vi tha khán bất đáo na ta vũ trụ đích chân tướng. Nhân loại hiện tại thị bị tùng Tây phương truyền lai đích giá ta tri thức sung thực đích thái tuyệt đối liễu, phản nhi bả nhân lộng đích việt lai việt vật chất hoá liễu. Dụng hiện hữu đích lý luận hành lượng nhất thiết, nhân loại hãm đáo giá cá thường nhân trung việt lai việt lệ hại.

Sư phụ: Không phải ‘biến thành Phật’, mà là ‘phản bổn quy chân’. Tu luyện xong xuôi, quay trở về, đây là ý nghĩa chân chính, từ sinh mệnh cao cấp mà nhìn thì là như vậy đó. Nhưng chư vị ở nơi người thường mà hỏi thầy giáo ở trường học nơi người thường chư vị, thì họ có lẽ sẽ không trả lời chư vị như vậy. Vì người thường quá coi trọng những việc nơi người thường, vì họ không nhìn thấy những chân tướng kia của vũ trụ. Bị tràn đầy bởi tri thức truyền từ phương Tây, hiện nay nhân loại [tư tưởng] quá tuyệt đối rồi, hơn nữa càng ngày khiến con người vật chất hoá. Lấy lý luận hiện hữu để đo lường tất cả, nhân loại càng ngày càng sa lầy tệ hại hơn vào người thường này.

弟子:夢境中四處尋找廁所,好容易找到一個地方,醒來已泄掉了?

Đệ tử: Mộng cảnh trung tứ xứ tầm trảo xí sở, hảo dung dị trảo đáo nhất cá địa phương, tỉnh lai dĩ tiết điệu liễu?

Đệ tử: Trong mộng chạy khắp nơi tìm nhà vệ sinh, [cuối cùng] tìm được một nơi cũng khá dễ dàng, tỉnh dậy thì đã tiết ra rồi?

師:給大家舉一個例子。武當山是真武也就是玄武、道家講的玄武大帝修煉的地方。在武當山看到一個玄武修煉故事,講他修煉的過程,那裏邊有那麼一段描寫他的事情。他修煉了很多年,也是四十多年吧,他已經修煉到很高層次了。有一天在夢中,在幻境中魔來干擾他,也是化成美女,也是一絲不掛的。結果在他昏昏然時沒有守住,他就動了情了。事後他一氣之下,他很後悔,他想我這修煉還能有望了嗎?修了這麼多年一事無成,還守不住自己的心,心想不行了,一氣之下就下山了。下山走到半路上,看到一個老太太在那裏磨針,用鐵棒磨針。可能當時古代人都用這個方法磨針。

Sư: Cấp đại gia cử nhất cá lệ tử. Võ Đang sơn thị Chân Võ dã tựu thị Huyền Vũ, Đạo gia giảng đích Huyền Vũ Đại Đế tu luyện đích địa phương. Tại Võ Đang sơn khán đáo nhất cá Huyền Vũ tu luyện cố sự, giảng tha tu luyện đích quá trình, na lý biên hữu na ma nhất đoạn miêu tả tha đích sự tình. Tha tu luyện liễu ngận đa niên, dã thị tứ thập đa niên ba, tha dĩ kinh tu luyện đáo ngận cao tầng thứ liễu. Hữu nhất thiên tại mộng trung, tại huyễn cảnh trung ma lai can nhiễu tha, dã thị hoá thành mỹ nữ, dã thị nhất ty bất quải đích. Kết quả tại tha hôn hôn nhiên thời một hữu thủ trụ, tha tựu động liễu tình liễu. Sự hậu tha nhất khí chi hạ, tha ngận hậu hối, tha tưởng ngã giá tu luyện hài năng hữu vọng liễu ma? Tu liễu giá ma đa niên nhất sự vô thành, hài thủ bất trụ tự kỷ đích tâm, tâm tưởng bất hành liễu, nhất khí chi hạ tựu hạ sơn liễu. Hạ sơn tẩu đáo bán lộ thượng, khán đáo nhất cá lão thái thái tại na lý ma châm, dụng thiết bổng ma châm. Khả năng đương thời cổ đại nhân đô dụng giá cá phương pháp ma châm.

Sư phụ: Lấy một ví dụ này cho mọi người. Núi Võ Đang là nơi tu luyện của Chân Võ tức là Huyền Vũ, Huyền Vũ Đại Đế mà Đạo gia giảng. Tại núi Võ Đang thấy được một câu chuyện tu luyện của Huyền Vũ, kể về quá trình tu luyện của ông, mà trong đó có một đoạn miêu tả câu chuyện này của ông. Ông tu luyện rất nhiều năm rồi, hẳn là trên 40 năm, ông đã tu luyện tới tầng thứ rất cao rồi. Một hôm trong mộng, ma tới can nhiễu ông trong huyễn cảnh, cũng là hoá thành mỹ nữ, cũng là không mặc chút gì. Kết quả khi mê man ông không thủ trụ vững, ông đã động tình. Sau việc đó ông tức giận, và rất hối hận, ông nghĩ rằng tu luyện của mình liệu còn hy vọng không? Đã tu bao nhiêu năm như thế mà một việc nhỏ cũng không thành, vẫn không giữ vững tâm của mình, trong tâm không chịu được, trong cơn giận dữ đã xuống núi. Xuống núi được nửa đường, trông thấy một cụ bà đang ở đó mài kim, dùng một que sắt mài thành kim. Có lẽ bấy giờ người cổ đại đều là dùng cách mài kim như vậy

哎,他就問這個老太太:你怎麼用這麼粗的鐵棒磨針啊?老太太告訴他說:時間長了必然會磨成針。真武心一動。這個老太太磨針的時候又往碗裏倒水,這個水都倒滿了,她還往裏倒。他就對老太太說:水都流出來了。她說:滿了自然就會流出來了。她實際上是點化他,她的意思告訴他:一個人在修煉過程中,你不要把它看的太重。一次沒做好,下次會做好的。就是因為人體都有的本能,滿了它就要泄。她是點化給他這個意思。但這裏邊是講了這麼一個故事,也不太完全,好像是還不太確切。但我告訴大家,這件事情也可能是這麼回事。就像剛才寫條子的可能是這麼回事。

Ái, tha tựu vấn giá cá lão thái thái: Nhĩ chẩm ma dụng giá ma thô đích thiết bổng ma châm a? Lão thái thái cáo tố tha thuyết: Thời gian trường liễu tất nhiên hội ma thành châm. Chân Võ tâm nhất động. Giá cá lão thái thái ma châm đích thời hậu hựu vãng uyển lý đảo thuỷ, giá cá thuỷ đô đảo mãn liễu, tha hài vãng lý đảo. Tha tựu đối lão thái thái thuyết: Thuỷ đô lưu xuất lai liễu. Tha thuyết: Mãn liễu tự nhiên tựu hội lưu xuất lai liễu. Tha thực tế thượng thị điểm hoá tha, tha đích ý tư cáo tố tha: Nhất cá nhân tại tu luyện quá trình trung, nhĩ bất yếu bả tha khán đích thái trọng. Nhất thứ một tố hảo, hạ thứ hội tố hảo đích. Tựu thị nhân vi nhân thể đô hữu đích bản năng, mãn liễu tha tựu yếu tiết. Tha thị điểm hoá cấp tha giá cá ý tư. Đãn giá lý biên thị giảng liễu giá ma nhất cá cố sự, dã bất thái hoàn toàn, hảo tượng thị hài bất thái xác thiết. Đãn ngã cáo tố đại gia, giá kiện sự tình dã khả năng thị giá ma hồi sự. Tựu tượng cương tài tả điều tử đích khả năng thị giá ma hồi sự.

‘Này’, ông hỏi bà lão: ‘Sao bà dùng thanh sắt to như thế để mài kim?’ Bà cụ nói với ông: ‘Lâu rồi tất nhiên sẽ mài thành kim.’ Chân Võ máy động tâm một cái. Lúc này bà cụ lúc mài kim thì đổ nước vào trong bát, nước đã đầy rồi, mà bà vẫn đổ vào. Ông bèn nói với bà lão: ‘Nước tràn cả ra rồi.’ Bà nói: ‘Đầy thì tự nhiên sẽ tràn ra thôi.’ Bà này trên thực tế là điểm hoá cho ông, ý của bà ấy là nói với ông: ‘[Là] một người trong quá trình tu luyện, ông chớ coi trọng điều ấy quá. Một lần chưa làm tốt, thì lần sau làm cho tốt.’ Là vì [thân] thể người đều có bản năng, đầy rồi thì nó tiết ra. Bà lão là điểm hoá cái ý đó cho ông. Nhưng ở đây là kể câu chuyện này như thế, cũng không đầy đủ lắm, xem ra cũng không đích xác như thế lắm. Nhưng tôi bảo mọi người, sự việc này cũng có thể là như thế. Chính là như tờ giấy vừa viết đây cũng có thể là chuyện như vậy.

弟子:每當站樁或盤坐,一進入煉功狀態中,立刻就不想煉了,停下來後又後悔?

Đệ tử: Mỗi đương trạm trang hoặc bàn toạ, nhất tiến nhập luyện công trạng thái trung, lập khắc tựu bất tưởng luyện liễu, đình hạ lai hậu hựu hậu hối?

Đệ tử: Mỗi khi [con luyện công] trạm trang hoặc ngồi bàn toạ, tiến nhập vào trạng thái luyện công, thì lập tức không muốn luyện nữa, dừng [luyện] thì sau đó hối hận?

師:那就是人自心生魔的干擾,常人心就能夠生魔(思想業力的干擾)。為甚麼呢?因為你在心裏頭、思想中產生的過去那些不好思想物質都起到抵觸的作用。你修好了這種壞物質就消滅了,所以它不幹,它就不讓你煉。為甚麼你煉功老動搖啊?思想中想:不煉了,這麼苦。我告訴你呀,那思想是有原因的,沒有外面的魔干擾也有自身的魔干擾。因為那些不好的物質起的作用,任何物質在另外空間都是靈體。

Sư: Na tựu thị nhân tự tâm sinh ma đích can nhiễu, thường nhân tâm tựu năng cú sinh ma (tư tưởng nghiệp lực đích can nhiễu). Vi thậm ma ni? Nhân vi nhĩ tại tâm lý đầu, tư tưởng trung sản sinh đích quá khứ na ta bất hảo tư tưởng vật chất đô khởi đáo để xúc đích tác dụng. Nhĩ tu hảo liễu giá chủng hoại vật chất tựu tiêu diệt liễu, sở dĩ tha bất cán, tha tựu bất nhượng nhĩ luyện. Vi thậm ma nhĩ luyện công lão động dao a? Tư tưởng trung tưởng: Bất luyện liễu, giá ma khổ. Ngã cáo tố nhĩ nha, na tư tưởng thị hữu nguyên nhân đích, một hữu ngoại diện đích ma can nhiễu dã hữu tự thân đích ma can nhiễu. Nhân vi na ta bất hảo đích vật chất khởi đích tác dụng, nhậm hà vật chất tại lánh ngoại không gian đô thị linh thể.

Sư phụ: Đó chính là can nhiễu của tự tâm sinh ma, tâm người thường chính là có thể sinh ma (can nhiễu của nghiệp lực tư tưởng). Đó là vì sao? Là vì những vật chất tư tưởng bất hảo trước đây từng sinh ra trong tâm, trong tư tưởng chư vị đều khởi tác dụng gây xung đột. Chư vị mà tu tốt thì chủng vật chất xấu đó sẽ tiêu diệt, cho nên chúng không chịu, chúng chính là không để chư vị luyện. Tại sao chư vị luyện công cứ dao động? Trong tư tưởng nghĩ: ‘Thôi không luyện nữa, khổ thế.’ Tôi bảo chư vị này, cái tư tưởng đó là có nguyên nhân, không phải là có ma bên ngoài can nhiễu thì là có ma ở tự thân can nhiễu. Bởi vì vật chất bất hảo kia đang khởi tác dụng, bất kể vật chất nào đều là linh thể ở không gian khác.

我不是講過這話嘛,你要修好了就得把它消滅,把它消滅你才能修好,你才能去掉那個壞思想。有的人打坐入不了靜,念頭總往出翻,就是因為你有那些物質存在。它也是活的,它就是你思想中過去產生出來的,所以它在起干擾作用。你修好了,它就被消滅,越消越少,最後全部消滅,那它能幹嗎?你修煉,它就在干擾。

Ngã bất thị giảng quá giá thoại ma, nhĩ yếu tu hảo liễu tựu đắc bả tha tiêu diệt, bả tha tiêu diệt nhĩ tài năng tu hảo, nhĩ tài năng khứ điệu na cá hoại tư tưởng. Hữu đích nhân đả toạ nhập bất liễu tĩnh, niệm đầu tổng vãng xuất phiên, tựu thị nhân vi nhĩ hữu na ta vật chất tồn tại. Tha dã thị hoạt đích, tha tựu thị nhĩ tư tưởng trung quá khứ sản sinh xuất lai đích, sở dĩ tha tại khởi can nhiễu tác dụng. Nhĩ tu hảo liễu, tha tựu bị tiêu diệt, việt tiêu việt thiểu, tối hậu toàn bộ tiêu diệt, na tha năng cán ma? Nhĩ tu luyện, tha tựu tại can nhiễu.

Tôi chẳng phải từng giảng lời này sao, chư vị muốn hoàn thành tu luyện thì phải tiêu diệt chúng, đem chúng diệt đi thì chư vị mới có thể tu xong, chư vị mới có thể tống khứ những tư tưởng xấu. Có những người ngồi đả toạ không nhập tĩnh được, các niệm đầu cứ mãi ào ra, chính là vì chư vị có cái vật chất kia tồn tại. Chúng cũng là ‘sống’, chúng chính là sinh ra trước đây trong tư tưởng chư vị, do đó chúng khởi tác dụng can nhiễu. Chư vị mà tu tốt, chúng sẽ bị tiêu diệt, càng ngày bị diệt còn càng ít, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ, vậy chúng cam chịu ư? Chư vị tu luyện, chúng bèn can nhiễu.

有的思想中還會罵師父,罵我們的大法。但一定要分清,那不是你自己的主意識要罵,而是思想業這種壞物質在往你的思想中反應造成的。一旦出現這個問題要馬上抵制它!主意識一定要強,不叫修我就修,就排除它。這樣一來,我的法身看到你的思想很堅定,就會幫你消去大部份,所以你會有這樣的體驗。

Hữu đích tư tưởng trung hài hội mạ Sư phụ, mạ ngã môn đích Đại Pháp. Đãn nhất định yếu phân thanh, na bất thị nhĩ tự kỷ đích chủ ý thức yếu mạ, nhi thị tư tưởng nghiệp giá chủng hoại vật chất tại vãng nhĩ đích tư tưởng trung phản ưng tạo thành đích. Nhất đán xuất hiện giá cá vấn đề yếu mã thượng để chế tha! Chủ ý thức nhất định yếu cường, bất khiếu tu ngã tựu tu, tựu bài trừ tha. Giá dạng nhất lai, ngã đích Pháp thân khán đáo nhĩ đích tư tưởng ngận kiên định, tựu hội bang nhĩ tiêu khứ đại bộ phận, sở dĩ nhĩ hội hữu giá dạng đích thể nghiệm.

Có những tư tưởng trong đó còn lăng mạ Sư phụ, mạ lỵ Đại Pháp chúng ta. Nhưng [chư vị] nhất định cần phân biệt rõ, đó không phải là chủ ý thức chư vị muốn mạ lỵ, mà là chủng vật chất xấu nghiệp tư tưởng kia phản ánh vào trong tư tưởng chư vị mà thành. Hễ khi xuất hiện vấn đề này thì cần lập tức tẩy chay chúng! Chủ ý thức nhất định phải mạnh mẽ, ‘không để cho luyện ta cứ luyện’, bài trừ chúng. Như thế thì, Pháp thân của tôi thấy chư vị tư tưởng rất kiên định, thì sẽ giúp chư vị tiêu trừ đại bộ phận, cho nên chư vị có thể nghiệm như vậy.

弟子:煉功的層次已經定了,但大法無邊,還可以修成高深的大佛是否指本人修到的層次,如達到羅漢後再發願從新修?

Đệ tử: Luyện công đích tầng thứ dĩ kinh định liễu, đãn Đại Pháp vô biên, hài khả dĩ tu thành cao thâm đích Đại Phật thị phủ chỉ bản nhân tu đáo đích tầng thứ, như đạt đáo La Hán hậu tái phát nguyện tùng tân tu?

Đệ tử: Tầng thứ luyện công là đã được định rồi, nhưng mà ‘Đại Pháp vô biên’, vẫn có thể tu thành Đại Phật cao thâm phải chăng là nói rằng người ấy tu tới tầng thứ đó rồi, chẳng hạn tới La Hán rồi bèn phát nguyện lại tu luyện nữa?

師:一個人修到羅漢果位了,原來定羅漢果位圓滿,說不行,我還想往高修。你如果真有那個能力,你再發願,還能往高修。過去有這樣的,但不多見。為甚麼不多見呢?因為往往安排人修煉的時候,安排的那個層次就已經是根據他自身的情況安排的,各種物質的多少是自己的承受能力所定的,所以一般出入不那麼太大的。但也有個別極特殊好的,他有些東西是隱起來的,在一定層次上看不見。有人發現,當修煉到一定層次之後,那個師父一看管不了了,他自動就退了,又有別的人接過來管,也有這個情況。往更高層次帶,也不用自己說,他就把你往高層次帶了。

Sư: Nhất cá nhân tu đáo La Hán quả vị liễu, nguyên lai định La Hán quả vị viên mãn, thuyết bất hành, ngã hài tưởng vãng cao tu. Nhĩ như quả chân hữu na cá năng lực, nhĩ tái phát nguyện, hài năng vãng cao tu. Quá khứ hữu giá dạng đích, đãn bất đa kiến. Vi thậm ma bất đa kiến ni? Nhân vi vãng vãng an bài nhân tu luyện đích thời hậu, an bài đích na cá tầng thứ tựu dĩ kinh thị căn cứ tha tự thân đích tình huống an bài đích, các chủng vật chất đích đa thiểu thị tự kỷ đích thừa thụ năng lực sở định đích, sở dĩ nhất ban xuất nhập bất na ma thái đại đích. Đãn dã hữu cá biệt cực đặc thù hảo đích, tha hữu ta đông tây thị ẩn khởi lai đích, tại nhất định tầng thứ thượng khán bất kiến. Hữu nhân phát hiện, đương tu luyện đáo nhất định tầng thứ chi hậu, na cá sư phụ nhất khán quản bất liễu liễu, tha tự động tựu thoái liễu, hựu hữu biệt đích nhân tiếp quá lai quản, dã hữu giá cá tình huống. Vãng cánh cao tầng thứ đới, dã bất dụng tự kỷ thuyết, tha tựu bả nhĩ vãng cao tầng thứ đới liễu.

Sư phụ: Một người tu tới quả vị La Hán rồi, nguyên ban đầu định ra viên mãn [tại] quả vị La Hán, [rồi] nói ‘Không được, mình còn tu lên cao hơn’. Chư vị nếu quả thực có năng lực đó, thì chư vị lại phát nguyện, còn có thể tu lên cao hơn. Quá khứ từng có như thế, nhưng không gặp nhiều. Vì sao không gặp nhiều? Vì thông thường khi an bài cho người tu luyện, tầng thứ được an bài đã là căn cứ theo tình huống của tự thân họ mà an bài, các chủng vật chất bao nhiêu là do năng lực chịu đựng của bản thân định ra, do đó thông thường không chênh lệch nhiều quá như vậy. Nhưng cũng có [trường hợp] cá biệt mà cực kỳ tốt, họ có những thứ ẩn giấu, tại tầng thứ kia thì nhìn không thấy. Có người mà phát hiện rằng, sau khi tu luyện tới một tầng thứ nhất định, thì sư phụ [của họ] nhìn liền thấy không [đủ năng lực] quản được nữa, ông bèn tự động rút lui, lại có một người khác tới quản tiếp, cũng là có tình huống như vậy. Đưa lên tầng thứ cao hơn, cũng không cần bản thân [chư vị] nói, ông đã đưa chư vị hướng tới tầng thứ cao rồi.

弟子:有一天夢中夢見李老師,老師說呀,你的情況有些特殊,意思好像說,我在哪方面可能不行,後來李老師為我調整身體,我就感到小腹、腳心刷的一下……

Đệ tử: Hữu nhất thiên mộng trung mộng kiến Lý Lão sư, Lão sư thuyết nha, nhĩ đích tình huống hữu ta đặc thù, ý tư hảo tượng thuyết, ngã tại nả phương diện khả năng bất hành, hậu lai Lý Lão sư vi ngã điều chỉnh thân thể, ngã tựu cảm đáo tiểu phúc, cước tâm loát đích nhất hạ……

Đệ tử: Có một hôm trong mộng gặp Thầy Lý, Thầy nói rằng, tình huống của con có một số đặc thù, xem ra là ý nói rằng, con có phương diện nào đó là không được, sau đó Thầy Lý đã điều chỉnh thân thể cho con, con bèn cảm giác thấy ở bụng dưới, ở gan bàn chân ‘xoạt’ một cái…

師:這是很簡單的,這不是說你不能修,是在你修的過程中還有另外的原因,一般法身可以解決。這種狀態不是夢,真真切切的,都是接觸到的,因為你白天定力不夠,你在定中不能看到,所以在做夢中看到的不要緊。夢中碰到我是正常的。

Sư: Giá thị ngận giản đơn đích, giá bất thị thuyết nhĩ bất năng tu, thị tại nhĩ tu đích quá trình trung hài hữu lánh ngoại đích nguyên nhân, nhất ban Pháp thân khả dĩ giải quyết. Giá chủng trạng thái bất thị mộng, chân chân thiết thiết đích, đô thị tiếp xúc đáo đích, nhân vi nhĩ bạch thiên định lực bất cú, nhĩ tại định trung bất năng khán đáo, sở dĩ tại tố mộng trung khán đáo đích bất yếu khẩn. Mộng trung bính đáo ngã thị chính thường đích.

Sư phụ: Cái này rất đơn giản, đây không phải là nói chư vị không thể tu, mà là trong quá trình chư vị tu luyện còn có nguyên nhân khác, thông thường Pháp thân có thể giải quyết. Loại trạng thái này không phải mộng, mà là hết sức chân thực, đều là tiếp xúc tới được, vì ban ngày chư vị định lực không đủ, chư vị trong định là không thể nhìn, cho nên khi nằm mộng mà nhìn thấy thì cũng không cần khẩn trương. Gặp tôi trong giấc mộng là bình thường.

弟子:為了更好的修煉,在日常生活中默念真、善、忍可以嗎?

Đệ tử: Vi liễu cánh hảo đích tu luyện, tại nhật thường sinh hoạt trung mặc niệm Chân Thiện Nhẫn khả dĩ ma?

Đệ tử: Để tu luyện được tốt hơn, thầm niệm Chân-Thiện-Nhẫn trong sinh hoạt thường ngày có được không?

師:日常生活中默念真、善、忍,這沒啥不好的,這沒有關係的,在煉功時就不要動念了。

Sư: Nhật thường sinh hoạt trung mặc niệm Chân Thiện Nhẫn, giá một xá bất hảo đích, giá một hữu quan hệ đích, tại luyện công thời tựu bất yếu động niệm liễu.

Sư phụ: Trong sinh hoạt thường ngày nhẩm niệm Chân-Thiện-Nhẫn, như thế không có gì không tốt, không sao cả, còn trong lúc luyện công thì không được động niệm.

弟子:《長春晚報》報導說,今年夏天西藏某某某講經,有大小二百多活佛參加,怎麼看這事?

Đệ tử: «Trường Xuân vãn báo» báo đạo thuyết, kim niên Hạ thiên Tây Tạng mỗ mỗ mỗ giảng kinh, hữu đại tiểu nhị bách đa hoạt Phật tham gia, chẩm ma khán giá sự?

Đệ tử: Trên tờ báo «Tin chiều Trường Xuân» có bài viết, rằng Hè năm nay Tây Tạng có vị nọ giảng kinh, có khoảng hơn 200 Phật sống tham gia, nhìn nhận việc này như thế nào?

師:和尚、喇嘛也是人,他們愛幹甚麼幹甚麼。他們幹的事不是佛幹的,也不是佛叫幹的,常人把這些看的很重。修煉的人就應該清楚,講經也是一樣,是修行人的一種宗教活動而已。再說了,末法時期沒有甚麼可講的了。另外講一個問題,大家知道,和尚也好,喇嘛也好,是不能夠干涉國家政治、法令的,不干涉常人中事情的。那個搞甚麼遊行呀,要鬧甚麼獨立呀,大家想一想,作為一個修煉的人是幹這個的嗎?這不是常人中的執著心嗎?把常人的事看的太重了嗎?就說這些事情,它不是修煉人要去的執著心嗎?我說我們法輪大法這塊是淨土,我敢這樣說,我們學員要求心性很高嘛。我們要求學員重心性修煉,我說英雄模範人物也好,他還畢竟是常人中的英雄模範人物。我們要求你完全是一個超常人,完全是放棄個人利益,完全是為著別人的。那個大覺者他為啥呀?他完全是為著別人的。所以說,我對學員要求也很高,學員提高的也很快。

Sư: Hoà thượng, lạt ma dã thị nhân, tha môn ái cán thậm ma cán thậm ma. Tha môn cán đích sự bất thị Phật cán đích, dã bất thị Phật khiếu cán đích, thường nhân bả giá ta khán đích ngận trọng. Tu luyện đích nhân tựu ưng cai thanh sở, giảng kinh dã thị nhất dạng, thị tu hành nhân đích nhất chủng tông giáo hoạt động nhi dĩ. Tái thuyết liễu, mạt pháp thời kỳ một hữu thậm ma khả giảng đích liễu. Lánh ngoại giảng nhất cá vấn đề, đại gia tri đạo, hoà thượng dã hảo, lạt ma dã hảo, thị bất năng cú can thiệp quốc gia chính trị, pháp lệnh đích, bất can thiệp thường nhân trung sự tình đích. Na cá cảo thậm ma du hành nha, yếu nháo thậm ma độc lập nha, đại gia tưởng nhất tưởng, tác vi nhất cá tu luyện đích nhân thị cán giá cá đích ma? Giá bất thị thường nhân trung đích chấp trước tâm ma? Bả thường nhân đích sự khán đích thái trọng liễu ma? Tựu thuyết giá ta sự tình, tha bất thị tu luyện nhân yếu khứ đích chấp trước tâm ma? Ngã thuyết ngã môn Pháp Luân Đại Pháp giá khối thị tịnh thổ, ngã cảm giá dạng thuyết, ngã môn học viên yêu cầu tâm tính ngận cao ma. Ngã môn yêu cầu học viên trọng tâm tính tu luyện, ngã thuyết anh hùng mô phạm nhân vật dã hảo, tha hài tất cánh thị thường nhân trung đích anh hùng mô phạm nhân vật. Ngã môn yêu cầu nhĩ hoàn toàn thị nhất cá siêu thường nhân, hoàn toàn thị phóng khí cá nhân lợi ích, hoàn toàn thị vi trước biệt nhân đích. Na cá Đại Giác Giả tha vi xá nha? Tha hoàn toàn thị vi trước biệt nhân đích. Sở dĩ thuyết, ngã đối học viên yêu cầu dã ngận cao, học viên đề cao đích dã ngận khoái.

Sư phụ: Hoà thượng, lạt-ma cũng là người, họ muốn làm gì thì làm nấy thôi. Điều họ làm không phải là Phật làm, cũng không phải do Phật bảo làm, người thường rất coi trọng những việc đó. Người tu luyện thì cần phải hiểu rõ, ‘giảng kinh’ cũng như vậy, là một loại hoạt động tôn giáo của người tu hành mà thôi. Lại nói, thời kỳ mạt pháp cũng không còn gì có thể giảng nữa. Ngoài ra giảng một vấn đề này, như mọi người biết, hoà thượng cũng vậy, mà lạt-ma cũng vậy, là không thể can thiệp chính trị và pháp lệnh của quốc gia, không can thiệp vào những sự việc người thường. Còn làm những gì là đi ‘diễn hành’, nháo lên ‘độc lập’ nào đó, mọi người hãy nghĩ xem, là một người tu luyện thì làm những việc đó sao? Đó chẳng phải tâm chấp trước trong người thường ư? Quá coi trọng những sự việc người thường sao? Chính là nói về việc này, đó chẳng phải là tâm chấp trước mà người tu luyện cần tống khứ sao? Tôi nói Pháp Luân Đại Pháp chúng ta cộng đồng này là một vùng đất thanh tịnh, tôi dám nói như vậy, các học viên chúng ta là yêu cầu tâm tính rất là cao. Chúng ta yêu cầu học viên coi trọng tu luyện tâm tính. Tôi nói rằng các nhân vật anh hùng mẫu mực ấy, họ dù sao vẫn là nhân vật anh hùng mẫu mực trong người thường thôi. Chúng tôi yêu cầu chư vị hoàn toàn là một người siêu thường, hoàn toàn buông bỏ những lợi ích cá nhân, hoàn toàn vì người khác. Những vị Đại Giác Giả kia họ là vì điều gì? Họ hoàn toàn là vì người khác. Cho nên nói, chúng ta yêu cầu người tu luyện cũng rất cao, và học viên đề cao lên cũng rất nhanh.

咱們就舉個例子說,我剛才說這話不過火。在全國各地你不管各行業召開甚麼樣的大型會議,丟了東西你很難找到,當然個別的好人還是有的,可是他是個別的。我們法輪大法學習班上丟的東西全能找到,各個班上都這樣。幾千人的學習班,每個班上撿到的手錶啊,金項鏈啊,戒指啊,錢哪,從多到少,多少錢都有,上千元的也有,拾到就交上來。我在那裏宣布,失主就來領。人家學員也講,這種情況,在學習雷鋒那個年代看到過,現在多少年沒見到過了。學習班結束後學員都能自覺的要求心性,為別人為社會負責,嚴格要求自己,我說我們這塊是淨土還不對嗎?

Cha môn tựu cử cá lệ tử thuyết, ngã cương tài thuyết giá thoại bất quá hoả. Tại toàn quốc các địa nhĩ bất quản các hành nghiệp chiêu khai thậm ma dạng đích đại hình hội nghị, đâu liễu đông tây nhĩ ngận nan trảo đáo, đương nhiên cá biệt đích hảo nhân hài thị hữu đích, khả thị tha thị cá biệt đích. Ngã môn Pháp Luân Đại Pháp học tập ban thượng đâu đích đông tây toàn năng trảo đáo, các cá ban thượng đô giá dạng. Kỷ thiên nhân đích học tập ban, mỗi cá ban thượng kiểm đáo đích thủ biểu a, kim hạng liên a, giới chỉ a, tiền nả, tùng đa đáo thiểu, đa thiểu tiền đô hữu, thượng thiên nguyên đích dã hữu, thập đáo tựu giao thượng lai. Ngã tại na lý tuyên bố, thất chủ tựu lai lĩnh. Nhân gia học viên dã giảng, giá chủng tình huống, tại học tập Lôi Phong na cá niên đại khán đáo quá, hiện tại đa thiểu niên một kiến đáo quá liễu. Học tập ban kết thúc hậu học viên đô năng tự giác đích yêu cầu tâm tính, vi biệt nhân vi xã hội phụ trách, nghiêm cách yêu cầu tự kỷ, ngã thuyết ngã môn giá khối thị tịnh thổ hài bất đối ma?

Chúng ta lấy ví dụ này nhé, lời mà tôi vừa giảng không quá bốc hoả đâu. Các nơi trên toàn quốc chư vị dù là tới hội nghị lớn nào do các ngành nghề mở ra, thì đồ thất lạc là chư vị rất khó tìm lại được, đương nhiên vẫn là có những người tốt cá biệt, nhưng họ là cá biệt thôi. Lớp học Pháp Luân Đại Pháp chúng ta thì đồ thất lạc là hoàn toàn tìm lại được, các lớp các nơi đều như thế cả. Lớp hàng mấy nghìn người học thì nhặt được nào là đồng hồ đeo tay, vòng vàng, nhẫn, tiền, ít nhiều, to nhỏ đều có, lượng tiền nhiều ít đều có, cả trên nghìn đồng cũng có, nhặt được đều giao lên. Tôi ở đó tuyên bố, ai mất thì hãy tới nhận. Các học viên cũng nói rằng, loại tình huống này là vào những năm ‘học theo Lôi Phong’ là từng chứng kiến, nhưng bây giờ bao nhiêu năm là chưa từng gặp lại. Sau khi lớp học kết thúc các học viên đều có thể tự giác yêu cầu tâm tính, có trách nhiệm vì người khác và vì xã hội, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tôi nói rằng cộng đồng chúng ta là miền ‘tịnh thổ’ chẳng đúng sao?

弟子:有的學員翻了一下甚麼自然甚麼功的書,書中正反駁別人自誇該功,貶低法輪大法,該學員看了兩頁後,功中有該功的動物影子在晃動,影響入靜?

Đệ tử: Hữu đích học viên phiên liễu nhất hạ thậm ma tự nhiên thậm ma công đích thư, thư trung chính phản bác biệt nhân tự khoa cai công, biếm đê Pháp Luân Đại Pháp, cai học viên khán liễu lưỡng hiệt hậu, công trung hữu cai công đích động vật ảnh tử tại hoảng động, ảnh hưởng nhập tĩnh?

Đệ tử: Có học viên từng giở qua một cuốn sách nào đó của ‘tự nhiên gì gì đó công’, trong sách [giở] đúng tới chỗ phản bác người khác và tự khoác lác về công của mình, hạ thấp Pháp Luân Đại Pháp, học viên đó sau khi xem hai trang, [thì nhìn thấy] trong công [của mình] có ảnh của động vật của công kia đang di động, ảnh hưởng nhập tĩnh?

師:我們都講了,這些不能看,你看它幹甚麼呢!真修的弟子把這些假的、邪的東西都燒了,而你還看,這差距不大嗎?你看它不是抱著有求之心嗎?別看甚麼亂七八糟的東西。真正的功法,人家不出來傳,也不管你那些事了,普及氣功的氣功師,人家做完這件事了。現在,今天跳出來一個甚麼功,明天跳出來一個甚麼功,那些氣功,基本上都是假的。在外邊,就是禍亂和破壞傳正法。

Sư: Ngã môn đô giảng liễu, giá ta bất năng khán, nhĩ khán tha cán thậm ma ni! Chân tu đích đệ tử bả giá ta giả đích, tà đích đông tây đô thiêu liễu, nhi nhĩ hài khán, giá sai cự bất đại ma? Nhĩ khán tha bất thị bão trước hữu cầu chi tâm ma? Biệt khán thậm ma loạn thất bát tao đích đông tây. Chân chính đích công pháp, nhân gia bất xuất lai truyền, dã bất quản nhĩ na ta sự liễu, phổ cập khí công đích khí công sư, nhân gia tố hoàn giá kiện sự liễu. Hiện tại, kim thiên khiêu xuất lai nhất cá thậm ma công, minh thiên khiêu xuất lai nhất cá thậm ma công, na ta khí công, cơ bản thượng đô thị giả đích. Tại ngoại biên, tựu thị hoạ loạn hoà phá hoại truyền chính Pháp.

Sư phụ: Tôi đều giảng rồi, những thứ đó là không thể đọc, chư vị đọc chúng làm gì! Đệ tử chân tu đều đem những thứ giả thứ tà đó đốt đi rồi, thế mà chư vị còn đọc, sai kém sao nhiều như vậy? Chư vị đọc chúng chẳng phải ôm giữ tâm hữu cầu? Đừng xem những thứ loạn bát nháo nào hết. Những công pháp chân chính, người ta không bước ra truyền, họ cũng không quản những việc kia của chư vị; những khí công sư mà phổ cập khí công, người ta đã làm xong sự việc đó rồi. Giờ đây, hôm nay nhảy ra công này, ngày mai nhảy ra công khác, những khí công đó, về cơ bản đều là giả. Ở ngoài kia, chính đang làm loạn và phá hoại việc truyền chính Pháp.

明白的氣功師都不傳了,你再傳,你不就干擾法了嗎?該做的事情出來做了,立了一大功,你再幹就是干擾。所以基本上為錢、為名、為利的假氣功師都是魔,他本人不知道自己是魔。但是我們在學習班上沒有說絕對了,主要是怕有的人接受不了,其實基本都是魔在干擾。

Minh bạch đích khí công sư đô bất truyền liễu, nhĩ tái truyền, nhĩ bất tựu can nhiễu Pháp liễu ma? Cai tố đích sự tình xuất lai tố liễu, lập liễu nhất đại công, nhĩ tái cán tựu thị can nhiễu. Sở dĩ cơ bản thượng vi tiền, vi danh, vi lợi đích giả khí công sư đô thị ma, tha bản nhân bất tri đạo tự kỷ thị ma. Đãn thị ngã môn tại học tập ban thượng một hữu thuyết tuyệt đối liễu, chủ yếu thị phạ hữu đích nhân tiếp thụ bất liễu, kỳ thực cơ bản đô thị ma tại can nhiễu.

Những khí công sư minh bạch đều không truyền nữa, các vị mà còn truyền nữa, thì các vị chẳng phải đang can nhiễu Pháp rồi? Những gì nên làm thì đã bước ra làm rồi, lập được công lớn rồi, [nhưng] các vị mà làm nữa thì là can nhiễu. Cho nên về cơ bản thì những khí công sư giả vì tiền, vì danh, vì lợi kia đều là ma, bản thân họ không biết được mình đã là ma rồi. Nhưng chúng ta ở lớp học thì không có nói [điều này] một cách tuyệt đối, chủ yếu là e rằng có người không tiếp thu nổi, kỳ thực về cơ bản là ma đang can nhiễu.

弟子:學員在入靜煉功時,總有邪的念頭出現?

Đệ tử: Học viên tại nhập tĩnh luyện công thời, tổng hữu tà đích niệm đầu xuất hiện?

Đệ tử: Học viên khi nhập tĩnh luyện công, luôn là có tà niệm xuất hiện?

師:對,這也是我剛才講的,因為過去自己做了不好的事情產生的各種想法的物質都存在著,那些東西都起作用。你坐在那煉功時可能那些不好的想法,想要罵人的,還想壞事的,逼著你往出想,就是那個過去思想中產生的壞物質還在起著作用,甚至還會罵老師。你不要擔心,你儘量去壓制它、排斥它,它就會消掉的,一定排斥這種不好的想法。一旦出現也不要擔心,那不是你要罵老師,而是思想業力在往你大腦上反應。

Sư: Đối, giá dã thị ngã cương tài giảng đích, nhân vi quá khứ tự kỷ tố liễu bất hảo đích sự tình sản sinh đích các chủng tưởng pháp đích vật chất đô tồn tại trước, na ta đông tây đô khởi tác dụng. Nhĩ toạ tại na luyện công thời khả năng na ta bất hảo đích tưởng pháp, tưởng yếu mạ nhân đích, hài tưởng hoại sự đích, bức trước nhĩ vãng xuất tưởng, tựu thị na cá quá khứ tư tưởng trung sản sinh đích hoại vật chất hài tại khởi trước tác dụng, thậm chí hài hội mạ Lão sư. Nhĩ bất yếu đảm tâm, nhĩ tận lượng khứ áp chế tha, bài xích tha, tha tựu hội tiêu điệu đích, nhất định bài xích giá chủng bất hảo đích tưởng pháp. Nhất đán xuất hiện dã bất yếu đảm tâm, na bất thị nhĩ yếu mạ Lão sư, nhi thị tư tưởng nghiệp lực tại vãng nhĩ đại não thượng phản ưng.

Sư phụ: Phải rồi, đó cũng là điều tôi vừa giảng, vì quá khứ tự mình làm những sự việc không tốt nên các loại vật chất của lối suy nghĩ mà được sinh ra ấy đều đang tồn tại, những thứ đó đều khởi tác dụng. Khi chư vị ngồi đó luyện công thì có thể những lối nghĩ bất hảo kia, muốn mạ lỵ người, còn nghĩ những chuyện xấu, bức bách chư vị nghĩ, chính là những vật chất trước đây sinh ra trong tư tưởng của chư vị vẫn đang khởi tác dụng, thậm chí còn muốn mạ lỵ Thầy. Chư vị không phải lo, chư vị gắng sức áp chế chúng, bài xích chúng, chúng sẽ bị huỷ rớt đi, nhất định bài xích những loại lối nghĩ bất hảo ấy. Một khi xuất hiện thì không được lo lắng, đó không phải chư vị muốn mạ lỵ Thầy đâu, mà là nghiệp lực tư tưởng đang phản ánh lên đại não của chư vị.

弟子:學員在入靜煉功時,總有學員與別人談某某功是黃鼠狼附體功,該學員晚上做夢,有人教他燒香?

Đệ tử: Học viên tại nhập tĩnh luyện công thời, tổng hữu học viên dữ biệt nhân đàm mỗ mỗ công thị hoàng thử lang phụ thể công, cai học viên vãn thượng tố mộng, hữu nhân giáo tha thiêu hương?

Đệ tử: Học viên khi nhập tĩnh luyện công, luôn là có học viên [khác] và người khác nói chuyện rằng công ABC là công của phụ thể con chồn, đến tối thì học viên này nằm mộng, có người dạy anh ấy thắp hương?

師:這些話以後不該太直接的對那些練別的亂七八糟功的人講。我們有些學員有很要好的朋友,他練的是那種附體的功,你可以跟他講,沒有關係,最好從側面講。你到很多不認識的,而且修煉附體功的人那塊兒去講那種功如何不好,當然他要攻擊你、圍攻你,甚至於說些不好聽的話,咱們要避免這些麻煩事。我們講勸善,他能夠認識到就認識到了,但咱們儘量迴避這些事情。真正進了那種功那個門,在裏邊又不願意出來的那些人,他已經進歪門邪道了,他本性已經迷失了,最起碼是悟性不行。那些人改過來當然好,不改過來,你硬去勸是不行的。反正注意一下策略方法,注意一下這些事情就行了,邪的東西不會傷著你。

Sư: Giá ta thoại dĩ hậu bất cai thái trực tiếp đích đối na ta luyện biệt đích loạn thất bát tao công đích nhân giảng. Ngã môn hữu ta học viên hữu ngận yếu hảo đích bằng hữu, tha luyện đích thị na chủng phụ thể đích công, nhĩ khả dĩ cân tha giảng, một hữu quan hệ, tối hảo tùng trắc diện giảng. Nhĩ đáo ngận đa bất nhận thức đích, nhi thả tu luyện phụ thể công đích nhân na khối nhi khứ giảng na chủng công như hà bất hảo, đương nhiên tha yếu công kích nhĩ, vây công nhĩ, thậm chí ư thuyết ta bất hảo thính đích thoại, cha môn yếu tỵ miễn giá ta ma phiền sự. Ngã môn giảng khuyến Thiện, tha năng cú nhận thức đáo tựu nhận thức đáo liễu, đãn cha môn tận lượng hồi tỵ giá ta sự tình. Chân chính tiến liễu na chủng công na cá môn, tại lý biên hựu bất nguyện ý xuất lai đích na ta nhân, tha dĩ kinh tiến oai môn tà đạo liễu, tha bản tính dĩ kinh mê thất liễu, tối khởi mã thị ngộ tính bất hành. Na ta nhân cải quá lai đương nhiên hảo, bất cải quá lai, nhĩ ngạnh khứ khuyến thị bất hành đích. Phản chính chú ý nhất hạ sách lược phương pháp, chú ý nhất hạ giá ta sự tình tựu hành liễu, tà đích đông tây bất hội thương trước nhĩ.

Sư phụ: Về sau thì những lời thế này không nên nói quá trực tiếp nhắm vào những người luyện những công khác loạn bát nháo kia. Chúng ta có học viên mà có bạn rất thân, họ luyện những cái công phụ thể, [thế thì] chư vị có thể bảo cho họ, không sao cả, tốt nhất là bảo một cách gián tiếp. [Nhưng nếu] chư vị tới nhóm rất nhiều những người không quen biết, và họ luyện những công của phụ thể để nói rằng loại công đó là không tốt ra làm sao, thế thì tất nhiên họ sẽ công kích chư vị, bao vây công kích chư vị, thậm chí còn nói những lời khó nghe, chúng ta cần tránh những chuyện phiền toái đó. Chúng ta giảng khuyến Thiện, họ có thể nhận thức được thì nhận thức được, nhưng chúng ta hết sức tránh những việc này. Những người thật sự tiến nhập vào cánh cửa của loại công đó, và tại đó cũng không hề nguyện ý muốn ra, thì họ đã tiến vào oai môn tà đạo rồi, bản tính của họ đã mê mất rồi, ít nhất thì là ngộ tính không tốt. Những người ấy nếu cải biến thì đương nhiên là tốt, nhưng không cải biến trở lại, chư vị cường ngạnh khuyên bảo thì không được. Dù sao thì hãy chú ý một chút về phương pháp sách lược, chú ý một chút về những việc này là được rồi, những thứ tà sẽ không hại được chư vị.

弟子:有些人翻拍掛曆,按成本費給學員,一分錢不掙可以嗎?

Đệ tử: Hữu ta nhân phiên phách quải lịch, án thành bản phí cấp học viên, nhất phân tiền bất tránh khả dĩ ma?

Đệ tử: Có người chụp ảnh [và làm] lịch treo [mà trên đó có ảnh Sư phụ], in thành các bản rồi đưa cho các học viên và có thu phí, [nhưng] không lấy lãi chút nào thì có được không?

師:這些事情我是這樣想的,說我們這個學員很好,給大家做一做這個事情,原則上又不違背甚麼。但裏邊有一個金錢交換的問題,就是成本也是沾了錢了。我認為儘量避免這些事情,不要動錢。因為你碰到錢了,弄不好時間長了心裏會失去平衡。老做這些事情就會有想法:我這也不上算啦,我的路費是不是從這裏邊出啊,說我這裏有點損失是不是該加進去呀,它會助長人各種心。漸漸的對這個東西把握不住,所以千萬要注意這些事情。

Sư: Giá ta sự tình ngã thị giá dạng tưởng đích, thuyết ngã môn giá cá học viên ngận hảo, cấp đại gia tố nhất tố giá cá sự tình, nguyên tắc thượng hựu bất vi bối thậm ma. Đãn lý biên hữu nhất cá kim tiền giao hoán đích vấn đề, tựu thị thành bản dã thị thiêm liễu tiền liễu. Ngã nhận vi tận lượng tỵ miễn giá ta sự tình, bất yếu động tiền. Nhân vi nhĩ bính đáo tiền liễu, lộng bất hảo thời gian trưởng liễu tâm lý hội thất khứ bình hành. Lão tố giá ta sự tình tựu hội hữu tưởng pháp: Ngã giá dã bất thượng toán lạp, ngã đích lộ phí thị bất thị tùng giá lý biên xuất a, thuyết ngã giá lý hữu điểm tổn thất thị bất thị cai gia tiến khứ nha, tha hội trợ trưởng nhân các chủng tâm. Tiệm tiệm đích đối giá cá đông tây bả ác bất trụ, sở dĩ thiên vạn yếu chú ý giá ta sự tình.

Sư phụ: Về những việc đó thì tôi nghĩ thế này, [tôi] nói các học viên chúng ta rất là tốt, làm giúp cho mọi người các việc, trên nguyên tắc cũng không vi phạm gì cả. Nhưng ở đây có một vấn đề trả và nhận tiền, dù là giá vốn thì cũng dính đến tiền rồi. Tôi nhìn nhận rằng hãy hết sức tránh những điều ấy, chớ có động chạm tới tiền. Là vì chư vị mà đụng chạm tiền bạc rồi, thì không khéo thời gian lâu dần lên trong tâm sẽ mất sự bình thản. Cứ làm mãi những việc này thì sẽ có lối nghĩ: ‘Mình đây cũng không theo được, chi phí đi lại của mình chẳng phải từ đây ra’, ‘mình có chút tổn thất này thì phải chăng cũng đưa vào’, nó sẽ giúp tăng trưởng các loại tâm người thường. Dần dần không trụ vững trước những thứ này, do đó nhất định cần chú ý những việc này.

大家知道我們為甚麼不叫大家動錢?釋迦牟尼在二千五百年前為了不叫人家動錢和物,領著大家進深山老林去修煉。只有一個要飯碗,還針對著這個要飯碗講了一次法,要飯碗都不能執著。這些東西搞不好也會嚴重的干擾人的,影響人修煉的,所以千萬要注意這件事情。你說耶穌那些年不也是領著人家到哪兒吃哪兒,不動錢嗎?我就是說這個事兒,舉這個例子。你們可能理解不了這麼深。我必須走的正。我也不能教你這樣做。過多少年之後人家說,李洪志時期就有人這樣做了,那麼這個法還能傳了嗎?早就完了,過不了多長時間就完了。有人想要照片,要,你自己拿去拍,你自己拿去洗好了,但我們儘量保持在學員內部。將來這些東西,我們可能要在社會上公開發行,因為就連我的掛曆都有了書號了。將來我們要統一管理這些事情,千萬不要自作主張,搞不好還會敗壞大法。

Đại gia tri đạo ngã môn vi thậm ma bất khiếu đại gia động tiền? Thích Ca Mâu Ni tại nhị thiên ngũ bách niên tiền vi liễu bất khiếu nhân gia động tiền hoà vật, lĩnh trước đại gia tiến thâm sơn lão lâm khứ tu luyện. Chỉ hữu nhất cá yếu phạn oản, hài châm đối trước giá cá yếu phạn oản giảng liễu nhất thứ Pháp, yếu phạn oản đô bất năng chấp trước. Giá ta đông tây cảo bất hảo dã hội nghiêm trọng đích can nhiễu nhân đích, ảnh hưởng nhân tu luyện đích, sở dĩ thiên vạn yếu chú ý giá kiện sự tình. Nhĩ thuyết Gia Tô na ta niên bất dã thị lĩnh trước nhân gia đáo nả nhi ngật nả nhi, bất động tiền ma? Ngã tựu thị thuyết giá cá sự nhi, cử giá cá lệ tử. Nhĩ môn khả năng lý giải bất liễu giá ma thâm. Ngã tất tu tẩu đích chính. Ngã dã bất năng giáo nhĩ giá dạng tố. Quá đa thiểu niên chi hậu nhân gia thuyết, Lý Hồng Chí thời kỳ tựu hữu nhân giá dạng tố liễu, na ma giá cá Pháp hài năng truyền liễu ma? Tảo tựu hoàn liễu, quá bất liễu đa trường thời gian tựu hoàn liễu. Hữu nhân tưởng yếu chiếu phiến, yếu, nhĩ tự kỷ nã khứ phách, nhĩ tự kỷ nã khứ tẩy hảo liễu, đãn ngã môn tận lượng bảo trì tại học viên nội bộ. Tương lai giá ta đông tây, ngã môn khả năng yếu tại xã hội thượng công khai phát hành, nhân vi tựu liên ngã đích quải lịch đô hữu liễu thư hiệu liễu. Tương lai ngã môn yếu thống nhất quản lý giá ta sự tình, thiên vạn bất yếu tự tác chủ trương, cảo bất hảo hài hội bại hoại Đại Pháp.

Như mọi người biết, chúng ta vì sao không để mọi người động tới tiền? 2500 năm trước Thích Ca Mâu Ni vì không để mọi người động tới tiền và vật, [nên đã] dẫn mọi người vào tu luyện trong núi sâu rừng già. Chỉ có một chiếc bát xin ăn, mà vẫn còn giảng một lần Pháp nhắm vào bát xin ăn này, rằng không được chấp trước ngay cả vào bát xin ăn đó. Những việc này làm không khéo sẽ can nhiễu nghiêm trọng người ta, ảnh hưởng người ta tu luyện, cho nên nhất định phải chú ý việc này. Chư vị nói năm xưa Jesus chẳng cũng dẫn mọi người đi tới đâu ăn ở đó [tuỳ theo hoàn cảnh], và không động chạm tới tiền sao? Tôi chính là nói việc này, đưa ra ví dụ đó. Chư vị có thể không lý giải được thâm sâu như thế. Tôi nhất định phải đi cho chính. Tôi cũng không thể dạy chư vị làm như thế. [Nếu không] nhiều năm qua đi và những người sau sẽ nói rằng, thời kỳ Lý Hồng Chí chính là có người làm như thế, vậy thì Pháp này còn có thể truyền chăng? Đã sớm kết thúc rồi, qua thời gian không lâu liền xong rồi. Có người muốn chụp ảnh [tôi], [nếu] muốn, [thì] chư vị tự lấy ra chụp, chư vị tự lấy đi tráng ảnh cũng được thôi, nhưng chúng ta gắng sức bảo trì trong nội bộ học viên. Tương lai thì những điều này, chúng ta có thể cần phát hành ra công chúng ở xã hội, bởi vì ngay cả lịch treo [có hình] của tôi cũng là có mã số [xuất bản]. Tương lai chúng ta cần thống nhất quản lý những sự việc này, nhất quyết không được tự ý chủ trương, làm không tốt thì sẽ phá hoại Đại Pháp.

怎麼賣呀,收成本也不行。千萬不要起任何這種心,沒啥用。自己修煉提高,幫助別人,不一定用這種形式。叫大家知道法,跟大家講一點法比啥都強。人心性上提高比外形上的東西要強的多。這些東西統一由法輪功研究會管理。總站、分站、輔導站都不准動錢的。咱們法輪功研究會做任何事情都經我同意了他們才做的。以各種名目私自去搞的,那都不行的,是侵權的,社會的法律也是不允許的。

Chẩm ma mại nha, thu thành bản dã bất hành. Thiên vạn bất yếu khởi nhậm hà giá chủng tâm, một xá dụng. Tự kỷ tu luyện đề cao, bang trợ biệt nhân, bất nhất định dụng giá chủng hình thức. Khiếu đại gia tri đạo Pháp, cân đại gia giảng nhất điểm Pháp tỷ xá đô cường. Nhân tâm tính thượng đề cao tỷ ngoại hình thượng đích đông tây yếu cường đích đa. Giá ta đông tây thống nhất do Pháp Luân Công Nghiên cứu Hội quản lý. Tổng trạm, phân trạm, phụ đạo trạm đô bất chuẩn động tiền đích. Cha môn Pháp Luân Công Nghiên cứu Hội tố nhậm hà sự tình đô kinh ngã đồng ý liễu tha môn tài tố đích. Dĩ các chủng danh mục tư tự khứ cảo đích, na đô bất hành đích, thị xâm quyền đích, xã hội đích pháp luật dã thị bất duẫn hứa đích.

[Chư vị] bán thế nào đây, thu bằng vốn cũng không được. Nhất định không được khởi bất kể tâm nào loại này, không có tác dụng gì. Tự mình tu luyện đề cao, giúp đỡ người khác, cũng không nhất định phải dùng hình thức ấy. Để người ta biết đến Pháp, nói với mọi người về Pháp [thế thì] tốt hơn mọi cách khác. Tâm tính người ta đề cao lên là tốt hơn nhiều so với đề cao những thứ bề ngoài. Những cái đó thống nhất do Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công quản lý. Tổng trạm, các phân trạm, các điểm phụ đạo không cho phép động tới tiền bạc. Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công chúng ta làm việc gì cũng đều qua tôi đồng ý thì họ mới làm. [Mượn cớ] những [hạng] danh mục mà tự mình đi làm, đều không được đâu, là xâm phạm bản quyền, pháp luật của xã hội cũng là không cho phép.

弟子:有人想好好修煉心性,但日常生活中沒有觸及他心靈的,也沒有做過夢,擔心老師不管他了?

Đệ tử: Hữu nhân tưởng hảo hảo tu luyện tâm tính, đãn nhật thường sinh hoạt trung một hữu xúc cập tha tâm linh đích, dã một hữu tố quá mộng, đảm tâm Lão sư bất quản tha liễu?

Đệ tử: Có người muốn tu luyện thật tốt tâm tính, nhưng trong sinh hoạt thường ngày không có gì động chạm tới tâm linh anh ta, cũng không có giấc mộng, [anh này] lo rằng Sư phụ không quản anh ấy?

師:這可不是。因為每個人,他自己所攜帶的東西和他本人狀態都不一樣,他攜帶的東西可能是複雜的,當然我還可以給大家舉個例子。倒不是說某一個人,個別人來的層次較高,他不需要吃苦,他是來同化這個法的,同化完他就算完事了。也有一部份,是極少一部份這樣的人,但不一定是你說的這樣一種情況,我是講這個意思。有很多人可能是因各種因素存在的,但是,不管你吃不吃苦,同化這個法,學這個法是至關重要的。

Sư: Giá khả bất thị. Nhân vi mỗi cá nhân, tha tự kỷ sở huề đới đích đông tây hoà tha bản nhân trạng thái đô bất nhất dạng, tha huề đới đích đông tây khả năng thị phức tạp đích, đương nhiên ngã hài khả dĩ cấp đại gia cử cá lệ tử. Đảo bất thị thuyết mỗ nhất cá nhân, cá biệt nhân lai đích tầng thứ giảo cao, tha bất nhu yếu ngật khổ, tha thị lai đồng hoá giá cá Pháp đích, đồng hoá hoàn tha tựu toán hoàn sự liễu. Dã hữu nhất bộ phận, thị cực thiểu nhất bộ phận giá dạng đích nhân, đãn bất nhất định thị nhĩ thuyết đích giá dạng nhất chủng tình huống, ngã thị giảng giá cá ý tư. Hữu ngận đa nhân khả năng thị nhân các chủng nhân tố tồn tại đích, đãn thị, bất quản nhĩ ngật bất ngật khổ, đồng hoá giá cá Pháp, học giá cá Pháp thị chí quan trọng yếu đích.

Sư phụ: Không phải vậy đâu. Là vì với mỗi người, những thứ tự thân họ mang theo cũng như trạng thái của bản thân họ là khác nhau, những thứ họ mang theo có thể rất phức tạp, tất nhiên tôi có thể lấy một ví dụ cho mọi người. Mà cũng không phải nói về một ai đó; một số người cá biệt đến từ tầng thứ khá là cao, họ không cần chịu khổ, họ là đến để đồng hoá với Pháp này, đồng hoá xong thì họ tính là xong việc. Cũng có một số người, là có cực ít người như thế, nhưng không nhất định là tình huống mà chư vị nói, tôi chỉ là giảng ý tứ này. Có rất nhiều người có thể là vì tồn tại các loại nhân tố, nhưng mà, dù chư vị có chịu khổ hay không, [thì] đồng hoá với Pháp này, học Pháp này mới là quan trọng nhất.

弟子:不少學員夢見師父教功不是五套功法中的怎麼辦?

Đệ tử: Bất thiểu học viên mộng kiến Sư phụ giáo công bất thị ngũ sáo công pháp trung đích chẩm ma biện?

Đệ tử: Không ít học viên trong mộng gặp Sư phụ dạy công không phải là trong năm bài công pháp thì làm thế nào?

師:不是五套功法中的動作,那就是魔來教你,那都是假的,肯定不是我來教你的。我今天傳給大家的就是這五套功法,這些足以改變你的身體和煉出所有術類及有形的東西了。真正決定你層次高低的那個功,因為不是煉出來的,它已經夠用了。夢中煉功,頭腦中反應過來了就別煉了。煉這是心性還不太紮實,如果紮實一動念就反應過來了。

Sư: Bất thị ngũ sáo công pháp trung đích động tác, na tựu thị ma lai giáo nhĩ, na đô thị giả đích, khẳng định bất thị ngã lai giáo nhĩ đích. Ngã kim thiên truyền cấp đại gia đích tựu thị giá ngũ sáo công pháp, giá ta túc dĩ cải biến nhĩ đích thân thể hoà luyện xuất sở hữu thuật loại cập hữu hình đích đông tây liễu. Chân chính quyết định nhĩ tầng thứ cao đê đích na cá công, nhân vi bất thị luyện xuất lai đích, tha dĩ kinh cú dụng liễu. Mộng trung luyện công, đầu não trung phản ưng quá lai liễu tựu biệt luyện liễu. Luyện giá thị tâm tính hài bất thái trát thực, như quả trát thực nhất động niệm tựu phản ưng quá lai liễu.

Sư phụ: Không phải động tác trong năm bài công pháp, thì chính là ma tới dạy chư vị, đó đều là giả, khẳng định không phải là tôi tới dạy chư vị. Điều tôi truyền cho mọi người hôm nay chính là năm bài công pháp này, những điều ấy đã đủ để cải biến thân thể chư vị và luyện ra tất cả các thuật loại cùng những gì hữu hình rồi. Còn cái công thật sự quyết định tầng thứ cao thấp của chư vị, vì là không phải do luyện xuất lai, [nên] đó đã đủ dùng rồi. Trong mộng mà luyện công, trong đầu não phản ánh [và nhận] ra thì chư vị đừng luyện nữa. Luyện cái đó là tâm tính không vững chắc lắm, nếu vững vàng thì hễ động niệm liền phản ánh [và nhận] ra rồi.

弟子:一旦有人未修圓滿就走了怎麼辦?

Đệ tử: Nhất đán hữu nhân vị tu viên mãn tựu tẩu liễu chẩm ma biện?

Đệ tử: Một khi có người tu chưa viên mãn mà đã rời khỏi [thế gian] thì làm sao?

師:沒修圓滿,沒有達到圓滿,他在那個果位,得到果位了,他也就是修成了。可是連世間法都沒出,那可就夠嗆。但世間法沒出,他可以在三界之內的不同層次的空間中有他的去處,他修到哪一層次就在哪一層次,也有好處。他如果說:那不行,我沒修好,我發一心願下輩子接著修。那麼就能促成他下輩子真的還走入修煉的那個狀態中去,還會接著修煉。但有一點,把握不住是很危險的,再修不好,還照樣往下掉,還不如原來呢。要修好了,那比原來強,他都有這樣的一個關係存在。

Sư: Một tu viên mãn, một hữu đạt đáo viên mãn, tha tại na cá quả vị, đắc đáo quả vị liễu, tha dã tựu thị tu thành liễu. Khả thị liên thế gian Pháp đô một xuất, na khả tựu cú sang. Đãn thế gian Pháp một xuất, tha khả dĩ tại Tam giới chi nội đích bất đồng tầng thứ đích không gian trung hữu tha đích khứ xứ, tha tu đáo nả nhất tầng thứ tựu tại nả nhất tầng thứ, dã hữu hảo xứ. Tha như quả thuyết: Na bất hành, ngã một tu hảo, ngã phát nhất tâm nguyện hạ bối tử tiếp trước tu. Na ma tựu năng xúc thành tha hạ bối tử chân đích hài tẩu nhập tu luyện đích na cá trạng thái trung khứ, hài hội tiếp trước tu luyện. Đãn hữu nhất điểm, bả ác bất trụ thị ngận nguy hiểm đích, tái tu bất hảo, hài chiếu dạng vãng hạ điệu, hài bất như nguyên lai ni. Yếu tu hảo liễu, na tỷ nguyên lai cường, tha đô hữu giá dạng đích nhất cá quan hệ tồn tại.

Sư phụ: Chưa tu viên mãn, chưa đạt viên mãn, họ ở quả vị nào, đã đắc tới quả vị rồi, thì họ cũng là tu thành rồi. Mà nếu chưa xuất khỏi ngay cả thế gian Pháp, thế thì dở quá. Đành rằng chưa ra khỏi thế gian Pháp, họ có thể có chỗ đến của mình trong không gian ở các tầng thứ khác nhau nội trong Tam giới, họ tu tới tầng thứ nào thì là tại tầng thứ đó, cũng là có chỗ tốt. Nếu họ nói: ‘Không được, ta chưa tu xong, ta phát tâm nguyện đời sau tu tiếp.’ Vậy thì có thể dẫn tới đời sau họ thật sự vẫn nhập vào trạng thái tu luyện, vẫn sẽ tu luyện tiếp. Nhưng có điểm này, nếu giữ không vững thì sẽ rất nguy hiểm, tu lại cũng không tốt, thì vẫn như thế mà giáng hạ xuống, còn không được như ban đầu. Nếu tu tốt, thì sẽ tốt hơn ban đầu; họ đều có tồn tại quan hệ như thế.

弟子:在心性修煉過程當中時刻怕自己做錯,總用法衡量,還有事,不知是否對?

Đệ tử: Tại tâm tính tu luyện quá trình đương trung thời khắc phạ tự kỷ tố thác, tổng dụng Pháp hành lượng, hài hữu sự, bất tri thị phủ đối?

Đệ tử: Trong quá trình tu luyện tâm tính mọi thời khắc e rằng mình sẽ làm sai, luôn luôn dùng Pháp đo lường, [nhưng mà] vẫn có chuyện, không biết [làm như vậy] đúng hay không?

師:每做一件事都很擔心,我想也不要那麼執著。這個關係很難擺的,想多了是執著;想少了呢,好像是我們怕做錯甚麼事情。我想也不至於把思想搞成那麼緊張,所以我們每當做一件事的時候,一般的事一做就知道好壞。而且你也不應有那麼多的事,放下這個事又那個事。我想在常人中的事不用想就知道它是好事壞事。有些突然間出現的事情,我們要考慮考慮,這是好事還是壞事?時時都那麼想,每做一件事都那麼想,細小的事情也想,我說那就是心太執著了。堂堂正正的修煉,著眼於大事。當然這裏邊在修煉過程中,我沒有認識到的事情,做錯了把握不好,我想那就是你還沒修煉到那兒。有些事你還沒有反映過來,你別太執著了,到該去這個心的時候,它自然會反映出來。

Sư: Mỗi tố nhất kiện sự đô ngận đảm tâm, ngã tưởng dã bất yếu na ma chấp trước. Giá cá quan hệ ngận nan bài đích, tưởng đa liễu thị chấp trước; tưởng thiểu liễu ni, hảo tượng thị ngã môn phạ tố thác thậm ma sự tình. Ngã tưởng dã bất chí ư bả tư tưởng cảo thành na ma khẩn trương, sở dĩ ngã môn mỗi đương tố nhất kiện sự đích thời hậu, nhất ban đích sự nhất tố tựu tri đạo hảo hoại. Nhi thả nhĩ dã bất ưng hữu na ma đa đích sự, phóng hạ giá cá sự hựu na cá sự. Ngã tưởng tại thường nhân trung đích sự bất dụng tưởng tựu tri đạo tha thị hảo sự hoại sự. Hữu ta đột nhiên gian xuất hiện đích sự tình, ngã môn yếu khảo lự khảo lự, giá thị hảo sự hài thị hoại sự? Thời thời đô na ma tưởng, mỗi tố nhất kiện sự đô na ma tưởng, tế tiểu đích sự tình dã tưởng, ngã thuyết na tựu thị tâm thái chấp trước liễu. Đường đường chính chính đích tu luyện, trước nhãn ư đại sự. Đương nhiên giá lý biên tại tu luyện quá trình trung, ngã một hữu nhận thức đáo đích sự tình, tố thác liễu bả ác bất hảo, ngã tưởng na tựu thị nhĩ hài một tu luyện đáo na nhi. Hữu ta sự nhĩ hài một hữu phản ánh quá lai, nhĩ biệt thái chấp trước liễu, đáo cai khứ giá cá tâm đích thời hậu, tha tự nhiên hội phản ánh xuất lai.

Sư phụ: Mỗi khi làm một việc đều rất lo lắng, [thế thì] tôi nghĩ rằng không nên chấp trước đến thế. Rất khó thu xếp quan hệ này, nghĩ nhiều thì là chấp trước; mà nếu nghĩ ít, xem ra chúng ta sẽ e sợ làm sai việc nào đó. Tôi nghĩ rằng không đến mức làm tư tưởng khẩn trương đến thế, cho nên mỗi khi chúng ta làm việc nào đó, với các việc thông thường thì hễ làm là biết được tốt xấu thế nào. Hơn nữa chư vị cũng hẳn là không có nhiều việc đến thế, [đến mức như] buông việc này xuống thì lại có việc khác. Tôi nghĩ rằng những việc trong người thường thì không cần nghĩ cũng biết nó là việc tốt hay xấu. Một số sự tình đột nhiên xuất hiện, chúng ta cần cân nhắc một chút, rằng đây là việc tốt hay việc xấu? [Còn như] mọi lúc đều nghĩ thế, mỗi khi làm một việc đều nghĩ thế, việc nhỏ nhặt cũng nghĩ, [thế thì] tôi nói rằng chính là quá chấp trước rồi. Hãy tu luyện một cách đường đường chính chính, để mắt vào những việc lớn. Tất nhiên ở đây vẫn là trong quá trình tu luyện, sự việc mà ta chưa nhận thức tới, làm sai rồi hoặc xử lý không tốt, thì tôi nghĩ rằng đó là chư vị còn chưa tu tới đó. Có một số việc mà chư vị còn chưa phản ánh ra, chư vị đừng quá chấp trước, tới lúc nên phải tống khứ cái tâm đó, thì nó tự nhiên phản ánh ra.

弟子:性命雙修與元嬰重合對嗎?

Đệ tử: Tính mệnh song tu dữ nguyên anh trùng hợp đối ma?

Đệ tử: Tính mệnh song tu là trùng hợp với nguyên anh đúng không?

師:就是你性命雙修,本體改變和修煉的元嬰到時候都合到你元神上,合為一體。

Sư: Tựu thị nhĩ tính mệnh song tu, bản thể cải biến hoà tu luyện đích nguyên anh đáo thời hậu đô hợp đáo nhĩ nguyên thần thượng, hợp vi nhất thể.

Sư phụ: Nghĩa là chư vị tính mệnh song tu ấy, cải biến của bản thể và nguyên anh tu luyện ra khi đến lúc đều hợp lên nguyên thần chư vị, hợp thành nhất thể.

弟子:吃肉有無業力?

Đệ tử: Ngật nhục hữu vô nghiệp lực?

Đệ tử: Ăn thịt có nghiệp lực hay không?

師:吃肉本身它沒有業力,也不存在殺生的概念。吃肉本身不是執著心,吃肉能助長人對肉香的執著心。

Sư: Ngật nhục bản thân tha một hữu nghiệp lực, dã bất tồn tại sát sinh đích khái niệm. Ngật nhục bản thân bất thị chấp trước tâm, ngật nhục năng trợ trưởng nhân đối nhục hương đích chấp trước tâm.

Sư phụ: Bản thân việc ăn thịt, nó không có nghiệp lực, cũng không tồn tại khái niệm sát sinh. Bản thân việc ăn thịt không phải tâm chấp trước, ăn thịt có thể tăng trưởng tâm chấp trước đối với mùi vị thịt.

弟子:每個人身上德有限,修高功是定的,開功開悟後還可以積德提高嗎?

Đệ tử: Mỗi cá nhân thân thượng đức hữu hạn, tu cao công thị định đích, khai công khai ngộ hậu hài khả dĩ tích đức đề cao ma?

Đệ tử: Đức trên thân mỗi người là có hạn, tu cao công là đã định rồi, sau khai công khai ngộ thì còn có thể tích đức đề cao nữa không?

師:德是有限的,開功開悟以後絕對不能再提高了。因為開功以後這個人甚麼都看到了,甚麼都接觸到了,甚麼都明白了,就不存在悟性了。明明白白去吃苦能修的高,那誰不幹呢,那佛還接著往上修,他為甚麼就修的很慢了,就是他已經幾乎沒法吃苦了。他只有作出特殊的貢獻,他才提高那麼一點點,這裏面有這樣一層關係。說德不夠了,德不夠還有業力呢,吃苦之後,業力還可以轉化呢,轉化成德嘛。如果真的還可以接著修,說我還可以修,還想修,把親朋好友的業力拿過來,你給消了,還變成德。反正是很難的,因為它和人的心性、心的容量是相輔相成的,所以到了那一步就裝滿了,裝不進去了,它有這樣的體現。再吃苦的人就可能由於容量不夠而變壞,掉下去,白修。

Sư: Đức thị hữu hạn đích, khai công khai ngộ dĩ hậu tuyệt đối bất năng tái đề cao liễu. Nhân vi khai công dĩ hậu giá cá nhân thậm ma đô khán đáo liễu, thậm ma đô tiếp xúc đáo liễu, thậm ma đô minh bạch liễu, tựu bất tồn tại ngộ tính liễu. Minh minh bạch bạch khứ ngật khổ năng tu đích cao, na thuỳ bất cán ni, na Phật hài tiếp trước vãng thượng tu, tha vi thậm ma tựu tu đích ngận mạn liễu, tựu thị tha dĩ kinh cơ hồ một pháp ngật khổ liễu. Tha chỉ hữu tác xuất đặc thù đích cống hiến, tha tài đề cao na ma nhất điểm điểm, giá lý diện hữu giá dạng nhất tầng quan hệ. Thuyết đức bất cú liễu, đức bất cú hài hữu nghiệp lực ni, ngật khổ chi hậu, nghiệp lực hài khả dĩ chuyển hoá ni, chuyển hoá thành đức ma. Như quả chân đích hài khả dĩ tiếp trước tu, thuyết ngã hài khả dĩ tu, hài tưởng tu, bả thân bằng hảo hữu đích nghiệp lực nã quá lai, nhĩ cấp tiêu liễu, hài biến thành đức. Phản chính thị ngận nan đích, nhân vi tha hoà nhân đích tâm tính, tâm đích dung lượng thị tương phụ tương thành đích, sở dĩ đáo liễu na nhất bộ tựu trang mãn liễu, trang bất tiến khứ liễu, tha hữu giá dạng đích thể hiện. Tái ngật khổ đích nhân tựu khả năng do ư dung lượng bất cú nhi biến hoại, điệu hạ khứ, bạch tu.

Sư phụ: Đức là hữu hạn, sau khai công khai ngộ là tuyệt đối không thể đề cao nữa. Là vì khai công rồi thì cá nhân ấy cái gì cũng thấy được, cái gì cũng tiếp xúc được, cái gì cũng minh bạch cả rồi, nên không tồn tại ngộ tính nữa. [Nếu] một cách rất minh bạch chịu khổ là có thể tu lên cao, thì còn ai không làm, những vị Phật kia mà tiếp tục tu lên, hỏi tại sao họ tu rất chậm, chính là họ đã hầu như không có biện pháp chịu khổ nữa. Họ chỉ khi có cống hiến đặc thù, thì họ mới đề cao lên từng chút đó thôi, ở đây là có một tầng quan hệ như thế. Nói như đức mà không đủ, thì đức không đủ chẳng phải vẫn có nghiệp lực sao, sau khi chịu khổ, nghiệp lực vẫn có thể chuyển hoá, chuyển hoá thành đức. Nếu như quả thực vẫn có thể tu tiếp, nói như ‘mình vẫn có thể tu, vẫn muốn tu’, thế thì đưa nghiệp lực bạn bè thân quyến tới, chư vị tiêu nó đi, vẫn biến thành đức. Dù sao cũng rất khó, vì nó là tương phụ tương thành với tâm tính và dung lượng cái tâm của người ta, cho nên đã tới bước đó thì đã chứa đầy rồi, chứa thêm nữa không được, nó có thể hiện như thế. Chịu khổ thêm nữa thì người ta có thể do dung lượng không đủ mà trở nên xấu, rớt xuống, tu như không.

弟子:釋迦牟尼已經開功了,為甚麼傳法四十九年才達到如來?

Đệ tử: Thích Ca Mâu Ni dĩ kinh khai công liễu, vi thậm ma truyền Pháp tứ thập cửu niên tài đạt đáo Như Lai?

Đệ tử: Thích Ca Mâu Ni đã khai công rồi, tại sao truyền Pháp 49 năm mới đạt tới Như Lai?

師:一個很高很高層次來的人,超過如來很多倍,他要修啊,可能開功後,用不了四十九年,走他一半的過程或者更短的過程就能夠達到很高的境界。這與他根基有關係,也與他所在層次有直接關係,與他前世所在的層次有很大的關係,每個人都不能千篇一律。

Sư: Nhất cá ngận cao ngận cao tầng thứ lai đích nhân, siêu quá Như Lai ngận đa bội, tha yếu tu a, khả năng khai công hậu, dụng bất liễu tứ thập cửu niên, tẩu Tha nhất bán đích quá trình hoặc giả cánh đoản đích quá trình tựu năng cú đạt đáo ngận cao đích cảnh giới. Giá dữ Tha căn cơ hữu quan hệ, dã dữ tha sở tại tầng thứ hữu trực tiếp quan hệ, dữ tha tiền thế sở tại đích tầng thứ hữu ngận đại đích quan hệ, mỗi cá nhân đô bất năng thiên thiên nhất luật.

Sư phụ: Người tới từ tầng thứ rất rất là cao, vượt quá gấp nhiều lần Như Lai, họ mà tu, có thể sau khai công, là không cần dùng tới 49 năm, trải qua một nửa quá trình của Ông hoặc một đoạn quá trình còn ngắn hơn là có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Đây là có quan hệ với căn cơ của họ, cũng có quan hệ trực tiếp với tầng thứ sở tại của họ, có quan hệ rất lớn với tầng thứ sở tại đời trước của họ, không thể rập khuôn cả nghìn như một cho mỗi từng người.

弟子:釋迦牟尼四十九年達到如來層次,誰給他演化功?他屬於頓悟還是漸悟?

Đệ tử: Thích Ca Mâu Ni tứ thập cửu niên đạt đáo Như Lai tầng thứ, thuỳ cấp Tha diễn hoá công? Tha thuộc ư đốn ngộ hài thị tiệm ngộ?

Đệ tử: Thích Ca Mâu Ni qua 49 năm đạt tầng thứ Như Lai, ai diễn hoá công cho Ông? Ông là thuộc về đốn ngộ hay tiệm ngộ?

師:他屬於頓悟的,他是來度人的,不是來修煉的。誰給他演化功啊,誰也沒給他演化功。凡是下來做這樣事情的,下來之前,要和很多大覺者共同討論這件事情,他自己看著定自己以後要做的這件事情。定好了,就按著計劃走,到哪個時候開功,到哪個時候圓滿,到哪個時候完事,這都是定好的。他也不是我們所說的開功、開悟。你可能還不太了解,就是一下子他的記憶打開了,人就想起了他以前自己修煉的東西,他就把它拿出來傳人。我講釋迦牟尼當時傳的法,宗教中的法、佛教中的法不高,這裏不是說釋迦牟尼不高。因為釋迦牟尼也沒有完全把自己的東西全部傳出來,他是針對著二千五百年前從原始社會中剛剛脫胎出來的這種人傳的,那不是他的法的全部。

Sư: Tha thuộc ư đốn ngộ đích, Tha thị lai độ nhân đích, bất thị lai tu luyện đích. Thuỳ cấp Tha diễn hoá công a, thuỳ dã một cấp Tha diễn hoá công. Phàm thị hạ lai tố giá dạng sự tình đích, hạ lai chi tiền, yếu hoà ngận đa Đại Giác Giả cộng đồng thảo luận giá kiện sự tình, Tha tự kỷ khán trước định tự kỷ dĩ hậu yếu tố đích giá kiện sự tình. Định hảo liễu, tựu án trước kế hoạch tẩu, đáo nả cá thời hậu khai công, đáo nả cá thời hậu viên mãn, đáo nả cá thời hậu hoàn sự, giá đô thị định hảo đích. Tha dã bất thị ngã môn sở thuyết đích khai công, khai ngộ. Nhĩ khả năng hài bất thái liễu giải, tựu thị nhất hạ tử Tha đích ký ức đả khai liễu, nhân tựu tưởng khởi liễu Tha dĩ tiền tự kỷ tu luyện đích đông tây, Tha tựu bả tha nã xuất lai truyền nhân. Ngã giảng Thích Ca Mâu Ni đương thời truyền đích Pháp, tông giáo trung đích Pháp, Phật giáo trung đích Pháp bất cao, giá lý bất thị thuyết Thích Ca Mâu Ni bất cao. Nhân vi Thích Ca Mâu Ni dã một hữu hoàn toàn bả tự kỷ đích đông tây toàn bộ truyền xuất lai, Tha thị châm đối trước nhị thiên ngũ bách niên tiền tùng nguyên thuỷ xã hội trung cương cương thoát thai xuất lai đích giá chủng nhân truyền đích, na bất thị Tha đích Pháp đích toàn bộ.

Sư phụ: Ông là thuộc về ‘đốn ngộ’, Ông đến đây để độ nhân, không phải đến để tu luyện. Hỏi ai diễn hoá công cho Ông, không ai diễn hoá công cho Ông cả. Phàm là xuống đây để làm việc như thế này, thì trước khi hạ xuống, cần thảo luận cùng rất nhiều Đại Giác Giả về sự việc này, tự bản thân Ông đã trông nom và định ra những việc cần làm về sau. Định ra xong rồi, bèn chiểu theo kế hoạch mà tiến hành, đến lúc nào khai công, đến lúc nào viên mãn, đến lúc nào xong việc, những điều này đều định xong rồi. [Mà] Ông cũng không phải là [khái niệm] ‘khai công’ ‘khai ngộ’ mà chúng ta nói. Chư vị vẫn là không thể liễu giải lắm, chính là đột nhiên ký ức của Ông mở tung ra, người bèn nghĩ tới những điều tu luyện cuả bản thân Ông trước đây, Ông lấy những điều ấy ra truyền cho người. Tôi nói rằng Pháp mà Thích Ca Mâu Ni truyền lúc bấy giờ, Pháp ở trong tôn giáo ấy, Pháp ở trong Phật giáo ấy là không cao, đây không phải nói rằng Thích Ca Mâu Ni không cao. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni không hoàn toàn đưa những gì của mình toàn bộ truyền xuất lai, Ông là nhắm vào loại người 2500 năm trước đây mới thoát thai từ xã hội nguyên thuỷ mà truyền, đó không phải là toàn bộ Pháp của Ông.

弟子:只有在打坐中才演化功嗎?還是心性提高的同時?

Đệ tử: Chỉ hữu tại đả toạ trung tài diễn hoá công ma? Hài thị tâm tính đề cao đích đồng thời?

Đệ tử: Phải chăng chỉ có trong ngồi đả toạ mới diễn hoá công? Hay cùng lúc tâm tính đề cao?

師:打坐中,煉功中,吃苦中,受難中,都在演化功,心性提高過程也在長層次高低的這個功。

Sư: Đả toạ trung, luyện công trung, ngật khổ trung, thụ nạn trung, đô tại diễn hoá công, tâm tính đề cao quá trình dã tại trưởng tầng thứ cao đê đích giá cá công.

Sư phụ: Khi ngồi đả toạ, khi luyện công, khi chịu khổ, khi thụ nạn, đều đang diễn hoá công, quá trình tâm tính đề cao cũng là đang tăng trưởng cái công [xác định] tầng thứ cao thấp.

弟子:有人講觀世音又成佛了?

Đệ tử: Hữu nhân giảng Quan Thế Âm hựu thành Phật liễu?

Đệ tử: Có người giảng [Bồ Tát] Quán Thế Âm cũng đã thành Phật rồi?

師:不要聽人家亂講就相信。我跟大家講,到了末法時期的人類社會,覺者們都撒手不管了,也不允許他們管了。不但人類社會都撒手不管了,而且末劫中他們的處境也很困難了,都顧不過自己來了。因為這些,他們所在那種層次中也出現了問題。我跟大家從前講過這話,我說現在沒有人管了,我不是說聳人聽聞的事。我告訴大家,這些事是千真萬確的。你拜佛也好,你拜各種宗教的像也好,上面甚麼也沒有。個別的可能存在一個影像在那裏,可是他除了能說話以外,他甚麼也幹不了了。這是末劫了,到了這個時候就是這樣。

Sư: Bất yếu thính nhân gia loạn giảng tựu tương tín. Ngã cân đại gia giảng, đáo liễu mạt pháp thời kỳ đích nhân loại xã hội, Giác Giả môn đô tát thủ bất quản liễu, dã bất duẫn hứa tha môn quản liễu. Bất đãn nhân loại xã hội đô tát thủ bất quản liễu, nhi thả mạt kiếp trung tha môn đích xứ cảnh dã ngận khốn nan liễu, đô cố bất quá tự kỷ lai liễu. Nhân vi giá ta, tha môn sở tại na chủng tầng thứ trung dã xuất hiện liễu vấn đề. Ngã cân đại gia tùng tiền giảng quá giá thoại, ngã thuyết hiện tại một hữu nhân quản liễu, ngã bất thị thuyết tủng nhân thính văn đích sự. Ngã cáo tố đại gia, giá ta sự thị thiên chân vạn xác đích. Nhĩ bái Phật dã hảo, nhĩ bái các chủng tông giáo đích tượng dã hảo, thượng diện thậm ma dã một hữu. Cá biệt đích khả năng tồn tại nhất cá ảnh tượng tại na lý, khả thị tha trừ liễu năng thuyết thoại dĩ ngoại, tha thậm ma dã cán bất liễu liễu. Giá thị mạt kiếp liễu, đáo liễu giá cá thời hậu tựu thị giá dạng.

Sư phụ: Đừng nghe người ta loạn giảng rồi cũng tin. Tôi bảo mọi người này, xã hội nhân loại tới thời kỳ mạt pháp, chư Giác Giả đều buông tay không quản nữa rồi, [mà] cũng không cho phép họ quản nữa. [Họ] không chỉ buông tay không quản xã hội nhân loại, mà trong mạt pháp thì cảnh xứ của họ cũng rất khó khăn rồi, ngay cả chiếu cố bản thân cũng không nổi. Vì những điều ấy, tại tầng thứ sở tại của họ cũng đã xuất hiện vấn đề. Trước đây tôi đã giảng những lời này cho chư vị, tôi nói rằng hiện nay không có ai quản nữa, tôi không phải là nói chuyện giật gân đâu. Tôi bảo chư vị, đây là hoàn toàn chính xác. Chư vị bái Phật cũng vậy, chư vị bái tượng của các loại tôn giáo cũng vậy, trên đó đều đã không có gì nữa. [Một số trường hợp] cá biệt có thể tồn tại một hình tượng ở đó, nhưng họ ngoại trừ có thể nói mấy lời ra, họ không làm gì nữa rồi. Đây đã là mạt kiếp, tới thời này thì chính là như vậy.

現在人們認識到的觀音菩薩就是前些年人們拜的觀音菩薩。她的功實際上比如來佛、比阿彌陀佛還高出一點,因為大菩薩本身就是佛了。但是,她還沒有達到如來境界,可是她有個別的功也能超出如來。因為她修的就是菩薩,她做她的事情,這裏邊有很多高深的道理,不能講了,因為這些不應該叫人類知道的。不像我們想的,這也不像常人那種上下級關係,這是兩回事。

Hiện tại nhân môn nhận thức đáo đích Quan Âm Bồ Tát tựu thị tiền ta niên nhân môn bái đích Quan Âm Bồ Tát. Tha đích công thực tế thượng tỷ Như Lai Phật, tỷ A Di Đà Phật hài cao xuất nhất điểm, nhân vi Đại Bồ Tát bản thân tựu thị Phật liễu. Đãn thị, Tha hài một hữu đạt đáo Như Lai cảnh giới, khả thị Tha hữu cá biệt đích công dã năng siêu xuất Như Lai. Nhân vi Tha tu đích tựu thị Bồ Tát, Tha tố Tha đích sự tình, giá lý biên hữu ngận đa cao thâm đích đạo lý, bất năng giảng liễu, nhân vi giá ta bất ưng cai khiếu nhân loại tri đạo đích. Bất tượng ngã môn tưởng đích, giá dã bất tượng thường nhân na chủng thượng hạ cấp quan hệ, giá thị lưỡng hồi sự.

Bồ Tát Quán Âm mà người ta hiện nay biết tới cũng tức là Bồ Tát Quán Âm mà những năm trước người ta vẫn bái. Công của Bà trên thực tế là cao hơn một chút so với Phật Như Lai và Phật A Di Đà, là vì bản thân Đại Bồ Tát đã là Phật rồi. Tuy vậy, Bà vẫn chưa đạt tới cảnh giới Như Lai, nhưng Bà cũng có công cá biệt có thể vượt quá Như Lai. Là vì [điều] Bà tu chính là Bồ Tát, Bà làm những việc của mình, ở đây có những đạo lý rất cao thâm, không thể giảng, bởi vì những điều này là không nên để nhân loại biết được. Không phải như chư vị nghĩ đâu, cũng không như loại quan hệ cấp trên [cấp] dưới của người thường, đây là những điều khác.

弟子:有人講法輪世界中的羅漢、菩薩甚至有些比其它世界的佛高,是這樣嗎?

Đệ tử: Hữu nhân giảng Pháp Luân Thế giới trung đích La Hán, Bồ Tát thậm chí hữu ta tỷ kỳ tha thế giới đích Phật cao, thị giá dạng ma?

Đệ tử: Có người giảng Bồ Tát, La Hán trong Thế giới Pháp Luân thậm chí có một số vị còn cao hơn Phật một số thế giới khác, có phải như vậy không?

師:這個可以這麼講。有些世界的佛比有些世界的佛高,是對的,因為層次也決定了佛世界所在位置。在如來層次中的佛,如果也領導許多達到佛果位中的人,這些人也是有高低的。整個法輪世界也都存在這種現象。說法輪世界的羅漢、菩薩比別的世界的佛高,法輪世界層次非常高。我們今天傳的法很大,沒有侷限在法輪世界裏傳。我讓人家應該知道的是法輪世界,但是超出法輪世界中的東西就不能叫人知道,因為不允許人知道。我說好多人已經感受到了,這個法是這麼大個東西,那麼多大覺者都來同化這個法,他不是一般的法,他帶人修的很高,這一點是肯定的。不是說每個人修煉都侷限在法輪世界中,這也是肯定的。釋迦牟尼、阿彌陀佛也沒說誰在他一門中修煉就都上他那兒去,或者上別的哪兒去。超出了他的範圍了,就可能上別的地方去了。

Sư: Giá cá khả dĩ giá ma giảng. Hữu ta thế giới đích Phật tỷ hữu ta thế giới đích Phật cao, thị đối đích, nhân vi tầng thứ dã quyết định liễu Phật thế giới sở tại vị trí. Tại Như Lai tầng thứ trung đích Phật, như quả dã lĩnh đạo hứa đa đạt đáo Phật quả vị trung đích nhân, giá ta nhân dã thị hữu cao đê đích. Chỉnh cá Pháp Luân Thế giới dã đô tồn tại giá chủng hiện tượng. Thuyết Pháp Luân Thế giới đích La Hán, Bồ Tát tỷ biệt đích thế giới đích Phật cao, Pháp Luân Thế giới tầng thứ phi thường cao. Ngã môn kim thiên truyền đích Pháp ngận đại, một hữu cuộc hạn tại Pháp Luân Thế giới lý truyền. Ngã nhượng nhân gia ưng cai tri đạo đích thị Pháp Luân Thế giới, đãn thị siêu xuất Pháp Luân Thế giới trung đích đông tây tựu bất năng khiếu nhân tri đạo, nhân vi bất duẫn hứa nhân tri đạo. Ngã thuyết hảo đa nhân dĩ kinh cảm thụ đáo liễu, giá cá Pháp thị giá ma đại cá đông tây, na ma đa Đại Giác Giả đô lai đồng hoá giá cá Pháp, Tha bất thị nhất ban đích Pháp, Tha đới nhân tu đích ngận cao, giá nhất điểm thị khẳng định đích. Bất thị thuyết mỗi cá nhân tu luyện đô cuộc hạn tại Pháp Luân Thế giới trung, giá dã thị khẳng định đích. Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật dã một thuyết thuỳ tại Tha nhất môn trung tu luyện tựu đô thượng Tha na nhi khứ, hoặc giả thượng biệt đích nả nhi khứ. Siêu xuất liễu Tha đích phạm vi liễu, tựu khả năng thượng biệt đích địa phương khứ liễu.

Sư phụ: Có thể giảng điều này như thế. Phật của một số thế giới cao hơn Phật của một số thế giới khác, đó là đúng, bởi vì tầng thứ là quyết định ra vị trí sở tại thế giới của Phật. Phật tại tầng thứ Như Lai, nếu cũng lĩnh đạo rất nhiều người đạt tới quả vị Phật, [thì] những người đó cũng là có cao có thấp. Khắp cả Thế giới Pháp Luân đều tồn tại hiện tượng này. Còn nói rằng La Hán và Bồ Tát của Thế giới Pháp Luân là cao hơn Phật của thế giới khác, [đó là vì] tầng thứ của Thế giới Pháp Luân là cao phi thường. Pháp chúng tôi truyền hôm nay rất to lớn, không hề hạn cuộc trong Thế giới Pháp Luân mà truyền. Điều mà tôi để người ta nên biết là Thế giới Pháp Luân, nhưng những điều vượt khỏi Thế giới Pháp Luân thì không thể để người biết, là vì không cho phép con người biết. Tôi nói rằng khá nhiều người đã cảm thụ được rồi, Pháp này là điều to lớn đến thế, nhiều đến thế những Đại Giác Giả tới để đồng hoá với Pháp này, Ông không phải một Pháp bình thường, Ông dẫn người ta tu tới rất cao, điểm này là khẳng định. [Tôi] không nói rằng tu luyện của mỗi người đều hạn cuộc trong Thế giới Pháp Luân, điểm này cũng là khẳng định. Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật cũng không nói rằng ai tu luyện ở trong môn của họ thì đều lên chỗ của họ, hoặc lên chỗ nào đó khác. Đã vượt khỏi phạm vi của họ rồi, thì có thể lên tới nơi khác.

弟子:達到羅漢時功的高度是有標準的嗎?初果羅漢是由心性與功的高度決定的嗎?

Đệ tử: Đạt đáo La Hán thời công đích cao độ thị hữu tiêu chuẩn đích ma? Sơ quả La Hán thị do tâm tính dữ công đích cao độ quyết định đích ma?

Đệ tử: Khi đạt tới La Hán độ cao của công có tiêu chuẩn không? La Hán sơ quả phải chăng là do độ cao của tâm tính và công quyết định?

師:羅漢的層次是不同佛的世界確定的不變的標準。

Sư: La Hán đích tầng thứ thị bất đồng Phật đích thế giới xác định đích bất biến đích tiêu chuẩn.

Sư phụ: Tầng thứ La Hán là tiêu chuẩn bất biến do các thế giới của chư Phật khác nhau xác định ra.

學員的心性高低和他的整個功的演化形式是一樣的,都得達到這一步上來,全部由高能量物質代替,它是相輔相成的。這些我都強調很重了,這些問題輔導員都應該能解釋了。走出世間法修煉不就是佛體修煉嗎?出世間法修煉,你有了佛體,佛體是被高能量物質完全代替的身體。走出世間法進入淨白體不就是全身被高能量物質代替的透明體了嗎?再往前修那不就是佛體了嘛,不也就是進入初果羅漢了嘛,就是這樣的。

Học viên đích tâm tính cao đê hoà tha đích chỉnh cá công đích diễn hoá hình thức thị nhất dạng đích, đô đắc đạt đáo giá nhất bộ thượng lai, toàn bộ do cao năng lượng vật chất đại thế, tha thị tương phụ tương thành đích. Giá ta ngã đô cường điều ngận trọng liễu, giá ta vấn đề phụ đạo viên đô ưng cai năng giải thích liễu. Tẩu xuất thế gian Pháp tu luyện bất tựu thị Phật thể tu luyện ma? Xuất thế gian Pháp tu luyện, nhĩ hữu liễu Phật thể, Phật thể thị bị cao năng lượng vật chất hoàn toàn đại thế đích thân thể. Tẩu xuất thế gian Pháp tiến nhập tịnh bạch thể bất tựu thị toàn thân bị cao năng lượng vật chất đại thế đích thấu minh thể liễu ma? Tái vãng tiền tu na bất tựu thị Phật thể liễu ma, bất dã tựu thị tiến nhập sơ quả La Hán liễu ma, tựu thị giá dạng đích.

Tâm tính học viên cao thấp ngần nào là cũng như chỉnh thể sự diễn hoá công của vị ấy, đều đạt tới bước đó, toàn bộ thay thế bằng vật chất cao năng lượng, chúng là tương phụ tương thành với nhau. Tôi đặc biệt nhấn mạnh những điều này, các phụ đạo viên hẳn đã có thể giải thích những điều này. Tu luyện xuất thế gian Pháp chẳng phải chính là tu luyện Phật thể rồi? Tu luyện xuất thế gian Pháp, chư vị đã có Phật thể rồi, Phật thể là thân thể đã được vật chất cao năng lượng hoàn toàn thay thế. Xuất khỏi thế gian Pháp tiến nhập vào ‘tịnh bạch thể’ chẳng phải chính là thân thể trong suốt toàn thân đã do vật chất cao năng lượng thay thế? Tu tiếp lên nữa thì chẳng phải là Phật thể rồi? Chẳng phải chính là tiến nhập La Hán sơ quả? Chính là như vậy.

弟子:身體中出的生命體,如龍等在六道輪迴中嗎?

Đệ tử: Thân thể trung xuất đích sinh mệnh thể, như long đẳng tại lục đạo luân hồi trung ma?

Đệ tử: Thân thể xuất ra các thể sinh mệnh, như rồng chẳng hạn thì có trong lục đạo luân hồi không?

師:六道輪迴中也有些生物,在六道輪迴以外也有動物存在。在更高層次中也有,它一般不是修上去的,它是在那個自然環境中產生的。在高層次修煉的人身體產生的龍等生命體當然是你的,也就隨你的圓滿而去高層了。

Sư: Lục đạo luân hồi trung dã hữu ta sinh vật, tại lục đạo luân hồi dĩ ngoại dã hữu động vật tồn tại. Tại cánh cao tầng thứ trung dã hữu, tha nhất ban bất thị tu thượng khứ đích, tha thị tại na cá tự nhiên hoàn cảnh trung sản sinh đích. Tại cao tầng thứ tu luyện đích nhân thân thể sản sinh đích long đẳng sinh mệnh thể đương nhiên thị nhĩ đích, dã tựu tuỳ nhĩ đích viên mãn nhi khứ cao tầng liễu.

Sư phụ: Trong lục đạo luân hồi cũng có một số sinh vật, ngoài lục đạo luân hồi cũng có động vật tồn tại. Tại tầng thứ cao hơn nữa cũng có, chúng thông thường không phải là tu lên đó, chúng là sinh ra trong hoàn cảnh tự nhiên ở đấy. Thân thể của người tu luyện tại tầng thứ cao sinh ra các thể sinh mệnh như là rồng thì đương nhiên là [của] chư vị, cũng theo chư vị viên mãn mà lên cao tầng.

弟子:身體中出的生命體有無註定修哪一道的,修道人如果專一,修佛可以嗎?

Đệ tử: Thân thể trung xuất đích sinh mệnh thể hữu vô chú định tu nả nhất Đạo đích, tu Đạo nhân như quả chuyên nhất, tu Phật khả dĩ ma?

Đệ tử: Thể sinh mệnh mà xuất sinh trong thân thể thì có chú định tu theo Đạo nào hay không, người tu Đạo nếu như chuyên nhất, thì tu Phật có khả dĩ không?

師:這個沒有硬性規定,說你是修佛的你又那樣修道了,這也沒有關係,只是那一門的師父開始是不會放你的。實在不行了,他也就不管你了。說你就堅定了非要修不可,他也就不管了。要是腳踩兩隻船去修,那就不行了,哪邊的師父也不會管你,這是心性問題,這是破壞兩法門問題。

Sư: Giá cá một hữu ngạnh tính quy định, thuyết nhĩ thị tu Phật đích nhĩ hựu na dạng tu Đạo liễu, giá dã một hữu quan hệ, chỉ thị na nhất môn đích sư phụ khai thuỷ thị bất hội phóng nhĩ đích. Thực tại bất hành liễu, tha dã tựu bất quản nhĩ liễu. Thuyết nhĩ tựu kiên định liễu phi yếu tu bất khả, tha dã tựu bất quản liễu. Yếu thị cước thải lưỡng chích thuyền khứ tu, na tựu bất hành liễu, nả biên đích sư phụ dã bất hội quản nhĩ, giá thị tâm tính vấn đề, giá thị phá hoại lưỡng pháp môn vấn đề.

Sư phụ: Điều này không có quy định mang tính cứng nhắc, ví như chư vị là tu Phật rồi chư vị tu Đạo cũng như thế, điều đó cũng không sao, chỉ là sư phụ của môn kia từ đầu là sẽ không buông chư vị. Thật sự không được nữa, thì ông ấy sẽ không quản chư vị nữa. Chẳng hạn chư vị kiên định cứ là phải tu [môn kia], thì ông cũng không quản được chư vị nữa. Còn nếu chân đặt trên hai thuyền mà tu, thì không được đâu, sư phụ của bên nào cũng sẽ không quản chư vị, đây là vấn đề tâm tính, đây là vấn đề phá hoại hai pháp môn.

弟子:有無註定修邪道的?

Đệ tử: Hữu vô chú định tu tà đạo đích?

Đệ tử: Có [trường hợp] chú định là tu tà đạo hay không?

師:有。有專門在末法時期出來破壞法的,採用各種形式的都有。表面上可以公開來攻擊法輪大法,公開攻擊我,我們學員都可以辨別。這種魔它不可怕,假氣功也不可怕,我們學員可以去鑑別了。現在大家最起碼都可以冷靜下來,考慮它是真的還是假的,明白過來後,就不會像過去那樣盲目的去學了。

Sư: Hữu. Hữu chuyên môn tại mạt pháp thời kỳ xuất lai phá hoại Pháp đích, thái dụng các chủng hình thức đích đô hữu. Biểu diện thượng khả dĩ công khai lai công kích Pháp Luân Đại Pháp, công khai công kích ngã, ngã môn học viên đô khả dĩ biện biệt. Giá chủng ma tha bất khả phạ, giả khí công dã bất khả phạ, ngã môn học viên khả dĩ khứ giám biệt liễu. Hiện tại đại gia tối khởi mã đô khả dĩ lãnh tĩnh hạ lai, khảo lự tha thị chân đích hài thị giả đích, minh bạch quá lai hậu, tựu bất hội tượng quá khứ na dạng manh mục đích khứ học liễu.

Sư phụ: Có. Có [những người] chuyên môn vào thời mạt pháp mà bước ra phá hoại Pháp, dùng các loại hình thức là đều có. Về biểu hiện có thể là công khai công kích Pháp Luân Đại Pháp, công khai công kích tôi, các học viên chúng ta đều có thể phân biệt ra. Loại ma này thì không đáng sợ, khí công giả thì cũng không đáng sợ, các học viên chúng ta có thể đánh giá phân biệt ra. Hiện nay ít nhất thì mọi người đều có thể trầm tĩnh lại, suy xét xem đó là thật hay giả, sau khi minh bạch ra, thì sẽ không mù quáng theo học như trước đây.

最不好辨別的就是這種魔,它的破壞力是很大的。它也來學法輪大法,也說法輪大法好,說的比別人還激動,感受也比別人強,還看到了一些甚麼形象。然後他一下子死了,或者他一下子走向相反的路了,來破壞法輪大法。就是這種人是最不好辨別的,不好辨別破壞力就最大。它的破壞形式就是這樣安排好的,就註定他是這麼幹的,怎麼麻煩大他就給你怎麼找。我剛才講破壞力大的魔就是屬於這一類的。

Tối bất hảo biện biệt đích tựu thị giá chủng ma, tha đích phá hoại lực thị ngận đại đích. Tha dã lai học Pháp Luân Đại Pháp, dã thuyết Pháp Luân Đại Pháp hảo, thuyết đích tỷ biệt nhân hài kích động, cảm thụ dã tỷ biệt nhân cường, hài khán đáo liễu nhất ta thậm ma hình tượng. Nhiên hậu tha nhất hạ tử tử liễu, hoặc giả tha nhất hạ tử tẩu hướng tương phản đích lộ liễu, lai phá hoại Pháp Luân Đại Pháp. Tựu thị giá chủng nhân thị tối bất hảo biện biệt đích, bất hảo biện biệt phá hoại lực tựu tối đại. Tha đích phá hoại hình thức tựu thị giá dạng an bài hảo đích, tựu chú định tha thị giá ma cán đích, chẩm ma ma phiền đại tha tựu cấp nhĩ chẩm ma trảo. Ngã cương tài giảng phá hoại lực đại đích ma tựu thị thuộc ư giá nhất loại đích.

Khó phân biệt ra nhất chính là loại ma như vầy, lực phá hoại của chúng rất lớn. Nó cũng tới học Pháp Luân Đại Pháp, cũng nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nói còn kích động hơn những người khác, cảm thụ còn mạnh hơn người khác, còn nhìn thấy những hình tượng nào đó. Sau đó nó đột nhiên chết đi, hoặc nó đột nhiên đi theo con đường ngược lại, [chúng là] đến phá hoại Pháp Luân Đại Pháp. Chính là loại người đó là khó phân biệt ra nhất, khó phân biệt cho nên sức phá hoại to lớn nhất. Hình thức phá hoại của chúng là đã được an bài như vậy, chú định rằng chúng sẽ làm thế, rắc rối lớn thế nào chúng cũng tìm tới cho chư vị. Tôi vừa giảng ma có lực phá hoại lớn đó là thuộc về loại này.

弟子:地藏菩薩能修成佛嗎?

Đệ tử: Địa Tạng Bồ Tát năng tu thành Phật ma?

Đệ tử: Bồ Tát Địa Tạng có thể tu thành Phật hay không?

師:大菩薩已經就可以稱為佛了。大菩薩,你是說地藏王?地藏菩薩人家也把他叫作佛,就是這個意思,但他做他的那種事。

Sư: Đại Bồ Tát dĩ kinh tựu khả dĩ xưng vi Phật liễu. Đại Bồ Tát, nhĩ thị thuyết Địa Tạng Vương? Địa Tạng Bồ Tát nhân gia dã bả Tha khiếu tác Phật, tựu thị giá cá ý tư, đãn Tha tố tha đích na chủng sự.

Sư phụ: Đại Bồ Tát đã có thể được gọi là Phật rồi. Đại Bồ Tát, chư vị là nói ‘Địa Tạng Vương’ phải không? Về Địa Tạng Bồ Tát thì người ta có thể gọi Ông là Phật rồi, chính là ý đó, nhưng Ông ấy là làm những việc của Ông ấy.

弟子:人的元神怎麼來的?

Đệ tử: Nhân đích nguyên thần chẩm ma lai đích?

Đệ tử: Nguyên thần của người là tới như thế nào?

師:這我都講了,原始生命就是在宇宙中各種龐大的物質運動的作用下產生的。

Sư: Giá ngã đô giảng liễu, nguyên thuỷ sinh mệnh tựu thị tại vũ trụ trung các chủng bàng đại đích vật chất vận động đích tác dụng hạ sản sinh đích.

Sư phụ: Tôi đã giảng điều này rồi, sinh mệnh nguyên thuỷ chính là được sản sinh dưới tác dụng của sự vận động của các loại vật chất bàng đại trong vũ trụ.

弟子:有人講小道消息?

Đệ tử: Hữu nhân giảng tiểu đạo tiêu tức?

Đệ tử: Có người nói những lời đồn đại?

師:別聽人家這些小道消息,特別是對我的法有影響的,破壞我們法形像的,大家都不要傳。到你那兒就閉住了,人人都這樣做,它也就沒處傳了。

Sư: Biệt thính nhân gia giá ta tiểu đạo tiêu tức, đặc biệt thị đối ngã đích Pháp hữu ảnh hưởng đích, phá hoại ngã môn pháp hình tượng đích, đại gia đô bất yếu truyền. Đáo nhĩ na nhi tựu bế trụ liễu, nhân nhân đô giá dạng tố, tha dã tựu một xứ truyền liễu.

Sư phụ: Đừng nghe những lời đồn đại của người ta, đặc biệt là những lời đồn ảnh hưởng tới Pháp của tôi, phá hoại hình tượng môn pháp chúng ta, mọi người đều không được truyền. Tới chư vị thì đóng kín lại, ai ai đều thế cả, thì nó cũng không có chỗ truyền nữa.

弟子:評論他人功過是不是造業?

Đệ tử: Bình luận tha nhân công quá thị bất thị tạo nghiệp?

Đệ tử: Bình luận công và lỗi của người khác thì có tạo nghiệp hay không?

師:常人中的好與壞、功與過,我想作為一個煉功人就應該放淡點。常人中的事情你別那麼津津樂道的談論。你是對它感興趣執著於這些,還是你想修煉呢?常人中也就是這點事情。我不是講嘛,常人中的事情不過就那麼回事,說來說去的,那不都是常人在說常人嗎?

Sư: Thường nhân trung đích hảo dữ hoại, công dữ quá, ngã tưởng tác vi nhất cá luyện công nhân tựu ưng cai phóng đạm điểm. Thường nhân trung đích sự tình nhĩ biệt na ma tân tân nhạc đạo đích đàm luận. Nhĩ thị đối tha cảm hứng thú chấp trước ư giá ta, hài thị nhĩ tưởng tu luyện ni? Thường nhân trung dã tựu thị giá điểm sự tình. Ngã bất thị giảng ma, thường nhân trung đích sự tình bất quá tựu na ma hồi sự, thuyết lai thuyết khứ đích, na bất đô thị thường nhân tại thuyết thường nhân ma?

Sư phụ: Tốt và xấu, công và lỗi nơi người thường, tôi nghĩ rằng đã làm một người tu luyện thì nên chăng coi [chúng] nhẹ nhàng đạm bạc hơn. Các việc nơi người thường thì chư vị đừng đàm luận phấn khích như vậy. Chư vị cảm thấy hứng thú và chấp trước vào những điều đó, hay chư vị muốn tu luyện? Nơi người thường chỉ là chút việc đó thôi. Chẳng phải tôi đã giảng, những sự tình ở người thường chẳng qua chỉ thế mà thôi, nói đi nói lại, đó chẳng phải đều là người thường đang nói người thường sao?

弟子:人開悟後無法往上修了,可是釋迦牟尼在菩提樹下開悟為甚麼還能往上修呢?

Đệ tử: Nhân khai ngộ hậu vô pháp vãng thượng tu liễu, khả thị Thích Ca Mâu Ni tại bồ đề thụ hạ khai ngộ vi thậm ma hài năng vãng thượng tu ni?

Đệ tử: Sau khi khai ngộ người ta không cách nào tu lên nữa, vậy vì sao Thích Ca Mâu Ni sau khi khai ngộ dưới cội bồ đề vẫn tiếp tục tu lên?

師:人圓滿了是沒法往上修的,開悟即圓滿了。釋迦牟尼當時他是處於一個半開悟狀態,可是他記憶的部份已經打開了,但是還有很多很多沒有打開,還有許多他不知道的,他才可以往上修。他甚麼都知道了,他就不好往上修了。他用四十九年傳法是修煉達到如來那個層次上的了,也因為他半開悟狀態達到很高才造成的。我們的半開悟不會達到那麼高,因為釋迦牟尼是度人來的,但個別人,我還是強調個別人可能會很高,因為每個人的情況都不一樣。

Sư: Nhân viên mãn liễu thị một pháp vãng thượng tu đích, khai ngộ tức viên mãn liễu. Thích Ca Mâu Ni đương thời Tha thị xứ ư nhất cá bán khai ngộ trạng thái, khả thị Tha ký ức đích bộ phận dĩ kinh đả khai liễu, đãn thị hài hữu ngận đa ngận đa một hữu đả khai, hài hữu hứa đa Tha bất tri đạo đích, Tha tài khả dĩ vãng thượng tu. Tha thậm ma đô tri đạo liễu, Tha tựu bất hảo vãng thượng tu liễu. Tha dụng tứ thập cửu niên truyền Pháp thị tu luyện đạt đáo Như Lai na cá tầng thứ thượng đích liễu, dã nhân vi tha bán khai ngộ trạng thái đạt đáo ngận cao tài tạo thành đích. Ngã môn đích bán khai ngộ bất hội đạt đáo na ma cao, nhân vi Thích Ca Mâu Ni thị độ nhân lai đích, đãn cá biệt nhân, ngã hài thị cường điệu cá biệt nhân khả năng hội ngận cao, nhân vi mỗi cá nhân đích tình huống đô bất nhất dạng.

Sư phụ: Người đã viên mãn thì không cách nào tu lên nữa, khai ngộ tức là viên mãn rồi. Thích Ca Mâu Ni bấy giờ Ông là thuộc trạng thái bán khai ngộ, mà một bộ phận ký ức của Ông đã đả khai rồi, nhưng còn rất rất nhiều là chưa đả khai, còn có rất nhiều điều Ông không biết, [nên] Ông mới có thể tu lên tiếp. Nếu cái gì Ông cũng biết cả, thì Ông hẳn là không tu lên nữa. Ông dùng 49 năm truyền Pháp là tu luyện đạt tới tầng thứ Như Lai, cũng vì trạng thái bán khai ngộ của Ông đạt tới rất cao mà thành. Bán khai ngộ của chúng ta sẽ không đạt tới cao đến thế, là vì Thích Ca Mâu Ni là tới để độ nhân, là người cá biệt, tôi là vẫn nhấn mạnh rằng một số người cá biệt có thể sẽ rất cao, vì tình huống từng người là khác nhau.

弟子:人死後親屬關係已經不存在了,元神各走各的,為甚麼祖輩的德和業力可以往下積給子孫?

Đệ tử: Nhân tử hậu thân thuộc quan hệ dĩ kinh bất tồn tại liễu, nguyên thần các tẩu các đích, vi thậm ma tổ bối đích đức hoà nghiệp lực khả dĩ vãng hạ tích cấp tử tôn?

Đệ tử: Người ta sau khi chết thì quan hệ thân thuộc không tồn tại nữa, nguyên thần đường ai nấy đi, tại sao đức và nghiệp lực của tổ tiên có thể tích lại cho con cháu?

師:對,這個宇宙就是這樣一個理,它也是約束人的一個理。你造業,你死了,你後輩要還業。所以要給後輩人造福,他想掙多少多少錢,自己知道用不了多少,留給後輩人享福。他把世間的事情看的很重,把他的後輩子看的很重,甚至他身後的名都看的很重,不在的名他都看的很重,他有這個因素,所以他會積業,往後代積業。

Sư: Đối, giá cá vũ trụ tựu thị giá dạng nhất cá Lý, tha dã thị ước thúc nhân đích nhất cá Lý. Nhĩ tạo nghiệp, nhĩ tử liễu, nhĩ hậu bối yếu hoàn nghiệp. Sở dĩ yếu cấp hậu bối nhân tạo phúc, tha tưởng tránh đa thiểu đa thiểu tiền, tự kỷ tri đạo dụng bất liễu đa thiểu, lưu cấp hậu bối nhân hưởng phúc. Tha bả thế gian đích sự tình khán đích ngận trọng, bả tha đích hậu bối tử khán đích ngận trọng, thậm chí tha thân hậu đích danh đô khán đích ngận trọng, bất tại đích danh tha đô khán đích ngận trọng, tha hữu giá cá nhân tố, sở dĩ tha hội tích nghiệp, vãng hậu đại tích nghiệp.

Sư phụ: Đúng, vũ trụ này chính là có cái Lý ấy, đó cũng là một Lý ước thúc con người. Nghiệp của chư vị, chư vị tử vong, con cháu đời sau chư vị cần hoàn trả nghiệp. Do đó [vì] muốn tạo phúc cho người đời sau, họ muốn kiếm hằng bao nhiêu kim tiền, tự họ biết rằng dùng chẳng được bao nhiêu, [mà là] lưu lại cho người đời sau hưởng phúc. Họ rất coi trọng những sự việc thế gian, rất coi trọng đời sau của họ, thậm chí rất coi trọng cái danh của quan hệ nơi họ ở xã hội, rất coi trọng cái danh của họ sau khi qua đời, họ là có nhân tố đó, thế nên họ sẽ tích nghiệp, tích nghiệp cho con cháu đời sau.

弟子:據說一人成佛,九祖升天?

Đệ tử: Cứ thuyết nhất nhân thành Phật, cửu tổ thăng thiên?

Đệ tử: Như [người ta] nói một người thành Phật, chín tổ thăng thiên?

師:我們有的人,做了大善事,或者是修的不錯,父母可能都借光被超度上去了。但是超度到哪一個層次,那得根據他父母自身原來的情況,還有我們修煉的情況對他們都有影響。祖輩積德自有福報。人說一人煉功,祖輩積德;說你修成佛了,你父母可是積大德了。但是出三界的很少,他只是積了德了,做了好事了。有你這麼一個兒子,有你這麼一個女兒,他也算積了德了,因為有這樣一個因素存在。但是說父母因此也要成佛,那可不行。那得修,他只是作為一個不同層次的天人享福。沒有甚麼九祖升天,這是瞎扯。

Sư: Ngã môn hữu đích nhân, tố liễu đại thiện sự, hoặc giả thị tu đích bất thác, phụ mẫu khả năng đô tá quang bị siêu độ thượng khứ liễu. Đãn thị siêu độ đáo nả nhất cá tầng thứ, na đắc căn cứ tha phụ mẫu tự thân nguyên lai đích tình huống, hài hữu ngã môn tu luyện đích tình huống đối tha môn đô hữu ảnh hưởng. Tổ bối tích đức tự hữu phúc báo. Nhân thuyết nhất nhân luyện công, tổ bối tích đức; thuyết nhĩ tu thành Phật liễu, nhĩ phụ mẫu khả thị tích đại đức liễu. Đãn thị xuất Tam giới đích ngận thiểu, tha chỉ thị tích liễu đức liễu, tố liễu hảo sự liễu. Hữu nhĩ giá ma nhất cá nhi tử, hữu nhĩ giá ma nhất cá nữ nhi, tha dã toán tích liễu đức liễu, nhân vi hữu giá dạng nhất cá nhân tố tồn tại. Đãn thị thuyết phụ mẫu nhân thử dã yếu thành Phật, na khả bất hành. Na đắc tu, tha chỉ thị tác vi nhất cá bất đồng tầng thứ đích thiên nhân hưởng phúc. Một hữu thậm ma cửu tổ thăng thiên, giá thị hạt xả.

Sư phụ: Chúng ta có người làm việc đại thiện, hoặc tu được rất tốt, thì cha mẹ có thể nhờ vậy mà được siêu độ qua đó. Nhưng siêu độ tới tầng thứ nào, ấy là căn cứ theo tình huống nguyên lai của cha mẹ họ, còn có tình huống tu luyện chúng ta là cũng có ảnh hưởng đối với họ. Tổ tiên tích đức là đã tự có phúc báo. Người nói ‘một người tu luyện, tổ tiên tích đức’; nói chư vị đã tu thành Phật, thì cha mẹ của chư vị có thể tích đại đức. Nhưng xuất Tam giới là rất hiếm, họ chỉ là đã tích đức, đã làm điều tốt. Có một con trai là chư vị, [hoặc] có một con gái là chư vị, họ được tính là tích đức rồi, bởi vì có tồn tại nhân tố ấy. Nhưng nói rằng cha mẹ do vậy mà cũng thành Phật, thế không được đâu. Phải tu mới được, họ chỉ làm một người trời ở các tầng thứ khác nhau mà hưởng phúc thôi. Không có cái gì là ‘chín tổ thăng thiên’, đó là nhảm nhí.

弟子:一天夜裏睡覺夢見父母修煉,並扯裂了家裏供的那些紙自己燒著了,由於家人不聽勸,我想找師父。於是,看見師父走上來說了情況,父母隨手燒了一張紙,那紙也燒著了,後來見那人又不是師父了,穿著屠夫的衣服,站在市場賣肉,拿著話筒,我就跟著哭了起來?

Đệ tử: Nhất thiên dạ lý thuỵ giác mộng kiến phụ mẫu tu luyện, tịnh xả liệt liễu gia lý cung đích na ta chỉ tự kỷ thiêu trước liễu, do ư gia nhân bất thính khuyến, ngã tưởng trảo Sư phụ. Ư thị, khán kiến Sư phụ tẩu thượng lai thuyết liễu tình huống, phụ mẫu tuỳ thủ thiêu liễu nhất trương chỉ, na chỉ dã thiêu trước liễu, hậu lai kiến na nhân hựu bất thị Sư phụ liễu, xuyên trước đồ phu đích y phục, trạm tại thị trường mại nhục, nã trước thoại đồng, ngã tựu cân trước khốc liễu khởi lai?

Đệ tử: Một đêm trong ngủ mộng gặp cha mẹ tu luyện, lại còn xé những tờ giấy cúng ở nhà và chúng tự cháy, vì người nhà không nghe lời khuyên, con muốn tìm Sư phụ. Thế là, còn thấy Sư phụ tới và nói về tình hình, cha mẹ thuận tay thiêu cháy một tờ giấy, và giấy đó cũng cháy rồi, sau đó nhìn thấy người kia không phải Sư phụ nữa, mặc y phục của đồ tể, đứng chợ và bán thịt, tay cầm micro, con theo đó mà khóc, [như vậy là sao]?

師:這肯定是魔了,這在暗示罵人。這個魔的牌位給燒了、殺了,那意思就是屠夫殺人,就是這個意思。因為它也有點本事,所以它能夠演化這些東西,迷惑人吧。為甚麼今天這些魔要清理的這麼乾淨?大家想一想,就像我舉蘋果的例子,人類社會到了這一步了,還不止人類,物質和那些動物,都帶業輪迴,它都有業而且很大。你別看它知道修煉等,人類的事情是絕對不能讓這些動物干擾、主宰的,它們已經起到了這樣一個作用,這已經就是違背天理的了。大逆之魔就是該殺的了,這也是末法末劫時期的必然。它修煉出高一點功就是該殺了。現在簡直亂了套了。

Sư: Giá khẳng định thị ma liễu, giá tại ám thị mạ nhân. Giá cá ma đích bài vị cấp thiêu liễu, sát liễu, na ý tư tựu thị đồ phu sát nhân, tựu thị giá cá ý tư. Nhân vi tha dã hữu điểm bản sự, sở dĩ tha năng cú diễn hoá giá ta đông tây, mê hoặc nhân ba. Vi thậm ma kim thiên giá ta ma yếu thanh lý đích giá ma kiền tịnh? Đại gia tưởng nhất tưởng, tựu tượng ngã cử tần quả đích lệ tử, nhân loại xã hội đáo liễu giá nhất bộ liễu, hài bất chỉ nhân loại, vật chất hoà na ta động vật, đô đới nghiệp luân hồi, tha đô hữu nghiệp nhi thả ngận đại. Nhĩ biệt khán tha tri đạo tu luyện đẳng, nhân loại đích sự tình thị tuyệt đối bất năng nhượng giá ta động vật can nhiễu, chủ tể đích, tha môn dĩ kinh khởi đáo liễu giá dạng nhất cá tác dụng, giá dĩ kinh tựu thị vi bối Thiên Lý đích liễu. Đại nghịch chi ma tựu thị cai sát đích liễu, giá dã thị mạt pháp mạt kiếp thời kỳ đích tất nhiên. Tha tu luyện xuất cao nhất điểm công tựu thị cai sát liễu. Hiện tại giản trực loạn liễu sáo liễu.

Sư phụ: Đó khẳng định là ma rồi, đó là ám chỉ mạ lỵ người ta. Bài vị của ma đó bị thiêu rồi, bị giết rồi, ý tứ nghĩa là đồ tể sát nhân, chính là ý tứ đó. Vì nó cũng có một chút bản sự, cho nên nó có thể diễn hoá ra những thứ đó, mê hoặc người ta. Vì sao hôm nay những thứ ma đó cần bị thanh lý sạch sẽ? Mọi người thử nghĩ xem, chính là như ví dụ quả táo mà tôi đã dẫn, xã hội nhân loại đã tới bước này rồi, mà không chỉ nhân loại, cả thực vật và những động vật kia nữa, đều mang theo nghiệp mà luân hồi, chúng đều có nghiệp, hơn nữa [nghiệp] rất to lớn. Chư vị chớ xem chúng biết tu luyện gì đó, v.v. những sự việc nơi nhân loại là tuyệt đối không thể để những động vật kia can nhiễu hay làm chủ, [thế mà] chúng đã khởi tác dụng đó rồi, điều này chính là vi phạm Thiên Lý. Ma mà đại nghịch thì nên phải bị giết, đây là điều không tránh khỏi thời mạt pháp mạt kiếp. Chúng tu luyện xuất công cao một chút thì nên bị giết đi. Hiện nay quả thực loạn lung tung cả.

我講過,人們認為的是理,到了高層次上看都是錯的。那在高層次大覺者一看,人類社會這些妖魔鬼怪都跑出來了,誰想拿人身上的東西就拿,想要管人就管。它還覺的做了好事呢,給人家看病,看甚麼病呀?它看病不就是把它那些東西都放到人身上去了嗎?可以說那已經是幹壞事了。

Ngã giảng quá, nhân môn nhận vi đích thị Lý, đáo liễu cao tầng thứ thượng khán đô thị thác đích. Na tại cao tầng thứ Đại Giác Giả nhất khán, nhân loại xã hội giá ta yêu ma quỷ quái đô bào xuất lai liễu, thuỳ tưởng nã nhân thân thượng đích đông tây tựu nã, tưởng yếu quản nhân tựu quản. Tha hài giác đích tố liễu hảo sự ni, cấp nhân gia khán bệnh, khán thậm ma bệnh nha? Tha khán bệnh bất tựu thị bả tha na ta đông tây đô phóng đáo nhân thân thượng khứ liễu ma? Khả dĩ thuyết na dĩ kinh thị cán hoại sự liễu.

Tôi từng giảng, [điều] người ta nhìn nhận là Lý, thì lên tầng thứ cao nhìn đều thấy sai. Mà các Đại Giác Giả tầng thứ cao hễ nhìn, [thì thấy] những yêu ma quỷ quái kia ở xã hội nhân loại đều đã chạy ra rồi, con nào muốn lấy những thứ trên thân người thì lấy, muốn quản người thì quản. Chúng còn cảm thấy rằng đã làm việc tốt, coi bệnh cho người ta, hỏi coi bệnh gì chứ? Chúng coi bệnh chẳng phải chính là đưa những thứ của chúng lên thân người hay sao? Có thể nói rằng đó đã là làm điều xấu rồi.

弟子:關於過去我們發現的那些遠古時期動物?

Đệ tử: Quan ư quá khứ ngã môn phát hiện đích na ta viễn cổ thời kỳ động vật?

Đệ tử: Về quá khứ những động vật thời kỳ viễn cổ mà chúng ta phát hiện ra [thì sao]?

師:說今天的動物是進化來的,我說根本就不是。由於大陸板塊的變化,不同時期周期的演化,是換了物種。如果我們今天大陸板塊沉下去,從新從太平洋、印度洋、大西洋中升上來的大陸板塊,會有新的物種存在,產生新的物種。那麼它再沉下去,還會產生新的物種,這個地板塊如果把那個地板塊再從新換了,再過多少年,再把這個地板塊再換上來,那麼它也不是原來的物種,它還會產生更新的物種。所以它這樣一來,人們就說是進化來的,根本就不是那個問題。那麼為甚麼你沒有發現進化過程中的那個階段之間的東西呢?都是看到兩個物種不同存在形式,而中間過渡形式沒有存在。

Sư: Thuyết kim thiên đích động vật thị tiến hoá lai đích, ngã thuyết căn bản tựu bất thị. Do ư đại lục bản khối đích biến hoá, bất đồng thời kỳ chu kỳ đích diễn hoá, thị hoán liễu vật chủng. Như quả ngã môn kim thiên đại lục bản khối trầm hạ khứ, tùng tân tùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương trung thăng thượng lai đích đại lục bản khối, hội hữu tân đích vật chủng tồn tại, sản sinh tân đích vật chủng. Na ma tha tái trầm hạ khứ, hài hội sản sinh tân đích vật chủng, giá cá địa bản khối như quả bả na cá địa bản khối tái tùng tân hoán liễu, tái quá đa thiểu niên, tái bả giá cá địa bản khối tái hoán thượng lai, na ma tha dã bất thị nguyên lai đích vật chủng, tha hài hội sản sinh cánh tân đích vật chủng. Sở dĩ tha giá dạng nhất lai, nhân môn tựu thuyết thị tiến hoá lai đích, căn bản tựu bất thị na cá vấn đề. Na ma vi thậm ma nhĩ một hữu phát hiện tiến hoá quá trình trung đích na cá giai đoạn chi gian đích đông tây ni? Đô thị khán đáo lưỡng cá vật chủng bất đồng tồn tại hình thức, nhi trung gian quá độ hình thức một hữu tồn tại.

Sư phụ: Thuyết rằng động vật ngày nay là tiến hoá mà thành, tôi nói rằng hoàn toàn không phải vậy. Do sự biến đổi của bản khối đại lục, các diễn hoá của các thời kỳ chu kỳ khác nhau, là thay đổi các loài vật. Chẳng hạn nếu bản khối đại lục chúng ta hôm nay chìm xuống, [và] các bản khối đại lục trong Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương thăng lên, [thì] sẽ có tồn lại các loài vật mới, sinh ra các vật chủng mới. Mà nếu chúng lại chìm xuống, thì sẽ sinh ra các vật chủng mới, nếu như địa bản khối này hoán chuyển với địa bản khối kia, rồi lại trải qua bao nhiêu năm, rồi địa bản khối ấy lại hoán chuyển trở lại, thế thì nó sẽ không phải những vật chủng nguyên ban đầu nữa, nó sẽ còn sinh ra các vật chủng mới. Do đó nó đã như thế, người ta bèn nói đó là tiến hoá thành, [thực ra] hoàn toàn không phải vấn đề đó. Vậy hỏi tại sao các vị không phát hiện những thứ giữa các giai đoạn trong quá trình tiến hoá? Đều là thấy hình thức tồn tại khác nhau của hai loại vật chủng, mà không có tồn tại hình thức quá độ ở giữa.

弟子:修煉的人成佛後,哪個身體成佛?是真體嗎?還是師父給的?

Đệ tử: Tu luyện đích nhân thành Phật hậu, nả cá thân thể thành Phật? Thị chân thể ma? Hài thị Sư phụ cấp đích?

Đệ tử: Người tu luyện sau khi đã thành Phật, thì thân thể nào sẽ thành Phật? Là chân thể? Hay là [cái mà] Sư phụ cấp cho?

師:過去,在淨土宗修煉的人,他不講究修煉身體,只講修行心性,特別是不打坐實修的那些法門。那麼他的佛體是由接引的佛給演化的。來接引他的時候直接就給他一個佛體。而那些真正打坐實修的,他可以自己修出元嬰來。而且在道家和佛家一些特殊的修煉方法當中,可以改變自身達到性命雙修又可以修出其它一些東西,由自己主元神主宰一切。

Sư: Quá khứ, tại Tịnh Độ tông tu luyện đích nhân, tha bất giảng cứu tu luyện thân thể, chỉ giảng tu hành tâm tính, đặc biệt thị bất đả toạ thực tu đích na ta pháp môn. Na ma tha đích Phật thể thị do tiếp dẫn đích Phật cấp diễn hoá đích. Lai tiếp dẫn tha đích thời hậu trực tiếp tựu cấp tha nhất cá Phật thể. Nhi na ta chân chính đả toạ thực tu đích, tha khả dĩ tự kỷ tu xuất nguyên anh lai. Nhi thả tại Đạo gia hoà Phật gia nhất ta đặc thù đích tu luyện phương pháp đương trung, khả dĩ cải biến tự thân đạt đáo tính mệnh song tu hựu khả dĩ tu xuất kỳ tha nhất ta đông tây, do tự kỷ chủ nguyên thần chủ tể nhất thiết.

Sư phụ: Trong quá khứ, người tu luyện trong Tịnh Độ tông, họ không giảng tu luyện thân thể, chỉ giảng tu hành tâm tính, nhất là những pháp môn mà không giảng ‘đả toạ thực tu’. Như vậy Phật thể của họ là do vị Phật tiếp dẫn diễn hoá cho họ. Khi tới tiếp dẫn họ thì trực tiếp cấp Phật thể cho họ. Mà những [pháp môn] chân chính đả toạ thực tu, họ có thể tự mình tu xuất nguyên anh. Hơn nữa trong một số phương pháp tu luyện đặc thù của Phật gia và Đạo gia, có thể cải biến tự thân đạt tới tính mệnh song tu và cũng có thể tu xuất một số điều khác nữa, do chủ nguyên thần của mình làm chủ tể hết thảy.

弟子:元神是高能量物質嗎?

Đệ tử: Nguyên thần thị cao năng lượng vật chất ma?

Đệ tử: Nguyên thần là vật chất cao năng lượng phải không?

師:不能這樣理解。你的元神由最微觀、最微小的物質,由最本原的物質構成。你的性格,你的特性在物質的本原就已經註定了,所以,經過多少年,生生世世都很難改變,但是本性是善良的。

Sư: Bất năng giá dạng lý giải. Nhĩ đích nguyên thần do tối vi quan, tối vi tiểu đích vật chất, do tối bản nguyên đích vật chất cấu thành. Nhĩ đích tính cách, nhĩ đích đặc tính tại vật chất đích bản nguyên tựu dĩ kinh chú định liễu, sở dĩ, kinh quá đa thiểu niên, sinh sinh thế thế đô ngận nan cải biến, đãn thị bản tính thị thiện lương đích.

Sư phụ: Không thể lý giải như vậy. Nguyên thần của chư vị là do vật chất vi quan nhất, vi tiểu nhất, do vật chất bản nguyên nhất cấu thành. Tính cách của chư vị, đặc tính của chư vị chính là đã được chú định ra tại vật chất bản nguyên rồi, cho nên, trải qua hằng bao nhiêu năm, bao nhiêu đời đều rất khó thay đổi, mà bản tính là thiện lương.

弟子:基督是來度化從他那天國中來的人?

Đệ tử: Cơ Đốc thị lai độ hoá tùng Tha na thiên quốc trung lai đích nhân?

Đệ tử: Jesus là đến để hoá độ những người đến từ thiên quốc của Ông đúng không?

師:這話也沒有說錯,因為歐洲人種,最原始的人種都是從他們那個特定空間中來的,他那兒有他那兒的特殊的情況。

Sư: Giá thoại dã một hữu thuyết thác, nhân vi Âu Châu nhân chủng, tối nguyên thuỷ đích nhân chủng đô thị tùng tha môn na cá đặc định không gian trung lai đích, tha na nhi hữu tha na nhi đích đặc thù đích tình huống.

Sư phụ: Lời nói ấy cũng không có nói sai, là vì nhân chủng Châu Âu, nhân chủng nguyên thuỷ nhất [ở Châu Âu] đều đến từ không gian đặc định của họ, họ ở đó có tình huống đặc thù ở nơi của họ.

弟子:在我學法輪大法之前,夢裏見到您怎麼回事?

Đệ tử: Tại ngã học Pháp Luân Đại Pháp chi tiền, mộng lý kiến đáo Nâm chẩm ma hồi sự?

Đệ tử: Trước khi con học Pháp Luân Đại Pháp, đã thấy Ngài trong mộng là nghĩa làm sao?

師:在學大法之前,看到我的人很多。有多少年,幾十年之前有的人就認識我了,也有夢裏看到我的,這也很多。還有算卦的人多少年前告訴的,等等,這是不同時空的反映。

Sư: Tại học Đại Pháp chi tiền, khán đáo ngã đích nhân ngận đa. Hữu đa thiểu niên, kỷ thập niên chi tiền hữu đích nhân tựu nhận thức ngã liễu, dã hữu mộng lý khán đáo ngã đích, giá dã ngận đa. Hài hữu toán quái đích nhân đa thiểu niên tiền cáo tố đích, đẳng đẳng, giá thị bất đồng thời không đích phản ánh.

Sư phụ: Trước khi học Đại Pháp, rất nhiều người từng nhìn thấy tôi. Có hằng bao nhiêu năm, trước mấy chục năm có người đã biết tôi rồi, cũng có [người] là trong mộng nhìn thấy tôi, [người] như thế rất nhiều. Còn có những người toán quái [bói quẻ] đã từng nói ra từ hằng bao nhiêu năm trước, v.v. đây là phản ánh của các thời-không khác nhau.

弟子:我的孩子說見過你,也認識你?

Đệ tử: Ngã đích hài tử thuyết kiến quá nhĩ, dã nhận thức nhĩ?

Đệ tử: Con của con nói rằng đã thấy Ngài, cũng biết Ngài?

師:這個孩子的根基也是不錯的,孩子沒說錯。有些孩子是有來頭的,是為得法而來的。

Sư: Giá cá hài tử đích căn cơ dã thị bất thác đích, hài tử một thuyết thác. Hữu ta hài tử thị hữu lai đầu đích, thị vi đắc Pháp nhi lai đích.

Sư phụ: Đứa trẻ nhỏ đó có căn cơ cũng khá, trẻ con nói không sai. Có một số trẻ nhỏ là có lai lịch, là đến để đắc Pháp.

弟子:德、功和真、善、忍是不是同類物質?

Đệ tử: Đức, công hoà Chân Thiện Nhẫn thị bất thị đồng loại vật chất?

Đệ tử: Đức, công và Chân-Thiện-Nhẫn phải chăng là vật chất đồng loại?

師:真、善、忍不能用一般物質來認識,不能是一個概念。但任何東西都是物質構成的,可是他不是這麼一個概念。他就像我們人的元神一樣,你說他和我們人的身體是甚麼物質構成的,就像我剛才提的那個問題,它不確切。但任何物質都是物體,真實存在是這種特性,也是法的體現。而德和功就是以物質形式體現的。但都不是同類物質,可又都是同化於宇宙特性真、善、忍的。

Sư: Chân Thiện Nhẫn bất năng dụng nhất ban vật chất lai nhận thức, bất năng thị nhất cá khái niệm. Đãn nhậm hà đông tây đô thị vật chất cấu thành đích, khả thị Tha bất thị giá ma nhất cá khái niệm. Tha tựu tượng ngã môn nhân đích nguyên thần nhất dạng, nhĩ thuyết Tha hoà ngã môn nhân đích thân thể thị thậm ma vật chất cấu thành đích, tựu tượng ngã cương tài đề đích na cá vấn đề, tha bất xác thiết. Đãn nhậm hà vật chất đô thị vật thể, chân thực tồn tại thị giá chủng đặc tính, dã thị Pháp đích thể hiện. Nhi đức hoà công tựu thị dĩ vật chất hình thức thể hiện đích. Đãn đô bất thị đồng loại vật chất, khả hựu đô thị đồng hoá ư vũ trụ đặc tính Chân Thiện Nhẫn đích.

Sư phụ: Chân-Thiện-Nhẫn là không thể dùng vật chất thông thường để nhận thức, không thể là khái niệm đó. Mà bất kể gì đều là vật chất cấu thành, nhưng Ông không phải là khái niệm đó. Ông tựa như nguyên thần con người chúng ta, chư vị nói Ông và thân thể người chúng ta là do vật chất nào đó cấu thành, thì cũng như vấn đề mà tôi vừa đề cập đến, nó là không chính xác. Nhưng bất kể vật chất nào đều là vật thể, chân thực tồn tại là loại đặc tính này, cũng là thể hiện của Pháp. Mà đức và công chính là lấy hình thức vật chất mà thể hiện ra. Nhưng đều không phải là vật chất cùng loại, mặc dù đều là đồng hoá với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

弟子:蔥、薑、蒜能吃否?

Đệ tử: Thông, khương, toán năng ngật phủ?

Đệ tử: Có thể ăn hành gừng tỏi chăng?

師:我們今天在常人中修煉沒有具體提出這個問題,可是在我們專業修煉中,將來的和尚是要戒這個東西的。真正要和大家、集體打坐實修的,也不能吃。過去就曾因為它干擾人修煉,所以才提出這個問題。蔥、薑、蒜能刺激人的神經,所以常吃多吃就上癮。不吃就想,能起執著心,這些東西把它放淡。至於說做熟的那沒問題,它沒有味,做蔥花可以。我們從實際意義上看,因為當年釋迦牟尼不讓吃,就是因為干擾人修煉,放出的味很嗆人,入不了靜。那時候十個、八個和尚圍成一圈,入靜打坐,這味放出來,大家誰也入不了靜。因為把打坐實修看成是很重要的,所以把戒此類東西看的很嚴肅。

Sư: Ngã môn kim thiên tại thường nhân trung tu luyện một hữu cụ thể đề xuất giá cá vấn đề, khả thị tại ngã môn chuyên nghiệp tu luyện trung, tương lai đích hoà thượng thị yếu giới giá cá đông tây đích. Chân chính yếu hoà đại gia, tập thể đả toạ thực tu đích, dã bất năng ngật. Quá khứ tựu tằng nhân vi tha can nhiễu nhân tu luyện, sở dĩ tài đề xuất giá cá vấn đề. Thông, khương, toán năng thích kích nhân đích thần kinh, sở dĩ thường ngật đa ngật tựu thượng ẩn. Bất ngật tựu tưởng, năng khởi chấp trước tâm, giá ta đông tây bả tha phóng đạm. Chí ư thuyết tố thục đích na một vấn đề, tha một hữu vị, tố thông hoa khả dĩ. Ngã môn tùng thực tế ý nghĩa thượng khán, nhân vi đương niên Thích Ca Mâu Ni bất nhượng ngật, tựu thị nhân vi can nhiễu nhân tu luyện, phóng xuất đích vị ngận sang nhân, nhập bất liễu tĩnh. Na thời hậu thập cá, bát cá hoà thượng vi thành nhất khuyên, nhập tĩnh đả toạ, giá vị phóng xuất lai, đại gia thuỳ dã nhập bất liễu tĩnh. Nhân vi bả đả toạ thực tu khán thành thị ngận trọng yếu đích, sở dĩ bả giới thử loại đông tây khán đích ngận nghiêm túc.

Sư phụ: Ngày nay chúng ta tu luyện nơi người thường không có đề xuất vấn đề đó một cách cụ thể, nhưng trong tu luyện chuyên nghiệp của chúng ta, hoà thượng tương lai là cần giới [cấm] những thứ ấy. [Những ai] thật sự cùng mọi người đả toạ tập thể thực tu, thì cũng không thể ăn [những thứ đó]. Quá khứ đã từng vì nó can nhiễu người ta tu luyện, nên mới đề xuất vấn đề ấy. Hành gừng tỏi có thể kích thích thần kinh người, do đó hay ăn và ăn nhiều thì nghiện. Không ăn sẽ nghĩ tới, có thể khởi tâm chấp trước; những thứ đó thì hãy coi nhẹ chúng. Còn nếu đã đun chín thì không thành vấn đề, nó không còn mùi nữa, làm hành hoa băm cũng khả dĩ. Chúng ta từ ý nghĩa thực tế mà nhìn, vì những năm đó Thích Ca Mâu Ni không cho ăn [những thứ ấy], chính vì [chúng] can nhiễu người ta tu luyện, mùi xuất ra rất ảnh hưởng người ta, không nhập tĩnh được. Bấy giờ mười vị, tám vị hoà thượng quanh thành một vòng, nhập tĩnh đả toạ, mùi đó xuất ra, thì mọi người không ai nhập tĩnh được. Vì đả toạ thực tu được coi là rất trọng yếu, thế nên giới [cấm] những thứ đó được xem là rất nghiêm túc.

弟子:德、功和真、善、忍是同類物質嗎?

Đệ tử: Đức, công hoà Chân Thiện Nhẫn thị đồng loại vật chất ma?

Đệ tử: Đức, công và Chân-Thiện-Nhẫn là cùng loại vật chất hay không?

師:德是一種白色物質,是一種特殊的物質。業力也是一種特殊的物質。至於功那是一種昇華了的德的物質,還攙和了宇宙其它的物質形成的。真、善、忍是法,是一種特性,不能用一般的物質概念來認識,是超物質的。

Sư: Đức thị nhất chủng bạch sắc vật chất, thị nhất chủng đặc thù đích vật chất. Nghiệp lực dã thị nhất chủng đặc thù đích vật chất. Chí ư công na thị nhất chủng thăng hoa liễu đích đức đích vật chất, hài sam hoà liễu vũ trụ kỳ tha đích vật chất hình thành đích. Chân Thiện Nhẫn thị Pháp, thị nhất chủng đặc tính, bất năng dụng nhất ban đích vật chất khái niệm lai nhận thức, thị siêu vật chất đích.

Sư phụ: Đức là một loại vật chất màu trắng, là một loại vật chất đặc thù. Nghiệp lực cũng là một loại vật chất đặc thù. Còn về công thì đó là một loại hình thành từ vật chất đức thăng hoa, và hoà với một số vật chất khác trong vũ trụ. Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp, là một loại đặc tính, không thể dùng khái niệm vật chất thông thường để nhận thức, [đó] là siêu vật chất.

弟子:不壞之體怎麼理解?

Đệ tử: Bất hoại chi thể chẩm ma lý giải?

Đệ tử: [Thân] thể bất hoại được hiểu như thế nào?

師:走出了世間法就是不壞之體。佛體能壞嗎?他是宇宙中最豐富最好的物質構成的,宇宙不壞他不壞。

Sư: Tẩu xuất liễu thế gian Pháp tựu thị bất hoại chi thể. Phật thể năng hoại ma? Tha thị vũ trụ trung tối phong phú tối hảo đích vật chất cấu thành đích, vũ trụ bất hoại Tha bất hoại.

Sư phụ: Đã xuất khỏi thế gian Pháp thì là ‘bất hoại chi thể’. Phật thể liệu có thể bị hoại chăng? Ông là cấu thành từ vật chất phong phú nhất tốt nhất trong vũ trụ, vũ trụ bất hoại thì Ông cũng bất hoại.

弟子:修煉法輪大法的人,最終是否都到法輪世界去?

Đệ tử: Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đích nhân, tối chung thị phủ đô đáo Pháp Luân Thế giới khứ?

Đệ tử: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng phải chăng đều tới Thế giới Pháp Luân?

師:我的法輪世界還裝不下了呢!只有真正得正果圓滿的才能去。說修煉法輪大法就到法輪世界去,現在人有多少億啊!將來學大法的更多,這生生世世的人還要繁衍下去修,都到法輪世界那可裝不下。修不圓滿的可去高層空間也是美好的。我們學員中有一大部份是不同高層次來的,得法之後就回到自己原來的世界中去了。

Sư: Ngã đích Pháp Luân Thế giới hài trang bất hạ liễu ni! Chỉ hữu chân chính đắc chính quả viên mãn đích tài năng khứ. Thuyết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tựu đáo Pháp Luân Thế giới khứ, hiện tại nhân hữu đa thiểu ức a! Tương lai học Đại Pháp đích cánh đa, giá sinh sinh thế thế đích nhân hài yếu phồn diễn hạ khứ tu, đô đáo Pháp Luân Thế giới na khả trang bất hạ. Tu bất viên mãn đích khả khứ cao tầng không gian dã thị mỹ hảo đích. Ngã môn học viên trung hữu nhất đại bộ phận thị bất đồng cao tầng thứ lai đích, đắc Pháp chi hậu tựu hồi đáo tự kỷ nguyên lai đích thế giới trung khứ liễu.

Sư phụ: Thế giới Pháp Luân của tôi vẫn là không chứa hết được đâu! Chỉ có [ai] chân chính đắc chính quả viên mãn thì mới có thể đi. Nói ‘tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tới Thế giới Pháp Luân’, hỏi hiện nay người có hằng bao nhiêu ức! Tương lai còn nhiều [người] hơn nữa học Đại Pháp, con người trải qua đời này qua đời khác vẫn cần sinh sôi tiếp tục tu, [nếu] đều tới Thế giới Pháp Luân thì hẳn là không chứa nổi. [Ai] tu không viên mãn [thì] tới không gian cao tầng cũng là tốt đẹp. Trong học viên chúng ta có một phần lớn là đến từ các tầng thứ cao khác nhau, sau khi đắc Pháp thì quay trở về thế giới nguyên lai của mình.

弟子:我外孫女五歲參加兩期學習班,在夢中經常起來煉功,大人和她說話她也不搭理,是否正常?她還經常見到老師教認字、教繪畫,見到老師在虛空和彩雲上?

Đệ tử: Ngã ngoại tôn nữ ngũ tuế tham gia lưỡng kỳ học tập ban, tại mộng trung kinh thường khởi lai luyện công, đại nhân hoà tha thuyết thoại tha dã bất đáp lý, thị phủ chính thường? Tha hài kinh thường kiến đáo Lão sư giáo nhận tự, giáo hội hoạ, kiến đáo Lão sư tại hư không hoà thải vân thượng?

Đệ tử: Cháu ngoại gái năm tuổi của con đã tham gia hai kỳ lớp học, trong mộng thường dậy luyện công, người lớn nói thì cháu cũng không trả lời, như thế có bình thường không? Cháu cũng thường thấy được Thầy dạy cho biết chữ, dạy vẽ, gặp Thầy ở trong hư không và mây các màu, [đó là sao]?

師:煉的是法輪大法就是正常的。根基不錯的孩子嘛,千萬不要叫孩子學亂七八糟的功,不要毀了孩子。這種孩子都是來得法的,千萬不要叫孩子幹不好的事。全國有一大批這樣的孩子。

Sư: Luyện đích thị Pháp Luân Đại Pháp tựu thị chính thường đích. Căn cơ bất thác đích hài tử ma, thiên vạn bất yếu khiếu hài tử học loạn thất bát tao đích công, bất yếu huỷ liễu hài tử. Giá chủng hài tử đô thị lai đắc Pháp đích, thiên vạn bất yếu khiếu hài tử cán bất hảo đích sự. Toàn quốc hữu nhất đại phê giá dạng đích hài tử.

Sư phụ: Luyện là Pháp Luân Đại Pháp thì là bình thường. Là đứa trẻ căn cơ rất khá, nhất định chớ để cháu học những thứ công loạn bát nháo kia, không được làm hỏng đứa nhỏ. Những trẻ nhỏ loại này đều là tới để đắc Pháp, nhất định chớ để con trẻ làm điều xấu. Toàn quốc có một lô lớn những trẻ em như thế.

弟子:接收新學員的標準是甚麼?

Đệ tử: Tiếp thu tân học viên đích tiêu chuẩn thị thậm ma?

Đệ tử: Tiêu chuẩn tiếp nhận học viên mới là gì?

師:沒有。能煉就可以煉,當然應該指出有兩種病不可以修,這是我提出來的:危重病人業力太大,也不可能修煉;精神病人思想業力太大,主元神不清不能修煉。

Sư: Một hữu. Năng luyện tựu khả dĩ luyện, đương nhiên ưng cai chỉ xuất hữu lưỡng chủng bệnh bất khả dĩ tu, giá thị ngã đề xuất lai đích: Nguy trọng bệnh nhân nghiệp lực thái đại, dã bất khả năng tu luyện; tinh thần bệnh nhân tư tưởng nghiệp lực thái đại, chủ nguyên thần bất thanh bất năng tu luyện.

Sư phụ: Không có. Có thể luyện thì cứ luyện thôi, tất nhiên cũng nên chỉ ra hai loại bệnh là không thể tu, đây là điều tôi đề xuất: Người bệnh trầm trọng nguy hiểm nghiệp lực quá lớn, cũng không thể tu luyện; người bệnh tâm thần nghiệp lực tư tưởng quá lớn, chủ nguyên thần không thanh [tỉnh] cũng không thể tu luyện.

弟子:在常人中修煉不改變體內分子結構,那麼我們出世間法是不是就改變了體內分子結構?

Đệ tử: Tại thường nhân trung tu luyện bất cải biến thể nội phân tử kết cấu, na ma ngã môn xuất thế gian Pháp thị bất thị tựu cải biến liễu thể nội phân tử kết cấu?

Đệ tử: Tu luyện nơi người thường không cải biến kết cấu phân tử trong [thân] thể, vậy thì chúng ta xuất thế gian Pháp phải chăng sẽ cải biến kết cấu phân tử trong [thân] thể?

師:在修煉中你不改變,在出世間法後,那你還怎麼改變?在世間法中就開始一步一步的改變、提高著,走出世間法時,基本上已全部改變完了。

Sư: Tại tu luyện trung nhĩ bất cải biến, tại xuất thế gian Pháp hậu, na nhĩ hài chẩm ma cải biến? Tại thế gian Pháp trung tựu khai thuỷ nhất bộ nhất bộ đích cải biến, đề cao trước, tẩu xuất thế gian Pháp thời, cơ bản thượng dĩ toàn bộ cải biến hoàn liễu.

Sư phụ: [Nếu] trong tu luyện chư vị không cải biến, sau khi xuất thế gian Pháp, thì chư vị còn cải biến thế nào? Tại thế gian Pháp là đã bắt đầu từng bước từng bước cải biến và đề cao, khi tới xuất thế gian Pháp, về cơ bản đã toàn bộ cải biến xong rồi.

弟子:電視演「達摩故事」,不叫學員看不知對否?

Đệ tử: Điện thị diễn “Đạt Ma cố sự”, bất khiếu học viên khán bất tri đối phủ?

Đệ tử: Trên TV chiếu “Câu chuyện Đạt-Ma”, thì không để học viên xem là có đúng chăng?

師:這個不要緊,學員會把它當成個故事看的,不會照著學的。現在人你不教他法他肯定都不會學的,就是佛教的哪個和尚今天坐這兒,怎麼樣說他也不會學的。這個不要緊的,因為我們在辦班時已經強調過了,禪宗法門已經不存在了,還不只是現在不存在了,到六祖慧能那兒就沒了。幾百年之內它早就沒有了,留下的是歷史。你看那禪宗的和尚現在看啥呀?甚麼阿彌陀佛經他都搬出來看,他沒有禪宗的東西了。禪宗的法在世間已經沒了,其實末法時期甚麼法都沒有了,不只是禪宗的法。

Sư: Giá cá bất yếu khẩn, học viên hội bả tha đương thành cá cố sự khán đích, bất hội chiếu trước học đích. Hiện tại nhân nhĩ bất giáo tha Pháp tha khẳng định đô bất hội học đích, tựu thị Phật giáo đích nả cá hoà thượng kim thiên toạ giá nhi, chẩm ma dạng thuyết tha dã bất hội học đích. Giá cá bất yếu khẩn đích, nhân vi ngã môn tại biện ban thời dĩ kinh cường điệu quá liễu, Thiền tông pháp môn dĩ kinh bất tồn tại liễu, hài bất chỉ thị hiện tại bất tồn tại liễu, đáo lục tổ Huệ Năng na nhi tựu một liễu. Kỷ bách niên chi nội tha tảo tựu một hữu liễu, lưu hạ đích thị lịch sử. Nhĩ khán na Thiền tông đích hoà thượng hiện tại khán xá nha? Thậm ma A Di Đà Phật kinh tha đô ban xuất lai khán, tha một hữu Thiền tông đích đông tây liễu. Thiền tông đích Pháp tại thế gian dĩ kinh một liễu, kỳ thực mạt pháp thời kỳ thậm ma Pháp đô một hữu liễu, bất chỉ thị Thiền tông đích Pháp.

Sư phụ: Cái này không sao cả, học viên sẽ coi đó như một câu chuyện cổ mà xem thôi, sẽ không chiểu theo đó mà học. Về con người hiện nay chư vị mà không dạy họ Pháp thì họ khẳng định sẽ không học, ngay cả hoà thượng Phật giáo hôm nay ngồi toạ nơi kia, nói thế nào họ cũng không học. Cái này không sao cả, vì chúng ta đã nhấn mạnh khi ở trên lớp rồi, pháp môn Thiền Tông đã không tồn tại nữa, mà không chỉ bây giờ là không tồn tại nữa, tới [sau] lục tổ Huệ Năng là đã mất rồi. Hàng mấy trăm năm [qua] nó đã không còn từ lâu rồi, điều lưu lại là lịch sử. Chư vị xem hoà thượng Thiền Tông ngày nay họ là đọc gì? Như là kinh Phật A Di Đà họ cũng lấy ra đọc, họ không còn những điều của Thiền Tông nữa. Pháp của Thiền Tông đã không còn tại thế gian nữa, thực ra vào thời kỳ mạt pháp thì Pháp nào cũng không còn, không chỉ nói về Pháp của Thiền Tông.

弟子:有的人沒參加過學習班但參加煉功了,買了書和法輪章,但後來又不煉了,書、章應不應收回?

Đệ tử: Hữu đích nhân một tham gia quá học tập ban đãn tham gia luyện công liễu, mãi liễu thư hoà Pháp Luân chương, đãn hậu lai hựu bất luyện liễu, thư, chương ưng bất ưng thu hồi?

Đệ tử: Có những người chưa từng tham gia lớp học nhưng đã tham gia luyện công, đã mua sách và huy chương Pháp Luân, nhưng về sau không luyện nữa, hỏi nên thu hồi sách và huy chương hay không?

師:他買去就買去了,沒法改了,因為他花錢了。我們也沒有甚麼行政管理方法。當初我是不主張拿出這些東西的,由於學員、弟子的要求現在拿出來了,只能這樣了。

Sư: Tha mãi khứ tựu mãi khứ liễu, một pháp cải liễu, nhân vi tha hoa tiền liễu. Ngã môn dã một hữu thậm ma hành chính quản lý phương pháp. Đương sơ ngã thị bất chủ trương nã xuất giá ta đông tây đích, do ư học viên, đệ tử đích yêu cầu hiện tại nã xuất lai liễu, chỉ năng giá dạng liễu.

Sư phụ: Họ đã mua thì là mua rồi, không cách nào thu hồi lại, vì họ đã bỏ tiền ra rồi. Chúng ta cũng không có phương pháp quản lý hành chính nào. Ban đầu tôi không hề chủ trương đưa ra những thứ ấy, vì các học viên, các đệ tử yêu cầu nên nay mới đưa ra, chỉ có thể như vậy thôi.

弟子:做「頭頂抱輪」時頭總覺的很沉,抬不起來是怎麼回事?

Đệ tử: Tố “đầu đỉnh bão luân” thời đầu tổng giác đích ngận trầm, đài bất khởi lai thị chẩm ma hồi sự?

Đệ tử: Làm “đầu đỉnh bão luân” thì đầu luôn cảm thấy rất nặng, không ngẩng lên được thì là sao?

師:這個不要管它,頭沉不一定是壞事。修出了功柱也有重量,也有感覺。如果上面出了個大光球它也壓你,上面要坐個佛更壓你。別管上面有甚麼東西,那煉功就是這樣的,都是好事。人的頭頂會出現許許多多的東西,煉氣還會出現一個大氣柱子呢。

Sư: Giá cá bất yếu quản tha, đầu trầm bất nhất định thị hoại sự. Tu xuất liễu công trụ dã hữu trọng lượng, dã hữu cảm giác. Như quả thượng diện xuất liễu cá đại quang cầu tha dã áp nhĩ, thượng diện yếu toạ cá Phật cánh áp nhĩ. Biệt quản thượng diện hữu thậm ma đông tây, na luyện công tựu thị giá dạng đích, đô thị hảo sự. Nhân đích đầu đỉnh hội xuất hiện hứa hứa đa đa đích đông tây, luyện khí hài hội xuất hiện nhất cá đại khí trụ tử ni.

Sư phụ: Mặc kệ những cái đó, đầu nặng không nhất định là chuyện xấu. Tu xuất ra công trụ rồi cũng có trọng lượng, cũng có cảm giác. Nếu trên đó xuất ra một quả cầu ánh sáng lớn thì nó cũng áp chư vị, trên đó nếu ngồi toạ một vị Phật thì còn áp chư vị hơn nữa. Đừng quản rằng trên đó có những gì, mà luyện công đều như vậy, đều là ‘hảo sự’. Trên đỉnh đầu người sẽ xuất hiện rất nhiều thứ, [người khác] luyện khí còn xuất hiện một cột trụ khí rất lớn nữa kia.

弟子:在夢中經受考驗時,做出的反應比清醒時還好,是否副元神?

Đệ tử: Tại mộng trung kinh thụ khảo nghiệm thời, tố xuất đích phản ưng tỷ thanh tỉnh thời hài hảo, thị phủ phó nguyên thần?

Đệ tử: Trong mộng khi gặp khảo nghiệm, phản ứng làm ra còn tốt hơn khi thanh tỉnh, đó là phó nguyên thần chăng?

師:那當然很不錯了,不是副元神。副元神做事不叫你看,你還不知道呢,那就是你自己。

Sư: Na đương nhiên ngận bất thác liễu, bất thị phó nguyên thần. Phó nguyên thần tố sự bất khiếu nhĩ khán, nhĩ hài bất tri đạo ni, na tựu thị nhĩ tự kỷ.

Sư phụ: Thế đương nhiên rất tốt, không phải phó nguyên thần. Phó nguyên thần làm việc không để chư vị thấy, chư vị vẫn chưa biết; kia là bản thân chư vị.

弟子:修煉到淨白體以上層次時,身上是否沒有涼、熱、麻、脹等反應了呢?

Đệ tử: Tu luyện đáo tịnh bạch thể dĩ thượng tầng thứ thời, thân thượng thị phủ một hữu lương, nhiệt, ma, trướng đẳng phản ưng liễu ni?

Đệ tử: Khi tu luyện tới tầng thứ tịnh bạch thể trở lên, trên thân phải chăng không có những phản ứng về lạnh, nóng, tê, sưng, v.v.

師:也會有的。因為那個是不同層次的不同東西在你身上的體現,像有病的那種難受的狀態會越來越少,但也不是說甚麼都沒有。我給你們講,太上老君有這麼一句話,道家書中也有這麼一句話:不管修多高,為甚麼這麼難受?只因為在常人中。

Sư: Dã hội hữu đích. Nhân vi na cá thị bất đồng tầng thứ đích bất đồng đông tây tại nhĩ thân thượng đích thể hiện, tượng hữu bệnh đích na chủng nan thụ đích trạng thái hội việt lai việt thiểu, đãn dã bất thị thuyết thậm ma đô một hữu. Ngã cấp nhĩ môn giảng, Thái Thượng Lão Quân hữu giá ma nhất cú thoại, Đạo gia thư trung dã hữu giá ma nhất cú thoại: Bất quản tu đa cao, vi thậm ma giá ma nan thụ? Chỉ nhân vi tại thường nhân trung.

Sư phụ: Cũng vẫn có. Vì đó là thể hiện của những thứ khác nhau tại các tầng thứ khác nhau trên thân chư vị, những trạng thái khó chịu giống như mắc bệnh sẽ càng ngày càng ít, nhưng cũng không nói rằng cái gì cũng không có. Tôi giảng cho chư vị, rằng Thái Thượng Lão Quân có một câu thế này, và trong sách của Đạo gia cũng có câu như thế: ‘Dù tu cao đến đâu, sao vẫn khó chịu thế này? Chỉ vì tại người thường.’

弟子:法輪大法和宗教是否矛盾?

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp hoà tông giáo thị phủ mâu thuẫn?

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp có mâu thuẫn với tôn giáo hay không?

師:歷史上我們沒有走入宗教。現在我們大部份是在常人中修煉,他就不是宗教。宗教的目地:一個是修煉;一個是度化人,叫人做好事,讓人世間道德長在。這是他做的兩件事情。我們在常人中修煉也能起到這樣的作用,可是我們沒有這種宗教形式。將來要有專業修煉法輪大法的弟子,但現在我們還沒有進行到這一步。怎麼去對待這個問題?現在和尚已經有修煉大法的了,不管怎麼樣,我們這個法對社會有益、對人有益。我們不干涉社會政治,不違反政府政策,我們不做這些事情。對國家對常人社會對任何事情都沒有害處,只能有好處。

Sư: Lịch sử thượng ngã môn một hữu tẩu nhập tông giáo. Hiện tại ngã môn đại bộ phận thị tại thường nhân trung tu luyện, Tha tựu bất thị tông giáo. Tông giáo đích mục địa: Nhất cá thị tu luyện; nhất cá thị độ hoá nhân, khiếu nhân tố hảo sự, nhượng nhân thế gian đạo đức trường tại. Giá thị tha tố đích lưỡng kiện sự tình. Ngã môn tại thường nhân trung tu luyện dã năng khởi đáo giá dạng đích tác dụng, khả thị ngã môn một hữu giá chủng tông giáo hình thức. Tương lai yếu hữu chuyên nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đích đệ tử, đãn hiện tại ngã môn hài một hữu tiến hành đáo giá nhất bộ. Chẩm ma khứ đối đãi giá cá vấn đề? Hiện tại hoà thượng dĩ kinh hữu tu luyện Đại Pháp đích liễu, bất quản chẩm ma dạng, ngã môn giá cá Pháp đối xã hội hữu ích, đối nhân hữu ích. Ngã môn bất can thiệp xã hội chính trị, bất vi phản chính phủ chính sách, ngã môn bất tố giá ta sự tình. Đối quốc gia đối thường nhân xã hội đối nhậm hà sự tình đô một hữu hại xứ, chỉ năng hữu hảo xứ.

Sư phụ: Trong lịch sử chúng tôi chưa từng tiến nhập vào tôn giáo. Hiện tại chúng ta phần lớn đều tu luyện trong người thường, nên Ông không phải tôn giáo. Mục đích của tôn giáo: Một là tu luyện, hai là hoá độ người, bảo người ta làm điều tốt, để cho đạo đức thế gian con người kéo dài. Đó là hai điều mà họ làm. Chúng ta tu luyện nơi người thường cũng có thể khởi tác dụng đó, nhưng chúng ta không có hình thức tôn giáo. Tương lai hẳn sẽ có đệ tử chuyên nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng hiện nay chúng ta vẫn chưa tiến hành tới bước đó. Hỏi đối đãi vấn đề này như thế nào? Hiện nay có những hoà thượng đã tu luyện Đại Pháp rồi, dù sao đi nữa, Pháp chúng ta là có ích cho xã hội, có ích cho người. Chúng ta không can thiệp chính trị của xã hội, không vi phạm chính sách của chính phủ, chúng ta không làm những việc đó. Đối với quốc gia đối với xã hội người thường đối với sự việc gì [chúng ta] cũng không có chỗ có hại, chỉ có thể là có chỗ tốt.

弟子:我打坐時經常像坐電梯似的往下滑,自己變的很小,不知為甚麼?

Đệ tử: Ngã đả toạ thời kinh thường tượng toạ điện thê tự đích vãng hạ hoạt, tự kỷ biến đích ngận tiểu, bất tri vi thậm ma?

Đệ tử: Khi con đả toạ thì thường tựa như ngồi thang máy trượt xuống, bản thân biến thành rất bé, không biết là sao?

師:這也正常。因為元神就是很小,也可能變的很大。所以人煉功的時候身體會向外擴展。所以有的人覺的頂天立地;有的人覺的變的很小,都是正常的。但有一點,修煉的人一旦做了不太好的事也會有往下掉的感覺,那是層次掉下來了,身體的容量也縮小了。

Sư: Giá dã chính thường. Nhân vi nguyên thần tựu thị ngận tiểu, dã khả năng biến đích ngận đại. Sở dĩ nhân luyện công đích thời hậu thân thể hội hướng ngoại khuếch triển. Sở dĩ hữu đích nhân giác đích đỉnh thiên lập địa; hữu đích nhân giác đích biến đích ngận tiểu, đô thị chính thường đích. Đãn hữu nhất điểm, tu luyện đích nhân nhất đán tố liễu bất thái hảo đích sự dã hội hữu vãng hạ điệu đích cảm giác, na thị tầng thứ điệu hạ lai liễu, thân thể đích dung lượng dã súc tiểu liễu.

Sư phụ: Cái đó cũng bình thường. Là vì nguyên thần chính là rất nhỏ, cũng có thể biến thành rất lớn. Cho nên người ta khi luyện công thì thân thể sẽ nở rộng ra ngoài. Do đó có người cảm thấy tựa như ‘đỉnh thiên lập địa’; có người cảm thấy biến thành rất nhỏ, đều là bình thường. Nhưng có một điểm này, người tu luyện một khi làm điều không tốt lắm thì cũng sẽ có cảm giác rơi rớt xuống, đó là tầng thứ rơi rụng xuống, dung lượng của thân thể cũng rút nhỏ lại.

弟子:近幾個月,我在夢中總是和一些周圍的親屬一起在泥濘很滑的地方忙碌著。

Đệ tử: Cận kỷ cá nguyệt, ngã tại mộng trung tổng thị hoà nhất ta chu vi đích thân thuộc nhất khởi tại nê nính ngận hoạt đích địa phương mang lục trước.

Đệ tử: Mấy tháng gần đây, con trong mộng vẫn luôn cùng một số người thân thích chung quanh đang bận rộn ở nơi bùn lầy rất trơn trượt.

師:這就是人在常人中,人家看著人類就是和泥呢。

Sư: Giá tựu thị nhân tại thường nhân trung, nhân gia khán trước nhân loại tựu thị hoà nê ni.

Sư phụ: Đó chính là người ở nơi người thường, người ta nhìn nhân loại thì chính là hoà với bùn đất.

弟子:法輪大法修煉得到正果是否一定要帶本體?

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp tu luyện đắc đáo chính quả thị phủ nhất định yếu đới bản thể?

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp tu luyện đắc chính quả thì có nhất định cần phải mang theo bản thể không?

師:我們這個法門要求的圓滿是帶本體。帶不了本體,這個身體沒有達到這種形式那可能就不行。為甚麼呢?因為我們都能夠達到,真正修煉差不多都能達到,只要你進入果位走出世間法修煉,你的身體就已經成了,好多人已經達到這個地步自己不知道。因為身體有一部份被鎖住受到一些束縛,所以感覺不出來。隨著你修煉會越來越明顯。但要說明一個問題,有的人可能有多方面原因限定達不到圓滿,只能在不同的層次中做天人(神仙),所以身體的變化很小。其實這在一般人看來也是高不可及、美不可求的大福份了。在一般氣功中和附體功、邪法中也是根本達不到的。

Sư: Ngã môn giá cá pháp môn yêu cầu đích viên mãn thị đới bản thể. Đới bất liễu bản thể, giá cá thân thể một hữu đạt đáo giá chủng hình thức na khả năng tựu bất hành. Vi thậm ma ni? Nhân vi ngã môn đô năng cú đạt đáo, chân chính tu luyện sai bất đa đô năng đạt đáo, chỉ yếu nhĩ tiến nhập quả vị tẩu xuất thế gian Pháp tu luyện, nhĩ đích thân thể tựu dĩ kinh thành liễu, hảo đa nhân dĩ kinh đạt đáo giá cá địa bộ tự kỷ bất tri đạo. Nhân vi thân thể hữu nhất bộ phận bị toả trụ thụ đáo nhất ta thúc phược, sở dĩ cảm giác bất xuất lai. Tuỳ trước nhĩ tu luyện hội việt lai việt minh hiển. Đãn yếu thuyết minh nhất cá vấn đề, hữu đích nhân khả năng hữu đa phương diện nguyên nhân hạn định đạt bất đáo viên mãn, chỉ năng tại bất đồng đích tầng thứ trung tố thiên nhân (Thần Tiên), sở dĩ thân thể đích biến hoá ngận tiểu. Kỳ thực giá tại nhất ban nhân khán lai dã thị cao bất khả cập, mỹ bất khả cầu đích đại phúc phận liễu. Tại nhất ban khí công trung hoà phụ thể công, tà pháp trung dã thị căn bản đạt bất đáo đích.

Sư phụ: Pháp môn này của chúng ta yêu cầu viên mãn là mang theo bản thể. [Nếu] không mang theo bản thể được, [hoặc] thân thể ấy chưa đạt tới hình thức loại đó thì có thể là không được đâu. Vì sao? Vì chúng ta đều có thể đạt tới, chân chính tu luyện thì hẳn đều có thể đạt tới, chỉ cần chư vị tiến nhập quả vị mà tu luyện xuất thế gian Pháp, thì thân thể chư vị đã thành rồi, khá nhiều người đã đạt tới bước đó rồi [chỉ là] tự mình không biết. Là vì thân thể có một bộ phận bị khoá chắc lại và chịu một số trói buộc, cho nên cảm giác không ra. Thuận theo việc chư vị tu luyện thì sẽ càng ngày càng minh hiển. Nhưng [tôi] cần nói rõ một vấn đề, có người có thể vì những nguyên nhân nhiều mặt mà hạn chế đạt không tới viên mãn, chỉ có thể làm người trời (Thần Tiên) ở các tầng thứ khác nhau, do đó thân thể biến hoá rất ít. Kỳ thực từ người bình thường mà nhìn thì đã là đại phúc phận cao không với tới được, tốt đẹp không cầu tới được. Ở những khí công thông thường và [khí] công phụ thể và tà pháp thì hoàn toàn không đạt tới đó được.

條子遞完了。我今天解答的這些問題我想主要針對我們輔導員和骨幹所提的來講的。當然,我們有些學員甚至沒參加過班或者只參加過一次班,不該來的也來了。不是說你不該聽這個法,也不是說你不能修,就是說你還接受不了這些東西,它牽扯很大的問題。不叫你進來吧你可能會有想法,心性還不高,可能會說三道四;來了又怕你接受不了,產生懷疑毀了你的前程。不管怎麼樣吧,聽到了以後不相信就把他當成故事聽,千萬不要起甚麼抵觸情緒。

Điều tử đệ hoàn liễu. Ngã kim thiên giải đáp đích giá ta vấn đề ngã tưởng chủ yếu châm đối ngã môn phụ đạo viên hoà cốt cán sở đề đích lai giảng đích. Đương nhiên, ngã môn hữu ta học viên thậm chí một tham gia quá ban hoặc giả chỉ tham gia quá nhất thứ ban, bất cai lai đích dã lai liễu. Bất thị thuyết nhĩ bất cai thính giá cá Pháp, dã bất thị thuyết nhĩ bất năng tu, tựu thị thuyết nhĩ hài tiếp thụ bất liễu giá ta đông tây, tha khiên xả ngận đại đích vấn đề. Bất khiếu nhĩ tiến lai ba nhĩ khả năng hội hữu tưởng pháp, tâm tính hài bất cao, khả năng hội thuyết tam đạo tứ; lai liễu hựu phạ nhĩ tiếp thụ bất liễu, sản sinh hoài nghi huỷ liễu nhĩ đích tiền trình. Bất quản chẩm ma dạng ba, thính đáo liễu dĩ hậu bất tương tín tựu bả tha đương thành cố sự thính, thiên vạn bất yếu khởi thậm ma để xúc tình tự.

Đã hết các tờ câu hỏi rồi. Hôm nay những câu hỏi mà tôi giải đáp ấy là tôi muốn chủ yếu nhắm vào các phụ đạo viên và cốt cán chúng ta mà giảng. Tất nhiên, [tại đây] chúng ta có một số học viên thậm chí chưa từng tham gia lớp học hoặc chỉ tham gia một lần lớp học, lẽ ra không nên đến nhưng đã đến. [Tôi] không nói rằng chư vị không nên nghe Pháp này, cũng không nói rằng chư vị không thể tu, mà chính là nói rằng chư vị vẫn chưa tiếp thu được những điều này, nó động chạm tới vấn đề rất lớn. Không để chư vị vào thì chư vị có thể sẽ có ý kiến, tâm tính mà không cao, thì có thể sẽ nhận xét linh tinh; để [chư vị] vào thì lại e chư vị tiếp thu không nổi, sinh ra hoài nghi làm hỏng tương lai của chư vị. Dù sao đi nữa, nếu nghe mà không tin thì hãy xem như nghe một câu chuyện xưa thôi, nhất định đừng nảy sinh cảm giác mâu thuẫn.

講的這些法主要是對我們這些輔導員、骨幹講的,將來在你們開展工作中有好處。有些問題是有共性的,學員提出來解答不了,起碼我們能知道一些事情。其實我講了,不開這個輔導員會也可以做的到的。比如說,我在濟南學習班講完課要走的時候,很多覺者都跟我講:這個班上已經全講了。意思是該叫常人知道的都講出來了。我說就遵照這個法去學,只要把他吃透沒有解決不了的問題。我講的這個法,還不只是我這一門當中的事情,所以說他是一個很大的東西。當然我們今天做的事情和過去傳的功,做的事情不一樣。人家講普度眾生,釋迦牟尼把動物都包括在內。釋迦牟尼講普度眾生他可以度眾生,對一切生命他都要慈悲。為甚麼我們今天就不這樣做呢?我們度人還要選擇呢?進我們班還要選擇條件呢?因為這一切事情和當初都不一樣了,有的人壞的不行了,就是要清理。有的人是要留下來,有的人可能要修煉上去,就出現這麼個問題。

Giảng đích giá ta Pháp chủ yếu thị đối ngã môn giá ta phụ đạo viên, cốt cán giảng đích, tương lai tại nhĩ môn khai triển công tác trung hữu hảo xứ. Hữu ta vấn đề thị hữu cộng tính đích, học viên đề xuất lai giải đáp bất liễu, khởi mã ngã môn năng tri đạo nhất ta sự tình. Kỳ thực ngã giảng liễu, bất khai giá cá phụ đạo viên hội dã khả dĩ tố đích đáo đích. Tỷ như thuyết, ngã tại Tế Nam học tập ban giảng hoàn khoá yếu tẩu đích thời hậu, ngận đa Giác Giả đô cân ngã giảng: Giá cá ban thượng dĩ kinh toàn giảng liễu. Ý tư thị cai khiếu thường nhân tri đạo đích đô giảng xuất lai liễu. Ngã thuyết tựu tuân chiếu giá cá Pháp khứ học, chỉ yếu bả tha ngật thấu một hữu giải quyết bất liễu đích vấn đề. Ngã giảng đích giá cá Pháp, hài bất chỉ thị ngã giá nhất môn đương trung đích sự tình, sở dĩ thuyết tha thị nhất cá ngận đại đích đông tây. Đương nhiên ngã môn kim thiên tố đích sự tình hoà quá khứ truyền đích công, tố đích sự tình bất nhất dạng. Nhân gia giảng phổ độ chúng sinh, Thích Ca Mâu Ni bả động vật đô bao quát tại nội. Thích Ca Mâu Ni giảng phổ độ chúng sinh Tha khả dĩ độ chúng sinh, đối nhất thiết sinh mệnh Tha đô yếu từ bi. Vi thậm ma ngã môn kim thiên tựu bất giá dạng tố ni? Ngã môn độ nhân hài yếu tuyển trạch ni? Tiến ngã môn ban hài yếu tuyển trạch điều kiện ni? Nhân vi giá nhất thiết sự tình hoà đương sơ đô bất nhất dạng liễu, hữu đích nhân hoại đích bất hành liễu, tựu thị yếu thanh lý. Hữu đích nhân thị yếu lưu hạ lai, hữu đích nhân khả năng yếu tu luyện thượng khứ, tựu xuất hiện giá ma cá vấn đề.

Giảng Pháp này chủ yếu là giảng cho phụ đạo viên và cốt cán chúng ta, có chỗ tốt cho chư vị sau này triển khai công tác. Một số câu hỏi là có tính tương tự, [dù] học viên đề xuất ra mà giải đáp không được, [thì] ít nhất chúng ta có thể biết được một số điều. Kỳ thực tôi đã nói, không tổ chức buổi họp các phụ đạo viên này [thì chư vị] cũng có thể làm được. Nói như, khi tôi giảng xong bài tại lớp học ở Tế Nam và sắp rời đi, rất nhiều Giác Giả đều nói với tôi: Lớp học này đã giảng hết tất cả rồi. Ý là những gì nên để người thường biết thì đã đều giảng ra rồi. Tôi nói rằng chính là chiểu theo Pháp này mà học, chỉ cần chư vị học thấu Ông thì không có vấn đề không giải quyết được. Pháp này mà tôi giảng ấy, không chỉ là tình huống của trong một môn này của tôi, do đó nói rằng Ông là một điều rất to lớn. Tất nhiên những việc mà chúng ta làm hôm nay là khác với công truyền ra và những việc làm trong quá khứ. Người ta giảng ‘phổ độ chúng sinh’, Thích Ca Mâu Ni cũng đưa cả động vật bao gồm trong đó. Thích Ca Mâu Ni giảng phổ độ chúng sinh và Ông có thể phổ độ chúng sinh, đối với hết thảy sinh mệnh Ông đều cần từ bi. Tại sao chúng ta hôm nay không làm thế? Chúng ta độ nhân còn muốn lựa chọn? Vào lớp học chúng ta là cần có điều kiện tuyển chọn? Bởi vì hết thảy sự tình đều đã khác xưa, có những người xấu xa đến mức không thể được nữa, chính là cần bị thanh lý. Có những người là cần lưu lại, có những người có thể tu luyện lên, chính là xuất hiện vấn đề như thế đó.

好了,我想我們怎樣對待這個會呀?該講的和不該講的以後下去該怎麼辦?咱們大家都知道該怎麼辦,我也不多強調這個問題了。就是一句話:本著對我們的這個法負責任,對你個人負責任,你就知道該怎麼辦了,就講這麼多。

Hảo liễu, ngã tưởng ngã môn chẩm dạng đối đãi giá cá hội nha? Cai giảng đích hoà bất cai giảng đích dĩ hậu hạ khứ cai chẩm ma biện? Cha môn đại gia đô tri đạo cai chẩm ma biện, ngã dã bất đa cường điệu giá cá vấn đề liễu. Tựu thị nhất cú thoại: Bản trước đối ngã môn đích giá cá Pháp phụ trách nhiệm, đối nhĩ cá nhân phụ trách nhiệm, nhĩ tựu tri đạo cai chẩm ma biện liễu, tựu giảng giá ma đa.

Được rồi, tôi nghĩ rằng chúng ta cần đối đãi buổi họp này thế nào? Điều nên nói và không nên nói về sau này thì làm thế nào? Mọi người chúng ta đều biết nên làm thế nào, tôi cũng không nhấn mạnh vấn đề này nữa. Chỉ là nói một câu: Hãy có trách nhiệm với Pháp này của chúng ta, hãy có trách niệm về cá nhân chư vị, thì chư vị biết được nên làm thế nào, [tôi] giảng bấy nhiêu thôi.

……我們經過討論之後,可能進一步加深對大法的認識,又統一了我們的認識,將來給學員解答起來有些事情我想就好的多,這是其一。再有我還沒有和咱們幾個負責人說這事兒,就是我們能不能在我家鄉帶個頭,組織一下,我們不能只是集體煉功,我們能不能找個特定的時間集體來學一學法。逐章逐節的,大家念一念、討論討論。學習時間的安排像集體煉功一樣固定下來。我想這樣更有好處,有針對性,這樣對我們將來,遇到實際問題就有法可依。我們開個頭,在全國各地輔導站能起到一個很好的帶頭作用。然後全國各地可以效仿,這樣對我們提高認識是非常有好處的,提這麼個建議。

…… Ngã môn kinh quá thảo luận chi hậu, khả năng tiến nhất bộ gia thâm đối Đại Pháp đích nhận thức, hựu thống nhất liễu ngã môn đích nhận thức, tương lai cấp học viên giải đáp khởi lai hữu ta sự tình ngã tưởng tựu hảo đích đa, giá thị kỳ nhất. Tái hữu ngã hài một hữu hoà cha môn kỷ cá phụ trách nhân thuyết giá sự nhi, tựu thị ngã môn năng bất năng tại ngã gia hương đới cá đầu, tổ chức nhất hạ, ngã môn bất năng chỉ thị tập thể luyện công, ngã môn năng bất năng trảo cá đặc định đích thời gian tập thể lai học nhất học Pháp. Trục chương trục tiết đích, đại gia niệm nhất niệm, thảo luận thảo luận. Học tập thời gian đích an bài tượng tập thể luyện công nhất dạng cố định hạ lai. Ngã tưởng giá dạng cánh hữu hảo xứ, hữu châm đối tính, giá dạng đối ngã môn tương lai, ngộ đáo thực tế vấn đề tựu hữu Pháp khả y. Ngã môn khai cá đầu, tại toàn quốc các địa phụ đạo trạm năng khởi đáo nhất cá ngận hảo đích đới đầu tác dụng. Nhiên hậu toàn quốc các địa khả dĩ hiệu phỏng, giá dạng đối ngã môn đề cao nhận thức thị phi thường hữu hảo xứ đích, đề giá ma cá kiến nghị.

…… Chúng ta sau khi trải qua thảo luận, có thể tiến thêm một bước nhận thức sâu hơn về Đại Pháp, cũng thống nhất nhận thức của chúng ta, tương lai thì việc giải đáp cho các học viên thì tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nhiều, đây là một điều. Còn điều nữa mà tôi chưa có nói điều này cho một số người phụ trách chúng ta, chính là chư vị hãy mở đầu ở quê tôi, tổ chức một chút, chúng ta không thể chỉ luyện công tập thể, chúng ta hãy tìm và định ra thời gian tập thể cùng đến học Pháp. Từng chương từng mục, mọi người niệm đọc, thảo luận một chút. An bài thời gian học tập là cố định lại tựa như luyện công tập thể. Tôi nghĩ rằng làm như thế là tốt hơn, có tính nhắm thẳng, như vậy thì đối với tương lai chúng ta, khi gặp vấn đề thực tế thì có Pháp để có thể dựa vào. Chúng ta mở đầu, tại những trạm phụ đạo các nơi toàn quốc có thể có tác dụng dẫn đầu rất là tốt. Sau này các nơi toàn quốc có thể phỏng theo, làm như vậy là có chỗ hết sức tốt đẹp cho việc đề cao nhận thức của chúng ta, [tôi] đưa ra kiến nghị như vậy.

法輪大法長春總站錄音

Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân Tổng trạm lục âm

Băng thu âm của Tổng trạm Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994]

北京法輪大法輔導員會議建議

Bắc Kinh Pháp Luân Đại Pháp phụ đạo viên Hội nghị Kiến nghị

Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994]

李洪志
一九九四年十二月十七日

Lý Hồng Chí
Nhất cửu cửu tứ niên thập nhị nguyệt thập thất nhật

Lý Hồng Chí
17 tháng Chạp, năm 1994

我站著講大家看的清楚。

Ngã trạm trước giảng đại gia khán đích thanh sở.

Tôi đứng giảng [để] mọi người nhìn rõ.

好長時間沒和大家見面了。因為有許多傳功方面的事情都需要處理,都是常人還不太了解的,不太能夠理解的,所以辦班就停下來了。在這段時間就處理這些問題,現在基本上這些問題都在收尾了。本來在收尾以後,把這些事情做完了以後,我再從新出來安排以後如何傳功的事兒。但是,廣州這次辦的學習班,因為當時定的很倉促,報紙也登了,廣告也上了,還收了很多學費。所以我不得不中途出來,也就是藉廣州辦班前夕,先來到北京做一些準備工作。所以藉這個機會同大家見個面,看到大家我很高興。

Hảo trường thời gian một hoà đại gia kiến diện liễu. Nhân vi hữu hứa đa truyền công phương diện đích sự tình đô nhu yếu xứ lý, đô thị thường nhân hài bất thái liễu giải đích, bất thái năng cú lý giải đích, sở dĩ biện ban tựu đình hạ lai liễu. Tại giá đoạn thời gian tựu xứ lý giá ta vấn đề, hiện tại cơ bản thượng giá ta vấn đề đô tại thu vĩ liễu. Bản lai tại thu vĩ dĩ hậu, bả giá ta sự tình tố hoàn liễu dĩ hậu, ngã tái tùng tân xuất lai an bài dĩ hậu như hà truyền công đích sự nhi. Đãn thị, Quảng Châu giá thứ biện đích học tập ban, nhân vi đương thời định đích ngận thương xúc, báo chí dã đăng liễu, quảng cáo dã thượng liễu, hài thu liễu ngận đa học phí. Sở dĩ ngã bất đắc bất trung đồ xuất lai, dã tựu thị tạ Quảng Châu biện ban tiền tịch, tiên lai đáo Bắc Kinh tố nhất ta chuẩn bị công tác. Sở dĩ tạ giá cá cơ hội đồng đại gia kiến cá diện, khán đáo đại gia ngã ngận cao hứng.

Khá lâu rồi tôi không gặp mặt mọi người. Vì có rất nhiều việc về phương diện truyền công đều cần xử lý, đều là [điều] mà người thường không dễ lý giải lắm, không thể lý giải lắm, cho nên dừng việc mở lớp. Trong đoạn thời gian đó chính là xử lý những vấn đề ấy, bây giờ về cơ bản những vấn đề đó đều đang kết thúc rồi. Nguyên [dự định] là sau khi hoàn tất, sau khi làm xong những việc đó, thì tôi mới ra an bài các việc truyền công sau này sẽ thế nào. Nhưng mà, mở lớp học lần này ở Quảng Châu, vì bấy giờ định ra rất vội, báo chí cũng đăng rồi, quảng cáo cũng lên rồi, còn nhận rất nhiều học phí rồi. Do đó tôi không thể không giữa chừng bước ra, nghĩa là trước khi mở lớp ở Quảng Châu, thì tới Bắc Kinh trước để chuẩn bị một số công tác. Vì thế [tôi] nhân cơ hội này gặp mặt mọi người, gặp mọi người tôi rất vui.

過去我講過這樣一句話:我說現在的人道德水準已經很低了,在各行各業中很難找到一塊淨土。但是,一來這兒,我就看到我們這個非常祥和的場,我們法輪大法這一塊地方,我敢說他是淨土(掌聲)。同時,我也看到了我們大家修煉的成果是非常可喜的,大家都有要求提高向善的心,非常可喜。所以這個氣氛和我們這個心態都完全是一樣的,也就是說,大法沒有白學,都收到了一定的成果。我也沒有白傳這個大法,這是值得我欣慰的事情。我當初剛剛來北京講法傳功的時候,第一個學習班就這麼多人。但是,我們經過一段時間,到現在也僅僅是兩年吧,其實我正式傳這個法也就是一年,開始時是以很低的氣功形式傳法。我們今天,就在北京這個地方,輔導員已經能夠達到這麼多了,說明我們這個大法已經被更多的善良的人們所認識,能夠在這個法中得到提高,修煉自己,這是個非常可喜的事情。現在具體統計修煉我們法輪大法有多少人,也很難統計了,人傳人,不計其數。有的地方是一個縣或者一個城市有一倆個人學,結果發展到上千人。好些地區都是這種形勢,發展非常快。

Quá khứ ngã giảng quá giá dạng nhất cú thoại: ngã thuyết hiện tại đích nhân đạo đức thuỷ chuẩn dĩ kinh ngận đê liễu, tại các hành các nghiệp trung ngận nan trảo đáo nhất khối tịnh thổ. Đãn thị, nhất lai giá nhi, ngã tựu khán đáo ngã môn giá cá phi thường tường hoà đích trường, ngã môn Pháp Luân Đại Pháp giá nhất khối địa phương, ngã cảm thuyết tha thị tịnh thổ (chưởng thanh). Đồng thời, ngã dã khán đáo liễu ngã môn đại gia tu luyện đích thành quả thị phi thường khả hỷ đích, đại gia đô hữu yêu cầu đề cao hướng Thiện đích tâm, phi thường khả hỷ. Sở dĩ giá cá khí phân hoà ngã môn giá cá tâm thái đô hoàn toàn thị nhất dạng đích, dã tựu thị thuyết, Đại Pháp một hữu bạch học, đô thu đáo liễu nhất định đích thành quả. Ngã dã một hữu bạch truyền giá cá Đại Pháp, giá thị trị đắc ngã hân uý đích sự tình. Ngã đương sơ cương cương lai Bắc Kinh giảng Pháp truyền công đích thời hậu, đệ nhất cá học tập ban tựu giá ma đa nhân. Đãn thị, ngã môn kinh quá nhất đoạn thời gian, đáo hiện tại dã cận cận thị lưỡng niên ba, kỳ thực ngã chính thức truyền giá cá Pháp dã tựu thị nhất niên, khai thuỷ thời thị dĩ ngận đê đích khí công hình thức truyền Pháp. Ngã môn kim thiên, tựu tại Bắc Kinh giá cá địa phương, phụ đạo viên dĩ kinh năng cú đạt đáo giá ma đa liễu, thuyết minh ngã môn giá cá Đại Pháp dĩ kinh bị cánh đa đích thiện lương đích nhân môn sở nhận thức, năng cú tại giá cá Pháp trung đắc đáo đề cao, tu luyện tự kỷ, giá thị cá phi thường khả hỷ đích sự tình. Hiện tại cụ thể thống kế tu luyện ngã môn Pháp Luân Đại Pháp hữu đa thiểu nhân, dã ngận nan thống kế liễu, nhân truyền nhân, bất kế kỳ số. Hữu đích địa phương thị nhất cá huyện hoặc giả nhất cá thành thị hữu nhất lưỡng cá nhân học, kết quả phát triển đáo thượng thiên nhân. Hảo ta địa khu đô thị giá chủng hình thế, phát triển phi thường khoái.

Trước đây tôi từng giảng một câu, tôi nói rằng chuẩn mực đạo đức con người hiện nay đã rất thấp rồi, trong các ngành nghề rất khó tìm được một miền đất thanh tịnh. Tuy nhiên, một khi tới đây, tôi là thấy chúng ta một trường hết sức an hoà, miền đất của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta, tôi dám nói đó là một miền ‘tịnh thổ’ (vỗ tay). Đồng thời, tôi cũng thấy mọi người chúng ta tu luyện được thành quả hết sức đáng mừng, mọi người đều có tâm yêu cầu đề cao hướng Thiện, thật đáng mừng phi thường. Cho nên bầu không khí này hoàn toàn giống như tâm thái chúng ta, nói cách khác, [mọi người] đã không uổng công học Đại Pháp, đều thu được thành quả nhất định. Tôi cũng không uổng truyền Đại Pháp này, đây là việc thật sự khiến tôi hài lòng. Thời mà tôi mới vừa tới Bắc Kinh giảng Pháp truyền công, lớp học đầu tiên chính là ngần này người. Nhưng chúng ta qua một đoạn thời gian, tới nay cũng mới có hai năm, thực ra tôi chính thức truyền Pháp này chỉ là một năm, thời bắt đầu là lấy hình thức rất thấp là khí công để truyền Pháp. Chúng ta hiện nay, chỉ riêng nơi Bắc Kinh này, các phụ đạo viên đã có thể nhiều ngần này rồi, [điều ấy] nói lên rằng Pháp Luân Đại Pháp chúng ta đã được nhiều người thiện lương hơn nữa nhận biết, có thể đạt được đề cao trong Pháp này, và tu luyện chính mình, đó là việc hết sức đáng mừng. Bây giờ thống kê cụ thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta có bao nhiêu người, thì đã rất khó thống kê rồi; người truyền người, không đếm được. Có những nơi là có một hai người học ở một huyện hoặc một thị, rồi kết quả phát triển thành hơn nghìn người. Khá nhiều nơi đều là hình thế như vậy, phát triển phi thường mau chóng.

為甚麼會這樣呢?因為我講了,我們法輪大法就是修煉人的心性,要求人提高道德水準。也真正點出了我們修煉為甚麼功長不上去的根本原因,點到這個問題,所以我們說到了實質問題。過去我講過,有人在心得體會中跟我講,說老師這個法傳出來之後,對我們社會上的精神文明建設很有好處。當然我講了,主要目地還不是這個,我就是想把這個法留給人們,把他傳出來叫更多的人受益,能夠真正的得到提高。用我們佛家的話講,就是能夠真正的昇華上去,得到圓滿。但是,他必然會帶來這樣一個結果,使人的道德水準得到提高。因為我們這套功法的要求,我說我們點到實處了,要求人重視心性修煉。為甚麼好多人,還包括很多僧人,專業修煉的道士也是一樣,他已經不知道如何去提高了,他只重視在形式上的東西,而不去重視實質的東西。

Vi thậm ma hội giá dạng ni? Nhân vi ngã giảng liễu, ngã môn Pháp Luân Đại Pháp tựu thị tu luyện nhân đích tâm tính, yêu cầu nhân đề cao đạo đức thuỷ chuẩn. Dã chân chính điểm xuất liễu ngã môn tu luyện vi thậm ma công trưởng bất thượng khứ đích căn bản nguyên nhân, điểm đáo giá cá vấn đề, sở dĩ ngã môn thuyết đáo liễu thực chất vấn đề. Quá khứ ngã giảng quá, hữu nhân tại tâm đắc thể hội trung cân ngã giảng, thuyết Lão sư giá cá Pháp truyền xuất lai chi hậu, đối ngã môn xã hội thượng đích tinh thần văn minh kiến thiết ngận hữu hảo xứ. Đương nhiên ngã giảng liễu, chủ yếu mục địa hài bất thị giá cá, ngã tựu thị tưởng bả giá cá Pháp lưu cấp nhân môn, bả Tha truyền xuất lai khiếu cánh đa đích nhân thụ ích, năng cú chân chính đích đắc đáo đề cao. Dụng ngã môn Phật gia đích thoại giảng, tựu thị năng cú chân chính đích thăng hoa thượng khứ, đắc đáo viên mãn. Đãn thị, Tha tất nhiên hội đới lai giá dạng nhất cá kết quả, sử nhân đích đạo đức thuỷ chuẩn đắc đáo đề cao. Nhân vi ngã môn giá sáo công pháp đích yêu cầu, ngã thuyết ngã môn điểm đáo thực xứ liễu, yêu cầu nhân trọng thị tâm tính tu luyện. Vi thậm ma hảo đa nhân, hài bao quát ngận đa tăng nhân, chuyên nghiệp tu luyện đích đạo sĩ dã thị nhất dạng, tha dĩ kinh bất tri đạo như hà khứ đề cao liễu, tha chỉ trọng thị tại hình thức thượng đích đông tây, nhi bất khứ trọng thị thực chất đích đông tây.

Tại sao như vậy? Vì như tôi đã giảng, Pháp Luân Đại Pháp chúng ta là tu luyện tâm tính người ta, yêu cầu người ta đề cao chuẩn mực đạo đức. Cũng thật sự chỉ ra nguyên nhân căn bản chúng ta tu luyện tại sao không tăng công, điểm trúng vấn đề ấy, do đó chúng ta là nói tới vấn đề thực chất. Trước đây tôi từng giảng, có người từng kể với tôi trong bài tâm đắc thể hội, nói rằng sau khi Pháp này của Thầy được truyền xuất ra, là gây dựng những chỗ rất tốt cho văn minh tinh thần nơi xã hội chúng ta. Tất nhiên như tôi đã giảng, mục đích chủ yếu vẫn không phải điều đó, tôi chỉ là muốn lưu Pháp này cho con người, đưa Ông truyền ra để nhiều người hơn nữa được lợi ích, có thể thật sự được đề cao. Dùng lời của Phật gia chúng ta mà nói, thì là có thể thật sự thăng hoa lên trên, đắc được viên mãn. Nhưng Pháp này nhất định mang tới hiệu quả như vậy, khiến chuẩn mực đạo đức con người được đề cao lên. Vì yêu cầu của công pháp chúng ta, tôi nói rằng chúng ta điểm trúng vào chỗ thực chất, yêu cầu người ta coi trọng tu luyện tâm tính. Vì sao nhiều người thế, gồm cả rất nhiều tăng nhân, các đạo sỹ tu luyện chuyên nghiệp cũng như thế, họ đã không biết đề cao như thế nào nữa, họ chỉ coi trọng những điều ở hình thức, chứ không coi trọng những điều thực chất.

人的心性要昇華不上去,我說那就是根本不可能得到提高,因為這個宇宙的特性,他不允許心性不高而昇華上去。如果人能夠達到這樣一個成度,就是在不同成度上得到提高,我說這個人即使不圓滿,他對社會也是有益的,他不會明明白白去做壞事,他知道做壞事會給他自己帶來哪些很不好的後果。這樣他會對社會精神文明建設,對人類的道德水準,都有相應的提高,這一點是肯定的。我們傳這個功也是本著對人負責,對社會負責,所以我們也做到了這一點,在群眾中、在修煉者中產生的影響還是比較好的。我們也是一直嚴守這個法的要求這樣去做,我們這個功法也沒有走偏,一直保持著這樣一個純潔的、純淨的修煉狀態。

Nhân đích tâm tính yếu thăng hoa bất thượng khứ, ngã thuyết na tựu thị căn bản bất khả năng đắc đáo đề cao, nhân vi giá cá vũ trụ đích đặc tính, Tha bất duẫn hứa tâm tính bất cao nhi thăng hoa thượng khứ. Như quả nhân năng cú đạt đáo giá dạng nhất cá thành độ, tựu thị tại bất đồng thành độ thượng đắc đáo đề cao, ngã thuyết giá cá nhân tức sử bất viên mãn, tha đối xã hội dã thị hữu ích đích, tha bất hội minh minh bạch bạch khứ tố hoại sự, tha tri đạo tố hoại sự hội cấp tha tự kỷ đới lai nả ta ngận bất hảo đích hậu quả. Giá dạng tha hội đối xã hội tinh thần văn minh kiến thiết, đối nhân loại đích đạo đức thuỷ chuẩn, đô hữu tương ưng đích đề cao, giá nhất điểm thị khẳng định đích. Ngã môn truyền giá cá công dã thị bản trước đối nhân phụ trách, đối xã hội phụ trách, sở dĩ ngã môn dã tố đáo liễu giá nhất điểm, tại quần chúng trung, tại tu luyện giả trung sản sinh đích ảnh hưởng hài thị tỷ giảo hảo đích. Ngã môn dã thị nhất trực nghiêm thủ giá cá Pháp đích yêu cầu giá dạng khứ tố, ngã môn giá cá công pháp dã một hữu tẩu thiên, nhất trực bảo trì trước giá dạng nhất cá thuần khiết đích, thuần tịnh đích tu luyện trạng thái.

Người ta tâm tính nếu không thăng hoa lên được, thì tôi nói rằng hoàn toàn không thể nào đề cao lên được, vì đặc tính của vũ trụ này, Ông không cho phép [ai] tâm tính không cao mà lại thăng hoa lên đó. Nếu người có thể đạt tới trình độ đó, thì nghĩa là ở mức độ khác nhau đã được đề cao, và tôi nói rằng người ấy chẳng hạn không viên mãn, thì họ cũng có ích cho xã hội, họ sẽ không đã biết rõ mà vẫn làm điều xấu, họ biết rằng làm điều xấu sẽ mang tới một số hậu quả rất không tốt cho bản thân họ. Như vậy là họ là có đề cao tương ứng cho sự kiến thiết văn minh tinh thần của xã hội và cho chuẩn mực đạo đức của nhân loại, điều này là khẳng định. Chúng tôi truyền ra công này là cũng có trách nhiệm với con người, có trách nhiệm với xã hội, do đó chúng tôi cũng có thể làm được điều ấy, ảnh hưởng sinh ra nơi quần chúng cũng như trong những người tu luyện cũng là rất tốt. Chúng tôi vẫn luôn giữ vững yêu cầu của Pháp này như thế mà làm, công pháp chúng ta cũng không đi lệch, vẫn luôn duy trì trạng thái tu luyện thuần khiết và thuần tịnh như vậy.

按照我們現在這個形勢,將來我想這個功可能傳的會更大。最近,明年吧,在國外傳功可能要多一些,這樣不止是在我們國家產生了影響,其實在國外影響也是很大的。從國外回來的人對我講過,說他們在美國一家餐館裏吃飯的時候,就看到那個餐館裏面掛著對法輪功情況的介紹,他覺的很奇怪,然後就問人家。這是我們不知道的,還沒有掌握的情況,可能發展勢頭還是很快的。根本原因只是因為我們重視了人的心性的提高,對社會也好,不同階層的人也好,不同想法的人也好,都能夠接受法輪大法。這是剛才我講的,只是簡單的談一談,就是我們法輪大法目前存在的這樣一個發展狀況。

Án chiếu ngã môn hiện tại giá cá hình thế, tương lai ngã tưởng giá cá công khả năng truyền đích hội cánh đại. Tối cận, minh niên ba, tại quốc ngoại truyền công khả năng yếu đa nhất ta, giá dạng bất chỉ thị tại ngã môn quốc gia sản sinh liễu ảnh hưởng, kỳ thực tại quốc ngoại ảnh hưởng dã thị ngận đại đích. Tùng quốc ngoại hồi lai đích nhân đối ngã giảng quá, thuyết tha môn tại Mỹ quốc nhất gia xan quán lý ngật phạn đích thời hậu, tựu khán đáo na cá xan quán lý diện quải trước đối Pháp Luân Công tình huống đích giới thiệu, tha giác đích ngận kỳ quái, nhiên hậu tựu vấn nhân gia. Giá thị ngã môn bất tri đạo đích, hài một hữu chưởng ác đích tình huống, khả năng phát triển thế đầu hài thị ngận khoái đích. Căn bản nguyên nhân chỉ thị nhân vi ngã môn trọng thị liễu nhân đích tâm tính đích đề cao, đối xã hội dã hảo, bất đồng giai tầng đích nhân dã hảo, bất đồng tưởng pháp đích nhân dã hảo, đô năng cú tiếp thụ Pháp Luân Đại Pháp. Giá thị cương tài ngã giảng đích, chỉ thị giản đơn đích đàm nhất đàm, tựu thị ngã môn Pháp Luân Đại Pháp mục tiền tồn tại đích giá dạng nhất cá phát triển trạng huống.

Căn cứ hình thế hiện nay của chúng ta, tương lai tôi nghĩ rằng công này có thể truyền rộng rãi hơn. Gần nhất, hẳn là sang năm đi, khả năng sẽ truyền công nhiều hơn nữa ở nước ngoài, như vậy sẽ không chỉ có ảnh hưởng ở nước ta, thực ra ảnh hưởng ở nước ngoài cũng rất lớn rồi. Có người từ nước ngoài trở về đã nói với tôi, nói rằng khi họ đi ăn ở một nhà hàng tại Mỹ quốc, thấy treo ở đó giới thiệu về tình hình Pháp Luân Công, và anh ta cảm thấy rất lạ, sau đó bèn hỏi người ta. Chúng ta chưa biết điều này, cũng chưa nắm vững tình huống này, mà khả năng đà phát triển đã rất nhanh chóng rồi. Nguyên nhân căn bản ấy chỉ là chúng ta rất coi trọng việc đề cao tâm tính, đối với xã hội cũng vậy, với người các giai tầng khác nhau cũng vậy, với người có các cách nghĩ khác nhau cũng vậy, đều có thể tiếp thu Pháp Luân Đại Pháp. Đây là điều tôi vừa giảng, chỉ là nói lược qua một chút, chính là Pháp Luân Đại Pháp chúng ta bây giờ là có tình huống phát triển như thế.

因為這是輔導員會議,我就講一講這方面的事兒。從各地法輪大法的發展情況來看,都有不同的長處,也總結了不少經驗,對大法的學習,在修煉當中也有不少好的經驗。因為這段時間我在家裏,一直在長春,所以對長春的情況掌握的比較多一些,你比如說,現在長春掀起一個學法熱,怎麼個學法熱呢?現在在其它地區,把煉動作當作是很重要的。當然它是很重要的,性命雙修的功法,當然是必不可少的。可是在長春,他們把這個法擺到更重要的位置上去學。所以他們堅持每天煉完功之後,坐在那兒就開始念書、開始學法。學完了之後大家還要討論,逐段的討論。後來呢,他們又發展成背書,他們覺的這樣好的東西(當然這是學員講的話,這不是我講的),過去有許多經書沒有談的很明確,都是談的很含糊,人們都把它背下來了。當然還講了其它的說法。我就說這個意思,說這樣好的東西我們為甚麼不把他背下來呢?時時刻刻要求我們在常人中能做個好人,能提高,你背下來不就更好嗎?時時刻刻都有對照。這樣一來就掀起了一個背書熱。

Nhân vi giá thị phụ đạo viên hội nghị, ngã tựu giảng nhất giảng giá phương diện đích sự nhi. Tùng các địa Pháp Luân Đại Pháp đích phát triển tình huống lai khán, đô hữu bất đồng đích trường xứ, dã tổng kết liễu bất thiểu kinh nghiệm, đối Đại Pháp đích học tập, tại tu luyện đương trung dã hữu bất thiểu hảo đích kinh nghiệm. Nhân vi giá đoạn thời gian ngã tại gia lý, nhất trực tại Trường Xuân, sở dĩ đối Trường Xuân đích tình huống chưởng ác đích tỷ giảo đa nhất ta, nhĩ tỷ như thuyết, hiện tại Trường Xuân hân khởi nhất cá học Pháp nhiệt, chẩm ma cá học Pháp nhiệt ni? Hiện tại tại kỳ tha địa khu, bả luyện động tác đương tác thị ngận trọng yếu đích. Đương nhiên tha thị ngận trọng yếu đích, tính mệnh song tu đích công pháp, đương nhiên thị tất bất khả thiểu đích. Khả thị tại Trường Xuân, tha môn bả giá cá Pháp bài đáo cánh trọng yếu đích vị trí thượng khứ học. Sở dĩ tha môn kiên trì mỗi thiên luyện hoàn công chi hậu, toạ tại na nhi tựu khai thuỷ niệm thư, khai thuỷ học Pháp. Học hoàn liễu chi hậu đại gia hài yếu thảo luận, trục đoạn đích thảo luận. Hậu lai ni, tha môn hựu phát triển thành bối thư, tha môn giác đích giá dạng hảo đích đông tây (đương nhiên giá thị học viên giảng đích thoại, giá bất thị ngã giảng đích), quá khứ hữu hứa đa kinh thư một hữu đàm đích ngận minh xác, đô thị đàm đích ngận hàm hồ, nhân môn đô bả tha bối hạ lai liễu. Đương nhiên hài giảng liễu kỳ tha đích thuyết pháp. Ngã tựu thuyết giá cá ý tư, thuyết giá dạng hảo đích đông tây ngã môn vi thậm ma bất bả tha bối hạ lai ni? Thời thời khắc khắc yêu cầu ngã môn tại thường nhân trung năng tố cá hảo nhân, năng đề cao, nhĩ bối hạ lai bất tựu cánh hảo ma? Thời thời khắc khắc đô hữu đối chiếu. Giá dạng nhất lai tựu hân khởi liễu nhất cá bối thư nhiệt.

Vì đây là hội nghị của các phụ đạo viên, nên tôi giảng một chút về phương diện này. Từ tình huống phát triển của Pháp Luân Đại Pháp các nơi mà xét, đều là có những sở trường khác nhau, cũng tổng kết được không ít kinh nghiệm, cũng có không ít kinh nghiệm rất hay về việc học tập Đại Pháp và trong tu luyện. Vì quãng thời gian này tôi là ở nhà, vẫn luôn ở Trường Xuân, cho nên nắm bắt tình huống Trường Xuân có phần nhiều hơn, nói ví dụ như, hiện tại Trường Xuân đang dấy lên làn sóng học Pháp, làn sóng học Pháp thế nào? Hiện nay ở các địa phương khác, lấy việc luyện động tác là có tính rất trọng yếu. Tất nhiên điều đó là rất trọng yếu, [đã là] công pháp tính mệnh song tu, đương nhiên đó là không thể thiếu. Nhưng tại Trường Xuân, người ta đặt Pháp ở vị trí còn trọng yếu hơn để mà học, cho nên họ kiên trì mỗi ngày sau khi luyện công, bèn ngồi ở đó bắt đầu đọc sách, bắt đầu học Pháp. Sau khi học Pháp mọi người còn cần thảo luận, thảo luận từng đoạn từng đoạn. Sau này, họ phát triển thành học thuộc sách, họ cảm thấy ‘những điều này quá tốt’ (tất nhiên đây là lời học viên nói, không phải [lời] của tôi nói), trong quá khứ rất nhiều kinh sách trong đó bàn luận rất không minh xác, đều nói một cách rất lờ mờ, [thế mà] người ta còn học thuộc lòng. Tất nhiên [các học viên] còn nói những ý kiến khác. Tôi chỉ là nói về ý tứ này, nói rằng những điều tốt đến thế thì vì sao chúng ta không học thuộc đi? Mọi thời mọi khắc yêu cầu chúng ta có thể làm người tốt nơi người thường, có thể đề cao, chư vị thuộc rồi thì chẳng phải còn tốt hơn sao? Mọi thời mọi lúc đều có đối chiếu. Như vậy là khởi phát làn sóng học thuộc sách.

現在長春能有上萬人在背書,他們現在學法形成一個甚麼情況呢?就是坐在那兒開始學,不用書,他從頭開始背書,停下,另一個接著背,一點都不會差的,一個字不錯的接著背。然後你背一段,他背一段,這樣接著背。後來又發展成抄書。如果抄錯一個字,就全部重來,全部從新抄。目地是甚麼呢?就是加深對法的理解和認識,這樣對學員的提高非常有好處。因為他已經在思想當中有那麼深的印象了,他在行動中每當做甚麼事情的時候,他都能夠用煉功人的標準來要求自己,真是不一樣。

Hiện tại Trường Xuân năng hữu thượng vạn nhân tại bối thư, tha môn hiện tại học Pháp hình thành nhất cá thậm ma tình huống ni? Tựu thị toạ tại na nhi khai thuỷ học, bất dụng thư, tha tùng đầu khai thuỷ bối thư, đình hạ, lánh nhất cá tiếp trước bối, nhất điểm đô bất hội sai đích, nhất cá tự bất thác đích tiếp trước bối. Nhiên hậu nhĩ bối nhất đoạn, tha bối nhất đoạn, giá dạng tiếp trước bối. Hậu lai hựu phát triển thành sao thư. Như quả sao thác nhất cá tự, tựu toàn bộ trùng lai, toàn bộ tùng tân sao. Mục địa thị thậm ma ni? Tựu thị gia thâm đối Pháp đích lý giải hoà nhận thức, giá dạng đối học viên đích đề cao phi thường hữu hảo xứ. Nhân vi tha dĩ kinh tại tư tưởng đương trung hữu na ma thâm đích ấn tượng liễu, tha tại hành động trung mỗi đương tố thậm ma sự tình đích thời hậu, tha đô năng cú dụng luyện công nhân đích tiêu chuẩn lai yêu cầu tự kỷ, chân thị bất nhất dạng.

Hiện nay ở Trường Xuân khả năng có trên vạn người đang học thuộc sách, hình thức họ học Pháp bây giờ có tình huống thế nào? Chính là ngồi xuống bắt đầu học, không cần sách, họ từ đầu bắt đầu đọc thuộc sách, dừng lại, và người khác tiếp tục đọc thuộc, không sai một chút nào, đọc thuộc tiếp không sai một chữ nào. Sau đó [tiếp tục] người này đọc thuộc một đoạn người kia đọc thuộc một đoạn. Sau này phát triển thành sao chép sách. Nếu chép sai một chữ, bèn làm lại toàn bộ, sao lại toàn bộ lại mới. Mục đích là gì? Chính là để nhận thức và lý giải sâu sắc hơn nữa về Pháp, làm như vậy đối với các học viên là cực kỳ có lợi. Là vì họ đã có ấn tượng sâu sắc đến thế trong tư tưởng của mình, họ khi hành động thì mỗi khi làm việc gì, họ đều có thể dùng tiêu chuẩn người luyện công để yêu cầu chính mình, thật sự có khác biệt.

以前我沒有這樣要求我們學員。就是剛才講了,在各地都總結了一些其它經驗都很好。我也跟長春輔導站講,我說你們的經驗應該向全國推廣。這些學員自從這樣學法以後提高的非常快,層次提高的也非常快,那是必然的。可能我們好多人,因為我們煉功嘛,在座的大家都是輔導員,我可以深談一談,都沒關係的。我的書中每一個字,在淺層次上看是一個法輪;在深層次上看那就是我的法身,連偏旁部首都是單個的,經過你的嘴念出來的時候,那也是不一樣的。好多人已經修煉出很不錯的功,念出的字都是有形像的,嘴裏出來的都是法輪。就是說這本書不是一般的書,當然層次不夠的還是不行。能夠使你念書學法的本身就是在提高,因為我們重在心性修煉,從理性上認識他本身也是提高。

Dĩ tiền ngã một hữu giá dạng yêu cầu ngã môn học viên. Tựu thị cương tài giảng liễu, tại các địa đô tổng kết liễu nhất ta kỳ tha kinh nghiệm đô ngận hảo. Ngã dã cân Trường Xuân phụ đạo trạm giảng, ngã thuyết nhĩ môn đích kinh nghiệm ưng cai hướng toàn quốc suy quảng. Giá ta học viên tự tùng giá dạng học Pháp dĩ hậu đề cao đích phi thường khoái, tầng thứ đề cao đích dã phi thường khoái, na thị tất nhiên đích. Khả năng ngã môn hảo đa nhân, nhân vi ngã môn luyện công ma, tại toạ đích đại gia đô thị phụ đạo viên, ngã khả dĩ thâm đàm nhất đàm, đô một quan hệ đích. Ngã đích thư trung mỗi nhất cá tự, tại thiển tầng thứ thượng khán thị nhất cá Pháp Luân; tại thâm tầng thứ thượng khán na tựu thị ngã đích Pháp thân, liên thiên bàng bộ thủ đô thị đơn cá đích, kinh quá nhĩ đích chuỷ niệm xuất lai đích thời hậu, na dã thị bất nhất dạng đích. Hảo đa nhân dĩ kinh tu luyện xuất ngận bất thác đích công, niệm xuất đích tự đô thị hữu hình tượng đích, chuỷ lý xuất lai đích đô thị Pháp Luân. Tựu thị thuyết giá bản thư bất thị nhất ban đích thư, đương nhiên tầng thứ bất cú đích hài thị bất hành. Năng cú sử nhĩ niệm thư học Pháp đích bản thân tựu thị tại đề cao, nhân vi ngã môn trọng tại tâm tính tu luyện, tùng lý tính thượng nhận thức Tha bản thân dã thị đề cao.

Trước đây tôi chưa có yêu cầu học viên chúng ta như thế. Chính là vừa mới nói ra; ở những địa phương khác thì những kinh nghiệm khác được tổng kết ra đều rất tốt. Tôi cũng nói với trạm phụ đạo Trường Xuân, tôi nói rằng kinh nghiệm của chư vị là nên quảng bá ra toàn quốc. Những học viên này từ khi học Pháp như thế về sau đề cao phi thường mau chóng, tầng thứ đề cao cũng hết sức nhanh, đều là tất nhiên. Nhưng khá nhiều người chúng ta, vì chúng ta luyện công, mọi người ngồi đây đều là các phụ đạo viên, tôi có thể nói sâu hơn, đều không sao cả. Trong sách của tôi thì mỗi từng chữ, tại tầng thứ nông mà nhìn thì là một Pháp Luân; tại tầng thứ thâm sâu mà nhìn thì đều là Pháp thân của tôi, ngay cả bộ thủ ở bên cũng đều là có riêng, khi qua miệng của chư vị mà đọc ra, thì cũng là khác nhau. Khá nhiều người đã tu luyện ra công rất khá, khi đọc các chữ ra thì đều có hình tượng, từ miệng phát ra đều là Pháp Luân. Nói cách khác cuốn sách này không phải là một cuốn sách bình thường, tất nhiên nếu tầng thứ không đủ thì vẫn là không được [như thế]. Riêng bản thân việc có thể khiến chư vị đọc sách học Pháp thì đã đang đề cao, vì chúng ta chú trọng vào tu luyện tâm tính, bản thân việc nhận thức Ông từ lý tính đã là đề cao rồi.

我們是性命雙修的功法,動作本身主要是改變本體,也就是改變我們的肉身和各個空間所存在的那個物質身體的變化形式,主要是這個意義。還有一些術類的東西。真正要想得到提高,我說那就得在法上提高。如果我們心性上不去,在法上就不能得到提高,其它都是紙上談兵。為甚麼這麼說呢?因為你沒有層次,心性沒上來,決定層次高低的這個功就沒有。沒有心性修煉就沒有功,沒有這個能量的加持,你想改變你的本體怎麼改變哪?那就缺了最關鍵的東西。沒有這種能量來加持,你甚麼也改變不了,所以學法是極其重要的。我想呢,修煉的人要多看一看書,保證對大家的提高會很快的。(插話:他們說您太累了,請老師坐下講,多講一點兒)想讓我多講點兒(熱烈鼓掌)。

Ngã môn thị tính mệnh song tu đích công pháp, động tác bản thân chủ yếu thị cải biến bản thể, dã tựu thị cải biến ngã môn đích nhục thân hoà các cá không gian sở tồn tại đích na cá vật chất thân thể đích biến hoá hình thức, chủ yếu thị giá cá ý nghĩa. Hài hữu nhất ta thuật loại đích đông tây. Chân chính yếu tưởng đắc đáo đề cao, ngã thuyết na tựu đắc tại Pháp thượng đề cao. Như quả ngã môn tâm tính thượng bất khứ, tại Pháp thượng tựu bất năng đắc đáo đề cao, kỳ tha đô thị chỉ thượng đàm binh. Vi thậm ma giá ma thuyết ni? Nhân vi nhĩ một hữu tầng thứ, tâm tính một thượng lai, quyết định tầng thứ cao đê đích giá cá công tựu một hữu. Một hữu tâm tính tu luyện tựu một hữu công, một hữu giá cá năng lượng đích gia trì, nhĩ tưởng cải biến nhĩ đích bản thể chẩm ma cải biến nả? Na tựu khuyết liễu tối quan kiện đích đông tây. Một hữu giá chủng năng lượng lai gia trì, nhĩ thậm ma dã cải biến bất liễu, sở dĩ học Pháp thị cực kỳ trọng yếu đích. Ngã tưởng ni, tu luyện đích nhân yếu đa khán nhất khán thư, bảo chứng đối đại gia đích đề cao hội ngận khoái đích. (Sáp thoại: Tha môn thuyết Nâm thái luỵ liễu, thỉnh lão sư toạ hạ giảng, đa giảng nhất điểm nhi) Tưởng nhượng ngã đa giảng điểm nhi (nhiệt liệt cổ chưởng).

Chúng ta là công pháp tính mệnh song tu, bản thân động tác chủ yếu là cải biến bản thể, nghĩa là cải biến nhục thân của chúng ta và các hình thức biến hoá của thân thể vật chất tồn tại ở mỗi từng không gian, chủ yếu là có ý nghĩa đó. Còn có những thứ thuật loại nữa. Thật sự muốn được đề cao, tôi nói rằng cần phải đề cao trong Pháp. Nếu tâm tính chúng ta không lên được, không thể đạt được đề cao trong Pháp, thì những cái khác đều là nói suông thôi. Tại sao nói như vậy? Là vì chư vị chưa có tầng thứ, tâm tính chưa lên, nên chưa có cái công xác định tầng thứ cao thấp. Không tu luyện tâm tính thì không có công, không có sự gia trì của năng lượng đó, chư vị muốn cải biến bản thể của chư vị thì cải biến như thế nào? Đã thiếu mất điều then chốt nhất. Không có loại năng lượng ấy để gia trì, thì chư vị không cải biến được gì cả, cho nên học Pháp là cực kỳ trọng yếu. Tôi nghĩ rằng, người tu luyện cần đọc sách nhiều hơn nữa, bảo đảm mọi người đề cao sẽ rất nhanh chóng. ([Học viên] ngắt lời: Họ nói rằng Ngài hẳn là mệt lắm, thỉnh Thầy ngồi xuống, để giảng thêm một chút.) Là muốn tôi giảng nhiều hơn một chút. (vỗ tay nhiệt liệt)

剛才主要是講一講我們法輪大法的發展形勢。「法輪功」這個名詞還是從我們初期在北京傳功時的叫法。因為我講了,氣功是現代人創造出來的一種名詞,實質上氣功就是一種修煉。在常人中普及的,只不過是氣功最低形式上的東西。只是剛剛能改變人體走向煉功,只不過是初期階段的東西,把它傳出來了,實質上它就是修煉。我們的功法直接就是在高層次上傳的。因為在這麼多年氣功普及當中,已經給人們打下了一個對氣功有初步認識的基礎,所以不必要再去講那些東西了。我們一上來就是在高層次上談修煉這個問題,我們將來再不要把他說成是甚麼氣功、氣功的。

Cương tài chủ yếu thị giảng nhất giảng ngã môn Pháp Luân Đại Pháp đích phát triển hình thế. “Pháp Luân Công” giá cá danh từ hài thị tùng ngã môn sơ kỳ tại Bắc Kinh truyền công thời đích khiếu pháp. Nhân vi ngã giảng liễu, khí công thị hiện đại nhân sáng tạo xuất lai đích nhất chủng danh từ, thực chất thượng khí công tựu thị nhất chủng tu luyện. Tại thường nhân trung phổ cập đích, chỉ bất quá thị khí công tối đê hình thức thượng đích đông tây. Chỉ thị cương cương năng cải biến nhân thể tẩu hướng luyện công, chỉ bất quá thị sơ kỳ giai đoạn đích đông tây, bả tha truyền xuất lai liễu, thực chất thượng tha tựu thị tu luyện. Ngã môn đích công pháp trực tiếp tựu thị tại cao tầng thứ thượng truyền đích. Nhân vi tại giá ma đa niên khí công phổ cập đương trung, dĩ kinh cấp nhân môn đả hạ liễu nhất cá đối khí công hữu sơ bộ nhận thức đích cơ sở, sở dĩ bất tất yếu tái khứ giảng na ta đông tây liễu. Ngã môn nhất thượng lai tựu thị tại cao tầng thứ thượng đàm tu luyện giá cá vấn đề, ngã môn tương lai tái bất yếu bả Tha thuyết thành thị thậm ma khí công, khí công đích.

Vừa rồi chủ yếu là giảng một chút về hình thế phát triển của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta. Danh từ “Pháp Luân Công” là cách gọi của chúng ta khi truyền công ở Bắc Kinh thời kỳ đầu. Vì như tôi đã giảng, ‘khí công’ là một loại danh từ mà người hiện đại sáng tạo ra, mà thực chất ‘khí công’ chính là một loại tu luyện. [Những điều] phổ cập nơi người thường, chẳng qua là những thứ hình thức thấp nhất của khí công. Chỉ vừa vặn có thể cải biến [thân] thể người hướng về luyện công, bất quá chỉ là những điều của giai đoạn đầu, đưa chúng truyền xuất ra; chứ thực chất đó là ‘tu luyện’. Công pháp chúng ta trực tiếp chính là truyền ở tầng thứ cao. Vì bao nhiêu năm nay khi khí công phổ biến ra, đã đặt cho người ta một cơ sở nhận thức sơ bộ về khí công rồi, do đó không cần phải giảng lại những điều đó nữa. Chúng ta lập tức là ở tầng thứ cao mà bàn về vấn đề tu luyện này, chúng ta sau này không nên lại gọi Ông là ‘khí công’ hoặc ‘khí công gì gì đó’ nữa.

我們這個法輪功,當然在不被認識的時候你這樣叫,也可以。但是我想我們本來就是法輪修煉法,法輪修煉,或者叫作法輪修煉大法。這裏邊談的是一個問題,這麼個名詞的叫法吧。我也聯想到一個問題,就是我們好多學員,默默的做好事。在社會上,在其它環境當中,工作當中,做了很多好事,不留名不記報,例子非常多,這一點我也知道,你不說我也清楚。我們不留名這是一個好事。但是我們大家想一想我們這個功法傳出來,現在已經有一個使社會人心向善、道德水準提高的這樣一個現象了。要是達到這個狀況,我想法輪大法的影響也是有一定作用的。所以我認為,有些人做完好事了,人家問你:你貴姓啊?你不吱聲,不留名不記報,我們求的是功德嘛。我想你也不要不吱聲,你說:我是修煉法輪功的,或者說我是法輪大法的修煉者。這樣對社會上的影響,對洪揚我們大法有好處。人們都來求正法這不好嗎?我想這樣還是比較好一點。因為我們這些影響,全國各地學功人員已經相當多,這影響也已經很大了。現在在社會上人們做出一點好事來,人們都覺的奇怪了。當然有些人,還是覺的現在怎麼會出來雷鋒了,這人真好啊!我們不妨可以明白告訴他們。

Ngã môn giá cá Pháp Luân Công, đương nhiên tại bất bị nhận thức đích thời hậu nhĩ giá dạng khiếu, dã khả dĩ. Đãn thị ngã tưởng ngã môn bản lai tựu thị Pháp Luân Tu Luyện Pháp, Pháp Luân Tu Luyện, hoặc giả khiếu tác Pháp Luân Tu Luyện Đại Pháp. Giá lý biên đàm đích thị nhất cá vấn đề, giá ma cá danh từ đích khiếu pháp ba. Ngã dã liên tưởng đáo nhất cá vấn đề, tựu thị ngã môn hảo đa học viên, mặc mặc đích tố hảo sự. Tại xã hội thượng, tại kỳ tha hoàn cảnh đương trung, công tác đương trung, tố liễu ngận đa hảo sự, bất lưu danh bất ký báo, lệ tử phi thường đa, giá nhất điểm ngã dã tri đạo, nhĩ bất thuyết ngã dã thanh sở. Ngã môn bất lưu danh giá thị nhất cá hảo sự. Đãn thị ngã môn đại gia tưởng nhất tưởng ngã môn giá cá công pháp truyền xuất lai, hiện tại dĩ kinh hữu nhất cá sử xã hội nhân tâm hướng Thiện, đạo đức thuỷ chuẩn đề cao đích giá dạng nhất cá hiện tượng liễu. Yếu thị đạt đáo giá cá trạng huống, ngã tưởng Pháp Luân Đại Pháp đích ảnh hưởng dã thị hữu nhất định tác dụng đích. Sở dĩ ngã nhận vi, hữu ta nhân tố hoàn hảo sự liễu, nhân gia vấn nhĩ: Nhĩ quý tính a? Nhĩ bất chi thanh, bất lưu danh bất ký báo, ngã môn cầu đích thị công đức ma. Ngã tưởng nhĩ dã bất yếu bất chi thanh, nhĩ thuyết: Ngã thị tu luyện Pháp Luân Công đích, hoặc giả thuyết ngã thị Pháp Luân Đại Pháp đích tu luyện giả. Giá dạng đối xã hội thượng đích ảnh hưởng, đối hồng dương ngã môn Đại Pháp hữu hảo xứ. Nhân môn đô lai cầu chính Pháp giá bất hảo ma? Ngã tưởng giá dạng hài thị tỷ giảo hảo nhất điểm. Nhân vi ngã môn giá ta ảnh hưởng, toàn quốc các địa học công nhân viên dĩ kinh tương đương đa, giá ảnh hưởng dã dĩ kinh ngận đại liễu. Hiện tại tại xã hội thượng nhân môn tố xuất nhất điểm hảo sự lai, nhân môn đô giác đích kỳ quái liễu. Đương nhiên hữu ta nhân, hài thị giác đích hiện tại chẩm ma hội xuất lai Lôi Phong liễu, giá nhân chân hảo a! Ngã môn bất phương khả dĩ minh bạch cáo tố tha môn.

‘Pháp Luân Công’ chúng ta, đương nhiên khi chưa được [người ta] nhận thức thì chư vị gọi như vậy, cũng khả dĩ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nguyên vốn là ‘Pháp Luân Tu Luyện Pháp’, ‘Pháp Luân Tu Luyện’, hoặc gọi là ‘Pháp Luân Tu Luyện Đại Pháp’. Đó là một vấn đề nói đến ở đây, tức là cách gọi tên như thế. Tôi cũng liên tưởng tới một vấn đề, chính là khá nhiều học viên chúng ta, lặng lẽ làm những việc tốt. Tại xã hội, ở các hoàn cảnh khác, trong công tác, đã làm rất nhiều việc tốt, ‘bất lưu danh bất kể báo’, những ví dụ như thế có vô cùng nhiều, tôi biết việc này, chư vị không nói tôi cũng rõ ràng. Chúng ta không lưu danh ấy là điều tốt. Tuy nhiên mọi người chúng ta thử nghĩ xem công pháp này của chúng ta đã truyền ra, hiện nay đã có hiện tượng khiến nhân tâm hướng Thiện đạo đức thăng hoa ở xã hội như thế. Nếu đạt được tình trạng đó, tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của Pháp Luân Đại Pháp cũng là có ảnh hưởng nhất định. Cho nên tôi nhìn nhận rằng, khi một số người làm điều tốt đẹp, và người ta hỏi chư vị: ‘Tên bạn là gì?’ mà chư vị lặng thinh, không lưu danh không kể hồi báo, điều chúng ta cầu là công đức mà. Tôi nghĩ rằng chư vị không nên không nói, chư vị bảo: ‘Tôi là tu luyện Pháp Luân Công’, hoặc nói ‘Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp’. Làm như thế sẽ có chỗ tốt cho ảnh hưởng đối với xã hội, cho hồng truyền Đại Pháp chúng ta. Người ta đều tới cầu chính Pháp thì chẳng phải tốt đẹp sao? Tôi nghĩ rằng như thế thì sẽ tốt hơn. Vì những ảnh hưởng của chúng ta, các nơi toàn quốc có rất nhiều người học công rồi, ảnh hưởng này cũng đã rất lớn. Hiện nay có người làm một chút điều tốt ở xã hội, thì người ta đều cảm thấy lạ lắm. Tất nhiên một số người, còn cảm thấy ‘Thời này rồi còn xuất hiện [người như] Lôi Phong, những người này quả là tốt!’ Chúng ta không ngại gì thì có thể nói rõ cho họ.

在這段時間當中,還有一些問題。比如說有些學員在修煉過程中有許許多多問題他老是自己解不開,為甚麼這樣啊?這是甚麼意思啊?就這些問題,我們在座的輔導員,你若不信我在這要你提問題,你還會提出來許許多多在學習班上學員們提過的問題。為甚麼會這樣呢?就像我剛才講的,對法的認識還是不深,因為我是在結合著不同層次的東西在講。有的人看完一遍書,他覺的挺好。然後再看又有新的領會,再看還會有新的領會,好像那個字的意思都變了。我們很多人都有這個感覺,就是因為書是我結合著不同層次的東西講的,隨著你的昇華你就會有不同的認識,這就是法。我想你真正要是能夠對法紮紮實實的去學,拿著法去對照,你甚麼問題都能迎刃而解,肯定是這樣的,只要是在修煉問題上都能夠解的開。

Tại giá đoạn thời gian đương trung, hài hữu nhất ta vấn đề. Tỷ như thuyết hữu ta học viên tại tu luyện quá trình trung hữu hứa hứa đa đa vấn đề tha lão thị tự kỷ giải bất khai, vi thậm ma giá dạng a? Giá thị thậm ma ý tư a? Tựu giá ta vấn đề, ngã môn tại toạ đích phụ đạo viên, nhĩ nhược bất tín ngã tại giá yếu nhĩ đề vấn đề, nhĩ hài hội đề xuất lai hứa hứa đa đa tại học tập ban thượng học viên môn đề quá đích vấn đề. Vi thậm ma hội giá dạng ni? Tựu tượng ngã cương tài giảng đích, đối pháp đích nhận thức hài thị bất thâm, nhân vi ngã thị tại kết hợp trước bất đồng tầng thứ đích đông tây tại giảng. Hữu đích nhân khán hoàn nhất biến thư, tha giác đích đĩnh hảo. Nhiên hậu tái khán hựu hữu tân đích lĩnh hội, tái khán hài hội hữu tân đích lĩnh hội, hảo tượng na cá tự đích ý tư đô biến liễu. Ngã môn ngận đa nhân đô hữu giá cá cảm giác, tựu thị nhân vi thư thị ngã kết hợp trước bất đồng tầng thứ đích đông tây giảng đích, tuỳ trước nhĩ đích thăng hoa nhĩ tựu hội hữu bất đồng đích nhận thức, giá tựu thị Pháp. Ngã tưởng nhĩ chân chính yếu thị năng cú đối Pháp trát trát thực thực đích khứ học, nã trước Pháp khứ đối chiếu, nhĩ thậm ma vấn đề đô năng nghênh nhận nhi giải, khẳng định thị giá dạng đích, chỉ yếu thị tại tu luyện vấn đề thượng đô năng cú giải đích khai.

Quãng thời gian này, còn có một số vấn đề. Chẳng hạn một số học viên trong quá trình tu luyện có rất nhiều câu hỏi mà họ mãi vẫn không tự giải khai được, ‘Tại sao như thế?’ ‘Thế này là có ý tứ gì?’ Chính là những câu hỏi [như thế], những phụ đạo viên chúng ta ngồi đây, chư vị mà không tin thì nếu tôi ở đây bảo chư vị đặt câu hỏi, chư vị sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi mà các học viên đặt ra ở lớp học. Tại sao như thế? Chính là như tôi vừa giảng, nhận thức về Pháp vẫn chưa thâm sâu, vì tôi là kết hợp những điều của các tầng thứ khác nhau lại khi giảng. Có người đọc sách xong một lượt, họ cảm thấy là rất tốt. Sau đó lại đọc lại thì lại có lĩnh hội mới, đọc lại nữa thì lại có lĩnh hội mới, dường như chữ ấy có ý nghĩa đã biến đổi rồi. Rất nhiều người chúng ta đều có cảm giác đó, chính bởi vì cuốn sách này là tôi kết hợp những điều của các tầng thứ khác nhau mà giảng, thuận theo sự thăng hoa của chư vị thì sẽ có các nhận thức khác nhau, đây chính là Pháp. Tôi nghĩ rằng nếu chư vị thật sự có thể học Pháp này một cách hết sức thiết thực, lấy Pháp để đối chiếu, thì vấn đề gì của chư vị cũng đều có thể giải được dễ dàng, khẳng định là như vậy, miễn là câu hỏi về tu luyện thì đều có thể giải khai được.

我記的在濟南學習班上是講的最全的一次,很多問題都講出來了,但是極個別問題可沒有太細講,可意思都點到了。你不信我們大家真正的能夠學進去的時候,甚麼問題都能得到解答。其實我們有好多問題,有的人說我怎麼這兒難受,那兒難受。很多人他就沒想,如果你要不難受那可壞了,我就沒管你。因為你想修煉,那麼還是那句話,就不太容易。我們可以說吧,人都是有業力存在的,哪能不還呢?說你這個人一下子把甚麼都給你消掉了,讓你當佛去,看你這個人特殊咋的?我就說這個意思。哪個人不都是經過修煉才能得到提高嗎?那個修煉過程就是消業,就是吃苦。你不吃苦那業它消不下去,所以身體上的那個痛苦,它並不一定是壞事。你遇到生活中的那個麻煩事,它也不一定是壞事,你承受過去了,可你不知道。

Ngã ký đích tại Tế Nam học tập ban thượng thị giảng đích tối toàn đích nhất thứ, ngận đa vấn đề đô giảng xuất lai liễu, đãn thị cực cá biệt vấn đề khả một hữu thái tế giảng, khả ý tư đô điểm đáo liễu. Nhĩ bất tín ngã môn đại gia chân chính đích năng cú học tiến khứ đích thời hậu, thậm ma vấn đề đô năng đắc đáo giải đáp. Kỳ thực ngã môn hữu hảo đa vấn đề, hữu đích nhân thuyết ngã chẩm ma giá nhi nan thụ, na nhi nan thụ. Ngận đa nhân tha tựu một tưởng, như quả nhĩ yếu bất nan thụ na khả hoại liễu, ngã tựu một quản nhĩ. Nhân vi nhĩ tưởng tu luyện, na ma hài thị na cú thoại, tựu bất thái dung dị. Ngã môn khả dĩ thuyết ba, nhân đô thị hữu nghiệp lực tồn tại đích, nả năng bất hoàn ni? Thuyết nhĩ giá cá nhân nhất hạ tử bả thậm ma đô cấp nhĩ tiêu điệu liễu, nhượng nhĩ đương Phật khứ, khán nhĩ giá cá nhân đặc thù trá đích? Ngã tựu thuyết giá cá ý tư. Nả cá nhân bất đô thị kinh quá tu luyện tài năng đắc đáo đề cao ma? Na cá tu luyện quá trình tựu thị tiêu nghiệp, tựu thị ngật khổ. Nhĩ bất ngật khổ na nghiệp tha tiêu bất hạ khứ, sở dĩ thân thể thượng đích na cá thống khổ, tha tịnh bất nhất định thị hoại sự. Nhĩ ngộ đáo sinh hoạt trung đích na cá ma phiền sự, tha dã bất nhất định thị hoại sự, nhĩ thừa thụ quá khứ liễu, khả nhĩ bất tri đạo.

Tôi nhớ lớp học ở Tế Nam là lần giảng toàn bộ nhất, rất nhiều vấn đề đều giảng ra rồi, tuy những vấn đề cực kỳ cá biệt có thể chưa giảng chi tiết lắm, nhưng ý tứ là đã được điểm tới. Chư vị không tin thì khi mọi người chúng ta thật sự có thể học Pháp nhập tâm, thì câu hỏi gì cũng có thể đạt được giải đáp. Kỳ thực chúng ta có rất nhiều câu hỏi, có người nói ‘Tôi [cảm thấy] khó chịu ở chỗ này, khó chịu ở chỗ kia’. Rất nhiều người vẫn không nghĩ rằng, nếu chư vị mà không khó chịu gì cả thì là hỏng rồi, tôi là không quản chư vị. Bởi vì chư vị muốn tu luyện —thì vẫn là lời nói ấy— chính là không dễ dàng gì. Chúng ta có thể nói rằng, người ta đều có tồn tại nghiệp lực, lẽ nào không hoàn trả? Nếu nói riêng cá nhân chư vị ngay lập tức được tiêu bỏ mọi thứ đó đi, để chư vị làm Phật, [phải chăng] ấy là xem chư vị đặc thù sao? Tôi chính là nói ý tứ đó. Người nào chẳng phải đều trải qua tu luyện mới có thể đề cao? Trong quá trình tu luyện chính là tiêu nghiệp, chính là chịu khổ. Chư vị không chịu khổ thì nghiệp kia vẫn không tiêu được, cho nên những thống khổ trên thân thể ấy, cái đó không nhất định là chuyện xấu. Những phiền toái trong cuộc sống chư vị đụng phải ấy, cái đó cũng không nhất định là chuyện xấu, chư vị chịu đựng qua rồi, mà chư vị không biết.

咱舉個例子說,過去在佛教中講,修煉呀,要吃很多苦。因為你還不知道,你吃這點苦算甚麼?因為已經有師父在管你了,給你消掉了很多。生生世世誰沒有幹過不好的事?我說今天這個人啊,到了這一步的時候,說沒有殺過生的,沒有欠過很大業的人都很難找了。咱們把歷史倒過來,那個時候,當你做了更壞的事的時候,別人要承受多大難呢?那你今天承受這點東西,你就承受不了了。當然意思是講到這兒了,很多人看不見,這裏邊講修煉嘛,就是講個悟性的問題了。你看不見,是看不見,你都看見了,也就不去做壞事了,也不存在修煉的問題了。所以人掉到這一步上來了,就是叫你看不見,掉到迷中去修煉。

Cha cử cá lệ tử thuyết, quá khứ tại Phật giáo trung giảng, tu luyện nha, yếu ngật ngận đa khổ. Nhân vi nhĩ hài bất tri đạo, nhĩ ngật giá điểm khổ toán thậm ma? Nhân vi dĩ kinh hữu Sư phụ tại quản nhĩ liễu, cấp nhĩ tiêu điệu liễu ngận đa. Sinh sinh thế thế thuỳ một hữu cán quá bất hảo đích sự? Ngã thuyết kim thiên giá cá nhân a, đáo liễu giá nhất bộ đích thời hậu, thuyết một hữu sát quá sinh đích, một hữu khiếm quá ngận đại nghiệp đích nhân đô ngận nan trảo liễu. Cha môn bả lịch sử đảo quá lai, na cá thời hậu, đương nhĩ tố liễu cánh hoại đích sự đích thời hậu, biệt nhân yếu thừa thụ đa đại nạn ni? Na nhĩ kim thiên thừa thụ giá điểm đông tây, nhĩ tựu thừa thụ bất liễu liễu. Đương nhiên ý tư thị giảng đáo giá nhi liễu, ngận đa nhân khán bất kiến, giá lý biên giảng tu luyện ma, tựu thị giảng cá ngộ tính đích vấn đề liễu. Nhĩ khán bất kiến, thị khán bất kiến, nhĩ đô khán kiến liễu, dã tựu bất khứ tố hoại sự liễu, dã bất tồn tại tu luyện đích vấn đề liễu. Sở dĩ nhân điệu đáo giá nhất bộ thượng lai liễu, tựu thị khiếu nhĩ khán bất kiến, điệu đáo mê trung khứ tu luyện.

Chúng ta nói một ví dụ, quá khứ trong Phật giáo giảng rằng, tu luyện ấy, cần chịu khổ rất nhiều. Vì chư vị còn chưa biết, một chút khổ mà chư vị chịu ấy nào đáng gì? Vì đã có Sư phụ đang quản chư vị rồi, tiêu trừ cho chư vị rất nhiều. Đời này qua đời khác hỏi ai chưa từng làm điều xấu? Tôi nói rằng con người hôm nay, khi đã tới bước này, nói chưa từng sát sinh, người chưa từng nợ nghiệp lực rất lớn thì rất khó tìm thấy. Chúng ta thử đảo qua lịch sử, thời đó, khi chư vị làm những điều còn xấu tệ hơn, thì người khác phải chịu nạn lớn ngần nào? Như thế chư vị hôm nay chịu nhận một chút ấy, mà chư vị đã không chịu nổi rồi. Đương nhiên ý này là được giảng tới đó, rất nhiều người nhìn không thấy [điều ấy], ở đây là giảng tu luyện mà, chính là giảng vấn đề ngộ tính. Chư vị không nhìn thấy, thì là không nhìn thấy, [nếu] chư vị đều nhìn thấy cả, thì cũng không làm điều xấu nữa, cũng không tồn tại vấn đề tu luyện nữa. Do đó người đã rơi rớt xuống tới bước này, thì chính là để chư vị không nhìn thấy, rơi vào trong mê mà tu luyện.

還有一個問題,談到這兒了我也順便講一講。就是我們有許多人開了天目,在不同層次中開了天目了。可是都沒有達到很高的層次,看到的東西並不是事物的本質,看不到它的因緣關係。所以這裏邊還會帶來一個問題,就是他可能會要隨隨便便的講。他這一隨隨便便的講,就帶來了嚴重的後果。那個人說,我怎麼修煉到這個成度了,怎麼會這樣呢?其實呢,他看的並不準確。舉個例子,好多開了天目的人說:你有附體,他有附體,都有附體。我早就說過這樣的話:我說法輪大法的學員,我們真正修煉的人是沒有附體的,這個我都清理了。那麼為甚麼有些人看到一些動物的形象,看到一些這樣的形象,一些那樣的形象呢?其實我跟大家說,我們很多人分不清主元神、副元神和附體的存在形式。其實他看的只不過是你的副元神的前世或者你主元神的前世,只不過是這些情況。你這樣一亂講,不造成其他人的心理恐慌了嗎?你說誰誰有附體,其實他根本就不是附體。

Hài hữu nhất cá vấn đề, đàm đáo giá nhi liễu ngã dã thuận tiện giảng nhất giảng. Tựu thị ngã môn hữu hứa đa nhân khai liễu thiên mục, tại bất đồng tầng thứ trung khai liễu thiên mục liễu. Khả thị đô một hữu đạt đáo ngận cao đích tầng thứ, khán đáo đích đông tây tịnh bất thị sự vật đích bản chất, khán bất đáo tha đích nhân duyên quan hệ. Sở dĩ giá lý biên hài hội đới lai nhất cá vấn đề, tựu thị tha khả năng hội yếu tuỳ tuỳ tiện tiện đích giảng. Tha giá nhất tuỳ tuỳ tiện tiện đích giảng, tựu đới lai liễu nghiêm trọng đích hậu quả. Na cá nhân thuyết, ngã chẩm ma tu luyện đáo giá cá thành độ liễu, chẩm ma hội giá dạng ni? Kỳ thực ni, tha khán đích tịnh bất chuẩn xác. Cử cá lệ tử, hảo đa khai liễu thiên mục đích nhân thuyết: Nhĩ hữu phụ thể, tha hữu phụ thể, đô hữu phụ thể. Ngã tảo tựu thuyết quá giá dạng đích thoại: Ngã thuyết Pháp Luân Đại Pháp đích học viên, ngã môn chân chính tu luyện đích nhân thị một hữu phụ thể đích, giá cá ngã đô thanh lý liễu. Na ma vi thậm ma hữu ta nhân khán đáo nhất ta động vật đích hình tượng, khán đáo nhất ta giá dạng đích hình tượng, nhất ta na dạng đích hình tượng ni? Kỳ thực ngã cân đại gia thuyết, ngã môn ngận đa nhân phân bất thanh chủ nguyên thần, phó nguyên thần hoà phụ thể đích tồn tại hình thức. Kỳ thực tha khán đích chỉ bất quá thị nhĩ đích phó nguyên thần đích tiền thế hoặc giả nhĩ chủ nguyên thần đích tiền thế, chỉ bất quá thị giá ta tình huống. Nhĩ giá dạng nhất loạn giảng, bất tạo thành kỳ tha nhân đích tâm lý khủng hoảng liễu ma? Nhĩ thuyết thuỳ thuỳ hữu phụ thể, kỳ thực tha căn bản tựu bất thị phụ thể.

Còn có một vấn đề, đã nói tới đây thì tôi cũng thuận tiện giảng một chút. Chính là chúng ta có rất nhiều người đã khai mở thiên mục, khai thiên mục ở các tầng thứ khác nhau. Nhưng đều chưa đạt tới tầng thứ rất cao, những điều nhìn thấy được lại không phải bản chất của sự vật, không nhìn tới được quan hệ nhân duyên của chúng. Cho nên ở đây còn dẫn tới một vấn đề, chính là họ có thể sẽ tuỳ tiện nói. Họ một khi giảng nói tuỳ tiện, thì sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Người kia [nghe và] bảo, ‘Tôi luyện làm sao mà tới mức độ này, làm sao như thế được?’ Kỳ thực, điều họ nhìn thấy không chuẩn xác. Ví như, khá nhiều người mà thiên mục khai mở nói: Người này có phụ thể, người kia có phụ thể, đều có phụ thể. Ngay từ đầu tôi đã nói lời như vầy, tôi nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tu luyện chân chính chúng ta là không có phụ thể, tôi đều đã thanh lý hết những cái đó rồi. Thế thì tại sao có những người nhìn thấy một số hình tượng động vật, thấy được một số hình tượng thế này, một số hình tượng thế kia? Thật ra tôi bảo mọi người này, chúng ta có rất nhiều người không phân biệt rõ ràng hình thức tồn tại của chủ nguyên thần, phó nguyên thần và phụ thể. Kỳ thực điều họ nhìn thấy chẳng qua là [hình tượng] đời trước của phó nguyên thần chư vị, hoặc đời trước của chủ nguyên thần chư vị, chẳng qua là tình huống đó thôi. Chư vị một khi giảng loạn như thế, thì chẳng phải tạo thành khủng hoảng tâm lý cho người khác sao? Chư vị nói ai đó ai đó có phụ thể, nhưng thật ra họ hoàn toàn không là phụ thể.

過去,在佛教中講過六道輪迴,佛教還有這樣一句話:說人轉人太少了,都是動物轉人比較多。當然,是不是這種情況,是佛教中講的,我是舉這個例子,就是說這個意思。當然大家也別悲觀,那生生世世的誰知道是啥?今天是輔導員的會,沒聽過課的人要不信你就當故事聽也行。據過去講,說人從那邊來的時候都想當動物,它沒有複雜的社會關係,活的自在。想當動物還不太容易呢,相比之下當人還比較容易,人要吃苦,就是這個意思。可是也正因為人苦,人才能修煉,其它的就修煉不了,修煉上去也是邪法,不允許它高。所以我們今後開了天目的,千萬注意這個問題,不要亂說,你看不準。另外有些事情你感應到了,你那個感應的信號是來自於哪裏?可能是魔傳給你的,所以千萬不能執著於這些。

Quá khứ, tại Phật giáo trung giảng quá lục đạo luân hồi, Phật giáo hài hữu giá dạng nhất cú thoại: Thuyết nhân chuyển nhân thái thiểu liễu, đô thị động vật chuyển nhân tỷ giảo đa. Đương nhiên, thị bất thị giá chủng tình huống, thị Phật giáo trung giảng đích, ngã thị cử giá cá lệ tử, tựu thị thuyết giá cá ý tư. Đương nhiên đại gia dã biệt bi quan, na sinh sinh thế thế đích thuỳ tri đạo thị xá? Kim thiên thị phụ đạo viên đích hội, một thính quá khoá đích nhân yếu bất tín nhĩ tựu đương cố sự thính dã hành. Cứ quá khứ giảng, thuyết nhân tùng na biên lai đích thời hậu đô tưởng đương động vật, tha một hữu phức tạp đích xã hội quan hệ, hoạt đích tự tại. Tưởng đương động vật hài bất thái dung dị ni, tương tỷ chi hạ đương nhân hài tỷ giảo dung dị, nhân yếu ngật khổ, tựu thị giá cá ý tư. Khả thị dã chính nhân vi nhân khổ, nhân tài năng tu luyện, kỳ tha đích tựu tu luyện bất liễu, tu luyện thượng khứ dã thị tà pháp, bất duẫn hứa tha cao. Sở dĩ ngã môn kim hậu khai liễu thiên mục đích, thiên vạn chú ý giá cá vấn đề, bất yếu loạn thuyết, nhĩ khán bất chuẩn. Lánh ngoại hữu ta sự tình nhĩ cảm ứng đáo liễu, nhĩ na cá cảm ứng đích tín hiệu thị lai tự ư nả lý? Khả năng thị ma truyền cấp nhĩ đích, sở dĩ thiên vạn bất năng chấp trước ư giá ta.

Quá khứ, trong Phật giáo từng giảng ‘lục đạo luân hồi’, Phật giáo còn giảng một câu rằng: Người chuyển [sinh thành] người là quá hiếm hoi, mà động vật chuyển [sinh thành] người thì nhiều hơn. Đương nhiên, có đúng là tình huống đó hay không, ấy là trong Phật giáo giảng thế, tôi [chỉ] là dẫn ví dụ ấy, là để nói cái ý này. Tất nhiên mọi người cũng đừng bi quan, đời này qua đời khác hằng bao nhiêu lần ấy hỏi ai biết được [đã từng] là gì? Hôm nay là họp mặt các phụ đạo viên, những ai chưa từng nghe giảng ở lớp mà nếu không tin thì chư vị cứ xem như nghe một câu chuyện xưa là được rồi. Theo quá khứ giảng, nói rằng khi người từ bên đó đến đều muốn làm động vật, [vì] chúng không có quan hệ xã hội phức tạp, sinh sống được tự tại. Mà muốn làm động vật cũng không dễ lắm, so sánh ra thì làm người dễ hơn, người cần phải chịu khổ, chính là ý tứ đó. Nhưng chính vì người là khổ, nên người mới có thể tu luyện, [sinh mệnh] khác thì không tu luyện được, tu luyện lên thì cũng là tà pháp, không cho phép nó lên cao. Do đó chúng ta từ nay trở đi mà đã khai thiên mục, thì nhất định phải chú ý vấn đề này, không được nói loạn, chư vị nhìn không có chuẩn. Ngoài ra một số việc mà chư vị cảm ứng tới, thì những tín hiệu mà chư vị cảm ứng được ấy là đến từ nơi nào? Có thể là ma truyền cho chư vị, vì thế nhất định không được chấp trước vào những thứ đó.

我們學員也不要把開了天目的人視為高,層次高。因為定這些東西是不按照天目層次開的怎麼樣,不按照人的修煉的層次開。可能你沒開,你比他高的多,這太普遍了,這種現象還不是個別的。我們看一個人修煉的好與壞,那就看一個人的心性高低,對法的理解成度。有人說老師如果不在或者是老師傳完功了,大家看不見了怎麼辦?有人說那就修不了了。沒有修不了的。大家想一想,我傳這個法為了甚麼?釋迦牟尼當年在世的時候,他沒有留下文字,他留下的只是後人不連貫的記憶中一段一段的釋迦牟尼講過的那些事情,是不系統的,大家看的經書就是這樣的。因為那個時候就只能讓人知道這種成度,所以特意這樣做的,裏面還有一些混雜著不是釋迦牟尼講的東西。今天我們這個法講的比較明瞭。釋迦牟尼在當年只留下個戒律,釋迦牟尼在世的時候沒有留下文字。釋迦牟尼晚年的時候,在修煉過程中,為了讓人們能夠得到修煉,能夠修煉上去,就定了許多戒律。而我們今天沒有這個東西。實際上釋迦牟尼留下的最關鍵的東西就是戒律。

Ngã môn học viên dã bất yếu bả khai liễu thiên mục đích nhân thị vi cao, tầng thứ cao. Nhân vi định giá ta đông tây thị bất án chiếu thiên mục tầng thứ khai đích chẩm ma dạng, bất án chiếu nhân đích tu luyện đích tầng thứ khai. Khả năng nhĩ một khai, nhĩ tỷ tha cao đích đa, giá thái phổ biến liễu, giá chủng hiện tượng hài bất thị cá biệt đích. Ngã môn khán nhất cá nhân tu luyện đích hảo dữ hoại, na tựu khán nhất cá nhân đích tâm tính cao đê, đối Pháp đích lý giải thành độ. Hữu nhân thuyết Lão sư như quả bất tại hoặc giả thị Lão sư truyền hoàn công liễu, đại gia khán bất kiến liễu chẩm ma biện? Hữu nhân thuyết na tựu tu bất liễu liễu. Một hữu tu bất liễu đích. Đại gia tưởng nhất tưởng, ngã truyền giá cá Pháp vi liễu thậm ma? Thích Ca Mâu Ni đương niên tại thế đích thời hậu, Tha một hữu lưu hạ văn tự, Tha lưu hạ đích chỉ thị hậu nhân bất liên quán đích ký ức trung nhất đoạn nhất đoạn đích Thích Ca Mâu Ni giảng quá đích na ta sự tình, thị bất hệ thống đích, đại gia khán đích kinh thư tựu thị giá dạng đích. Nhân vi na cá thời hậu tựu chỉ năng nhượng nhân tri đạo giá chủng thành độ, sở dĩ đặc ý giá dạng tố đích, lý diện hài hữu nhất ta hỗn tạp trước bất thị Thích Ca Mâu Ni giảng đích đông tây. Kim thiên ngã môn giá cá Pháp giảng đích tỷ giảo minh liêu. Thích Ca Mâu Ni tại đương niên chỉ lưu hạ cá giới luật, Thích Ca Mâu Ni tại thế đích thời hậu một hữu lưu hạ văn tự. Thích Ca Mâu Ni vãn niên đích thời hậu, tại tu luyện quá trình trung, vi liễu nhượng nhân môn năng cú đắc đáo tu luyện, năng cú tu luyện thượng khứ, tựu định liễu hứa đa giới luật. Nhi ngã môn kim thiên một hữu giá cá đông tây. Thực tế thượng Thích Ca Mâu Ni lưu hạ đích tối quan kiện đích đông tây tựu thị giới luật.

Các học viên chúng ta cũng không được coi người đã khai mở thiên mục là cao, là tầng thứ cao. Bởi vì những cái đó không phải là chiểu theo tầng thứ thiên mục mà khai mở thế nào, không chiểu theo tầng thứ tu luyện của người ta mà khai mở. Có thể chư vị chưa khai mở, [nhưng] chư vị còn cao hơn họ nhiều lắm, điều ấy quá phổ biến rồi, hiện tượng loại này không phải cá biệt. Chúng ta nhìn xem một người tu luyện tốt xấu thế nào, ấy là nhìn tâm tính cá nhân ấy cao thấp ngần nào, và mức độ lý giải về Pháp. Có người nói rằng nếu như Thầy không tại đây hoặc là Thầy đã truyền công xong rồi, mọi người không gặp nữa thì sao? Có người bảo thế thì tu không được nữa. Không có chuyện tu không được nữa đâu. Mọi người thử nghĩ xem, tôi truyền Pháp này là vì điều gì? Thích Ca Mâu Ni trong những năm còn tại thế, Ông không lưu lại văn tự, điều mà Ông lưu lại chỉ là những điều Thích Ca Mâu Ni từng giảng mà người sau còn nhớ một cách rời rạc từng đoạn từng đoạn trong ký ức, là không hệ thống, mọi người đọc kinh sách [Phật giáo] là như thế. Vì thời bấy giờ chỉ có thể để người biết mức độ đó thôi, nên cố ý làm như vậy, trong đó còn tạp lẫn những điều không phải Thích Ca Mâu Ni giảng. Pháp chúng ta ngày nay được giảng rõ ràng hơn. Những năm đó Thích Ca Mâu Ni chỉ lưu lại ‘giới luật’, khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế là không lưu lại văn tự. Thời những năm cuối Thích Ca Mâu Ni, trong quá trình tu luyện, vì để người ta có thể đạt được tu luyện, có thể tu luyện lên trên, bèn định ra khá nhiều giới luật. Mà chúng ta ngày nay không có những điều đó. Trên thực tế những gì then chốt nhất mà Thích Ca Mâu Ni lưu lại chính là giới luật.

我們也用不著戒啥,也用不著規定讓你咋做。為甚麼呢?因為我們今天留下了法,這個法就告訴你該怎麼做了。所以我說啊,我不在了也好,你看不見我也好,要「以法為師」,就學這個法。你成與否,行與否都是這個法。如果李洪志說今天看哪個學員不錯,給你開個後門,也給你來點功,讓你上去吧。大家想一想,這樣的事情不等於我在破壞法嗎?所以大家千萬要人人都得修煉,都得修,踏踏實實的修。當然,我們有些人對法輪大法作出了極特殊的貢獻,那也是在修,只不過是修煉形式不一樣,他是另外一種修煉方法。其實我講了半天,也就是叫大家能夠認真的學法,認真的修煉。

Ngã môn dã dụng bất trước giới xá, dã dụng bất trước quy định nhượng nhĩ trá tố. Vi thậm ma ni? Nhân vi ngã môn kim thiên lưu hạ liễu Pháp, giá cá Pháp tựu cáo tố nhĩ cai chẩm ma tố liễu. Sở dĩ ngã thuyết a, ngã bất tại liễu dã hảo, nhĩ khán bất kiến ngã dã hảo, yếu “dĩ Pháp vi Sư”, tựu học giá cá Pháp. Nhĩ thành dữ phủ, hành dữ phủ đô thị giá cá Pháp. Như quả Lý Hồng Chí thuyết kim thiên khán nả cá học viên bất thác, cấp nhĩ khai cá hậu môn, dã cấp nhĩ lai điểm công, nhượng nhĩ thượng khứ ba. Đại gia tưởng nhất tưởng, giá dạng đích sự tình bất đẳng ư ngã tại phá hoại Pháp ma? Sở dĩ đại gia thiên vạn yếu nhân nhân đô đắc tu luyện, đô đắc tu, đạp đạp thực thực đích tu. Đương nhiên, ngã môn hữu ta nhân đối Pháp Luân Đại Pháp tác xuất liễu cực đặc thù đích cống hiến, na dã thị tại tu, chỉ bất quá thị tu luyện hình thức bất nhất dạng, tha thị lánh ngoại nhất chủng tu luyện phương pháp. Kỳ thực ngã giảng liễu bán thiên, dã tựu thị khiếu đại gia năng cú nhận chân đích học Pháp, nhận chân đích tu luyện.

Chúng tôi không cần giới cấm gì, cũng không cần quy định chư vị phải làm gì. Tại sao? Tại vì ngày nay chúng tôi đã lưu lại Pháp, Pháp này là đã bảo chư vị nên làm thế nào. Do đó tôi nói rằng, khi tôi không tại đây hoặc khi chư vị không gặp được tôi cũng vậy, [đều] cần “dĩ Pháp vi Sư”, tức là học Pháp này. Chư vị thành [công] hay không, có đạt được hay không đều là [ở] Pháp này. Nếu như hôm nay Lý Hồng Chí chẳng hạn thấy học viên nào đó rất được, bèn mở lối cửa sau cho chư vị, cũng cấp một chút công cho chư vị, để chư vị lên. Mọi người thử nghĩ xem, tình huống như thế chẳng phải cũng bằng như tôi đang phá hoại Pháp? Thế nên mọi người nhất định là ai ai cũng phải tu luyện, đều phải tu, tu một cách hết sức thiết thực. Đương nhiên, chúng ta có một số người làm ra một số cống hiến cực kỳ đặc thù cho Đại Pháp, đó cũng là đang tu, chẳng qua hình thức tu luyện là khác, họ là một loại phương pháp tu luyện khác. Kỳ thực vừa rồi tôi giảng bấy nhiêu đó, cũng là để mọi người có thể học Pháp thật nghiêm túc, tu luyện thật nghiêm chỉnh.

我將來在國內傳功的機會可能不多了,所以關鍵是大家如何去掌握好這個法。法留給大家了,其實我的目地就是把這個法留給大家。我要是永遠看著誰修,我在你跟前,你不照我說的去做,那有啥用?都沒有用。我講了,我說我的法身可以保護你。其實我沒有講更高的情況,還沒有講的更大。因為人在另外空間都有身體,每個人那個身體有一定的能量的時候都會變大。我在那邊修煉的身體已經是相當大了,大到甚麼成度呢?有的人問我:老師上美國去了,我怎麼煉功?你能不能保護我?我說有法身保護你。其實還有一層意思,還不只是我的法身保護你,相當大的空間範圍,一定的宇宙空間範圍,都還沒跑出我那個肚子呢!你跑哪去了,那不都在我這兒了嗎?就是你儘管去修好了。

Ngã tương lai tại quốc nội truyền công đích cơ hội khả năng bất đa liễu, sở dĩ quan kiện thị đại gia như hà khứ chưởng ác hảo giá cá Pháp. Pháp lưu cấp đại gia liễu, kỳ thực ngã đích mục địa tựu thị bả giá cá Pháp lưu cấp đại gia. Ngã yếu thị vĩnh viễn khán trước thuỳ tu, ngã tại nhĩ cân tiền, nhĩ bất chiếu ngã thuyết đích khứ tố, na hữu xá dụng? Đô một hữu dụng. Ngã giảng liễu, ngã thuyết ngã đích Pháp thân khả dĩ bảo hộ nhĩ. Kỳ thực ngã một hữu giảng cánh cao đích tình huống, hài một hữu giảng đích cánh đại. Nhân vi nhân tại lánh ngoại không gian đô hữu thân thể, mỗi cá nhân na cá thân thể hữu nhất định đích năng lượng đích thời hậu đô hội biến đại. Ngã tại na biên tu luyện đích thân thể dĩ kinh thị tương đương đại liễu, đại đáo thậm ma thành độ ni? Hữu đích nhân vấn ngã: Lão sư thượng Mỹ quốc khứ liễu, ngã chẩm ma luyện công? Nhĩ năng bất năng bảo hộ ngã? Ngã thuyết hữu Pháp thân bảo hộ nhĩ. Kỳ thực hài hữu nhất tầng ý tư, hài bất chỉ thị ngã đích Pháp thân bảo hộ nhĩ, tương đương đại đích không gian phạm vi, nhất định đích vũ trụ không gian phạm vi, đô hài một bào xuất ngã na cá đỗ tử ni! Nhĩ bào nả khứ liễu, na bất đô tại ngã giá nhi liễu ma? Tựu thị nhĩ tận quản khứ tu hảo liễu.

Tương lai cơ hội tôi truyền công ở trong nước có thể sẽ không nhiều nữa, do đó then chốt là mọi người làm thế nào để nắm vững thật tốt Pháp này. Đã lưu lại Pháp cho mọi người rồi, kỳ thực mục đích của tôi chính là lưu lại Pháp này cho mọi người. Tôi nếu cứ mãi mãi [trông] coi ai tu, tôi ở trước mặt chư vị, [nhưng] chư vị không chiểu theo tôi nói mà làm, thì có tác dụng gì chứ? Đều vô dụng. Tôi đã giảng, tôi nói rằng Pháp thân của tôi có thể bảo hộ chư vị. Kỳ thực tôi chưa giảng tình huống cao hơn, còn chưa giảng rộng lớn hơn. Vì người ta đều có các thân thể ở không gian khác, mà các thân thể kia của mỗi người khi có được năng lượng nhất định thì đều sẽ to lớn lên. Những thân thể tu luyện ở bên kia của tôi đã to lớn lắm rồi, hỏi to lớn đến mức độ nào? Một số người hỏi tôi: ‘Thầy sang Mỹ quốc, thì con luyện thế nào? Thầy có thể bảo hộ con hay không?’ Tôi nói rằng có Pháp thân bảo hộ chư vị. Kỳ thực còn có một tầng ý tứ, không chỉ là Pháp thân của tôi bảo hộ chư vị, [mà] một phạm vi không gian rất rộng lớn, một phạm vi không gian nhất định của vũ trụ, thảy đều không ra khỏi bụng này của tôi! Chư vị chạy tới đâu, thì chẳng phải đều ở tôi đây sao? Nghĩa là chư vị hãy tận sức tu là được rồi.

當然還會有一些魔存在。為甚麼會有些魔存在呢?我講了,最近處理一些問題,其中包括這些事情。大家想一想,全國各地或者是在我們哪個煉功點上也經常出現這樣的事情,破壞我們的法。有人罵我,有人說法輪大法如何如何不好,嚴重的干擾了我們修煉。但是大家想一想,這個事情啊,它是不是個好事呢?你修煉整個過程都存在著一個對法的根本認識問題,你堅不堅定的問題,一直到你修煉到最後一步,還在考驗著你對法堅不堅定。這個根本問題不解決,其它問題都是談不上的,甚麼也談不上,不是這個問題嗎?你對法本身不堅定,你能照著法去做嗎?那其它不都動搖了嗎?他認為這都是假的,他自始至終存在這樣一個問題。所以就有這樣一種魔的形式來干擾我們。說要沒有這種魔會怎麼樣呢?人家也講了,說你這法輪大法裏要沒有這些破壞,要沒有這些東西來干擾,你這也太容易修了,那咋看到人家提高上去的?光是有點難受,身體難受,光是你平時遇到那些個麻煩事,那你不漏了項了嗎?你在對法堅不堅定這方面怎麼辦呢?人修煉是在方方面面都應該得到提高的。動搖心也是一種不穩定的執著,也是執著心。

Đương nhiên hài hội hữu nhất ta ma tồn tại. Vi thậm ma hội hữu ta ma tồn tại ni? Ngã giảng liễu, tối cận xứ lý nhất ta vấn đề, kỳ trung bao quát giá ta sự tình. Đại gia tưởng nhất tưởng, toàn quốc các địa hoặc giả thị tại ngã môn nả cá luyện công điểm thượng dã kinh thường xuất hiện giá dạng đích sự tình, phá hoại ngã môn đích Pháp. Hữu nhân mạ ngã, hữu nhân thuyết Pháp Luân Đại Pháp như hà như hà bất hảo, nghiêm trọng đích can nhiễu liễu ngã môn tu luyện. Đãn thị đại gia tưởng nhất tưởng, giá cá sự tình a, tha thị bất thị cá hảo sự ni? Nhĩ tu luyện chỉnh cá quá trình đô tồn tại trước nhất cá đối Pháp đích căn bản nhận thức vấn đề, nhĩ kiên bất kiên định đích vấn đề, nhất trực đáo nhĩ tu luyện đáo tối hậu nhất bộ, hài tại khảo nghiệm trước nhĩ đối Pháp kiên bất kiên định. Giá cá căn bản vấn đề bất giải quyết, kỳ tha vấn đề đô thị đàm bất thượng đích, thậm ma dã đàm bất thượng, bất thị giá cá vấn đề ma? Nhĩ đối Pháp bản thân bất kiên định, nhĩ năng chiếu trước Pháp khứ tố ma? Na kỳ tha bất đô động dao liễu ma? Tha nhận vi giá đô thị giả đích, tha tự thuỷ chí chung tồn tại giá dạng nhất cá vấn đề. Sở dĩ tựu hữu giá dạng nhất chủng ma đích hình thức lai can nhiễu ngã môn. Thuyết yếu một hữu giá chủng ma hội chẩm ma dạng ni? Nhân gia dã giảng liễu, thuyết nhĩ giá Pháp Luân Đại Pháp lý yếu một hữu giá ta phá hoại, yếu một hữu giá ta đông tây lai can nhiễu, nhĩ giá dã thái dung dị tu liễu, na trá khán đáo nhân gia đề cao thượng khứ đích? Quang thị hữu điểm nan thụ, thân thể nan thụ, quang thị nhĩ bình thời ngộ đáo na ta cá ma phiền sự, na nhĩ bất lậu liễu hạng liễu ma? Nhĩ tại đối Pháp kiên bất kiên định giá phương diện chẩm ma biện ni? Nhân tu luyện thị tại phương phương diện diện đô ưng cai đắc đáo đề cao đích. Động dao tâm dã thị nhất chủng bất ổn định đích chấp trước, dã thị chấp trước tâm.

Tất nhiên còn có tồn tại một số ma. Tại sao có một số ma tồn tại? Tôi đã giảng, về một số vấn đề xử lý gần đây, trong đó gồm cả việc này. Mọi người thử nghĩ xem, các nơi trên toàn quốc hoặc ở điểm luyện công nào của chúng ta cũng thường xuất hiện sự việc như thế, phá hoại Pháp chúng ta. Có người mạ lỵ tôi, có người nói Pháp Luân Đại Pháp không tốt thế này thế kia, can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện của chúng ta. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, những việc đó, chúng chẳng phải là hảo sự sao? Chư vị trong toàn bộ quá trình tu luyện đều đang tồn tại một vấn đề nhận thức căn bản về Pháp, vấn đề chư vị có kiên định hay không, một mạch cho đến khi chư vị tu luyện tới bước cuối cùng, vẫn đang khảo nghiệm chư vị có kiên định vào Pháp hay không. Vấn đề căn bản này không giải quyết, thì các vấn đề khác đều không bàn đến được, chưa thể nói đến cái gì hết, chẳng phải vấn đề này sao? Chư vị còn chưa kiên định đối với bản thân Pháp này, thì chư vị có thể chiểu theo Pháp mà làm chăng? Những cái khác chẳng phải đều dao động? Người kia cho rằng đều là giả, thì từ đầu chí cuối họ luôn tồn tại vấn đề này, nên bèn tồn tại hình thức của loại ma như thế đến can nhiễu chúng ta. Nếu như không có loại ma đó thì sẽ như thế nào? Người ta cũng nói, rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp chư vị nếu không có những phá hoại đó, nếu không có những thứ đó tới can nhiễu, thì chư vị tu ở đây cũng quá dễ dàng rồi, nào thấy được người ta đề cao lên trên? Chỉ có một chút khó chịu đó, thân thể khó chịu, toàn chỉ là những phiền phức mà chư vị bình thường gặp phải, vậy chư vị chẳng phải sơ sót mất điều gì đó? Về phương diện rằng chư vị có kiên định vào Pháp hay không thì làm sao đây?’ Người ta tu luyện là cần đề cao ở đủ các phương diện. Tâm dao động cũng là một loại chấp trước bất ổn định, cũng là tâm chấp trước.

這裏順便我再提一個問題,再講一個事。因為講到這兒了,我看大家都想讓我多講一點兒。就是我在辦班的時候,談到一個問題,就是關於業力的問題。做壞事得到業力,做好事可以積德,得德。我在後幾期辦班的時候,也談到了人會產生一種思想業力,這個過去沒有詳細講,因為我只是籠統的講了業力存在。關於思想業力沒有詳細講,那麼這種業力它會起到甚麼壞作用呢?大家都是輔導員,將來遇到這種情況可以跟大家去解釋解釋。有的新學員一煉功,就罵老師;有的新學員一煉功,罵法輪大法,思想不堅定。

Giá lý thuận tiện ngã tái đề nhất cá vấn đề, tái giảng nhất cá sự. Nhân vi giảng đáo giá nhi liễu, ngã khán đại gia đô tưởng nhượng ngã đa giảng nhất điểm nhi. Tựu thị ngã tại biện ban đích thời hậu, đàm đáo nhất cá vấn đề, tựu thị quan ư nghiệp lực đích vấn đề. Tố hoại sự đắc đáo nghiệp lực, tố hảo sự khả dĩ tích đức, đắc đức. Ngã tại hậu kỷ kỳ biện ban đích thời hậu, dã đàm đáo liễu nhân hội sản sinh nhất chủng tư tưởng nghiệp lực, giá cá quá khứ một hữu tường tế giảng, nhân vi ngã chỉ thị lung thống đích giảng liễu nghiệp lực tồn tại. Quan ư tư tưởng nghiệp lực một hữu tường tế giảng, na ma giá chủng nghiệp lực tha hội khởi đáo thậm ma hoại tác dụng ni? Đại gia đô thị phụ đạo viên, tương lai ngộ đáo giá chủng tình huống khả dĩ cân đại gia khứ giải thích giải thích. Hữu đích tân học viên nhất luyện công, tựu mạ Lão sư; hữu đích tân học viên nhất luyện công, mạ Pháp Luân Đại Pháp, tư tưởng bất kiên định.

Thuận tiện ở đây tôi lại nhắc một vấn đề, giảng thêm một chuyện nữa. Vì đã giảng tới đây rồi, tôi thấy mọi người đều muốn tôi giảng thêm một chút. Chính là khi tôi ở lớp học tập, đã bàn tới một vấn đề, là vấn đề liên quan tới nghiệp lực. Làm điều xấu thì nhận phải nghiệp lực, làm điều tốt có thể tích đức, được đức. Tôi khi ở mấy lần [giảng] lớp gần đây, cũng nói rằng người ta sẽ sinh ra một loại nghiệp lực tư tưởng, điều này trước đây chưa được giảng chi tiết, bởi vì tôi chỉ là giảng một cách chung chung về nghiệp lực tồn tại. Liên quan đến nghiệp lực tư tưởng thì chưa từng giảng chi tiết, vậy loại nghiệp lực này nó sẽ gây tác dụng xấu gì? Mọi người đều là phụ đạo viên, tương lai gặp loại tình huống này có thể giải thích cho mọi người. Có một số học viên mới hễ luyện công, thì mạ lỵ Thầy; có một số học viên mới hễ luyện công, liền mạ lỵ Pháp Luân Đại Pháp, tư tưởng không kiên định.

為甚麼出現這個情況呢?而且罵的髒話很多,平時想不到的髒話都能出口,甚至不出口也要在思想中把它想起來。很多人有過這樣的過程,特別是煉功的初期會出現這個問題。你真正實修的時候,很多人都會遇到這個問題,所以有的人就想了:「我怎麼罵老師啊?」那個思想就產生「這個法是假的!不能照他學」,就會有這樣的想法。有的人思想不堅定,就隨著下去了,再也不煉了,不相信了。我們講了,這套功法修煉就修煉人的主意識,你自己都不能把握自己了,誰也度不了你。為甚麼我們強調精神病人不讓參加班呢?就是他自己都把握不了自己,掌握不了自己。那我們度的是誰呀?我們不是度你自己嗎?所以我們就講這個問題。

Vi thậm ma xuất hiện giá cá tình huống ni? Nhi thả mạ đích tảng thoại ngận đa, bình thời tưởng bất đáo đích tảng thoại đô năng xuất khẩu, thậm chí bất xuất khẩu dã yếu tại tư tưởng trung bả tha tưởng khởi lai. Ngận đa nhân hữu quá giá dạng đích quá trình, đặc biệt thị luyện công đích sơ kỳ hội xuất hiện giá cá vấn đề. Nhĩ chân chính thực tu đích thời hậu, ngận đa nhân đô hội ngộ đáo giá cá vấn đề, sở dĩ hữu đích nhân tựu tưởng liễu: “Ngã chẩm ma mạ Lão sư a?” Na cá tư tưởng tựu sản sinh “Giá cá Pháp thị giả đích! Bất năng chiếu tha học”, tựu hội hữu giá dạng đích tưởng pháp. Hữu đích nhân tư tưởng bất kiên định, tựu tuỳ trước hạ khứ liễu, tái dã bất luyện liễu, bất tương tín liễu. Ngã môn giảng liễu, giá sáo công Pháp tu luyện tựu tu luyện nhân đích chủ ý thức, nhĩ tự kỷ đô bất năng bả ác tự kỷ liễu, thuỳ dã độ bất liễu nhĩ. Vi thậm ma ngã môn cường điệu tinh thần bệnh nhân bất nhượng tham gia ban ni? Tựu thị tha tự kỷ đô bả ác bất liễu tự kỷ, chưởng ác bất liễu tự kỷ. Na ngã môn độ đích thị thuỳ nha? Ngã môn bất thị độ nhĩ tự kỷ ma? Sở dĩ ngã môn tựu giảng giá cá vấn đề.

Tại sao xuất hiện tình huống này? Hơn nữa lăng mạ rất nhiều lời dơ bẩn, cả những từ ngữ bẩn thỉu bình thường không nghĩ tới cũng có thể nói ra khỏi miệng, thậm chí không mở miệng thì chúng cũng nổi lên trong tư tưởng. Rất nhiều người từng qua quá trình này, đặc biệt là luyện công thời đầu là xuất hiện vấn đề này. Khi chư vị chân chính thực tu, rất nhiều người đều sẽ đụng phải vấn đề này, do đó có người bèn nghĩ: “Tại làm sao mình lại mạ lỵ Thầy?” và tư tưởng ấy bèn sinh ra “Pháp này là giả rồi! Không thể học theo”, sẽ có lối nghĩ ấy. Có những người tư tưởng không kiên định, bèn theo đó mà rớt xuống, không luyện nữa, không tin theo nữa. Chúng tôi giảng rồi, bộ công pháp này tu luyện là tu luyện chủ ý thức người ta, chư vị bản thân còn không thể giữ vững chính mình, thì ai cũng không độ chư vị được. Tại sao chúng ta nhấn mạnh rằng người bệnh tâm thần là không được cho vào lớp? Chính là bản thân họ còn chẳng làm chủ chính họ, không giữ được chính mình. Vậy chúng tôi độ ai đây? Chúng tôi chẳng phải độ chính bản thân chư vị sao? Do đó chúng tôi giảng vấn đề này.

那麼有一部份人就能分辨。有人就想了:「我怎麼罵老師呢?我怎麼罵法呢?我控制它。」長時間造成精神緊張,自己也控制不住,可是我的法身都會知道。一看你思想這麼堅定,就會幫助你把這個思想業力消掉。其實呢,都是那個思想業力在作怪,你過去罵過人,你過去那個不好的思想都能翻上來。為甚麼會出現這個情況呢?大家想一想,我們煉功就是消業。另外空間裏一切物體都是活的,我早就講過這話,我在班上講過這話,那個業力它也是活的。你要消業,那個業消下去,它可就死了,沒了,那它能幹嗎?你讓它死它能幹嗎?它已經是活的了,所以它就不讓你煉。不讓煉是因為它想活下來,你別消它,所以它向你腦子裏反映髒話,不讓你相信法輪大法,甚至於罵我,甚麼話都能想起來。有的人就認為他自己說不清了,是不是有誰點化他呀,或者自己真正知道啊,他分不清了,就隨著下去了,這個人就完了,誰也度不了了。其實就是這個思想業力在起著阻礙作用。

Na ma hữu nhất bộ phận nhân tựu năng phân biện. Hữu nhân tựu tưởng liễu: “Ngã chẩm ma mạ Lão sư ni? Ngã chẩm ma mạ Pháp ni? Ngã khống chế tha.” Trường thời gian tạo thành tinh thần khẩn trương, tự kỷ dã khống chế bất trụ, khả thị ngã đích Pháp thân đô hội tri đạo. Nhất khán nhĩ tư tưởng giá ma kiên định, tựu hội bang trợ nhĩ bả giá cá tư tưởng nghiệp lực tiêu điệu. Kỳ thực ni, đô thị na cá tư tưởng nghiệp lực tại tác quái, nhĩ quá khứ mạ quá nhân, nhĩ quá khứ na cá bất hảo đích tư tưởng đô năng phiên thượng lai. Vi thậm ma hội xuất hiện giá cá tình huống ni? Đại gia tưởng nhất tưởng, ngã môn luyện công tựu thị tiêu nghiệp. Lánh ngoại không gian lý nhất thiết vật thể đô thị hoạt đích, ngã tảo tựu giảng quá giá thoại, ngã tại ban thượng giảng quá giá thoại, na cá nghiệp lực tha dã thị hoạt đích. Nhĩ yếu tiêu nghiệp, na cá nghiệp tiêu hạ khứ, tha khả tựu tử liễu, một liễu, na tha năng cán ma? Nhĩ nhượng tha tử tha năng cán ma? Tha dĩ kinh thị hoạt đích liễu, sở dĩ tha tựu bất nhượng nhĩ luyện. Bất nhượng luyện thị nhân vi tha tưởng hoạt hạ lai, nhĩ biệt tiêu tha, sở dĩ tha hướng nhĩ não tử lý phản ánh tảng thoại, bất nhượng nhĩ tương tín Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí ư mạ ngã, thậm ma thoại đô năng tưởng khởi lai. Hữu đích nhân tựu nhận vi tha tự kỷ thuyết bất thanh liễu, thị bất thị hữu thuỳ điểm hoá tha nha, hoặc giả tự kỷ chân chính tri đạo a, tha phân bất thanh liễu, tựu tuỳ trước hạ khứ liễu, giá cá nhân tựu hoàn liễu, thuỳ dã độ bất liễu liễu. Kỳ thực tựu thị giá cá tư tưởng nghiệp lực tại khởi trước trở ngại tác dụng.

Nhưng một số người có thể phân biệt ra. Có người nghĩ: “Ta sao lại mạ lỵ Thầy? Ta sao lại mạ lỵ Pháp? Ta khống chế nó.” Thời gian lâu dần tạo thành tinh thần khẩn trương, [vì] bản thân cũng khống chế không vững, nhưng Pháp thân của tôi đều sẽ biết. Hễ thấy tư tưởng chư vị kiên định đến thế, thì sẽ giúp chư vị tiêu bỏ nghiệp lực tư tưởng đó đi. Thực ra, đều là nghiệp lực tư tưởng đó đang tác quái, trong quá khứ chư vị mạ lỵ người ta, những tư tưởng bất hảo kia của chư vị trước đây nay đều có thể trỗi lên. Tại sao xuất hiện tình huống này? Mọi người hãy nghĩ xem, chúng ta luyện công chính là tiêu nghiệp. Ở không gian khác hết thảy vật thể đều là ‘sống’, tôi từ lâu đã giảng lời này, ở trên lớp tôi đã có lời rằng, nghiệp lực kia cũng là sống. Chư vị tiêu nghiệp, nghiệp đó mà tiêu bỏ đi, thì chúng có thể sẽ chết đi, mất đi, thế thì chúng có chịu không? Chúng vốn đã là sống rồi, do đó chúng chính là không để chư vị luyện. Không để cho luyện bởi vì chúng muốn sống tiếp, [muốn] chư vị đừng tiêu bỏ chúng, do đó chúng phản ánh những lời thoại đó vào trong não chư vị, không để chư vị tin Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí còn mạ lỵ tôi, lời lẽ nào cũng có thể nghĩ tới. Có những người cảm thấy họ [giải] nói không rõ ràng, phải chăng ai đó đang điểm hoá họ, hoặc đó là bản thân họ biết thế, họ phân biệt không rõ, nên theo đó mà rớt xuống, người đó là xong rồi, không ai hoá độ được nữa. Kỳ thực chính là nghiệp lực tư tưởng kia đang khởi tác dụng cản trở.

它是一個階段、很短的一個階段,只要你思想能夠堅定下來,就能把它消掉,就能把這個業力消掉的。過去辦班的時候沒有重點去講這個東西,在最近一個時期,有不少人給我反映這個情況。大家別擔心,你罵我也好,罵法輪大法也好,那不是你自己在罵。千萬要分辨清楚,主意識要不清了,就完了,誰也度不了。有很多地區都出現過這個現象,有的人甚至想「我怎麼對不起老師?我怎麼罵老師啊?」長春就有個學員說:「我怎麼罵老師、罵法輪大法啊?」就在我的照片前說:「老師,我不能煉了,我一煉思想中就罵你,我不能修了,我對不起老師。」一接觸法輪大法就罵,拿起書來思想中就罵。最後說:「這麼好的老師,這麼好的法,我太對不起了。」當然我們這個學員,他思想一點都沒糊塗,他明明白白的,說我這樣做對不起老師。後來他煉功的時候就把這事告訴我們煉功點上的輔導員。輔導員馬上反映到總站。大家就針對這種情況,告訴他這都是魔在起作用,其實這種業力它也是魔的一種形式嘛。就在他煉功招魔這一段時間內大夥圍著他煉,圍著他一圈人對著他念書,他腦袋就清楚了,實際上是幫他消業。

Tha thị nhất cá giai đoạn, ngận đoản đích nhất cá giai đoạn, chỉ yếu nhĩ tư tưởng năng cú kiên định hạ lai, tựu năng bả tha tiêu điệu, tựu năng bả giá cá nghiệp lực tiêu điệu đích. Quá khứ biện ban đích thời hậu một hữu trọng điểm khứ giảng giá cá đông tây, tại tối cận nhất cá thời kỳ, hữu bất thiểu nhân cấp ngã phản ánh giá cá tình huống. Đại gia biệt đảm tâm, nhĩ mạ ngã dã hảo, mạ Pháp Luân Đại Pháp dã hảo, na bất thị nhĩ tự kỷ tại mạ. Thiên vạn yếu phân biện thanh sở, chủ ý thức yếu bất thanh liễu, tựu hoàn liễu, thuỳ dã độ bất liễu. Hữu ngận đa địa khu đô xuất hiện quá giá cá hiện tượng, hữu đích nhân thậm chí tưởng “Ngã chẩm ma đối bất khởi Lão sư? Ngã chẩm ma mạ Lão sư a?” Trường Xuân tựu hữu cá học viên thuyết: “Ngã chẩm ma mạ Lão sư, mạ Pháp Luân Đại Pháp a?” Tựu tại ngã đích chiếu phiến tiền thuyết: “Lão sư, ngã bất năng luyện liễu, ngã nhất luyện tư tưởng trung tựu mạ nhĩ, ngã bất năng tu liễu, ngã đối bất khởi Lão sư.” Nhất tiếp xúc Pháp Luân Đại Pháp tựu mạ, nã khởi thư lai tư tưởng trung tựu mạ. Tối hậu thuyết: “Giá ma hảo đích Lão sư, giá ma hảo đích Pháp, ngã thái đối bất khởi liễu.” Đương nhiên ngã môn giá cá học viên, tha tư tưởng nhất điểm đô một hồ đồ, tha minh minh bạch bạch đích, thuyết ngã giá dạng tố đối bất khởi lão sư. Hậu lai tha luyện công đích thời hậu tựu bả giá sự cáo tố ngã môn luyện công điểm thượng đích phụ đạo viên. Phụ đạo viên mã thượng phản ánh đáo Tổng Trạm. Đại gia tựu châm đối giá chủng tình huống, cáo tố tha giá đô thị ma tại khởi tác dụng, kỳ thực giá chủng nghiệp lực tha dã thị ma đích nhất chủng hình thức ma. Tựu tại tha luyện công chiêu ma giá nhất đoạn thời gian nội đại khoả vi trước tha luyện, vi trước tha nhất khuyên nhân đối trước tha niệm thư, tha não đại tựu thanh sở liễu, thực tế thượng thị bang tha tiêu nghiệp.

Nó là một giai đoạn, một giai đoạn rất ngắn, chỉ cần tư tưởng chư vị có thể duy trì kiên định, thì có thể khiến nó tiêu bỏ đi, thì có thể tiêu bỏ nghiệp lực tư tưởng ấy. Trước đây khi mở lớp [tôi] chưa giảng trọng điểm về những điều này, thời kỳ gần đây, có không ít người phản ánh tình huống này cho tôi. Mọi người đừng lo, chư vị dù là mạ lỵ tôi hay là mạ lỵ Pháp Luân Đại Pháp, đó đều không phải chính bản thân chư vị lăng mạ. Nhất định phải phân biệt rõ ràng, chủ ý thức nếu không thanh [tỉnh], thì xong rồi, không ai hoá độ được nữa. Rất nhiều địa phương đều có xuất hiện hiện tượng này, có người thậm chí còn nghĩ “Mình làm sao lại có lỗi với Thầy? Mình làm sao lại mạ lỵ Thầy?” Tại Trường Xuân có học viên bảo: “Mình sao lại lăng mạ Thầy, lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp?” bèn ở trước ảnh chụp hình tôi mà nói: “Thưa Thầy, con không luyện nữa, con hễ luyện thì trong tư tưởng liền mạ lỵ Ngài, con không luyện nữa, con có lỗi với Thầy.” Hễ tiếp xúc tới Pháp Luân Đại Pháp liền mạ ly, cầm cuốn sách lên thì trong tư tưởng liền mạ lỵ. Cuối cùng nói: “Thầy tốt như thế, Pháp tốt như thế, mình quá là không xứng rồi.” Đương nhiên học viên đó của chúng ta, tư tưởng của anh ta không hồ đồ chút nào, anh ta hết sức minh bạch, nói rằng mình mà làm thế là có lỗi với Thầy. Về sau anh này khi luyện công bèn kể chuyện này cho phụ đạo viên ở điểm luyện công. Phụ đạo viên lập tức phản ánh lên Tổng trạm. Mọi người căn cứ theo tình huống như thế, bảo anh ta rằng đều do ma khởi tác dụng, thực ra nghiệp lực tư tưởng đó cũng là một loại hình thức của ma. Trong đoạn thời gian mà anh ta luyện công chiêu ma thì mọi người luyện quanh anh ấy, vây quanh anh ta thành vòng mà đọc sách cho anh, đầu não của anh bèn thanh tỉnh, trên thực tế là tiêu nghiệp giúp anh ấy.

當然,我的書是能夠起到這樣一種作用的。你不信有的人得病,當然我不願說得病,其實那個病、那個細菌和那個病毒等這種微生物,都是業力在我們這個空間身體上的體現。所以念我的書就能夠消它,念書的時候打出來的都是功,打出來的都是法,就可以起到消業的作用。他覺的腦子挺清醒,挺好。可是回去他又犯了。為甚麼又犯了呢?其實這一段時間,就是因為他思想業力比較大,他得比別人承受多一點。但是他明白過來,他承受過去了,過不長時間,我的法身就幫他消業,剩下的消掉了,他也就過來了。現在好好的,甚麼事都沒有了。出現這個問題,大家也不要把它當作甚麼精神不好了,或者附體了,可不是這個情況。

Đương nhiên, ngã đích thư thị năng cú khởi đáo giá dạng nhất chủng tác dụng đích. Nhĩ bất tín hữu đích nhân đắc bệnh, đương nhiên ngã bất nguyện thuyết đắc bệnh, kỳ thực na cá bệnh, na cá tế khuẩn hoà na cá bệnh độc đẳng giá chủng vi sinh vật, đô thị nghiệp lực tại ngã môn giá cá không gian thân thể thượng đích thể hiện. Sở dĩ niệm ngã đích thư tựu năng cú tiêu tha, niệm thư đích thời hậu đả xuất lai đích đô thị công, đả xuất lai đích đô thị Pháp, tựu khả dĩ khởi đáo tiêu nghiệp đích tác dụng. Tha giác đích não tử đĩnh thanh tỉnh, đĩnh hảo. Khả thị hồi khứ tha hựu phạm liễu. Vi thậm ma hựu phạm liễu ni? Kỳ thực giá nhất đoạn thời gian, tựu thị nhân vi tha tư tưởng nghiệp lực tỷ giảo đại, tha đắc tỷ biệt nhân thừa thụ đa nhất điểm. Đãn thị tha minh bạch quá lai, tha thừa thụ quá khứ liễu, quá bất trường thời gian, ngã đích Pháp thân tựu bang tha tiêu nghiệp, thặng hạ đích tiêu điệu liễu, tha dã tựu quá lai liễu. Hiện tại hảo hảo đích, thậm ma sự đô một hữu liễu. Xuất hiện giá cá vấn đề, đại gia dã bất yếu bả tha đương tác thậm ma tinh thần bất hảo liễu, hoặc giả phụ thể liễu, khả bất thị giá cá tình huống.

Tất nhiên, sách của tôi là có thể khởi tác dụng như vậy. Chư vị mà không tin thì có người mắc bệnh, tất nhiên tôi không muốn nói ‘mắc bệnh’, thực ra bệnh kia, những vi khuẩn và những virus cũng như các loại vi sinh vật kia, đều là thể hiện của nghiệp lực trên thân thể chư vị không gian này. Do đó niệm đọc sách của tôi là có thể tiêu bỏ chúng, khi đọc niệm sách của tôi thì những gì xuất ra đều là công, xuất ra đều là Pháp, nên có thể khởi tác dụng tiêu nghiệp. Anh ta bèn cảm thấy đầu rất thanh tỉnh, rất tốt. Nhưng về nhà thì anh ta lại bị lại. Tại sao lại bị lại? Kỳ thực quãng thời gian ấy, chính vì nghiệp lực tư tưởng của anh ta khá lớn, anh ta cần phải chịu đựng nhiều hơn một chút so với người khác. Mà anh ta đã minh bạch ra, anh ta chịu đựng qua được, trải qua thời gian không lâu, Pháp thân của tôi tiêu nghiệp giúp anh ta, tiêu bỏ phần còn lại đi, anh ta cũng vượt qua rồi. Hiện tại tốt rồi, không sao cả. Xuất hiện vấn đề này, mọi người cũng không được coi đó như là tinh thần bất hảo, hoặc phụ thể, không phải là tình huống ấy.

最後我提點希望。不想佔用大家更多時間了,因為是輔導員會嘛,你們站裏邊還有其它事情。希望大家在今後能夠掀起一個學法熱。不要把每天煉功看的比學法還重要,我們每天煉功要堅持,每天學法也同樣要堅持。真正掌握好這個法,才能夠指導你修煉的。有的人就等著老師,有事就等著老師給他解答。其實那個法中甚麼都有,你只要去學甚麼都能得到解答。當然你對法不信、動搖,我說那就是悟性問題。再有呢,我們在座的大家都是輔導員,在做輔導員的工作,當然,大家都是義務的,我們沒有對大家有甚麼強化要求你怎麼怎麼做,如何如何做。當然我們要求輔導員要認真負責任,煉功要專一,這是必不可少的。我們不需要甚麼行政手段來制約誰,我們也沒有這個權力,修煉是靠自己。我們只不過是承擔了一個組織大家、幫助大家解決問題這樣一個義務。

Tối hậu ngã đề điểm hy vọng. Bất tưởng chiếm dụng đại gia cánh đa thời gian liễu, nhân vi thị phụ đạo viên hội ma, nhĩ môn trạm lý biên hài hữu kỳ tha sự tình. Hy vọng đại gia tại kim hậu năng cú hân khởi nhất cá học Pháp nhiệt. Bất yếu bả mỗi thiên luyện công khán đích tỷ học Pháp hài trọng yếu, ngã môn mỗi thiên luyện công yếu kiên trì, mỗi thiên học Pháp dã đồng dạng yếu kiên trì. Chân chính chưởng ác hảo giá cá Pháp, tài năng cú chỉ đạo nhĩ tu luyện đích. Hữu đích nhân tựu đẳng trước Lão sư, hữu sự tựu đẳng trước Lão sư cấp tha giải đáp. Kỳ thực na cá Pháp trung thậm ma đô hữu, nhĩ chỉ yếu khứ học thậm ma đô năng đắc đáo giải đáp. Đương nhiên nhĩ đối Pháp bất tín, động dao, ngã thuyết na tựu thị ngộ tính vấn đề. Tái hữu ni, ngã môn tại toạ đích đại gia đô thị phụ đạo viên, tại tố phụ đạo viên đích công tác, đương nhiên, đại gia đô thị nghĩa vụ đích, ngã môn một hữu đối đại gia hữu thậm ma cường hoá yêu cầu nhĩ chẩm ma chẩm ma tố, như hà như hà tố. Đương nhiên ngã môn yêu cầu phụ đạo viên yếu nhận chân phụ trách nhiệm, luyện công yếu chuyên nhất, giá thị tất bất khả thiểu đích. Ngã môn bất nhu yếu thậm ma hành chính thủ đoạn lai chế ước thuỳ, ngã môn dã một hữu giá cá quyền lực, tu luyện thị kháo tự kỷ. Ngã môn chỉ bất quá thị thừa đảm liễu nhất cá tổ chức đại gia, bang trợ đại gia giải quyết vấn đề giá dạng nhất cá nghĩa vụ.

Cuối cùng tôi đề cập một chút về [điều tôi] kỳ vọng. Không muốn chiếm dụng thêm thời gian của mọi người, vì đây là buổi họp mặt của các phụ đạo viên, ở các trạm của chư vị còn có các việc khác. Mong mọi người từ nay trở đi có thể dấy khởi làn sóng học Pháp. Không được coi việc luyện công hàng ngày trọng yếu hơn việc học Pháp, chúng ta hàng ngày luyện công cần kiên trì, hàng ngày học Pháp cũng đồng dạng cần kiên trì. Chân chính học nhập tâm Pháp này thì mới có thể chỉ đạo chư vị tu luyện. Có những người cứ đợi Thầy, có việc liền đợi Thầy giải đáp cho họ. Kỳ thực trong Pháp này đã có cả rồi, chư vị chỉ cần học thì cái gì cũng có thể được giải đáp. Đương nhiên nếu chư vị không tin, dao động đối với Pháp, thì tôi nói đó chính là vấn đề ngộ tính. Còn nữa, các chư vị ngồi đây đều là phụ đạo viên, đang làm công tác phụ đạo viên, tất nhiên, chư vị đều là tự nguyện, đối với chư vị chúng tôi không có yêu cầu có tính miễn cưỡng chư vị làm thế này thế kia, [hoặc là] thực thi như thế nào. Đương nhiên chúng tôi yêu cầu các phụ đạo viên cần nghiêm túc có trách nhiệm, luyện công phải chuyên nhất, điều này ắt không thể thiếu. Chúng tôi không cần bất kỳ phương thức hành chính nào để chế ước ai, chúng tôi cũng không có quyền lực gì, tu luyện là dựa vào tự bản thân mình. Chúng ta chẳng qua chỉ là đảm nhận tình nguyện [các việc] như tổ chức mọi người, giúp đỡ mọi người giải quyết một số vấn đề.

那麼輔導員我想就應該對法的認識上比一般學員要高一些,所以要多學法。有些學員提出問題解答不了,我想這也是個問題。你沒有文化不要緊,組織大家學的時候,大家念書的時候,大家談認識的時候就是對你的提高。我在長春,他們開了一次輔導員會,我講過這樣一句話:我說我們今天這種修煉形式,在常人社會中修煉的這些人,那就是和常人一樣,但是我們實質上是一個煉功人,又和常人不一樣。那麼作為一個輔導員,大家想一想你組織一幫人在煉功的時候,你的責任是甚麼?如果專業修煉,那就是廟中的方丈、住持。大家想一想,那麼我們不應該把這個工作做好嗎?作為一個修煉的人,你得修煉,還要幫助大家修煉。不是說對大家要求高了,實質上就是這樣。大家千萬要起好這個帶頭作用,組織好學員,使這個法輪大法能夠更好的發揚光大,造福人類。這是我們在最低層次上講的。實際上也是這樣。

Na ma phụ đạo viên ngã tưởng tựu ưng cai đối Pháp đích nhận thức thượng tỷ nhất ban học viên yếu cao nhất ta, sở dĩ yếu đa học Pháp. Hữu ta học viên đề xuất vấn đề giải đáp bất liễu, ngã tưởng giá dã thị cá vấn đề. Nhĩ một hữu văn hoá bất yếu khẩn, tổ chức đại gia học đích thời hậu, đại gia niệm thư đích thời hậu, đại gia đàm nhận thức đích thời hậu tựu thị đối nhĩ đích đề cao. Ngã tại Trường Xuân, tha môn khai liễu nhất thứ phụ đạo viên hội, ngã giảng quá giá dạng nhất cú thoại: Ngã thuyết ngã môn kim thiên giá chủng tu luyện hình thức, tại thường nhân xã hội trung tu luyện đích giá ta nhân, na tựu thị hoà thường nhân nhất dạng, đãn thị ngã môn thực chất thượng thị nhất cá luyện công nhân, hựu hoà thường nhân bất nhất dạng. Na ma tác vi nhất cá phụ đạo viên, đại gia tưởng nhất tưởng nhĩ tổ chức nhất bang nhân tại luyện công đích thời hậu, nhĩ đích trách nhiệm thị thậm ma? Như quả chuyên nghiệp tu luyện, na tựu thị miếu trung đích phương trượng, trụ trì. Đại gia tưởng nhất tưởng, na ma ngã môn bất ưng cai bả giá cá công tác tố hảo ma? Tác vi nhất cá tu luyện đích nhân, nhĩ đắc tu luyện, hài yếu bang trợ đại gia tu luyện. Bất thị thuyết đối đại gia yêu cầu cao liễu, thực chất thượng tựu thị giá dạng. Đại gia thiên vạn yếu khởi hảo giá cá đới đầu tác dụng, tổ chức hảo học viên, sử giá cá Pháp Luân Đại Pháp năng cú cánh hảo đích phát dương quang đại, tạo phúc nhân loại. Giá thị ngã môn tại tối đê tầng thứ thượng giảng đích. Thực tế thượng dã thị giá dạng.

Vậy tôi nghĩ rằng phụ đạo viên nên là đối với Pháp cần có lý giải cao hơn so với học viên bình thường, do đó cần học Pháp cho nhiều. Một số học viên đặt câu hỏi mà [chư vị] giải đáp không nổi, thì tôi nghĩ đó cũng là vấn đề. Chư vị không có văn hoá [cao] cũng không sao, khi tổ chức mọi người học Pháp, khi mọi người đọc sách, khi mọi người thảo luận nhận thức thì chính là đề cao đối với chư vị. Tôi tại Trường Xuân, họ mở một cuộc họp các phụ đạo viên, và tôi đã giảng một câu thế này, tôi nói là hình thức tu luyện của chúng ta hiện nay, những người tu luyện nơi xã hội người thường, thì là cùng dạng như người thường, nhưng mà thực chất thì chúng ta là người luyện công, là khác với người thường. Như vậy làm một phụ đạo viên, khi chư vị tổ chức một nhóm người luyện công, thì trách nhiệm của chư vị là gì? Nếu là tu luyện chuyên nghiệp, thì chính là phương trượng, là trụ trì của nhà chùa. Mọi người nghĩ xem, vậy chúng ta chẳng phải nên làm thật tốt công tác này? Làm một người tu luyện, chư vị phải tu luyện, còn cần giúp đỡ mọi người tu luyện nữa. [Tôi] không phải nói có yêu cầu cao đối với mọi người, mà thực chất chính là như thế. Mọi người nhất định cần có tác dụng dẫn đầu cho tốt, tổ chức học viên cho tốt, sao cho Pháp Luân Đại Pháp có thể phát dương quang đại tốt đẹp hơn nữa, tạo phúc cho nhân loại. Đây là điều chúng ta giảng ở tầng thứ thấp nhất. Về thực chất cũng là như thế.

還有一個情況,我想起來了,剛才是對我們大家提出這麼幾點要求。還有些人老是不太專心工作。社會上的事好像甚麼都不管了,就等著這個劫難來了。有的人還要問我,這個劫難啥時候開始呀?我在辦班的時候講過這個問題。我說甚麼劫難呢?大家想一想,那個劫難是針對誰來的?好人不在劫難中,真正有劫難那好人都得留下,它是淘汰壞人的。所以你是個修煉的人,你在提高,你還管那些幹啥。它願意甚麼難、甚麼難好了,沒你的事兒。這是講如果真有劫難。但是我今天可以明確的告訴大家:這個劫難已經不存在了。過去人家講啊,甚麼地球爆炸呀,甚麼撞衛星啊,甚麼發大水啊,大家知道這個難,過去定的難一個接一個的,在不同層次上定的難都過去了。彗星撞到木星上去了,沒撞地球。那個水已經過去了,去年那個水很大的,那是全世界性的,已經弱小的很,小到那個成度也過去了。很多事情都過去了,就是它已經不存在這樣的難了。唯一存在的就是,咱們也沒有甚麼可隱晦的,唯一存在的可能在將來要淘汰一批人,那些很不好的人,可能要在一種強大的疾病中被淘汰,這是可能的。所以我們講有些人老是談這些事兒,你就不要管那些事兒了,這種災難已經不存在了。如何修煉,如何提高自己,這是關鍵問題。

Hài hữu nhất cá tình huống, ngã tưởng khởi lai liễu, cương tài thị đối ngã môn đại gia đề xuất giá ma kỷ điểm yêu cầu. Hài hữu ta nhân lão thị bất thái chuyên tâm công tác. Xã hội thượng đích sự hảo tượng thậm ma đô bất quản liễu, tựu đẳng trước giá cá kiếp nạn lai liễu. Hữu đích nhân hài yếu vấn ngã, giá cá kiếp nạn xá thời hậu khai thuỷ nha? Ngã tại biện ban đích thời hậu giảng quá giá cá vấn đề. Ngã thuyết thậm ma kiếp nạn ni? Đại gia tưởng nhất tưởng, na cá kiếp nạn thị châm đối thuỳ lai đích? Hảo nhân bất tại kiếp nạn trung, chân chính hữu kiếp nạn na hảo nhân đô đắc lưu hạ, tha thị đào thải hoại nhân đích. Sở dĩ nhĩ thị cá tu luyện đích nhân, nhĩ tại đề cao, nhĩ hài quản na ta cán xá. Tha nguyện ý thậm ma nạn, thậm ma nạn hảo liễu, một nhĩ đích sự nhi. Giá thị giảng như quả chân hữu kiếp nạn. Đãn thị ngã kim thiên khả dĩ minh xác đích cáo tố đại gia: Giá cá kiếp nạn dĩ kinh bất tồn tại liễu. Quá khứ nhân gia giảng a, thậm ma Địa Cầu bộc tạc nha, thậm ma chàng vệ tinh a, thậm ma phát đại thuỷ a, đại gia tri đạo giá cá nạn, quá khứ định đích nạn nhất cá tiếp nhất cá đích, tại bất đồng tầng thứ thượng định đích nạn đô quá khứ liễu. Tuệ tinh chàng đáo Mộc Tinh thượng khứ liễu, một chàng Địa Cầu. Na cá thuỷ dĩ kinh quá khứ liễu, khứ niên na cá thuỷ ngận đại đích, na thị toàn thế giới tính đích, dĩ kinh nhược tiểu đích ngận, tiểu đáo na cá thành độ dã quá khứ liễu. Ngận đa sự tình đô quá khứ liễu, tựu thị tha dĩ kinh bất tồn tại giá dạng đích nạn liễu. Duy nhất tồn tại đích tựu thị, cha môn dã một hữu thậm ma khả ẩn hối đích, duy nhất tồn tại đích khả năng tại tương lai yếu đào thải nhất phê nhân, na ta ngận bất hảo đích nhân, khả năng yếu tại nhất chủng cường đại đích tật bệnh trung bị đào thải, giá thị khả năng đích. Sở dĩ ngã môn giảng hữu ta nhân lão thị đàm giá ta sự nhi, nhĩ tựu bất yếu quản na ta sự nhi liễu, giá chủng tai nạn dĩ kinh bất tồn tại liễu. Như hà tu luyện, như hà đề cao tự kỷ, giá thị quan kiện vấn đề.

Còn một tình huống nữa, mà tôi nghĩ tới, vừa rồi đề xuất mấy điểm yêu cầu cho mọi người chúng ta. Còn một số người vẫn cứ không chuyên tâm công tác lắm. Tựa như đều mặc kệ các sự việc nơi xã hội, [họ] chính là đợi chờ ‘kiếp nạn’ kia tới. Có người còn hỏi tôi, ‘kiếp nạn’ ấy là bao giờ bắt đầu?’ Khi ở lớp học tôi đã giảng về vấn đề này rồi. Tôi nói ‘kiếp nạn gì?’ Mọi người hãy nghĩ xem, kiếp nạn là tới nhắm vào ai? Người tốt là không trong kiếp nạn, khi thật sự có kiếp nạn thì người tốt đều được lưu lại; đó là để đào thải người xấu. Vậy thì chư vị là người tu luyện, chư vị đang đề cao, chư vị còn quan tâm cái đó làm chi. Nó muốn nạn gì đi nữa, nạn nào cũng vậy, đều không phải chuyện của chư vị. Đó là nói nếu quả thực có kiếp nạn. Nhưng hôm nay tôi có thể bảo mọi người một cách minh xác rằng: Kiếp nạn ấy đã không tồn tại nữa. Quá khứ người ta giảng, nào là Trái Đất nổ tung, nào là va phải vệ tinh, nào là đại hồng thuỷ, như mọi người biết những nạn ấy, quá khứ định ra các nạn cái này tiếp cái kia, các nạn được định ra ở các tầng thứ khác nhau ấy thảy đều qua rồi. Sao chổi đã đụng vào Sao Mộc, chứ không va vào Trái Đất. [Hồng] thuỷ kia cũng đã qua rồi, năm ngoái nước lên rất lớn, là mang tính toàn thế giới, [nay] đã yếu nhược rất nhiều, nhỏ tới mức cũng là qua đi rồi. Rất nhiều sự việc đều đã qua đi rồi, chính là nó đã không tồn tại ‘nạn’ như thế nữa. Duy nhất tồn tại ấy chính là —chúng ta cũng không có gì ẩn giấu— duy nhất tồn tại ấy có thể là tương lai cần đào thải một lô những người, những người rất bất hảo, có thể là qua một loại bệnh tật cường đại mà bị đào thải, cái đó là có khả năng. Cho nên chúng ta giảng rằng [mặc dù] có những người cứ thảo luận về chuyện này, chư vị đừng quản những việc đó; tai nạn loại kia đã không tồn tại nữa. Tu luyện như thế nào, đề cao bản thân mình ra sao, đó là vấn đề then chốt.

我就講這麼多了,下面咱們還是繼續開會(熱烈鼓掌)。

Ngã tựu giảng giá ma đa liễu, hạ diện cha môn hài thị kế tục khai hội (nhiệt liệt cổ chưởng).

Tôi giảng bấy nhiêu thôi, tiếp theo chúng ta còn tiếp tục họp. (vỗ tay nhiệt liệt)

法輪大法北京輔導總站錄音

Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh Phụ đạo Tổng trạm lục âm

Thu âm của Tổng trạm Phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994]

廣州對全國部份輔導站站長的講法

李洪志
一九九四年十二月二十七日

Quảng Châu đối toàn quốc bộ phận phụ đạo trạm trạm trưởng đích giảng Pháp

Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994]

Lý Hồng Chí
Nhất cửu cửu tứ niên thập nhị nguyệt nhị thập thất nhật

Lý Hồng Chí
27 tháng Chạp, 1994

我們的輔導站先後在各個地區自發的組織起來了。好多人是在外地參加了學習班,覺的這個功法很好,想把這個功法傳給當地的人們,在公園裏主動的教功或以其它方式傳功,使法輪大法的影響越來越大。大家做了很多事情,作了很多貢獻。總而言之,一句話,想要使更多的人得法,使更多的人得到提高,使更多的人受益,大家都是在做好事。輔導站先後建立很多,將來還會更多,這就面臨著如何管理的問題,將來也是個突出的問題,所以,我們及時的讓大家坐下來談一談、講一講。

Ngã môn đích phụ đạo trạm tiên hậu tại các cá địa khu tự phát đích tổ chức khởi lai liễu. Hảo đa nhân thị tại ngoại địa tham gia liễu học tập ban, giác đích giá cá công pháp ngận hảo, tưởng bả giá cá công pháp truyền cấp đương địa đích nhân môn, tại công viên lý chủ động đích giáo công hoặc dĩ kỳ tha phương thức truyền công, sử Pháp Luân Đại Pháp đích ảnh hưởng việt lai việt đại. Đại gia tố liễu ngận đa sự tình, tác liễu ngận đa cống hiến. Tổng nhi ngôn chi, nhất cú thoại, tưởng yếu sử cánh đa đích nhân đắc Pháp, sử cánh đa đích nhân đắc đáo đề cao, sử cánh đa đích nhân thụ ích, đại gia đô thị tại tố hảo sự. Phụ đạo trạm tiên hậu kiến lập ngận đa, tương lai hài hội cánh đa, giá tựu diện lâm trước như hà quản lý đích vấn đề, tương lai dã thị cá đột xuất đích vấn đề, sở dĩ, ngã môn cập thời đích nhượng đại gia toạ hạ lai đàm nhất đàm, giảng nhất giảng.

Các trạm phụ đạo chúng ta đã lần lượt tổ chức tự phát ở các địa phương. Khá nhiều người đến từ địa phương khác tham gia lớp học tập, cảm thấy công pháp này rất tốt, muốn đưa công pháp này truyền cho những người ở cùng địa phương, và chủ động dạy động tác ở công viên hoặc theo hình thức truyền công khác, khiến ảnh hưởng của Pháp Luân Đại Pháp ngày càng rộng lớn. Mọi người đã thực thi rất nhiều việc, làm rất nhiều cống hiến. Nói tóm lại trong một câu, [vì] muốn để nhiều người hơn nữa đắc Pháp, để nhiều người hơn nữa đắc được đề cao, để nhiều người hơn nữa thu được lợi ích, [nên] mọi người đều đang làm việc tốt này. Dần dần rất nhiều trạm phụ đạo được lập ra, tương lai còn có nhiều hơn nữa, vậy sẽ đối mặt vấn đề quản lý như thế nào, tương lai sẽ là một vấn đề không nhỏ, do đó, chúng ta cùng ngồi xuống thảo luận và nói chuyện một chút mỗi khi cần thiết.

我們輔導站的管理,過去一直是有明文規定的。大家知道,來學習法輪大法,採取甚麼行政手段,非要人家學呀,給誰封官許願、掙多少錢呀,我們都沒有。大家完全是出自志願的,也都是想要學這個法,想要使更多的人受益,大家才熱心的做這件工作。也就是說,沒有甚麼附加條件的,而且做了這件工作也都很辛苦,只為大家做好事,為大家付出,沒有報酬。當然,說沒有報酬,那是站在常人角度上講的,我講洪揚大法是功德無量的事。我們以前已多次規定了,書中也有建立輔導站的條件。我們組建的輔導站,不像社會上的哪個單位,也不像一個公司或者一個行政單位,我們不搞這個,這是我們最突出的特點。為甚麼不搞這個呢?因為這容易助長人想搞點甚麼事業,容易起這個心。另外,還牽扯一些問題,如果我們輔導站真搞的像一個單位,那裏邊就牽扯很多問題。比如住房需要錢,安電話需要錢,水、電費都需要錢,那麼這個資金從哪兒來呢?大家都在義務教功,我們也不收甚麼會費,也不收大家的錢,完全是出於自願的,所以我們就不搞這個,真正修煉就不能搞這些。釋迦牟尼當年傳法的時候,為了不讓人起這個心,他領著弟子出家,到寺院中去修煉,他是這樣搞的。而有些其它宗教,如西方一些宗教就沒有這樣搞。沒有這樣搞,實質上也談到了把名啊,利啊,看的很淡這樣的問題。也就是說,我們想要真的修煉,想要提高,想要做這件好事情,我們就不能把它搞成經濟實體,也不能搞成像單位一樣,大家千萬注意這個事兒。

Ngã môn phụ đạo trạm đích quản lý, quá khứ nhất trực thị hữu minh văn quy định đích. Đại gia tri đạo, lai học tập Pháp Luân Đại Pháp, thái thủ thậm ma hành chính thủ đoạn, phi yếu nhân gia học nha, cấp thuỳ phong quan hứa nguyện, tránh đa thiểu tiền nha, ngã môn đô một hữu. Đại gia hoàn toàn thị xuất tự chí nguyện đích, dã đô thị tưởng yếu học giá cá Pháp, tưởng yếu sử cánh đa đích nhân thụ ích, đại gia tài nhiệt tâm đích tố giá kiện công tác. Dã tựu thị thuyết, một hữu thậm ma phụ gia điều kiện đích, nhi thả tố liễu giá kiện công tác dã đô ngận tân khổ, chỉ vi đại gia tố hảo sự, vi đại gia phó xuất, một hữu báo thù. Đương nhiên, thuyết một hữu báo thù, na thị trạm tại thường nhân giác độ thượng giảng đích, ngã giảng hồng dương Đại Pháp thị công đức vô lượng đích sự. Ngã môn dĩ tiền dĩ đa thứ quy định liễu, thư trung dã hữu kiến lập phụ đạo trạm đích điều kiện. Ngã môn tổ kiến đích phụ đạo trạm, bất tượng xã hội thượng đích nả cá đơn vị, dã bất tượng nhất cá công ty hoặc giả nhất cá hành chính đơn vị, ngã môn bất cảo giá cá, giá thị ngã môn tối đột xuất đích đặc điểm. Vi thậm ma bất cảo giá cá ni? Nhân vi giá dung dị trợ trưởng nhân tưởng cảo điểm thậm ma sự nghiệp, dung dị khởi giá cá tâm. Lánh ngoại, hài khiên xả nhất ta vấn đề, như quả ngã môn phụ đạo trạm chân cảo đích tượng nhất cá đơn vị, na lý biên tựu khiên xả ngận đa vấn đề. Tỷ như trụ phòng nhu yếu tiền, an điện thoại nhu yếu tiền, thuỷ, điện phí đô nhu yếu tiền, na ma giá cá tư kim tùng nả nhi lai ni? Đại gia đô tại nghĩa vụ giáo công, ngã môn dã bất thu thậm ma hội phí, dã bất thu đại gia đích tiền, hoàn toàn thị xuất ư tự nguyện đích, sở dĩ ngã môn tựu bất cảo giá cá, chân chính tu luyện tựu bất năng cảo giá ta. Thích Ca Mâu Ni đương niên truyền Pháp đích thời hậu, vi liễu bất nhượng nhân khởi giá cá tâm, Tha lĩnh trước đệ tử xuất gia, đáo tự viện trung khứ tu luyện, Tha thị giá dạng cảo đích. Nhi hữu ta kỳ tha tông giáo, như Tây phương nhất ta tông giáo tựu một hữu giá dạng cảo. Một hữu giá dạng cảo, thực chất thượng dã đàm đáo liễu bả danh a, lợi a, khán đích ngận đạm giá dạng đích vấn đề. Dã tựu thị thuyết, ngã môn tưởng yếu chân đích tu luyện, tưởng yếu đề cao, tưởng yếu tố giá kiện hảo sự tình, ngã môn tựu bất năng bả tha cảo thành kinh tế thực thể, dã bất năng cảo thành tượng đơn vị nhất dạng, đại gia thiên vạn chú ý giá cá sự nhi.

Quản lý của trạm phụ đạo chúng ta, trước vẫn có văn bản quy định rõ. Như mọi người biết, tới học tập Pháp Luân Đại Pháp, thì chúng ta thảy đều không có những thứ như là theo phương thức hành chính nào đó, gượng ép người ta học, trao cho chức vị hay có hứa hẹn gì, hay kiếm bao nhiêu tiền gì đó. Chúng ta hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện của mình, cũng đều là muốn học Pháp này, muốn nhiều người hơn nữa thu được lợi ích, cho nên mọi người mới nhiệt tình làm công tác này. Nói cách khác là [làm] một cách vô điều kiện, ngoài ra làm công tác này cũng rất vất vả, làm những việc tốt vì mọi người, phó xuất vì mọi người, không có thù lao. Tất nhiên, nói không có thù lao ấy, đó là đứng ở góc độ người thường mà nói, [chứ] tôi giảng rằng hồng dương Đại Pháp là việc có công đức vô lượng. Trước đây chúng tôi đã nhiều lần quy định rồi, trong sách cũng có [viết] điều kiện kiến lập trạm phụ đạo. Các trạm phụ đạo mà chúng ta thành lập, là khác với bất kỳ cơ quan nào ở xã hội, cũng khác với một công ty hoặc một cơ quan hành chính nào đó, chúng ta không làm những cái đó; đây là đặc điểm nổi bật nhất của chúng ta. Tại sao không làm những cái đó? Là vì như thế rất dễ thúc đẩy người ta muốn làm chút sự nghiệp nào đó, dễ dẫn khởi cái tâm ấy. Ngoài ra, còn động chạm tới một số vấn đề, nếu trạm phụ đạo của chúng ta thật sự mà làm thành cơ quan như thế, thì trong đó sẽ động chạm tới rất nhiều vấn đề. Ví như phòng ốc là cần tiền, lắp điện thoại là cần tiền, chi phí điện nước cũng cần tiền, vậy thì ngân quỹ đó lấy từ đâu? Mọi người đều là tình nguyện dạy [các bài luyện] công, chúng ta cũng không thu hội phí gì cả, cũng không thu tiền của mọi người, hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện, cho nên chúng ta là không làm những cái đó, tu luyện chân chính thì không được làm những cái đó. Thích Ca Mâu Ni trong những năm truyền Pháp bấy giờ, vì không để người ta khởi cái tâm ấy, đã dẫn các đệ tử xuất gia, vào trong chùa mà tu luyện, Ông chính là thực hiện như vậy. Nhưng một số tôn giáo khác, như một số tôn giáo phương Tây thì không thực hiện như vậy. [Tuy] không làm như vậy, nhưng thực chất cũng thảo luận vấn đề làm sao coi danh lợi rất nhẹ nhàng đạm bạc. Nghĩa là, chúng ta muốn thật sự tu luyện, muốn đề cao, thì cần làm thật tốt những hảo sự này, chúng ta chính là không được làm [những việc đó] thành ra thực thể kinh tế, cũng không được làm thành như một cơ quan, mọi người nhất định phải chú ý việc này.

另外,這裏邊還有一個問題,你要是搞錢,用它來掙錢,那麼就完全破壞了這個法,因為法是度人的,不能夠利用來經營、經商。再有,以前有許多氣功師搞治病呀,搞諮詢呀,也掙一些錢,其它功派中有這樣做的。還有的公開說沒有錢不能養道,實際上都是謬論。好像中國古代修煉人都是很有錢的,其實他們一貧如洗。當然,我們也不反對你有錢,這個問題我已講過了。你在工作上,可以做好本職工作,多賺一些錢,這是常人中的事情。我們在修煉過程中就是如何維護這個法,如何使這個法不走樣,不走偏。還不只是今天大家這樣學,將來會在歷史上留下很長時間。大家都在學這個法,遵循這個法,如果我們一開始就不把他搞的很好,一開始就走偏了,那麼將來就面目皆非了。大家知道,在我這兒,在我個人這方面,儘量把它做的好些,不產生任何不好的事情,不好的現象,將來各地輔導站也是一樣,你做的這些事情也代表著法輪功,從某一點上也是法輪功的形像的體現。大家千萬注意自身的形像,注意工作方法,不要給法輪功抹黑。如果搞起單位來,要搞起掙錢來,我說這就不是甚麼法了。這裏邊一牽扯到錢呀,物呀,利上的問題呀,就會出現你掙的多了,我掙的少了,我幹活兒多了應該有點補償呀,怎麼報銷呀,社會上還要找你攤派呀,等等。我想,要真的搞起這個形式來,那就不是修煉了,那就完全是一個公司了,這是絕對不行的。

Lánh ngoại, giá lý biên hài hữu nhất cá vấn đề, nhĩ yếu thị cảo tiền, dụng tha lai tránh tiền, na ma tựu hoàn toàn phá hoại liễu giá cá Pháp, nhân vi Pháp thị độ nhân đích, bất năng cú lợi dụng lai kinh doanh, kinh thương. Tái hữu, dĩ tiền hữu hứa đa khí công sư cảo trị bệnh nha, cảo tư tuân nha, dã tránh nhất ta tiền, kỳ tha công phái trung hữu giá dạng tố đích. Hài hữu đích công khai thuyết một hữu tiền bất năng dưỡng Đạo, thực tế thượng đô thị mậu luận. Hảo tượng Trung Quốc cổ đại tu luyện nhân đô thị ngận hữu tiền đích, kỳ thực tha môn nhất bần như tẩy. Đương nhiên, ngã môn dã bất phản đối nhĩ hữu tiền, giá cá vấn đề ngã dĩ giảng quá liễu. Nhĩ tại công tác thượng, khả dĩ tố hảo bản chức công tác, đa trám nhất ta tiền, giá thị thường nhân trung đích sự tình. Ngã môn tại tu luyện quá trình trung tựu thị như hà duy hộ giá cá Pháp, như hà sử giá cá Pháp bất tẩu dạng, bất tẩu thiên. Hài bất chỉ thị kim thiên đại gia giá dạng học, tương lai hội tại lịch sử thượng lưu hạ ngận trường thời gian. Đại gia đô tại học giá cá Pháp, tuân tuần giá cá Pháp, như quả ngã môn nhất khai thuỷ tựu bất bả tha cảo đích ngận hảo, nhất khai thuỷ tựu tẩu thiên liễu, na ma tương lai tựu diện mục giai phi liễu. Đại gia tri đạo, tại ngã giá nhi, tại ngã cá nhân giá phương diện, tận lượng bả tha tố đích hảo ta, bất sản sinh nhậm hà bất hảo đích sự tình, bất hảo đích hiện tượng, tương lai các địa phụ đạo trạm dã thị nhất dạng, nhĩ tố đích giá ta sự tình dã đại biểu trước Pháp Luân Công, tùng mỗ nhất điểm thượng dã thị Pháp Luân Công đích hình tượng đích thể hiện. Đại gia thiên vạn chú ý tự thân đích hình tượng, chú ý công tác phương pháp, bất yếu cấp Pháp Luân Công mạt hắc. Như quả cảo khởi đơn vị lai, yếu cảo khởi tránh tiền lai, ngã thuyết giá tựu bất thị thậm ma Pháp liễu. Giá lý biên nhất khiên xả đáo tiền nha, vật nha, lợi thượng đích vấn đề nha, tựu hội xuất hiện nhĩ tránh đích đa liễu, ngã tránh đích thiểu liễu, ngã cán hoạt nhi đa liễu ưng cai hữu điểm bổ thường nha, chẩm ma báo tiêu nha, xã hội thượng hài yếu trảo nhĩ than phái nha, đẳng đẳng. Ngã tưởng, yếu chân đích cảo khởi giá cá hình thức lai, na tựu bất thị tu luyện liễu, na tựu hoàn toàn thị nhất cá công ty liễu, giá thị tuyệt đối bất hành đích.

Hơn nữa, trong này còn có một vấn đề, chư vị nếu kiếm tiền, dùng nó để kiếm tiền, thế thì sẽ hoàn toàn phá hoại Pháp này, bởi vì Pháp là độ nhân, không được lợi dụng để kinh doanh, buôn bán. Còn nữa, trước đây có rất nhiều khí công sư nào là trị bệnh, nào là tư vấn, và cũng kiếm một số tiền, trong các công phái khác cũng làm thế. Còn có người công khai nói ‘có thực mới vực được Đạo’, trên thực tế đó là nói bậy bạ. Cứ như thể người tu luyện thời Trung Quốc cổ đại đều nhiều tiền lắm, kỳ thực họ đều rất thanh bần. Đương nhiên, chúng tôi cũng không hề phản đối chư vị kiếm tiền, vấn đề này từng được tôi giảng rồi. Chư vị trong công tác, có thể làm tốt chức trách công việc của mình, kiếm được nhiều tiền hơn, thì đó là sự việc nơi người thường. Chúng ta trong quá trình tu luyện chính là làm sao duy hộ Pháp này, làm sao không để Pháp này biến dạng, không lệch lạc. Đây không chỉ là mọi người hôm nay học như thế này, mà tương lai sẽ truyền lại qua các thế hệ thời gian rất lâu dài, mọi người đều đang học Pháp này, tuân theo Pháp này, nếu ngay từ đầu chúng ta không làm điều này cho thật tốt, ngay từ đầu đã lệch lạc rồi, thì sau này cả diện mạo cũng khác hẳn. Như mọi người biết, về phía tôi, về phương diện cá nhân tôi cũng là hết sức làm sao cho điều này được tốt, không để phát sinh bất kể chuyện gì không hay, [hoặc] hiện tượng không tốt. Tương lai các trạm phụ đạo cũng là như thế, chư vị làm những việc này cũng là đại biểu cho Pháp Luân Công, từ một điểm nào đó cũng là thể hiện của hình tượng Pháp Luân Công. Mọi người nhất định phải chú ý hình tượng của mình, chú ý cách làm công tác, không được bôi nhọ Pháp Luân Công. Nếu mà làm thành cơ quan, nếu thành ra kiếm tiền, thì tôi nói rằng đó không còn là Pháp nào nữa. Trong này hễ một khi động đến tiền, vật, hay vấn đề lợi [ích], thì sẽ xuất hiện người này kiếm được nhiều, người kia kiếm được ít, rằng ‘tôi làm lụng nhiều thì nên được thù lao nhiều hơn’, và phân phối thù lao thế nào, ở xã hội còn yêu cầu phần của chư vị, v.v. Tôi nghĩ rằng, nếu thật sự mà làm ra hình thức đó, thì đã không còn là tu luyện nữa, đó hoàn toàn là một công ty rồi, cái đó tuyệt đối là không được.

我們今天傳出這個法,之所以能傳出來,是因為我們能夠把他把握好,能夠使他不走樣,不走偏。如果我們一開始就做的不好,就不知道後人會搞到甚麼成度上去了。以前,李洪志在的情況下做的怎麼樣,今天也這樣做。我在,有些事情可以給大家糾正過來;不在,說不定就搞成啥樣了。所以一開始我們就嚴格要求這樣做,不搞實體。我們的功派管理,是輔導站不存錢,完全是義務輔導。我們也不搞一個團體、幫派,就是大家義務為群眾、為更多的人做一些好事。

Ngã môn kim thiên truyền xuất giá cá Pháp, chi sở dĩ năng truyền xuất lai, thị nhân vi ngã môn năng cú bả tha bả ác hảo, năng cú sử tha bất tẩu dạng, bất tẩu thiên. Như quả ngã môn nhất khai thuỷ tựu tố đích bất hảo, tựu bất tri đạo hậu nhân hội cảo đáo thậm ma thành độ thượng khứ liễu. Dĩ tiền, Lý Hồng Chí tại đích tình huống hạ tố đích chẩm ma dạng, kim thiên dã giá dạng tố. Ngã tại, hữu ta sự tình khả dĩ cấp đại gia củ chính quá lai; bất tại, thuyết bất định tựu cảo thành xá dạng liễu. Sở dĩ nhất khai thuỷ ngã môn tựu nghiêm cách yêu cầu giá dạng tố, bất cảo thực thể. Ngã môn đích công phái quản lý, thị phụ đạo trạm bất tồn tiền, hoàn toàn thị nghĩa vụ phụ đạo. Ngã môn dã bất cảo nhất cá đoàn thể, bang phái, tựu thị đại gia nghĩa vụ vi quần chúng, vi cánh đa đích nhân tố nhất ta hảo sự.

Hôm nay chúng tôi truyền ra Pháp này, mà có thể truyền ấy, là vì chúng tôi có thể nắm vững việc này, có thể khiến nó không bị biến đổi, bị lệch lạc. Nếu chúng tôi vừa bắt đầu liền làm không được tốt, thì ai biết được người sau sẽ làm thành đến mức nào nữa. [Họ sẽ bảo,] ‘Trước đây, khi vẫn còn [Thầy] Lý Hồng Chí đã làm như thế nào, thì bây giờ cũng làm như thế’. Khi tôi có mặt, một số việc là có thể chỉnh sửa lại cho mọi người; còn khi không có, thì khó nói là sẽ thành thế nào nữa. Do vậy ngay từ đầu chúng ta phải nghiêm khắc yêu cầu làm thế này, không làm thành một thực thể nào. Quản lý của công phái chúng ta, là trạm phụ đạo không giữ tiền, hoàn toàn là phụ đạo [hướng dẫn] tình nguyện. Chúng ta cũng không làm những gì như đoàn thể, bang phái, mà chính là mọi người tình nguyện làm những điều tốt cho quần chúng, cho nhiều người hơn nữa.

人家想修煉我們就輔導他,我們自身也是個修煉人,就是這麼個原則。所以,建立輔導站大家也不該想要甚麼房子呀,電話呀,這個那個的,不這樣搞。我們有些輔導站利用現有條件,或者在家裏,或者利用自己的辦公室,都可以搞的很好。有甚麼條件,我們做的怎麼樣這沒有關係,關鍵是對法的理解和對法的認識,能不能堅持修煉下去,這是關鍵。如何提高自己這才是主要的,其它一切事情都是次要的。當然,為便於開展工作,有的人給我們提供一些便利條件,我說這沒有問題。比如說,在我們學員當中,有的人是在哪個機關,或在企業,或在其它的單位是一個領導幹部,或是企業的經理,有便利條件,為我們提供個場地,大家坐在一起開會,我說這沒有問題,它也不牽扯錢的問題。因為各行各業都有我們的學員,能解決這些事情,而且人家還主動願意這樣做,為法輪功盡點義務,作點貢獻,覺的很高興。各地都出現了這類事情,為法輪功提供場地,提供便利條件,大家做這樣的事很積極。

Nhân gia tưởng tu luyện ngã môn tựu phụ đạo tha, ngã môn tự thân dã thị cá tu luyện nhân, tựu thị giá ma cá nguyên tắc. Sở dĩ, kiến lập phụ đạo trạm đại gia dã bất cai tưởng yếu thậm ma phòng tử nha, điện thoại nha, giá cá na cá đích, bất giá dạng cảo. Ngã môn hữu ta phụ đạo trạm lợi dụng hiện hữu điều kiện, hoặc giả tại gia lý, hoặc giả lợi dụng tự kỷ đích biện công thất, đô khả dĩ cảo đích ngận hảo. Hữu thậm ma điều kiện, ngã môn tố đích chẩm ma dạng giá một hữu quan hệ, quan kiện thị đối Pháp đích lý giải hoà đối Pháp đích nhận thức, năng bất năng kiên trì tu luyện hạ khứ, giá thị quan kiện. Như hà đề cao tự kỷ giá tài thị chủ yếu đích, kỳ tha nhất thiết sự tình đô thị thứ yếu đích. Đương nhiên, vi tiện ư khai triển công tác, hữu đích nhân cấp ngã môn đề cung nhất ta tiện lợi điều kiện, ngã thuyết giá một hữu vấn đề. Tỷ như thuyết, tại ngã môn học viên đương trung, hữu đích nhân thị tại nả cá cơ quan, hoặc tại xí nghiệp, hoặc tại kỳ tha đích đơn vị thị nhất cá lĩnh đạo cán bộ, hoặc thị xí nghiệp đích kinh lý, hữu tiện lợi điều kiện, vi ngã môn đề cung cá trường địa, đại gia toạ tại nhất khởi khai hội, ngã thuyết giá một hữu vấn đề, tha dã bất khiên xả tiền đích vấn đề. Nhân vi các hành các nghiệp đô hữu ngã môn đích học viên, năng giải quyết giá ta sự tình, nhi thả nhân gia hài chủ động nguyện ý giá dạng tố, vi Pháp Luân Công tận điểm nghĩa vụ, tác điểm cống hiến, giác đích ngận cao hứng. Các địa đô xuất hiện liễu giá loại sự tình, vi Pháp Luân Công đề cung trường địa, đề cung tiện lợi điều kiện, đại gia tố giá dạng đích sự ngận tích cực.

Người ta muốn tu luyện thì chúng ta hướng dẫn họ, bản thân chúng ta cũng là người tu luyện, chính là nguyên tắc này. Do đó, thành lập trạm phụ đạo thì mọi người cũng không nên nghĩ tới phòng ốc, điện thoại, cái này hay cái kia, không phải làm như vậy. Chúng ta có những trạm phụ đạo là lợi dụng điều kiện hiện có, hoặc ngay ở gia đình, hoặc dùng luôn văn phòng của mình, và đều làm được rất là tốt. Có điều kiện gì, chư vị làm được đến đâu thì không có sao, then chốt là ở chỗ lý giải về Pháp và nhận thức về Pháp, và có thể kiên trì tu luyện hay không, đó là then chốt. Làm thế nào để đề cao chính mình đó mới là chủ yếu, mọi việc khác đều là thứ yếu. Đương nhiên, để thuận tiện triển khai công tác, có những người đã cung cấp một số điều kiện tiện ích cho chúng ta, tôi nói rằng điều đó không thành vấn đề. Ví dụ như, có những người trong các học viên chúng ta, tại cơ quan hoặc doanh nghiệp hoặc đơn vị, [họ] là cán bộ lãnh đạo hoặc giám đốc doanh nghiệp, [họ] có điều kiện thuận tiện, cung cấp chỗ cho chúng ta, nơi mọi người ngồi gặp mặt với nhau, tôi nói rằng cái đó không thành vấn đề, nó cũng không động chạm tới vấn đề tiền bạc. Là vì trong các ngành nghề đều có học viên chúng ta, có thể giải quyết việc này, hơn nữa người ta là chủ động nguyện ý làm như vậy, vì Pháp Luân Công mà góp một phần nghĩa vụ, một phần cống hiến, và cảm thấy rất mừng. Các nơi đều xuất hiện những việc như vậy, cung cấp chỗ và các điều kiện tiện ích cho Pháp Luân Công, mọi người làm những việc như vậy rất tích cực.

再有,各地輔導站為了學員煉功,先後搞了一些小報之類的,如「法輪大法在長春」,「法輪大法在北京」,「法輪大法在武漢」,等等。我覺的這個形式也很好,它也無所謂甚麼報紙,無所謂甚麼傳單,都是我們學員內部的體會。需要大家做的一些事情,及時傳達給大家。但往往他們做這件事都很簡單,一兩張紙,或印的更好一點,這都無所謂的。那麼這筆經費如何解決?這裏邊就牽扯到錢的問題。據我所知,凡辦了這些東西的地區都是採取這樣的辦法:一是學員中有一些是做生意的,現在有不少人搞公司的;或在單位就是搞這個工作的;或是行政管理人員,有這個便利條件,單位有印刷廠,就利用這樣的便利條件做;或是企業家提供的便利條件,為你做這個事。我們輔導站也不接觸錢,他幫我們做。我們只提供稿件,做完了我們發下去,都是這樣搞的,我覺的這樣也好。有的人把這件事情看的必須去做,定期做,不行了就想辦法。我們可以搞不定期的,有條件可以搞定期的。沒有條件的不要勉強,就是這麼個原則。

Tái hữu, các địa phụ đạo trạm vi liễu học viên luyện công, tiên hậu cảo liễu nhất ta tiểu báo chi loại đích, như “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân”, “Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh”, “Pháp Luân Đại Pháp tại Vũ Hán”, đẳng đẳng. Ngã giác đích giá cá hình thức dã ngận hảo, tha dã vô sở vị thậm ma báo chí, vô sở vị thậm ma truyền đơn, đô thị ngã môn học viên nội bộ đích thể hội. Nhu yếu đại gia tố đích nhất ta sự tình, cập thời truyền đạt cấp đại gia. Đãn vãng vãng tha môn tố giá kiện sự đô ngận giản đơn, nhất lưỡng trương chỉ, hoặc ấn đích cánh hảo nhất điểm, giá đô vô sở vị đích. Na ma giá bút kinh phí như hà giải quyết? Giá lý biên tựu khiên xả đáo tiền đích vấn đề. Cứ ngã sở tri, phàm biện liễu giá ta đông tây đích địa khu đô thị thái thủ giá dạng đích biện pháp: Nhất thị học viên trung hữu nhất ta thị tố sinh ý đích, hiện tại hữu bất thiểu nhân cảo công ty đích; hoặc tại đơn vị tựu thị cảo giá cá công tác đích; hoặc thị hành chính quản lý nhân viên, hữu giá cá tiện lợi điều kiện, đơn vị hữu ấn loát xưởng, tựu lợi dụng giá dạng đích tiện lợi điều kiện tố; hoặc thị xí nghiệp gia đề cung đích tiện lợi điều kiện, vi nhĩ tố giá cá sự. Ngã môn phụ đạo trạm dã bất tiếp xúc tiền, tha bang ngã môn tố. Ngã môn chỉ đề cung cảo kiện, tố hoàn liễu ngã môn phát hạ khứ, đô thị giá dạng cảo đích, ngã giác đích giá dạng dã hảo. Hữu đích nhân bả giá kiện sự tình khán đích tất tu khứ tố, định kỳ tố, bất hành liễu tựu tưởng biện pháp. Ngã môn khả dĩ cảo bất định kỳ đích, hữu điều kiện khả dĩ cảo định kỳ đích. Một hữu điều kiện đích bất yếu miễn cường, tựu thị giá ma cá nguyên tắc.

Còn nữa, các trạm phụ đạo các nơi vì việc học viên luyện công, lần lượt cho ra những dạng cuốn sách nhỏ, như “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân”, “Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh”, “Pháp Luân Đại Pháp tại Vũ Hán”, v.v. Tôi cảm thấy hình thức đó cũng tốt lắm, nó dù là tờ báo thế nào đó cũng không sao cả, là truyền đơn cũng không sao cả, đều là những thể hội của nội bộ các học viên chúng ta. Cần mọi người làm một số việc đó, kịp thời truyền đạt cho mọi người. Mà họ thường làm những việc này rất đơn giản, một hai trang báo, hoặc in ấn đẹp hơn một chút, những cái đó đều không sao cả. Thế thì khoản kinh phí đó giải quyết thế nào? Đây vẫn dính dáng đến vấn đề tiền bạc. Theo tôi biết, phàm là ở đâu làm những việc này thì đều có biện pháp như vầy: Một là trong các học viên là có người làm ông bà chủ kinh doanh —hiện nay có không ít người vận hành các công ty, hoặc giữ cương vị công tác đó ở cơ quan, hoặc là người quản lý hành chính— [họ] là có điều kiện thuận tiện này, ở cơ quan có xưởng in, thì bằng điều kiện đó làm việc này; hoặc là hãng lớn cung cấp chư vị điều kiện đó, làm những điều đó cho chư vị. Trạm phụ đạo chúng ta cũng không động tới tiền, là họ làm cho chúng ta. Chúng ta chỉ là đưa ra bản thảo, làm [in ấn] xong thì chúng ta đi phát, đều là làm như thế cả, tôi cảm thấy như vậy cũng được. Có người coi việc này là việc cần phải làm, định kỳ mà làm, hễ không được thì bèn nghĩ biện pháp. Chúng ta có thể làm một cách không định kỳ, có điều kiện thì có thể làm một cách định kỳ. Không có điều kiện thì đừng miễn cưỡng, chính là nguyên tắc này.

在輔導站的管理上,已經有明文規定,大家就是按這個規定去做的。成立輔導站也是有條件的,也對大家說了,把新的輔導站報北京或幾個大的輔導站,特別是省或大城市的輔導站,在它行政範圍之內的,比如貴陽市輔導站,就要把貴州省負責起來,各個縣的輔導站就要及時與他們取得聯繫。如果一個一個的與北京取得聯繫,不一定有這樣的便利條件。對大城市附近的各縣也要管一管,便於他們開展工作,大家本著對法輪功負責,你不管,他隨便去做,也不領會精神,實際搞偏了,這對法輪功是一個損失。再有像武漢這樣大的輔導站,把附近幾個省都管起來了,我想也挺好,他們的經驗比較多,時間長了我也放心,他們對法的理解比較好,工作開展的也比較好,基本上是這樣一種情況。我們輔導站千萬不要走偏。

Tại phụ đạo trạm đích quản lý thượng, dĩ kinh hữu minh văn quy định, đại gia tựu thị án giá cá quy định khứ tố đích. Thành lập phụ đạo trạm dã thị hữu điều kiện đích, dã đối đại gia thuyết liễu, bả tân đích phụ đạo trạm báo Bắc Kinh hoặc kỷ cá đại đích phụ đạo trạm, đặc biệt thị tỉnh hoặc đại thành thị đích phụ đạo trạm, tại tha hành chính phạm vi chi nội đích, tỷ như Quý Dương thị phụ đạo trạm, tựu yếu bả Quý Châu tỉnh phụ trách khởi lai, các cá huyện đích phụ đạo trạm tựu yếu cập thời dữ tha môn thủ đắc liên hệ. Như quả nhất cá nhất cá đích dữ Bắc Kinh thủ đắc liên hệ, bất nhất định hữu giá dạng đích tiện lợi điều kiện. Đối đại thành thị phụ cận đích các huyện dã yếu quản nhất quản, tiện ư tha môn khai triển công tác, đại gia bản trước đối Pháp Luân Công phụ trách, nhĩ bất quản, tha tuỳ tiện khứ tố, dã bất lĩnh hội tinh thần, thực tế cảo thiên liễu, giá đối Pháp Luân Công thị nhất cá tổn thất. Tái hữu tượng Vũ Hán giá dạng đại đích phụ đạo trạm, bả phụ cận kỷ cá tỉnh đô quản khởi lai liễu, ngã tưởng dã đĩnh hảo, tha môn đích kinh nghiệm tỷ giảo đa, thời gian trường liễu ngã dã phóng tâm, tha môn đối Pháp đích lý giải tỷ giảo hảo, công tác khai triển đích dã tỷ giảo hảo, cơ bản thượng thị giá dạng nhất chủng tình huống. Ngã môn phụ đạo trạm thiên vạn bất yếu tẩu thiên.

Về quản lý ở trạm phụ đạo, đã có quy định văn bản rõ ràng rồi, mọi người hãy chiểu theo quy định đó mà làm. Thành lập trạm phụ đạo cũng là có điều kiện, cũng đã nói cho mọi người rồi, hãy báo trạm phụ đạo mới cho trạm phụ đạo Bắc Kinh hoặc mấy trạm phụ đạo lớn; nhất là những trạm phụ đạo tỉnh hoặc thành thị, [là quản] trong phạm vi hành chính của họ; ví như trạm phụ đạo thành phố Quý Dương, là có trách nhiệm toàn tỉnh Quý Châu, các trạm phụ đạo huyện đều cần giữ liên hệ kịp thời với họ. Nếu các trạm đều cùng giữ liên hệ với Bắc Kinh, thì không nhất định sẽ thuận tiện như vậy. Hãy quản một chút các huyện lân cận với thành phố lớn, thuận tiện cho họ triển khai công tác, mọi người đều có trách nhiệm với Pháp Luân Công; chư vị nếu mặc kệ, thì họ tuỳ tiện làm, cũng không lĩnh hội được tinh thần, trên thực tế đi lệch lạc rồi, vậy điều ấy đối với Pháp Luân Công cũng là một tổn thất. Còn có những trạm phụ đạo lớn như Vũ Hán, đã quản mấy huyện phụ cận rồi, tôi nghĩ rằng vậy cũng rất là tốt, họ có khá nhiều kinh nghiệm, qua thời gian lâu nữa thì tôi cũng yên tâm, lý giải của họ về Pháp cũng tốt lắm, công tác triển khai được cũng rất tốt, về cơ bản là tình huống như vậy. Các trạm phụ đạo chúng ta nhất quyết không được đi lệch lạc.

有的人遞條子提到輔導站的人員怎麼配備?人員都是志願的。但有一個規定:輔導站的站長必須是參加過我辦的學習班。聽的越多領會越深,聽的少的往往領會不深,甚至還有些東西沒有明白是怎麼回事,就容易帶偏。當然在下面多聽、多看、多學也能夠豐富,更進一步認識。在選擇人的時候,要選熱心的,正派的,不搞邪門歪道的。

Hữu đích nhân đệ điều tử đề đáo phụ đạo trạm đích nhân viên chẩm ma phối bị? Nhân viên đô thị chí nguyện đích. Đãn hữu nhất cá quy định: Phụ đạo trạm đích trạm trưởng tất tu thị tham gia quá ngã biện đích học tập ban. Thính đích việt đa lĩnh hội việt thâm, thính đích thiểu đích vãng vãng lĩnh hội bất thâm, thậm chí hài hữu ta đông tây một hữu minh bạch thị chẩm ma hồi sự, tựu dung dị đới thiên. Đương nhiên tại hạ diện đa thính, đa trước, đa học dã năng cú phong phú, cánh tiến nhất bộ nhận thức. Tại tuyển trạch nhân đích thời hậu, yếu tuyển nhiệt tâm đích, chính phái đích, bất cảo tà môn oai đạo đích.

Có người đưa tờ câu hỏi rằng ‘nhân viên trạm phụ đạo được lựa chọn thế nào?’ Nhân viên trạm phụ đạo đều là tình nguyện. Nhưng có một quy định: Trạm trưởng của trạm phụ đạo nhất định phải từng tham dự lớp học mà tôi mở. Nghe càng nhiều lĩnh hội càng sâu, nghe được ít thì thông thường lĩnh hội không sâu, thậm chí còn có những điều mà vẫn chưa minh bạch ra đó là gì, thì dễ đi lệch lạc. Đương nhiên [chư vị] tại đây [đối với Pháp] đã nghe nhiều, đọc nhiều, và học nhiều thì cũng có thể [có nhận thức] phong phú, tiến thêm một bước nữa về nhận thức. Khi lựa chọn người, hãy chọn người nhiệt tình, chính phái, và không làm những thứ tà môn oai đạo.

再有,法輪功的修煉不是一般的氣功修煉,他是高層次上的修煉。做這件事很難,給一個人淨化身體,把真正心性水準都提高上來非常難,我要打出很多的功給他們淨化身體,清理身體,要給他們下很多的東西,還要把法講透,這件事情很難。我可以在很短的時間內把這些事都做下來。他們要是自己修煉,說不定得幾十年才能達到這一步,即使其他一般師父也很難在一、兩年之內使其達到。真正帶一個人是不容易的,如果一旦毀一個人那只是一瞬間,非常容易,所以我們一貫這麼要求的。

Tái hữu, Pháp Luân Công đích tu luyện bất thị nhất ban đích khí công tu luyện, tha thị cao tầng thứ thượng đích tu luyện. Tố giá kiện sự ngận nan, cấp nhất cá nhân tịnh hoá thân thể, bả chân chính tâm tính thuỷ chuẩn đô đề cao thượng lai phi thường nan, ngã yếu đả xuất ngận đa đích công cấp tha môn tịnh hoá thân thể, thanh lý thân thể, yếu cấp tha môn hạ ngận đa đích đông tây, hài yếu bả Pháp giảng thấu, giá kiện sự tình ngận nan. Ngã khả dĩ tại ngận đoản đích thời gian nội bả giá ta sự đô tố hạ lai. Tha môn yếu thị tự kỷ tu luyện, thuyết bất định đắc kỷ thập niên tài năng đạt đáo giá nhất bộ, tức sử kỳ tha nhất ban Sư phụ dã ngận nan tại nhất, lưỡng niên chi nội sử kỳ đạt đáo. Chân chính đới nhất cá nhân thị bất dung dị đích, như quả nhất đán huỷ nhất cá nhân na chỉ thị nhất thuấn gian, phi thường dung dị, sở dĩ ngã môn nhất quán giá ma yêu cầu đích.

Còn nữa, tu luyện Pháp Luân Công không phải là tu luyện khí công thông thường, họ là tu luyện ở cao tầng. Thực hiện công việc [như tôi đang làm] là rất khó khăn, tịnh hoá thân thể cho một người, đưa chuẩn mực tâm tính đều đề cao lên cũng phi thường khó khăn, tôi phải xuất ra rất nhiều công để tịnh hoá thân thể, thanh lý thân thể cho họ, cần cài vào họ rất nhiều thứ, còn cần giảng kỹ về Pháp; công việc này rất khó khăn. Tôi có thể trong quãng thời gian rất ngắn thực thi những việc này. Nếu họ tự mình tu luyện, thì có khi hàng mấy chục năm mới có thể đạt tới bước này, mà một khí công sư bình thường khác cũng rất khó trong một, hai năm mà làm được như vậy. Thật sự dẫn dắt một người là không dễ dàng, nhưng muốn huỷ một người thì chỉ trong nháy mắt, quá dễ, do đó chúng ta vẫn luôn có yêu cầu này.

有這麼一條規定:在各地氣功協會任職的人,不讓他擔任我們輔導站的工作。但有個特殊情況,比如有個輔導站站長,這人非常好,他想要退出氣功協會來做輔導站的工作。因為他這個氣功協會處於半癱瘓的狀態,他本人又非常好,又能把握的住,這是唯一的一個極特殊的例子。其它地區氣功協會的人對我們這個法理解的不深,在他們頭腦中,主要是如何掙錢呀,各功派管理呀,原來的框框在他頭腦中很深。這樣一來,他把我們當作一般的氣功來管理可能就把我們的學員毀掉了,所以我們歷來提出氣功科研會的人不能擔任我們輔導站的工作。我們輔導站的站長都是由我們研究會批准的,大多數都是我親自任命的、指定的,這對我們大法不偏離有直接好處。否則的話,按照一般的氣功管理,大家想一想,那裏亂七八糟的資料很多,弄點資料來賣,他可高興了,這是掙錢的好機會,可掙很多錢,弄點這個,弄點那個。他是出於掙錢的目地,倒不是有意破壞我們功法,可是它起了破壞的作用。那裏面甚麼亂七八糟的東西都會干擾我們的學員。有些對法理解不深的人就很容易走偏。還把亂七八糟的氣功書弄來賣,其它功派就是這樣搞的。

Hữu giá ma nhất điều quy định: Tại các địa Khí công Hiệp hội nhậm chức đích nhân, bất nhượng tha đảm nhậm ngã môn phụ đạo trạm đích công tác. Đãn hữu cá đặc thù tình huống, tỷ như hữu cá phụ đạo trạm trạm trưởng, giá nhân phi thường hảo, tha tưởng yếu thoái xuất Khí công Hiệp hội lai tố phụ đạo trạm đích công tác. Nhân vi tha giá cá Khí công Hiệp hội xứ ư bán than hoán đích trạng thái, tha bản nhân hựu phi thường hảo, hựu năng bả ác đích trụ, giá thị duy nhất đích nhất cá cực đặc thù đích lệ tử. Kỳ tha địa khu Khí công Hiệp hội đích nhân đối ngã môn giá cá Pháp lý giải đích bất thâm, tại tha môn đầu não trung, chủ yếu thị như hà tránh tiền nha, các công phái quản lý nha, nguyên lai đích khuông khuông tại tha đầu não trung ngận thâm. Giá dạng nhất lai, tha bả ngã môn đương tác nhất ban đích khí công lai quản lý khả năng tựu bả ngã môn đích học viên huỷ điệu liễu, sở dĩ ngã môn lịch lai đề xuất Khí công Khoa nghiên Hội đích nhân bất năng đảm nhậm ngã môn phụ đạo trạm đích công tác. Ngã môn phụ đạo trạm đích trạm trưởng đô thị do ngã môn Nghiên cứu Hội phê chuẩn đích, đại đa số đô thị ngã thân tự nhậm mệnh đích, chỉ định đích, giá đối ngã môn Đại Pháp bất thiên ly hữu trực tiếp hảo xứ. Phủ tắc đích thoại, án chiếu nhất ban đích khí công quản lý, đại gia tưởng nhất tưởng, na lý loạn thất bát tao đích tư liệu ngận đa, lộng điểm tư liệu lai mại, tha khả cao hứng liễu, giá thị tránh tiền đích hảo cơ hội, khả tránh ngận đa tiền, lộng điểm giá cá, lộng điểm na cá. Tha thị xuất ư tránh tiền đích mục địa, đảo bất thị hữu ý phá hoại ngã môn công pháp, khả thị tha khởi liễu phá hoại đích tác dụng. Na lý diện thậm ma loạn thất bát tao đích đông tây đô hội can nhiễu ngã môn đích học viên. Hữu ta đối Pháp Lý giải bất thâm đích nhân tựu ngận dung dị tẩu thiên. Hài bả loạn thất bát tao đích khí công thư lộng lai mại, kỳ tha công phái tựu thị giá dạng cảo đích.

Có một quy định thế này: Với những người giữ chức vụ ở Hiệp hội Khí công các nơi, thì không để họ đảm nhiệm công tác ở trạm phụ đạo chúng ta. Nhưng có tình huống đặc thù, ví như có trưởng trạm một trạm phụ đạo, vị này hết sức tốt, anh ấy muốn rời khỏi Hiệp hội Khí công để làm công tác trạm phụ đạo. Vì Hiệp hội Khí công của anh này đã ở tình trạng gần như không hoạt động rồi, cá nhân anh này cũng tốt lắm, cũng có thể hành xử bản thân được tốt; đây là ví dụ cực kỳ đặc thù và là duy nhất. Người của các Hiệp hội Khí công khác thì lý giải về Pháp chúng ta không được thâm sâu, trong đầu của họ, chủ yếu là làm sao kiếm tiền, quản lý các công phái, [v.v.,] những khuôn sáo cũ còn rất sâu trong đầu của họ. Đã là như thế, họ quản lý chúng ta như một môn khí công bình thường thì có thể sẽ huỷ mất các học viên của chúng ta, do đó chúng ta vẫn luôn đề xuất là người của Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công là không được đảm nhiệm công tác trạm phụ đạo của chúng ta. Trạm trưởng trạm phụ đạo đều do Hội Nghiên cứu của chúng ta phê chuẩn, mà đại đa số là do tôi đích thân giao phó, chỉ định; như vậy là có chỗ tốt trực tiếp tránh cho Đại Pháp chúng ta đi lệch lạc. Nếu không, quản lý theo như môn khí công thông thường, thì mọi người nghĩ xem, ở đó rất nhiều những tài liệu loạn bát nháo cả, cầm cái tài liệu nào đó đem [tới đây để] bán; anh ta hẳn sẽ rất mừng, rằng đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, có thể kiếm nhiều tiền, làm cái này làm cái kia. Họ là xuất phát từ mục đích kiềm tiền, chứ không phải là cố ý phá hoại công pháp chúng ta, nhưng khởi tác dụng phá hoại. Những thứ loạn bát nháo ở đó đều sẽ can nhiễu các học viên chúng ta. Một số người lý giải chưa sâu sắc về Pháp sẽ rất dễ bị lệch lạc. Còn đưa những sách khí công khác loạn lung tung cả tới đây để bán, các công phái khác đều là làm như thế.

現在有氣功師來辦班了,人們都在冷靜的考慮。不像以前那樣盲目,來個氣功師辦班就參加。現在大家都很冷靜,要觀察觀察,是真的還是假的,不像過去了,所以氣功師辦班很困難。他一旦招不了生,就會拉我們的學員去參加,他把班辦起來了,錢也掙到了,可把我們學員給毀了。我們做這麼大的一件事情,我們費了這麼大的勁,就在一瞬間把我們的學員給毀掉了。當然有些學員你不能要求他過高,他畢竟剛剛學法,對法的理解不一定那麼深,可能就在無形中把自己給毀掉了。我們過去有這麼個規定:凡是各地省市有這麼做的輔導站站長都得換人,絕對不能留。

Hiện tại hữu khí công sư lai biện ban liễu, nhân môn đô tại lãnh tĩnh đích khảo lự. Bất tượng dĩ tiền na dạng manh mục, lai cá khí công sư biện ban tựu tham gia. Hiện tại đại gia đô ngận lãnh tĩnh, yếu quan sát quan sát, thị chân đích hài thị giả đích, bất tượng quá khứ liễu, sở dĩ khí công sư biện ban ngận khốn nan. Tha nhất đán chiêu bất liễu sinh, tựu hội lạp ngã môn đích học viên khứ tham gia, tha bả ban biện khởi lai liễu, tiền dã tránh đáo liễu, khả bả ngã môn học viên cấp huỷ liễu. Ngã môn tố giá ma đại đích nhất kiện sự tình, ngã môn phí liễu giá ma đại đích kình, tựu tại nhất thuấn gian bả ngã môn đích học viên cấp huỷ điệu liễu. Đương nhiên hữu ta học viên nhĩ bất năng yêu cầu tha quá cao, tha tất cánh cương cương học Pháp, đối Pháp đích lý giải bất nhất định na ma thâm, khả năng tựu tại vô hình trung bả tự kỷ cấp huỷ điệu liễu. Ngã môn quá khứ hữu giá ma cá quy định: Phàm thị các địa tỉnh thị hữu giá ma tố đích phụ đạo trạm trạm trưởng đô đắc hoán nhân, tuyệt đối bất năng lưu.

Hiện nay mà có khí công sư tới mở lớp, người ta đều sẽ bình tĩnh suy xét. Chứ không mù quáng như trước, cứ một khí công sư tới liền tham gia. Mọi người ngày nay đều rất trầm tĩnh, cần quan sát một chút, xem là thật hay là giả, không như trước đây, do đó khí công sư mở lớp rất khó khăn. Khi mà họ không chiêu sinh được, thì sẽ lôi kéo học viên chúng ta tham gia; họ mở được lớp, cũng kiếm được tiền, nhưng [như thế là] huỷ học viên của chúng ta. Chúng ta thực hiện một việc lớn thế này, chúng ta bỏ ra nỗ lực rất lớn như thế, vậy mà chỉ thoáng một cái là phá huỷ hết. Đương nhiên có những học viên mà chư vị không thể yêu cầu cao quá, họ dù sao cũng là mới học Pháp, lý giải về Pháp không nhất định là sâu sắc lắm, có thể vô hình trung tự huỷ mình mất. Trước đây chúng ta đã có quy định rằng: Phàm là trạm trưởng trạm phụ đạo các tỉnh thành phố mà làm như thế thì đều nhất định phải thay người, tuyệt đối không thể lưu.

各地輔導站的人,煉功點上的輔導員有拉著我們學員去聽其他氣功師報告的,在我們學員中賣其它氣功資料,或者拉我們學員搞歪門邪道的,這樣的輔導員見一個換一個,絕不能留下,留下就後患無窮。這已經是嚴重的破壞法了,在內部來破壞法,這是絕對不允許的,這絕不能留情,有一個換一個。

Các địa phụ đạo trạm đích nhân, luyện công điểm thượng đích phụ đạo viên hữu lạp trước ngã môn học viên khứ thính kỳ tha khí công sư báo cáo đích, tại ngã môn học viên trung mại kỳ tha khí công tư liệu, hoặc giả lạp ngã môn học viên cảo oai môn tà đạo đích, giá dạng đích phụ đạo viên kiến nhất cá hoán nhất cá, tuyệt bất năng lưu hạ, lưu hạ tựu hậu hoạn vô cùng. Giá dĩ kinh thị nghiêm trọng đích phá hoại Pháp liễu, tại nội bộ lai phá hoại Pháp, giá thị tuyệt đối bất duẫn hứa đích, giá tuyệt bất năng lưu tình, hữu nhất cá hoán nhất cá.

Người của trạm phụ đạo các nơi, phụ đạo viên các điểm luyện công mà có lôi kéo học viên chúng ta đi nghe bài thuyết của khí công sư khác, bán những tài liệu khí công khác trong các học viên chúng ta, hoặc lôi kéo học viên chúng ta làm những thứ oai môn tà đạo, thì phụ đạo viên nào mà như thế thì đều phải thay hết, tuyệt đối không thể lưu, lưu lại thì hậu hoạn vô cùng. Điều này đã là phá hoại Pháp một cách nghiêm trọng rồi, phá hoại Pháp từ trong nội bộ, đó là tuyệt đối không được phép, đó là tuyệt đối không thể lưu tình, hễ ai như thế thì đều phải thay.

咱們的原則是鬆散管理,但在煉功這個問題上是一絲不苟的,誰也不能破壞的。我們在組織形式上是非常鬆散的,你想參加煉功就參加,你不想參加煉功你就走。你來了我們就對你負責任,告訴你怎麼做。你不想學,你的這顆心誰能留的住?把你留在這裏你不好好做,你甚麼都說,甚麼都胡來,你是從內部來瓦解、破壞我們的法,我們不允許做這樣的事。誰想學誰自己學,對法認識到了他就修,人心向善都是自覺的,沒有誰強迫的,說你這個人就得做個好樣的,不這樣就不行。可他就不想做,你對他有甚麼辦法?人家講這個人不想修,佛都沒有辦法,必須是他自願,強迫的不行。

Cha môn đích nguyên tắc thị tùng tản quản lý, đãn tại luyện công giá cá vấn đề thượng thị nhất ty bất cẩu đích, thuỳ dã bất năng phá hoại đích. Ngã môn tại tổ chức hình thức thượng thị phi thường tùng tản đích, nhĩ tưởng tham gia luyện công tựu tham gia, nhĩ bất tưởng tham gia luyện công nhĩ tựu tẩu. Nhĩ lai liễu ngã môn tựu đối nhĩ phụ trách nhiệm, cáo tố nhĩ chẩm ma tố. Nhĩ bất tưởng học, nhĩ đích giá khoả tâm thuỳ năng lưu đích trụ? Bả nhĩ lưu tại giá lý nhĩ bất hảo hảo tố, nhĩ thậm ma đô thuyết, thậm ma đô hồ lai, nhĩ thị tùng nội bộ lai ngoã giải, phá hoại ngã môn đích Pháp, ngã môn bất duẫn hứa tố giá dạng đích sự. Thuỳ tưởng học thuỳ tự kỷ học, đối Pháp nhận thức đáo liễu tha tựu tu, nhân tâm hướng thiện đô thị tự giác đích, một hữu thuỳ cưỡng bách đích, thuyết nhĩ giá cá nhân tựu đắc tố cá hảo dạng đích, bất giá dạng tựu bất hành. Khả tha tựu bất tưởng tố, nhĩ đối tha hữu thậm ma biện pháp? Nhân gia giảng giá cá nhân bất tưởng tu, Phật đô một hữu biện pháp, tất tu thị tha tự nguyện, cưỡng bách đích bất hành.

Nguyên tắc của chúng ta là quản lý lỏng, nhưng về vấn đề luyện công thì phải hết sức chặt, không ai được phá hoại. Chúng ta về hình thức tổ chức là phi thường lỏng lẻo, chư vị muốn tham gia luyện công thì tham gia, chư vị không muốn tham gia luyện công thì chư vị rời đi. Chư vị tới thì chúng tôi có trách nhiệm với chư vị, bảo chư vị làm thế nào. Chư vị mà không muốn học, thì hỏi ai có thể giữ cái tâm kia của chư vị lại được? Cứ giữ chư vị ở đây thì chư vị thực thi không tốt, chư vị nói đủ điều, làm đủ thứ hồ đồ, chư vị từ nội bộ mà làm tan rã, mà phá hoại Pháp chúng tôi, chúng tôi là không cho phép làm những việc như thế. Ai muốn học thì tự mình học, nhận thức về Pháp tới mức đó thì họ sẽ tu, nhân tâm hướng thiện ấy đều là tự giác, không cưỡng bức, [nếu] bảo ‘bạn cần làm thế này mới tốt, làm thế kia thì không được đâu’. Nhưng mà họ không muốn làm thế, thì chư vị có cách gì với họ? Người ta giảng rằng người kia mà không muốn tu, thì Phật cũng không có cách nào, ắt phải là họ tự nguyện, cưỡng bức là không được.

再有個事兒,我們有很多學員,為數相當可觀,在默默的讀書,天天在看,以至每當遇到問題都在看。從這一點看來,甚至比我們輔導員做的好,所以各輔導站應組織大家多學法,特別是各煉功點上的輔導員應該起個帶頭作用。我們對輔導員是有要求的(對學員你想學就學),必須是專一修煉法輪功的,不然這一批學員都被他領壞了。既然做一個輔導員就應該做好,我們就要使輔導員對法的理解再加深一步,使他們平時多看書。當然,有許多輔導員很認真,也很願意做這個工作,可是往往他的文化水平有限,甚至於看書很困難,年歲又很大,這不要緊,他可以去組織大家學。在組織大家學的時候,念書的時候,他不也就聽到了嗎?大家談體會時他也跟著大家一起提高。只要大家學,都能得到提高。應該把學法和煉動作結合起來,同時開展。

Tái hữu cá sự nhi, ngã môn hữu ngận đa học viên, vi số tương đương khả quan, tại mặc mặc đích đọc thư, thiên thiên tại khán, dĩ chí mỗi đương ngộ đáo vấn đề đô tại khán. Tùng giá nhất điểm khán lai, thậm chí tỷ ngã môn phụ đạo viên tố đích hảo, sở dĩ các phụ đạo trạm ưng tổ chức đại gia đa học Pháp, đặc biệt thị các luyện công điểm thượng đích phụ đạo viên ưng cai khởi cá đới đầu tác dụng. Ngã môn đối phụ đạo viên thị hữu yêu cầu đích (đối học viên nhĩ tưởng học tựu học), tất tu thị chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công đích, bất nhiên giá nhất phê học viên đô bị tha lĩnh hoại liễu. Ký nhiên tố nhất cá phụ đạo viên tựu ưng cai tố hảo, ngã môn tựu yếu sử phụ đạo viên đối Pháp đích lý giải tái gia thâm nhất bộ, sử tha môn bình thời đa khán thư. Đương nhiên, hữu hứa đa phụ đạo viên ngận nhận chân, dã ngận nguyện ý tố giá cá công tác, khả thị vãng vãng tha đích văn hoá thuỷ bình hữu hạn, thậm chí ư khán thư ngận khốn nan, niên tuế hựu ngận đại, giá bất yếu khẩn, tha khả dĩ khứ tổ chức đại gia học. Tại tổ chức đại gia học đích thời hậu, niệm thư đích thời hậu, tha bất dã tựu thính đáo liễu ma? Đại gia đàm thể hội thời tha dã cân trước đại gia nhất khởi đề cao. Chỉ yếu đại gia học, đô năng đắc đáo đề cao. Ưng cai bả học Pháp hoà luyện động tác kết hợp khởi lai, đồng thời khai triển.

Còn một tình huống này, [hiện nay] chúng ta có rất đông học viên, số lượng rất khả quan, đang lặng lẽ đọc sách, đang đọc hàng ngày, đến mức hễ mỗi khi gặp phải vấn đề thì đều đọc. Từ điểm này mà xét, thì thậm chí còn làm được tốt hơn phụ đạo viên chúng ta, do đó các trạm phụ đạo nên tổ chức mọi người học Pháp cho nhiều, nhất là những phụ đạo viên ở các điểm luyện công hãy nên khởi tác dụng dẫn đầu. Chúng ta là có yêu cầu đối với các phụ đạo viên (đối với học viên thì chư vị muốn học thì học), nhất định phải là chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công, nếu không thì cả lô học viên ấy sẽ bị người đó dẫn dắt hỏng cả. Đã làm một người phụ đạo viên thì phải làm cho tốt, chúng ta muốn phụ đạo viên có lý giải về Pháp sâu sắc hơn nữa, để lúc bình thường họ đọc Pháp nhiều hơn. Tất nhiên, có nhiều phụ đạo viên làm rất nghiêm chỉnh, cũng rất nguyện ý làm công tác này, nhưng nhiều khi mức độ văn hoá của họ hữu hạn, thậm chí ngay cả đọc sách đã khó lắm rồi, tuổi tác rất cao, cái đó là không cần lo, họ có thể tổ chức mọi người học [Pháp]. Khi tổ chức mọi người học, khi đọc sách, thì chẳng phải họ cũng đang nghe sao? Khi mọi người trao đổi thể hội kinh nghiệm thì họ cũng cùng với mọi người mà đề cao. Miễn là mọi người học [Pháp], đều có thể đạt được đề cao. Nên là việc tổ chức học Pháp và luyện động tác kết hợp lại, triển khai đồng thời.

現在有許多地區煉動作組織的很好,往往忽視了對法的學習。在學員提出問題時,輔導員解決不了,也說不清,就等著問老師,看老師上哪兒去了。其實有的問題在書中都講了,實在不行可以組織大家聽錄音,多聽,這些問題在書中都有解答,在《法輪功(修訂本)》中都概括的講了,只要認真去學都能夠解決。長春自從開展學法熱潮以後,學員見到我沒啥問的,見到我不問了。要不然我一出門誰都認識我,家鄉嘛,一走到大街上學法的人多,認識我的就很多,許多人就會問這問那的。現在碰上面就問聲老師好,沒有甚麼可說的,因為沒有甚麼可問的。自從開展背書後,學員不是做了事情以後去對照,而是在事前他就知道了該不該做,這樣非常好。大家把學法當作煉功必需的東西去學,而且認為是更重要的事。我想各地也應該像長春那樣學法,開展一個學法的熱潮,有許多問題就迎刃而解了,自己就解決了這些問題。另外,在選擇輔導員時,千萬不要顧及與你的關係不錯啊,交情啊,從感情出發;或是一旦定了輔導員之後再換不好換了。那不行,對法要負責,千萬要注意這些事情。符合標準的能行就做;不行的,寧可找個臨時的來做,也不湊合。我過去講過這樣的問題,那寺廟裏修行的僧人,那一廟之長,稱為住持、方丈,他是專修的了。我們在常人社會中修,我們這個法也好,能夠往高層次上修煉,你煉功站的輔導員和廟裏的方丈、住持有甚麼區別?不是對大家要求高,確確實實是功德無量的事情。煉功點上能夠修出來多少,哪怕修出一個來,這個輔導員都功德無量。這是個很嚴肅的事兒,應該把這事兒做好。雖然我們採用了最方便的條件去修煉,叫大家提高,但方便的條件不能對法隨隨便便的不負責。將來還可能出現些專業修煉的人,這都可能,要提供一些條件。

Hiện tại hữu hứa đa địa khu luyện động tác tổ chức đích ngận hảo, vãng vãng hốt thị liễu đối Pháp đích học tập. Tại học viên đề xuất vấn đề thời, phụ đạo viên giải quyết bất liễu, dã thuyết bất thanh, tựu đẳng trước vấn Lão sư, khán Lão sư thượng nả nhi khứ liễu. Kỳ thực hữu đích vấn đề tại thư trung đô giảng liễu, thực tại bất hành khả dĩ tổ chức đại gia thính lục âm, đa thính, giá ta vấn đề tại thư trung đô hữu giải đáp, tại «Pháp Luân Công (tu đính bản)» trung đô khái quát đích giảng liễu, chỉ yếu nhận chân khứ học đô năng cú giải quyết. Trường Xuân tự tùng khai triển học Pháp nhiệt trào dĩ hậu, học viên kiến đáo ngã một xá vấn đích, kiến đáo ngã bất vấn liễu. Yếu bất nhiên ngã nhất xuất môn thuỳ đô nhận thức ngã, gia hương ma, nhất tẩu đáo đại nhai thượng học Pháp đích nhân đa, nhận thức ngã đích tựu ngận đa, hứa đa nhân tựu hội vấn giá vấn na đích. Hiện tại bính thượng diện tựu vấn thanh Lão sư hảo, một hữu thậm ma khả thuyết đích, nhân vi một hữu thậm ma khả vấn đích. Tự tùng khai triển bối thư hậu, học viên bất thị tố liễu sự tình dĩ hậu khứ đối chiếu, nhi thị tại sự tiền tha tựu tri đạo liễu cai bất cai tố, giá dạng phi thường hảo. Đại gia bả học Pháp đương tác luyện công tất nhu đích đông tây khứ học, nhi thả nhận vi thị cánh trọng yếu đích sự. Ngã tưởng các địa dã ưng cai tượng Trường Xuân na dạng học Pháp, khai triển nhất cá học Pháp đích nhiệt trào, hữu hứa đa vấn đề tựu nghinh nhận nhi giải liễu, tự kỷ tựu giải quyết liễu giá ta vấn đề. Lánh ngoại, tại tuyển trạch phụ đạo viên thời, thiên vạn bất yếu cố cập dữ nhĩ đích quan hệ bất thác a, giao tình a, tùng cảm tình xuất phát; hoặc thị nhất đán định liễu phụ đạo viên chi hậu tái hoán bất hảo hoán liễu. Na bất hành, đối Pháp yếu phụ trách, thiên vạn yếu chú ý giá ta sự tình. Phù hợp tiêu chuẩn đích năng hành tựu tố; bất hành đích, ninh khả trảo cá lâm thời đích lai tố, dã bất thấu hợp. Ngã quá khứ giảng quá giá dạng đích vấn đề, na tự miếu lý tu hành đích tăng nhân, na nhất miếu chi trưởng, xứng vi trụ trì, phương trượng, tha thị chuyên tu đích liễu. Ngã môn tại thường nhân xã hội trung tu, ngã môn giá cá Pháp dã hảo, năng cú vãng cao tầng thứ thượng tu luyện, nhĩ luyện công trạm đích phụ đạo viên hoà miếu lý đích phương trượng, trụ trì hữu thậm ma khu biệt? Bất thị đối đại gia yêu cầu cao, xác xác thực thực thị công đức vô lượng đích sự tình. Luyện công điểm thượng năng cú tu xuất lai đa thiểu, nả phạ tu xuất nhất cá lai, giá cá phụ đạo viên đô công đức vô lượng. Giá thị cá ngận nghiêm túc đích sự nhi, ưng cai bả giá sự nhi tố hảo. Tuy nhiên ngã môn thái dụng liễu tối phương tiện đích điều kiện khứ tu luyện, khiếu đại gia đề cao, đãn phương tiện đích điều kiện bất năng đối Pháp tuỳ tuỳ tiện tiện đích bất phụ trách. Tương lai hài khả năng xuất hiện ta chuyên nghiệp tu luyện đích nhân, giá đô khả năng, yếu đề cung nhất ta điều kiện.

Hiện nay có rất nhiều địa phương tổ chức luyện động tác rất tốt, nhưng nhiều khi lơ là học Pháp. Khi có học viên đặt câu hỏi, phụ đạo viên không giải quyết nổi, cũng nói không rõ ràng, bèn đợi để hỏi Thầy, thấy Thầy tới đâu thì đến. Kỳ thực có những câu hỏi đã được giảng ngay trong sách rồi, mà [chư vị] trên thực tế không giải được thì có thể tổ chức mọi người cùng nghe băng tiếng, nghe cho nhiều vào, những câu hỏi đó đều có giải đáp trong sách rồi, trong cuốn «Pháp Luân Công (bản hiệu chỉnh)» có giảng khái quát rồi, chỉ cần nghiêm chỉnh học thì đều có thể giải quyết. Trường Xuân kể từ khi khai triển phong trào học Pháp về sau, các học viên gặp tôi thì không có mấy gì hỏi, gặp mặt tôi không hỏi gì. Nếu không thì hễ tôi ra khỏi cửa thì ai cũng quen biết tôi —quê tôi mà— hễ ra đường cái thì người học Pháp đông thế, quen biết tôi cũng rất nhiều, rất nhiều người sẽ hỏi tôi điều này điều kia. Hiện nay gặp mặt thì là chào vấn an Thầy, chứ không có gì để nói, vì không có mấy gì để hỏi. Từ khi khai triển học thuộc sách về sau, thì các học viên không chỉ là sau khi làm xong sự việc mới đối chiếu [theo Pháp], mà cả trước sự việc họ đã biết được có nên làm hay không, như thế hết sức tốt. Mọi người coi học Pháp là điều buộc phải có khi luyện công để mà học, hơn nữa nhìn nhận đây là việc quan trọng hơn. Tôi nghĩ rằng các nơi cũng nên học Pháp như Trường Xuân, hãy triển khai một phong trào học Pháp, có rất nhiều câu hỏi sẽ giải quyết dễ dàng, tự mình giải quyết những vấn đề đó. Ngoài ra, khi chọn phụ đạo viên, nhất định không được cân nhắc theo mối quan hệ tốt hay có giao hảo với chư vị, xuất phát từ cảm tình; hoặc là một khi định ra phụ đạo viên rồi thì thay đổi rất khó khăn. Như thế không được, cần có trách nhiệm với Pháp, nhất định phải chú ý việc này. [Ai] phù hợp tiêu chuẩn mà tốt thì làm; [ai] không đạt thì thà tìm [người] làm tạm, chứ không cứ đưa vào làm. Trước đây tôi từng giảng vấn đề như thế này rồi, thời đó các tăng nhân tu hành trong chùa, và người đứng đầu nhà chùa, gọi là trụ trì hay phương trượng, họ là tu chuyên nghiệp. Chúng ta là tu trong xã hội người thường, Pháp chúng ta đây cũng vậy, có thể tu luyện lên tầng thứ cao, [thử hỏi] phụ đạo viên của điểm luyện công chư vị có gì khác với phương trượng và trụ trì của nhà chùa? Không phải là yêu cầu cao đối với chư vị, mà xác thực đây là việc công đức vô lượng. Điểm luyện công có thể tu xuất lai được bao nhiêu, mà dù chỉ tu xuất lai được một [người] thôi, thì phụ đạo viên [đã] là công đức vô lượng. Đây là việc rất nghiêm túc, cần phải làm thật tốt việc này. Tuy rằng chúng ta chọn điều kiện thuận tiện nhất để tu luyện, để mọi người đề cao, nhưng điều kiện thuận tiện không thể [nghĩa là] tuỳ tuỳ tiện tiện không có trách nhiệm đối với Pháp. Tương lai còn có thể xuất hiện những người tu luyện chuyên nghiệp, điều ấy là có thể xảy ra, cần cung cấp một số điều kiện cho họ.

各個地區通過這段時間的煉功,可能反映出來不少問題,大家可以提一提。在煉功上,在工作上,有些事情不知該怎麼做,大家可以提一提,我給大家解答一下。

Các cá địa khu thông quá giá đoạn thời gian đích luyện công, khả năng phản ánh xuất lai bất thiểu vấn đề, đại gia khả dĩ đề nhất đề. Tại luyện công thượng, tại công tác thượng, hữu ta sự tình bất tri cai chẩm ma tố, đại gia khả dĩ đề nhất đề, ngã cấp đại gia giải đáp nhất hạ.

Các nơi trải qua luyện công quãng thời gian này, có thể phản ánh ra không ít vấn đề, mọi người có thể hỏi. Về luyện công, về công tác, có những việc không biết nên làm thế nào, mọi người có thể hỏi, tiếp đây tôi sẽ giải đáp cho mọi người.

弟子:法輪功學員參加特異功能表演問題。

Đệ tử: Pháp Luân Công học viên tham gia đặc dị công năng biểu diễn vấn đề.

Đệ tử: [Xin hỏi] vấn đề học viên Pháp Luân Công tham gia biểu diễn công năng đặc dị.

師:這我還沒有看到,是絕對禁止這樣做的,絕對不行的。他是專一修煉法輪功的?以前呢?(插話:這人學了其它功法,但他功上不去。煉法輪功後功才上去,他說「三花聚頂」了)我們要對這些人進行教育,要想煉法輪功,就按法輪功的要求去做。他根本就沒有按照法輪功要求去做,根本就不符合法輪功煉功人的標準,而且這個人很可能有附體。他自己認為這樣做好,自己求時,我的法身根本就不管他,可能是這種情況。像這種情況是從另一個角度來破壞我們的法,這是絕對不行的。這個人真正能夠堅持修煉,就按照我們的標準去做,否則,我們不要為他提供任何條件。不算法輪功修煉者。練其它功法的人想來學法就來學,憑緣份。叫人家來學,帶過來一些人來學;或人家不想學,因為大家都來學也就跟著來學,我說這也沒啥好處。有的人是可度可不度的,我們憑緣份。不要看他帶了多少人,這些人能不能煉法輪功,能不能夠專一去煉,都是問題。大家回去要掀起一個學法的熱潮,這個要求普遍都能辦到,都能認識,不然這個問題將會越來越突出。

Sư: Giá ngã hài một hữu khán đáo, thị tuyệt đối cấm chỉ giá dạng tố đích, tuyệt đối bất hành đích. Tha thị chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công đích? Dĩ tiền ni? (Sáp thoại: giá nhân học liễu kỳ tha công pháp, đãn tha công thượng bất khứ. Luyện Pháp Luân Công hậu công tài thượng khứ, tha thuyết “tam hoa tụ đỉnh” liễu). Ngã môn yếu đối giá ta nhân tiến hành giáo dục, yếu tưởng luyện Pháp Luân Công, tựu án Pháp Luân Công đích yêu cầu khứ tố. Tha căn bản tựu một hữu án chiếu Pháp Luân Công yêu cầu khứ tố, căn bản tựu bất phù hợp Pháp Luân Công luyện công nhân đích tiêu chuẩn, nhi thả giá cá nhân ngận khả năng hữu phụ thể. Tha tự kỷ nhận vi giá dạng tố hảo, tự kỷ cầu thời, ngã đích Pháp thân căn bản tựu bất quản tha, khả năng thị giá chủng tình huống. Tượng giá chủng tình huống thị tùng lánh nhất cá giác độ lai phá hoại ngã môn đích Pháp, giá thị tuyệt đối bất hành đích. Giá cá nhân chân chính năng cú kiên trì tu luyện, tựu án chiếu ngã môn đích tiêu chuẩn khứ tố, phủ tắc, ngã môn bất yếu vi tha đề cung nhậm hà điều kiện. Bất toán Pháp Luân Công tu luyện giả. Luyện kỳ tha công pháp đích nhân tưởng lai học Pháp tựu lai học, bằng duyên phận. Khiếu nhân gia lai học, đới quá lai nhất ta nhân lai học; hoặc nhân gia bất tưởng học, nhân vi đại gia đô lai học dã tựu cân trước lai học, ngã thuyết giá dã một xá hảo xứ. Hữu đích nhân thị khả độ khả bất độ đích, ngã môn bằng duyên phận. Bất yếu khán tha đới liễu đa thiểu nhân, giá ta nhân năng bất năng luyện Pháp Luân Công, năng bất năng cú chuyên nhất khứ luyện, đô thị vấn đề. Đại gia hồi khứ yếu hân khởi nhất cá học Pháp đích nhiệt trào, giá cá yêu cầu phổ biến đô năng biện đáo, đô năng nhận thức, bất nhiên giá cá vấn đề tương hội việt lai việt đột xuất.

Sư phụ: Tôi chưa từng thấy việc như vậy, tuyệt đối cấm làm thế, tuyệt đối không được đâu. Người kia là chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công chăng? Trước đây thì sao? (Có trả lời: Người đó từng học công pháp khác, nhưng công của anh ta không tăng. Luyện Pháp Luân Công rồi mới tăng công, anh ta nói đã “tam hoa tụ đỉnh” rồi). Chúng ta cần giảng giải cho những người này rằng, muốn luyện Pháp Luân Công, thì chiểu theo yêu cầu của Pháp Luân Công mà làm. Anh ta đang hoàn toàn không làm theo yêu cầu của Pháp Luân Công, hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn người luyện công của Pháp Luân Công, ngoài ra người này rất có khả năng có phụ thể. Anh ta tự cho rằng làm như thế là tốt, khi tự [truy] cầu, thì Pháp thân của tôi hoàn toàn không quản anh ta; có thể là tình huống ấy. Loại tình huống như thế là phá hoại Pháp chúng ta từ một góc độ khác, điều ấy là tuyệt đối không được. Người kia nếu thật sự có thể kiên trì tu luyện, thì chiểu theo tiêu chuẩn của chúng tôi mà làm, nếu không, chúng tôi không cho anh ta bất kể điều kiện gì hết. Không được tính là người tu luyện Pháp Luân Công. Người luyện công pháp khác muốn tới học Pháp thì học, [là] dựa vào duyên phận. Bảo người ta tới học, mang theo một số người tới học; hoặc người ta không muốn học, bởi vì mọi người cùng tới học nên cũng theo đó tới học thôi; [thế thì] tôi nói rằng không có chỗ gì tốt. Có những người mà có thể độ được hay không thể độ được, chúng ta là bằng vào duyên phận. Chớ có thấy họ dẫn dắt bao nhiêu người, những người đó có thể tu luyện Pháp Luân Công hay không, có thể luyện chuyên nhất hay không, đó vẫn còn là vấn đề. Mọi người trở về hãy dấy lên phong trào học Pháp, phổ biến yêu cầu [chuyên nhất] này [để] đều có thể làm được, đều có thể nhận thức, nếu không vấn đề này sẽ càng ngày càng nổi cộm.

弟子:我們能不能增加煉功負責人?

Đệ tử: Ngã môn năng bất năng tăng gia luyện công phụ trách nhân?

Đệ tử: Chúng con có thể tăng thêm người phụ trách luyện công hay không?

師:可以,增加人,你們自己選一選,再配一倆個都可以,一定要選擇對法理解的比較好的,熱心做這個工作的人。

Sư: Khả dĩ, tăng gia nhân, nhĩ môn tự kỷ tuyển nhất tuyển, tái phối nhất lưỡng cá đô khả dĩ, nhất định yếu tuyển trạch đối Pháp lý giải đích tỷ giảo hảo đích, nhiệt tâm tố giá cá công tác đích nhân.

Sư phụ: Có thể, tăng thêm người, tự chư vị lựa chọn xem, thêm một hai người đều khả dĩ, nhất định phải lựa chọn người có lý giải [hiểu] tốt về Pháp và nhiệt tình làm công tác này.

弟子:有一個學員說:我已三花聚頂,八月十五李洪志老師把我「法身」帶走了。

Đệ tử: Hữu nhất cá học viên thuyết: Ngã dĩ tam hoa tụ đỉnh, bát nguyệt thập ngũ Lý Hồng Chí Lão sư bả ngã “Pháp thân” đới tẩu liễu.

Đệ tử: Có một học viên bảo: Tôi đã tam hoa tụ đỉnh, 15 tháng Tám Thầy Lý Hồng Chí đã mang “Pháp thân” của tôi đi rồi.

師:大家注意了!凡是這樣的人都是各種執著心造成的幻覺。這樣的人,先後在幾個地區都出現了。正如你剛才講的,他很危險。他所說:我已三花聚頂了,我有多大本事了,最後我就是佛了,你們也別跟李洪志學了,跟我學吧!可能發展下去,最後就出現這樣的問題。對這種人要立刻給他指出來,要他一定放棄這些執著心,很容易出問題的。開始這些人對我都很尊重,有些人還給我寫過血書,把指頭弄破了寫了血書表示,修煉法輪功要一修到底。最後他是「佛」了,他說:你別跟李洪志學了,你跟我學吧。因為他滑下去了,他自己追求名利心、歡喜心,再加上魔的干擾,自己不能自拔了。他表面上還說法輪功好,可實際上,他的行動是在破壞法輪功。正如我講過的,有人說:法輪功就是好,學了法輪功沒有事兒,你看我拿著這本書走在大馬路上,汽車不敢撞我。他這不是在破壞法輪功嗎?表面上好像是在維護法輪功,實質上就是破壞法輪功。

Sư: Đại gia chú ý liễu! Phàm thị giá dạng đích nhân đô thị các chủng chấp trước tâm tạo thành đích ảo giác. Giá dạng đích nhân, tiên hậu tại kỷ cá địa khu đô xuất hiện liễu. Chính như nhĩ cương tài giảng đích, tha ngận nguy hiểm. Tha sở thuyết: Ngã dĩ tam hoa tụ đỉnh liễu, ngã hữu đa đại bản sự liễu, tối hậu ngã tựu thị Phật liễu, nhĩ môn dã biệt cân Lý Hồng Chí học liễu, cân ngã học ba! Khả năng phát triển hạ khứ, tối hậu tựu xuất hiện giá dạng đích vấn đề. Đối giá chủng nhân yếu lập khắc cấp tha chỉ xuất lai, yếu tha nhất định phóng khí giá ta chấp trước tâm, ngận dung dị xuất vấn đề đích. Khai thuỷ giá ta nhân đối ngã đô ngận tôn trọng, hữu ta nhân hài cấp ngã tả quá huyết thư, bả chỉ đầu lộng phá liễu tả liễu huyết thư biểu thị, tu luyện Pháp Luân Công yếu nhất tu đáo để. Tối hậu tha thị “Phật” liễu, tha thuyết: Nhĩ biệt cân Lý Hồng Chí học liễu, nhĩ cân ngã học ba. Nhân vi tha hoạt hạ khứ liễu, tha tự kỷ truy cầu danh lợi tâm, hoan hỷ tâm, tái gia thượng ma đích can nhiễu, tự kỷ bất năng tự bạt liễu. Tha biểu diện thượng hài thuyết Pháp Luân Công hảo, khả thực tế thượng, tha đích hành động thị tại phá hoại Pháp Luân Công. Chính như ngã giảng quá đích, hữu nhân thuyết: Pháp Luân Công tựu thị hảo, học liễu Pháp Luân Công một hữu sự nhi, nhĩ khán ngã nã trước giá bản thư tẩu tại đại mã lộ thượng, khí xa bất cảm chàng ngã. Tha giá bất thị tại phá hoại Pháp Luân Công ma? Biểu diện thượng hảo tượng thị tại duy hộ Pháp Luân Công, thực chất thượng tựu thị phá hoại Pháp Luân Công.

Sư phụ: Mọi người hãy chú ý! Phàm là người như thế đều là tâm chấp trước các loại tạo thành ảo giác. Người như thế, đã lần lượt xuất hiện tại mấy nơi rồi. Hệt như chư vị vừa nói, anh ta [trong tình trạng] rất nguy hiểm. Anh ta nói: ‘Ta đã tam hoa tụ đỉnh rồi’, ‘Ta có bản sự lớn ngần này rồi’, cuối cùng thì ‘Ta chính là Phật rồi, các vị đừng theo học Lý Hồng Chí nữa, hãy theo ta học!’ Có thể phát triển tiếp, [thì] cuối cùng xuất hiện vấn đề như thế. Với loại người như vậy cần lập tức chỉ ra cho anh ta, sao cho anh ta nhất định vứt bỏ những tâm chấp trước đó; rất dễ nảy sinh vấn đề. Ban đầu những người đó rất kính trọng đối với tôi, có người còn từng viết bức huyết thư cho tôi, làm ngón tay chảy máu để viết huyết thư biểu thị rằng, sẽ tu luyện Pháp Luân Công một mạch cho đến tận cùng. Cuối cùng thì họ là “Phật” rồi, họ nói: ‘Các vị đừng học theo Lý Hồng Chí nữa, các vị hãy học theo tôi’. Vì họ đã bị trượt xuống rồi, tâm truy cầu danh lợi và tâm hoan hỷ của tự họ, thêm vào đó là ma can nhiễu, tự mình không thể tự kéo lên được nữa. Ở bề mặt họ vẫn nói Pháp Luân Công tốt, nhưng trên thực tế, hành động của họ là phá hoại Pháp Luân Công. Chính như tôi từng giảng, có người nói: ‘Pháp Luân Công là tốt, học Pháp Luân Công rồi là không việc gì nữa, các vị xem nhé tôi cầm cuốn sách đi trên đường lớn, xe hơi không dám đâm vào tôi’. Người đó chẳng phải đang phá hoại Pháp Luân Công sao? Bề mặt nói tốt như thể là đang duy hộ Pháp Luân Công, trên thực tế đang phá hoại Pháp Luân Công.

弟子:關於前段時間廣州地區的氣功科研會搞氣功觀摩表演問題。

Đệ tử: Quan ư tiền đoạn thời gian Quảng Châu địa khu đích Khí công Khoa nghiên Hội cảo khí công quan ma biểu diễn vấn đề.

Đệ tử: [Xin hỏi] vấn đề liên quan tới biểu diễn giao lưu khí công một quãng thời gian trước tổ chức bởi Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công địa khu Quảng Châu.

師:有的地區氣功科研會是掛靠在體委的,體委就把氣功當作一種體育活動。群眾性的體育活動,有時就搞各個門派的各種功法集體活動,就像做體操一樣。在某種場合開展氣功活動,因為他們畢竟把它當作一種體育活動,沒當作不好的事。這類事情雖然我們不想去做,如果他們真要搞,出於尊重,我們也可以組織大家去,像做體操一樣做一做動作。但要注意,前提是我們不把它當作甚麼事情去這樣搞,而是在被動的情況下,氣功科研會要我們這樣做。我們可以向大家說清楚,我們集體煉一兩套動作,也算支持他們的體育活動嘛,特殊情況下可以這樣做。但必須肯定一點,如果裏邊有其他的氣功師組場表演的這一類活動,我們都不參加。單純的,像體育活動似的行動是可以的,這個大家要把握準。

Sư: Hữu đích địa khu Khí công Khoa nghiên Hội thị quải kháo tại Thể Uỷ đích, Thể Uỷ tựu bả khí công đương tác nhất chủng thể dục hoạt động. Quần chúng tính đích thể dục hoạt động, hữu thời tựu cảo các cá môn phái đích các chủng công pháp tập thể hoạt động, tựu tượng tố thể thao nhất dạng. Tại mỗ chủng trường hợp khai triển khí công hoạt động, nhân vi tha môn tất cánh bả tha đương tác nhất chủng thể dục hoạt động, một đương tác bất hảo đích sự. Giá loại sự tình tuy nhiên ngã môn bất tưởng khứ tố, như quả tha môn chân yếu cảo, xuất ư tôn trọng, ngã môn dã khả dĩ tổ chức đại gia khứ, tượng tố thể thao nhất dạng tố nhất tố động tác. Đãn yếu chú ý, tiền đề thị ngã môn bất bả tha đương tác thậm ma sự tình khứ giá dạng cảo, nhi thị tại bị động đích tình huống hạ, Khí công Khoa nghiên Hội yếu ngã môn giá dạng tố. Ngã môn khả dĩ hướng đại gia thuyết thanh sở, ngã môn tập thể luyện nhất lưỡng sáo động tác, dã toán chi trì tha môn đích thể dục hoạt động ma, đặc thù tình huống hạ khả dĩ giá dạng tố. Đãn tất tu khẳng định nhất điểm, như quả lý biên hữu kỳ tha đích khí công sư tổ trường biểu diễn đích giá nhất loại hoạt động, ngã môn đô bất tham gia. Đơn thuần đích, tượng thể dục hoạt động tự đích hành động thị khả dĩ đích, giá cá đại gia yếu bả ác chuẩn.

Sư phụ: Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công một số nơi là trực thuộc Uỷ ban Thể thao, Uỷ ban Thể thao coi khí công như là một loại hoạt động thể dục. Hoạt động thể dục có tính quần chúng, thỉnh thoảng bèn làm ra hoạt động tập thể công pháp các loại của các môn phái, giống như làm thể thao. Một số trường hợp nhất định triển khai hoạt động khí công, vì họ rốt cuộc coi nó như một loại hoạt động thể dục, [nên chúng ta cũng] không coi đó là gì không hay. Những loại việc này tuy chúng ta không định tới làm, nhưng nếu họ thật sự muốn làm, thì xuất phát từ tôn trọng, chúng ta có thể tổ chức mọi người tới, thực hiện các động tác một chút như là tập thể dục. Nhưng cần phải chú ý, tiền đề là không phải chúng ta coi đó là việc nào đó để tới làm, hơn nữa [đây là] tình huống bị động, [là] Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công muốn chúng ta làm thế. Chúng ta có thể nói rõ cho mọi người, rằng tập thể chúng ta sẽ luyện một số bộ động tác, vậy tính là ủng hộ hoạt động thể dục của họ rồi; tình huống đặc thù thì có thể làm như thế. Nhưng cần khẳng định một điểm, nếu ở đó có các khí công sư khác tổ chức điều này như một hoạt động biểu diễn, thì chúng ta không tham gia. Là hoạt động đơn thuần, giống như thể dục thì khả dĩ; mọi người cần xử lý chuẩn việc này.

再有一個問題,現在我們各地輔導站有一種情況,大家都在洪揚法輪功,有的地方採用了辦班的形式。我們最好不叫「辦班」,可以叫其它名詞。因為搞的時候誰也不能去講這個法,當然不可以這麼做。如果誰站在這裏講法輪功呀,應該怎麼怎麼做,去講這個法,那他是在傳邪法,破壞大法。法輪大法只有一個。如果他拿著書念是可以的,我們站長指派誰拿著書念這是可以的。

Tái hữu nhất cá vấn đề, hiện tại ngã môn các địa phụ đạo trạm hữu nhất chủng tình huống, đại gia đô tại hồng dương Pháp Luân Công, hữu đích địa phương thái dụng liễu biện ban đích hình thức. Ngã môn tối hảo bất khiếu “biện ban”, khả dĩ khiếu kỳ tha danh từ. Nhân vi cảo đích thời hậu thuỳ dã bất năng khứ giảng giá cá Pháp, đương nhiên bất khả dĩ giá ma tố. Như quả thuỳ trạm tại giá lý giảng Pháp Luân Công nha, ưng cai chẩm ma chẩm ma tố, khứ giảng giá cá Pháp, na tha thị tại truyền tà pháp, phá hoại Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp chỉ hữu nhất cá. Như quả tha nã trước thư niệm thị khả dĩ đích, ngã môn trạm trưởng chỉ phái thuỳ nã trước thư niệm giá thị khả dĩ đích.

Còn một vấn đề nữa, hiện nay trạm phụ đạo các nơi của chúng ta có một loại tình huống, mọi người khi hồng dương Pháp Luân Công, có những địa phương dùng tới hình thức mở lớp. Tốt nhất là chúng ta đừng gọi là “mở lớp”, có thể gọi bằng danh từ khác. Là vì khi thực hiện thì không ai có thể giảng nổi Pháp này, đương nhiên không thể làm thế. Nếu ai đứng đó giảng Pháp Luân Công, rằng nên thế này phải thế kia, giảng Pháp này, thì người đó là đang truyền tà pháp, đang phá hoại Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp chỉ có một. Nếu họ cầm sách đọc lên thì được, trạm trưởng của chúng ta bảo ai đó cầm sách đọc lên thì cũng được.

另外,組織大家看錄像,指整個的講課錄像,看第一課,停下來學功;明天看第二課,停下來再學功。

Lánh ngoại, tổ chức đại gia khán lục tượng, chỉ chỉnh cá đích giảng khoá lục tượng, khán đệ nhất khoá, đình hạ lai học công; minh thiên khán đệ nhị khoá, đình hạ lai tái học công.

Ngoài ra, tổ chức mọi người xem băng hình —là nói băng hình trọn vẹn bài giảng— xem bài giảng thứ nhất, dừng lại học công; hôm sau xem bài giảng thứ hai, rồi dừng lại học công.

再有,就是聽錄音,也是一課一課的聽,然後有專人教動作,這是沒有問題的,動作可以大家一起學。咱們今後都可以採用這樣的形式,這是最好的一種形式。我們可以組織大家集體學功,可以這樣學。

Tái hữu, tựu thị thính lục âm, dã thị nhất khoá nhất khoá đích thính, nhiên hậu hữu chuyên nhân giáo động tác, giá thị một hữu vấn đề đích, động tác khả dĩ đại gia nhất khởi học. Cha môn kim hậu đô khả dĩ thái dụng giá dạng đích hình thức, giá thị tối hảo đích nhất chủng hình thức. Ngã môn khả dĩ tổ chức đại gia tập thể học công, khả dĩ giá dạng học.

Còn nữa, chính là nghe băng tiếng, cũng là nghe từng bài giảng từng bài giảng, tất nhiên có người chuyên dạy động tác, cái đó không có vấn đề, động tác có thể để mọi người cùng học với nhau. Từ nay về sau chúng ta đều có thể dùng hình thức đó, đây là một loại hình thức tốt nhất. Chúng ta có thể tổ chức mọi người học công tập thể, có thể học như vậy.

還有,零散的人可以在煉功點上直接跟著大家煉,然後看書、聽錄音,就這樣做。但要保證一點:我們一定不要把整個傳功活動搞成任何經營性質,我們有甚麼條件就做到甚麼成度,不能收費。我們借個教室也好,借個會議室也好,或是因為人多借個禮堂,可以這樣做,但不能收費。我們已經說的很死了,不能搞經營實體,千萬注意這一點。如果有極其特殊情況,我們學員很多,學法的人很多,必需用一個大地方,我們又借不到,非得用人家的禮堂不可,而禮堂需要收費,那麼這種極其特殊的情況,都要和北京直接聯繫。如果真是這種情況,可以把租禮堂費用收上來,其餘的一分錢都不要剩。總而言之,我們手裏不能存錢,輔導站不能存錢,不搞任何經營活動。這個問題我對大家說的很明確了,因為是很嚴肅的事情。我們這個功派能走正路,就在這一點上與其它功派有根本的區別。

Hài hữu, linh tản đích nhân khả dĩ tại luyện công điểm thượng trực tiếp cân trước đại gia luyện, nhiên hậu khán thư, thính lục âm, tựu giá dạng tố. Đãn yếu bảo chứng nhất điểm: Ngã môn nhất định bất yếu bả chỉnh cá truyền công hoạt động cảo thành nhậm hà kinh doanh tính chất, ngã môn hữu thậm ma điều kiện tựu tố đáo thậm ma thành độ, bất năng thu phí. Ngã môn tá cá giáo thất dã hảo, tá cá hội nghị thất dã hảo, hoặc thị nhân vi nhân đa tá cá lễ đường, khả dĩ giá dạng tố, đãn bất năng thu phí. Ngã môn dĩ kinh thuyết đích ngận tử liễu, bất năng cảo kinh doanh thực thể, thiên vạn chú ý giá nhất điểm. Như quả hữu cực kỳ đặc thù tình huống, ngã môn học viên ngận đa, học Pháp đích nhân ngận đa, tất nhu dụng nhất cá đại địa phương, ngã môn hựu tá bất đáo, phi đắc dụng nhân gia đích lễ đường bất khả, nhi lễ đường nhu yếu thu phí, na ma giá chủng cực kỳ đặc thù đích tình huống, đô yếu hoà Bắc Kinh trực tiếp liên hệ. Như quả chân thị giá chủng tình huống, khả dĩ bả tô lễ đường phí dụng thu thượng lai, kỳ dư đích nhất phân tiền đô bất yếu thặng. Tổng nhi ngôn chi, ngã môn thủ lý bất năng tồn tiền, phụ đạo trạm bất năng tồn tiền, bất cảo nhậm hà kinh doanh hoạt động. Giá cá vấn đề ngã đối đại gia thuyết đích ngận minh xác liễu, nhân vi thị ngận nghiêm túc đích sự tình. Ngã môn giá cá công phái năng tẩu chính lộ, tựu tại giá nhất điểm thượng dữ kỳ tha công phái hữu căn bản đích khu biệt.

Còn nữa, những người rải rác có thể [tới] điểm luyện công để trực tiếp luyện cùng mọi người, sau đó đọc sách, nghe băng tiếng; chính là làm như thế. Nhưng cần bảo đảm một điểm: Chúng ta nhất định không được đem cả một hoạt động truyền công làm thành bất kể cái gì mang tính chất kinh doanh, chúng ta có điều kiện ngần nào thì làm ở mức độ đó, không được thu phí. Chúng ta dù là mượn phòng họp, mượn hội trường, hoặc là vì nhiều người mà mượn giảng đường lớn, thì đều có thể làm, nhưng không được thu phí. Chúng tôi nói rất chắc chắn như vậy, không được làm thực thể kinh doanh, nhất định phải chú ý điểm này. Nếu có tình huống cực kỳ đặc thù, chúng ta có học viên rất đông, người học Pháp rất là đông, nhất định phải dùng một nơi rộng lớn, mà chúng ta không mượn được, không thể không dùng giảng đường lớn của người ta, mà giảng đường đó cần thu phí, thế thì trong tình huống cực kỳ đặc thù ấy, thì cần liên hệ trực tiếp với Bắc Kinh. Nếu quả đúng là loại tình huống này, thì có thể thu phí dùng cho giảng đường, không được để dư lại dù chỉ một xu. Nói tóm lại, trong tay chúng ta là không được tồn [trữ] tiền, trạm phụ đạo không được tồn tiền, không làm bất kể hoạt động kinh doanh nào. Vấn đề này tôi nói với mọi người vậy là đã rất minh xác rồi đó, vì [đây] là việc rất nghiêm túc. Công phái chúng ta có thể đi con đường [ngay] chính, chính là có chỗ khác biệt căn bản với các môn phái khác về điểm này.

弟子:上海反映有一個未參加班的法輪功煉功人,在組織大家煉功前說:「拜尊師李洪志,學大法法輪功,修心性真、善、忍。」念完後煉功;結束後說:「收定,謝謝老師。」他說是對老師的崇拜。

Đệ tử: Thượng Hải phản ánh hữu nhất cá vị tham gia ban đích Pháp Luân Công luyện công nhân, tại tổ chức đại gia luyện công tiền thuyết: “Bái tôn sư Lý Hồng Chí, học Đại Pháp Pháp Luân Công, tu tâm tính Chân-Thiện-Nhẫn.” Niệm hoàn hậu luyện công; kết thúc hậu thuyết: “Thu định, tạ tạ Lão sư.” Tha thuyết thị đối Lão sư đích sùng bái.

Đệ tử: Thượng Hải phản ánh rằng có một người luyện công chưa từng tham gia lớp học Pháp Luân Công, trước lúc tổ chức mọi người luyện công nói: “Lạy tôn sư Lý Hồng Chí, học Đại Pháp Pháp Luân Công, tu tâm tính Chân-Thiện-Nhẫn”. Niệm xong thì luyện công; sau khi [luyện công] kết thúc thì nói: “Thu định, cảm tạ Lão sư”. Anh ta bảo [rằng đó] là sùng bái Thầy.

師:他沒參加過班?(答:沒有)你說的這事情很重要。因為好多地區的學員,他一看到書或個別聽到錄音,他覺的很好,但是他又不知道怎麼去做,可能會出現這個問題,其它地區將來也會出現。大家千萬注意,凡是聽到這樣的反映,不管你是哪個地區的輔導站,都有這個責任去告訴他,不應該這樣做。這種事情往往會把沒有學過法輪功的人稀裏糊塗的帶到那裏去了。實質上這個人沒有參加過學習班,他不太明白,他可能借助這個勁兒來表現一下自己是可能的。但對這個人不要給他下結論,將來他參加學習之後,他會知道怎麼去對待這個問題。這的確是個事兒,大家千萬注意這一點,無論在哪個地區出現這個事兒,輔導站聽說了,離他很近的地區,大家可以通過電話或者其它形式制止他,要糾正這類事情。

Sư: Tha một tham gia quá ban? (Đáp: Một hữu) Nhĩ thuyết đích giá sự tình ngận trọng yếu. Nhân vi hảo đa địa khu đích học viên, tha nhất khán đáo thư hoặc cá biệt thính đáo lục âm, tha giác đích ngận hảo, đãn thị tha hựu bất tri đạo chẩm ma khứ tố, khả năng hội xuất hiện giá cá vấn đề, kỳ tha địa khu tương lai dã hội xuất hiện. Đại gia thiên vạn chú ý, phàm thị thính đáo giá dạng đích phản ánh, bất quản nhĩ thị nả cá địa khu đích phụ đạo trạm, đô hữu giá cá trách nhiệm khứ cáo tố tha, bất ưng cai giá dạng tố. Giá chủng sự tình vãng vãng hội bả một hữu học quá Pháp Luân Công đích nhân hy lý hồ đồ đích đới đáo na lý khứ liễu. Thực chất thượng giá cá nhân một hữu tham gia quá học tập ban, tha bất thái minh bạch, tha khả năng tá trợ giá cá kình nhi lai biểu hiện nhất hạ tự kỷ thị khả năng đích. Đãn đối giá cá nhân bất yếu cấp tha hạ kết luận, tương lai tha tham gia học tập chi hậu, tha hội tri đạo chẩm ma khứ đối đãi giá cá vấn đề. Giá đích xác thị cá sự nhi, đại gia thiên vạn chú ý giá nhất điểm, vô luận tại nả cá địa khu xuất hiện giá cá sự nhi, phụ đạo trạm thính thuyết liễu, ly tha ngận cận đích địa khu, đại gia khả dĩ thông quá điện thoại hoặc giả kỳ tha hình thức chế chỉ tha, yếu củ chính giá loại sự tình.

Sư phụ: Anh này chưa từng tham gia lớp học? (Trả lời: Chưa từng) Việc chư vị kể là rất quan trọng. Vì học viên khá nhiều nơi, họ hễ đọc sách hoặc một số cá biệt là nghe băng tiếng, họ cảm thấy rất là tốt, nhưng họ lại không biết làm thế nào, và có thể sẽ xuất hiện vấn đề này, ở các địa phương khác tương lai cũng sẽ xuất hiện. Mọi người nhất định phải chú ý, phàm là nghe được phản ánh như vậy, thì dù chư vị là trạm phụ đạo của địa phương nào, thì đều có trách nhiệm tới bảo cho họ, rằng chớ nên làm thế. Loại việc thế này thường sẽ dẫn dắt những người chưa từng học Pháp Luân Công hồ đồ thiếu lý trí làm theo. Về thực chất thì người đó chưa tham gia lớp học, anh ta không minh bạch lắm, anh này có thể là qua đó mà biểu hiện một chút rằng mình là có khả năng. Nhưng đừng [vội] kết luận về anh ta, sau này sau khi anh ta tham gia học tập, anh ấy sẽ biết đối đãi vấn đề này như thế nào. Việc này xác thực là một việc đấy, mọi người nhất định phải chú ý điểm này, bất kể là ở đâu xuất hiện sự việc thế này, các trạm phụ đạo nghe được [chuyện đó], thì những địa phương lân cận, mọi người có thể thông qua gọi điện thoại hoặc các hình thức khác để dừng người đó lại, cần phải chỉnh lại việc đó.

上海這個地方,將來我有機會會去的,因為我一直在想著。

Thượng Hải giá cá địa phương, tương lai ngã hữu cơ hội hội khứ đích, nhân vi ngã nhất trực tại tưởng trước.

Về Thượng Hải, tương lai tôi sẽ tới đó khi có cơ hội, là vì tôi vẫn luôn nghĩ vậy.

弟子:對於哈爾濱總站組織一批輔導員去長春學習的問題。

Đệ tử: Đối ư Cáp Nhĩ Tân Tổng trạm tổ chức nhất phê phụ đạo viên khứ Trường Xuân học tập đích vấn đề.

Đệ tử: [Xin hỏi] về vấn đề Tổng trạm [phụ đạo] Cáp Nhĩ Tân tổ chức một lô các phụ đạo viên tới Trường Xuân học tập.

師:哈爾濱的情況是很好的。自從組織一批輔導員到長春去參加總站組織的一次心得體會交流會以後,他們的認識也很高,開展了各種活動,這方面很好。長春總站已向我反映了哈爾濱的情況,我知道。我看哈爾濱的夏天很好,尤其在江邊大夥兒坐在一起念念書,這是很好的。

Sư: Cáp Nhĩ Tân đích tình huống thị ngận hảo đích. Tự tùng tổ chức nhất phê phụ đạo viên đáo Trường Xuân khứ tham gia Tổng trạm tổ chức đích nhất thứ Tâm đắc thể hội Giao lưu Hội dĩ hậu, tha môn đích nhận thức dã ngận cao, khai triển liễu các chủng hoạt động, giá phương diện ngận hảo. Trường Xuân Tổng trạm dĩ hướng ngã phản ánh liễu Cáp Nhĩ Tân đích tình huống, ngã tri đạo. Ngã khán Cáp Nhĩ Tân đích Hạ thiên ngận hảo, vưu kỳ tại giang biên đại khoả nhi toạ tại nhất khởi niệm niệm thư, giá thị ngận hảo đích.

Sư phụ: Tình huống Cáp Nhĩ Tân rất tốt. Kể từ khi tổ chức một nhóm phụ đạo viên tới Trường Xuân tham gia Hội giao lưu Tâm đắc thể hội do Tổng trạm tổ chức, nhận thức của họ cũng rất cao, đã khai triển các loại hoạt động, phương diện này rất là tốt. Tổng trạm Trường Xuân đã phản ánh với tôi tình huống Cáp Nhĩ Tân, tôi đã biết. Tôi thấy dịp mùa Hè Cáp Nhĩ Tân rất tốt, nhất là cả nhóm ngồi toạ cùng nhau bên bờ sông đọc sách, điều đó rất là tốt.

弟子:關於大慶邀請老師辦班的事。

Đệ tử: Quan ư Đại Khánh yêu thỉnh Lão sư biện ban đích sự.

Đệ tử: [Xin hỏi] về việc Đại Khánh muốn thỉnh Thầy tới mở lớp.

師:辦班的事兒不要說了,將來我統籌安排,現在邀請信很多,大慶的邀請信我看過兩封,去年在齊齊哈爾,大慶就去人學了。

Sư: Biện ban đích sự nhi bất yếu thuyết liễu, tương lai ngã thống trù an bài, hiện tại yêu thỉnh tín ngận đa, Đại Khánh đích yêu thỉnh tín ngã khán quá lưỡng phong, khứ niên tại Tề Tề Cáp Nhĩ, Đại Khánh tựu khứ nhân học liễu.

Sư phụ: Đừng nói về việc mở lớp nữa, tương lai tôi có an bài tổng thể, hiện nay có rất nhiều thư thỉnh mời, tôi đã đọc hai thư mời từ Đại Khánh rồi, năm ngoái ở Tề Tề Cáp Nhĩ, Đại Khánh đã có người tới học.

弟子:對於老師沒有辦過班的地方的傳法問題。

Đệ tử: Đối ư Lão sư một hữu biện quá ban đích địa phương đích truyền Pháp vấn đề.

Đệ tử: [Xin hỏi] về vấn đề truyền Pháp ở các địa phương mà Thầy chưa tới mở lớp.

師:可以這樣,這次在廣州聽了法,大夥回去統一找未參加過班的學員談一談。你們錄了音可以組織大家聽,濟南帶子也有,很好,可以組織大家集體聽錄音。不要一聽到底,聽一段之後停下來,按照自己的理解能力給大夥說一說,講一講,大家再談一談自己的感受,搞的生動一些。

Sư: Khả dĩ giá dạng, giá thứ tại Quảng Châu thính liễu Pháp, đại khoả hồi khứ thống nhất trảo vị tham gia quá ban đích học viên đàm nhất đàm. Nhĩ môn lục liễu âm khả dĩ tổ chức đại gia thính, Tế Nam đới tử dã hữu, ngận hảo, khả dĩ tổ chức đại gia tập thể thính lục âm. Bất yếu nhất thính đáo để, thính nhất đoạn chi hậu đình hạ lai, án chiếu tự kỷ đích lý giải năng lực cấp đại khoả thuyết nhất thuyết, giảng nhất giảng, đại gia tái đàm nhất đàm tự kỷ đích cảm thụ, cảo đích sinh động nhất ta.

Sư phụ: Có thể như vầy, lần này đã nghe [giảng] Pháp ở Quảng Châu, mọi người trở về thống nhất tìm các học viên mà chưa tham gia lớp học [của tôi] và nói chuyện với họ. Bản thu âm của chư vị là có thể tổ chức cho mọi người nghe; Tế Nam cũng có băng [thu âm], rất là tốt, có thể tổ chức tập thể mọi người nghe thu âm. Đừng nghe một mạch đến hết, [mà hãy] nghe một đoạn sau đó ngưng lại, chiểu theo năng lực lý giải của bản thân mà mọi người nói nói ra, trình bày ra, mọi người lại thảo luận về cảm thụ của bản thân; hãy thực hiện sinh động hơn.

弟子:關於贊助的問題。

Đệ tử: Quan ư tán trợ đích vấn đề.

Đệ tử: [Xin hỏi] về vấn đề tài trợ.

師:不管別人多有錢,多想為法輪功贊助我們也不要。為甚麼?因為你存了錢,那麼別的輔導站是不是也能存錢?所有的輔導站都存錢了,將來搞起來一牽扯到錢的問題,人心就要變,所以咱們就是不搞。如果這個人真想為法輪功作貢獻,比如說買些資料呀,或者我們開展學法這方面的活動呀,可以叫他做有益於活動的事,他做成現成的,這樣就可以。

Sư: Bất quản biệt nhân đa hữu tiền, đa tưởng vi Pháp Luân Công tán trợ ngã môn dã bất yếu. Vi thậm ma? Nhân vi nhĩ tồn liễu tiền, na ma biệt đích phụ đạo trạm thị bất thị dã năng tồn tiền? Sở hữu đích phụ đạo trạm đô tồn tiền liễu, tương lai cảo khởi lai nhất khiên xả đáo tiền đích vấn đề, nhân tâm tựu yếu biến, sở dĩ cha môn tựu thị bất cảo. Như quả giá cá nhân chân tưởng vi Pháp Luân Công tác cống hiến, tỷ như thuyết mãi ta tư liệu nha, hoặc giả ngã môn khai triển học Pháp giá phương diện đích hoạt động nha, khả dĩ khiếu tha tố hữu ích ư hoạt động đích sự, tha tố thành hiện thành đích, giá dạng tựu khả dĩ.

Sư phụ: Dù người khác có tiền nhiều đến đâu, mong muốn tài trợ đến mấy cho Pháp Luân Công thì chúng ta đều không nhận. Tại sao? Vì chư vị hễ tồn tiền, thì các trạm phụ đạo khác chẳng phải cũng có thể tồn tiền? Đã tất cả các trạm phụ đạo đều tồn tiền, tương lai làm gì mà hễ liên quan vấn đề tiền bạc, thì nhân tâm sẽ biến đổi, do đó chúng ta chính là sẽ không làm. Nếu cá nhân đó quả thực muốn cống hiến cho công tác Đại Pháp, chẳng hạn như mua một số tư liệu, hoặc hoạt động về phương diện chúng ta khai triển học Pháp này, thì có thể để họ làm những việc có ích liên quan tới hoạt động đó, họ làm những gì cần làm là xong, như vậy là có thể.

弟子:開了天目的輔導員應怎麼把握。

Đệ tử: Khai liễu thiên mục đích phụ đạo viên ưng chẩm ma bả ác.

Đệ tử: [Con xin hỏi] phụ đạo viên đã khai mở thiên mục nên hành xử thế nào?

師:開了天目的輔導員怎麼把握?平時大家煉的都很好的,不要對他們說。就個別的還有欠缺的學員你過去告訴他,哪點兒還需要提高,哪個地方有問題,這樣告訴他就可以了。你要公開去說:你的法輪多大,他的法輪是甚麼樣,你這樣一講,大夥兒天天圍著你,淨這個事兒。也有的人要問自己修多高了,千萬不要隨便說,一說那人就起執著心。這點要把握住。

Sư: Khai liễu thiên mục đích phụ đạo viên chẩm ma bả ác? Bình thời đại gia luyện đích đô ngận hảo đích, bất yếu đối tha môn thuyết. Tựu cá biệt đích hài hữu khiếm khuyết đích học viên nhĩ quá khứ cáo tố tha, nả điểm nhi hài nhu yếu đề cao, nả cá địa phương hữu vấn đề, giá dạng cáo tố tha tựu khả dĩ liễu. Nhĩ yếu công khai khứ thuyết: Nhĩ đích Pháp Luân đa đại, tha đích Pháp Luân thị thậm ma dạng, nhĩ giá dạng nhất giảng, đại khoả nhi thiên thiên vi trước nhĩ, tịnh giá cá sự nhi. Dã hữu đích nhân yếu vấn tự kỷ tu đa cao liễu, thiên vạn bất yếu tuỳ tiện thuyết, nhất thuyết na nhân tựu khởi chấp trước tâm. Giá điểm yếu bả ác trụ.

Sư phụ: Phụ đạo viên đã khai thiên mục nên hành xử thế nào? Bình thường mọi người luyện công đều rất tốt, [thì] không được nói gì với họ. Học viên cá biệt có khiếm khuyết thì chư vị tới bảo cho người ta, rằng ở đâu đòi hỏi phải đề cao, ở chỗ nào có vấn đề; nói với họ như vậy là được. Nếu chư vị công khai nói: Vị này có Pháp Luân lớn ngần này, vị kia có Pháp Luân trông như thế kia; chư vị hễ nói như thế, mọi người bèn ngày ngày vây quanh chư vị, và toàn là những chuyện như vậy. Cũng có người muốn hỏi xem mình tu luyện cao ngần nào rồi, thì nhất quyết không được tuỳ tiện nói, hễ nói thì người đó sẽ khởi tâm chấp trước. Cần phải xử lý điều này cho thật tốt.

弟子:有人提到煉功得到單位的積極支持。

Đệ tử: Hữu nhân đề đáo luyện công đắc đáo đơn vị đích tích cực chi trì.

Đệ tử: Có người đề cập rằng [việc] luyện công được đơn vị [nơi công tác] tích cực ủng hộ.

師:在好多地區,在寒冷的地區,冬天煉功很苦啊!但有些單位很支持,單位提供場地,這樣的例子也很多。因為我們影響很好嘛,學員煉完功後把場地掃乾淨,甚至下雪後把院子都打掃了。我們處處都表現這麼好,人家自然就提供方便條件。

Sư: Tại hảo đa địa khu, tại hàn lãnh đích địa khu, Đông thiên luyện công ngận khổ a! Đãn hữu ta đơn vị ngận chi trì, đơn vị đề cung trường địa, giá dạng đích lệ tử dã ngận đa. Nhân vi ngã môn ảnh hưởng ngận hảo ma, học viên luyện hoàn công hậu bả trường địa tảo kiền tịnh, thậm chí hạ tuyết hậu bả viện tử đô đả tảo liễu. Ngã môn xứ xứ đô biểu hiện giá ma hảo, nhân gia tự nhiên tựu đề cung phương tiện điều kiện.

Sư phụ: Ở khá nhiều địa phương, những nơi rét lạnh, mùa Đông luyện công rất khổ cực! Nhưng một số đơn vị [công tác] rất ủng hộ, đơn vị cung cấp sân bãi; có rất nhiều ví dụ như thế. Bởi vì ảnh hưởng của chúng ta rất là tốt, học viên chúng ta luyện công xong quét dọn sạch sẽ sân bãi, thậm chí sau khi tuyết rơi thì cũng quét sạch [tuyết] ở sân. Chúng ta ở các nơi đều biểu hiện tốt đẹp như thế, nên người ta tự nhiên sẽ cung cấp điều kiện thuận lợi.

弟子:關於談到法輪功學員集會談心得體會。

Đệ tử: Quan ư đàm đáo Pháp Luân Công học viên tập hội đàm tâm đắc thể hội

Đệ tử: [Xin hỏi] về việc học viên Pháp Luân Công tập hợp trao đổi tâm đắc thể hội.

師:長春搞了個錄像,學員談的非常生動,聽課的學員也很激動,有的流了眼淚。因為會開的很生動,氣氛也很好,大家也很高興。就像你剛才說的在這個場上,就差我本人不在,甚麼都不缺,就像我辦班一樣,那個場非常強的。可以說那是法輪功集結,同法會一樣,所以效果非常好。將來學員發展多了,學員可以這樣搞,談心得體會。通過學法,這非常教育人,學員自己談學功以後有哪些收穫,從某些方面看這比我們講還要生動。

Sư: Trường Xuân cảo liễu cá lục tượng, học viên đàm đích phi thường sinh động, thính khoá đích học viên dã ngận kích động, hữu đích lưu liễu nhãn lệ. Nhân vi hội khai đích ngận sinh động, khí phân dã ngận hảo, đại gia dã ngận cao hứng. Tựu tượng nhĩ cương tài thuyết đích tại giá cá trường thượng, tựu sai ngã bản nhân bất tại, thậm ma đô bất khuyết, tựu tượng ngã biện ban nhất dạng, na cá trường phi thường cường đích. Khả dĩ thuyết na thị Pháp Luân Công tập kết, đồng Pháp hội nhất dạng, sở dĩ hiệu quả phi thường hảo. Tương lai học viên phát triển đa liễu, học viên khả dĩ giá dạng cảo, đàm tâm đắc thể hội. Thông quá học Pháp, giá phi thường giáo dục nhân, học viên tự kỷ đàm học công dĩ hậu hữu nả ta thu hoạch, tùng mỗ ta phương diện khán giá tỷ ngã môn giảng hài yếu sinh động.

Sư phụ: Trường Xuân đã làm băng thu hình, học viên trao đổi hết sức sinh động, học viên tới nghe cũng rất phấn khích, có những người khóc. Vì buổi họp diễn ra rất sinh động, bầu không khí rất tốt, mọi người cũng rất vui. Giống như điều mà chư vị [có người] vừa nói [rằng] ở trong trường này, chỉ thiếu đích thân tôi tại đó thôi, chứ cái gì cũng không thiếu; giống như tôi mở lớp vậy, trường ấy mạnh mẽ phi thường. Có thể nói đó là tập kết của Pháp Luân Công, đồng dạng như Pháp hội, do đó hiệu quả vô cùng tốt đẹp. Tương lai học viên phát triển đông lên rồi, học viên có thể làm như thế, trao đổi tâm đắc thể hội. Thông qua học Pháp, điều đó hết sức [có tính] giáo dục người ta, bản thân học viên sau khi học công thì có những thu hoạch nào đó, từ một số phương diện mà xét thì còn sinh động hơn chúng ta nói ở đây.

弟子:大家談交流心得體會。

Đệ tử: Đại gia đàm giao lưu tâm đắc thể hội.

Đệ tử: [Con xin hỏi về việc] mọi người thảo luận giao lưu tâm đắc thể hội.

師:到了高層次上看到這些東西都是隨緣而得,隨層次提高,這個東西不能交流。交流只是我們大夥兒在修煉心性方面如何提高。我們是正法修煉,不怕複雜環境影響。

Sư: Đáo liễu cao tầng thứ thượng khán đáo giá ta đông tây đô thị tuỳ duyên nhi đắc, tuỳ tầng thứ đề cao, giá cá đông tây bất năng giao lưu. Giao lưu chỉ thị ngã môn đại khoả nhi tại tu luyện tâm tính phương diện như hà đề cao. Ngã môn thị chính Pháp tu luyện, bất phạ phức tạp hoàn cảnh ảnh hưởng.

Sư phụ: Lên tầng thứ cao rồi nhìn thấy một số điều ấy đều là tuỳ duyên mà đắc; thuận theo tầng thứ đề cao, [thì] điều đó không thể giao lưu. [Những điều] giao lưu chỉ là mọi người chúng ta đề cao như thế nào về phương diện tâm tính trong tu luyện. Chúng ta là tu luyện chính Pháp, không sợ ảnh hưởng của hoàn cảnh phức tạp.

弟子:如何擺正法輪功輔導站與當地氣功協會的關係?

Đệ tử: Như hà bài chính Pháp Luân Công phụ đạo trạm dữ đương địa Khí công Hiệp hội đích quan hệ?

Đệ tử: [Con xin hỏi] làm thế nào thu xếp cho đúng đắn quan hệ giữa trạm phụ đạo của Pháp Luân Công và Hiệp hội Khí công vùng sở tại?

師:這個問題很重要。我剛才講了,原則上當地氣功科研會、人體科學研究會或者是氣功協會,都不能參加我們的領導工作,不能作為我們法輪功的站長、輔導員。但我們與他們的關係要協調好,因為現在中國氣功科研會有明文規定:凡是直屬功派在修煉上由本派老師自管;而在地方行政上歸他們管。可我們沒有行政管理,功派管理完全是鬆散管理。我們可以把輔導站長報到他們那兒去,有正式性會議可以找我們站長參加,這沒有關係。但是他們要拉我們學員去幹其它的,不符合我們規定的,我們不幹,這些事可以明確對他說。如果他們組織些有益的活動,不牽扯別的問題,像做體操一樣,幾百人,群眾性活動嘛,各功派組織起來,做幾套動作,看誰的好來個比賽,然後再評評獎,我想無非是推動體育事業的發展。體育活動,這倒可以參加,這沒有問題。他要是拿我們的功派幹其它的,這就不行,這可明確的跟他說。

Sư: Giá cá vấn đề ngận trọng yếu. Ngã cương tài giảng liễu, nguyên tắc thượng đương địa Khí công Khoa nghiên Hội, Nhân thể Khoa học Nghiên cứu Hội hoặc giả thị Khí công Hiệp hội, đô bất năng tham gia ngã môn đích lĩnh đạo công tác, bất năng tác vi ngã môn Pháp Luân Công đích trạm trưởng, phụ đạo viên. Đãn ngã môn dữ tha môn đích quan hệ yếu hiệp điệu hảo, nhân vi hiện tại Trung Quốc Khí công Khoa nghiên Hội hữu minh văn quy định: Phàm thị trực thuộc công phái tại tu luyện thượng do bản phái lão sư tự quản; nhi tại địa phương hành chính thượng quy tha môn quản. Khả ngã môn một hữu hành chính quản lý, công phái quản lý hoàn toàn thị tùng tản quản lý. Ngã môn khả dĩ bả phụ đạo trạm trưởng báo đáo tha môn na nhi khứ, hữu chính thức tính hội nghị khả dĩ trảo ngã môn trạm trưởng tham gia, giá một hữu quan hệ. Đãn thị tha môn yếu lạp ngã môn học viên khứ cán kỳ tha đích, bất phù hợp ngã môn quy định đích, ngã môn bất cán, giá ta sự khả dĩ minh xác đối tha thuyết. Như quả tha môn tổ chức ta hữu ích đích hoạt động, bất khiên xả biệt đích vấn đề, tượng tố thể thao nhất dạng, kỷ bách nhân, quần chúng tính hoạt động ma, các công phái tổ chức khởi lai, tố kỷ sáo động tác, khán thuỳ đích hảo lai cá tỷ tái, nhiên hậu tái bình bình tưởng, ngã tưởng vô phi thị suy động thể dục sự nghiệp đích phát triển. Thể dục hoạt động, giá đảo khả dĩ tham gia, giá một hữu vấn đề. Tha yếu thị nã ngã môn đích công phái cán kỳ tha đích, giá tựu bất hành, giá khả minh xác đích cân tha thuyết.

Sư phụ: Vấn đề này rất trọng yếu. Tôi vừa giảng rồi, về nguyên tắc thì ở địa phương Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công, Hội Khoa học và Nghiên cứu Nhân thể, hoặc là Hiệp hội Khí công, đều không được tham gia công tác lãnh đạo của chúng ta, không được làm trạm trưởng hay phụ đạo viên trong Pháp Luân Công chúng ta. Nhưng quan hệ giữa chúng ta và họ cần phối hợp tốt, vì hiện nay Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công ở Trung Quốc có quy định bằng văn bản rằng: Phàm là trực thuộc môn phái thì về tu luyện là do thầy của môn phái đó tự quản; nhưng về hành chính địa phương thì thuộc họ quản. Nhưng chúng ta không có quản lý hành chính, quản lý môn phái hoàn toàn là quản lý lơi lỏng. Chúng ta có thể báo [cáo] các trạm trưởng các trạm phụ đạo lên họ, [khi] có hội nghị mang tính chính thức thì có thể để trạm trưởng chúng ta tham gia, điều ấy không sao cả. Nhưng nếu họ kéo học viên chúng ta làm gì khác, không phù hợp quy định của chúng ta, thì chúng ta không làm; có thể nói rõ ràng với họ điều này. Nếu họ tổ chức một số hoạt động hữu ích, không động chạm gì tới vấn đề khác, giống như làm [hoạt động về] thể thao, hàng mấy trăm người —hoạt động có tính quần chúng mà— [mà ở đó] tổ chức các công phái với nhau, thực hiện một số động tác, tỷ thí xem ai tốt đẹp hơn, sau đó có giải thưởng, thì tôi nghĩ rằng chẳng qua là thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể dục [thể thao]. Là hoạt động thể dục, thì chúng ta có thể tham gia, điều ấy không thành vấn đề. Nếu họ muốn công pháp chúng ta làm điều gì khác đi, thì không được, có thể nói rõ ràng điều này cho họ.

在地方上可以掛靠,可以掛靠他們那裏。其實掛靠在他們那兒也沒有甚麼活動,沒有甚麼事兒。他們無非是到時候把你張羅來,哪個氣功師來辦班,你們去呀!信也好,不信也好,學員他自己就掌握了,他們叫去,學員自己不去,就這麼個問題。人體科學研究會一般不太管這個事兒。廣州的法輪功總站已掛靠廣州市人體科學研究會,不是現在而是早就掛靠了。有甚麼活動我們站長可以參加,那沒有問題,就是這麼個關係。像大連啊,有許多地區的氣功科研會與我們的關係非常好,而且他們許多人都在煉法輪功。這樣對我們法輪功開展活動、群眾煉功提供了很便利的條件,沒有阻力,這非常好。就是如何同他們協調好關係,我們自己掌握好原則,就是法輪功規定的原則我們是要堅持的。至於其它的事情,小小不言的沒有甚麼問題。

Tại địa phương thượng khả dĩ quải kháo, khả dĩ quải kháo tha môn na lý. Kỳ thực quải kháo tại tha môn na nhi dã một hữu thậm ma hoạt động, một hữu thậm ma sự nhi. Tha môn vô phi thị đáo thời hậu bả nhĩ trương la lai, nả cá khí công sư lai biện ban, nhĩ môn khứ nha! Tín dã hảo, bất tín dã hảo, học viên tha tự kỷ tựu chưởng ác liễu, tha môn khiếu khứ, học viên tự kỷ bất khứ, tựu giá ma cá vấn đề. Nhân thể Khoa học Nghiên cứu Hội nhất ban bất thái quản giá cá sự nhi. Quảng Châu đích Pháp Luân Công tổng trạm dĩ quải kháo Quảng Châu thị Nhân thể Khoa học Nghiên cứu Hội, bất thị hiện tại nhi thị tảo tựu quải kháo liễu. Hữu thậm ma hoạt động ngã môn trạm trưởng khả dĩ tham gia, na một hữu vấn đề, tựu thị giá ma cá quan hệ. Tượng Đại Liên a, hữu hứa đa địa khu đích Khí công Khoa nghiên Hội dữ ngã môn đích quan hệ phi thường hảo, nhi thả tha môn hứa đa nhân đô tại luyện Pháp Luân Công. Giá dạng đối ngã môn Pháp Luân Công khai triển hoạt động, quần chúng luyện công đề cung liễu ngận tiện lợi đích điều kiện, một hữu trở lực, giá phi thường hảo. Tựu thị như hà đồng tha môn hiệp điệu hảo quan hệ, ngã môn tự kỷ chưởng ác hảo nguyên tắc, tựu thị Pháp Luân Công quy định đích nguyên tắc ngã môn thị yếu kiên trì đích. Chí ư kỳ tha đích sự tình, tiểu tiểu bất ngôn đích một hữu thậm ma vấn đề.

Ở địa phương là có thể đăng ký, [chư vị] có thể đăng ký với họ ở đó. Kỳ thực đăng ký tại nơi họ ở đó cũng không có hoạt động gì, chẳng có việc gì. Họ không gì ngoài việc khi đến lúc thì gom chư vị tới [để kiếm tiền], ‘khí công sư nào đó tới mở lớp rồi, các vị đến [nghe] đi!’ Dù tin hay không tin [khí công sư kia], các học viên đều tự giữ mình, họ bảo hãy đi, [nhưng] học viên tự mình không đi; chính là vấn đề này. Hội Khoa học và Nghiên cứu Nhân thể thông thường không quản những việc này. Tổng trạm Pháp Luân Công Quảng Châu đã đăng ký với Hội Khoa học và Nghiên cứu Nhân thể Quảng Châu, không phải bây giờ mà là từ lâu đã đăng ký rồi. Có hoạt động nào đó thì trạm trưởng chúng ta có thể tham gia, điều này không sao cả; chính là quan hệ như vậy. Như [ở] Đại Liên, Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí Công nhiều nơi là có quan hệ hết sức tốt với chúng ta, hơn nữa nhiều người trong số họ là luyện Pháp Luân Công. Như vậy mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho việc Pháp Luân Công chúng ta triển khai hoạt động, và quần chúng luyện công, không có lực cản, hết sức tốt đẹp. Nghĩa là làm sao phối hợp và quan hệ tốt với họ, chúng ta cũng đảm bảo vững chắc nguyên tắc của mình, tức là quy tắc mà Pháp Luân Công quy định thì chúng ta phải kiên trì. Còn với những việc khác, những việc nhỏ không đáng kể thì không thành vấn đề.

弟子:如何對僧人和居士做工作?

Đệ tử: Như hà đối tăng nhân hoà cư sỹ tố công tác?

Đệ tử: [Xin hỏi] làm công tác đối với tăng nhân và cư sỹ như thế nào?

師:隨著時間的推移,他們恐怕要落到最後去認識。現在來看基本也就是這麼個形勢,因為先得法的已經都得了。看將來吧!當時我出來的時候,這事兒已經明確的對我說,這些人等到他們確實知道那些事情已經不存在的時候,會感到沒有歸宿了。有一部份人可能要還俗;有一部份人要修法輪功,會出現這樣的問題,那是以後的事了。居士就好辦了,居士在社會上往往還願意學一學氣功,這個那個的,到外邊去尋找,找到法輪功也想學,反正他要真正的吃進去,我說對法的理解,真正能夠認識,已經接觸了,那他要能夠學下去就能認識,關鍵是學法,組織他學法。

Sư: Tuỳ trước thời gian đích suy di, tha môn khủng phạ yếu lạc đáo tối hậu khứ nhận thức. Hiện tại lai khán cơ bản dã tựu thị giá ma cá hình thế, nhân vi tiên đắc Pháp đích dĩ kinh đô đắc liễu. Khán tương lai ba! Đương thời ngã xuất lai đích thời hậu, giá sự nhi dĩ kinh minh xác đích đối ngã thuyết, giá ta nhân đẳng đáo tha môn xác thực tri đạo na ta sự tình dĩ kinh bất tồn tại đích thời hậu, hội cảm đáo một hữu quy túc liễu. Hữu nhất bộ phận nhân khả năng yếu hoàn tục; hữu nhất bộ phận nhân yếu tu Pháp Luân Công, hội xuất hiện giá dạng đích vấn đề, na thị dĩ hậu đích sự liễu. Cư sĩ tựu hảo biện liễu, cư sĩ tại xã hội thượng vãng vãng hài nguyện ý học nhất học khí công, giá cá na cá đích, đáo ngoại biên khứ tầm trảo, trảo đáo Pháp Luân Công dã tưởng học, phản chính tha yếu chân chính đích ngật tiến khứ, ngã thuyết đối Pháp đích lý giải, chân chính năng cú nhận thức, dĩ kinh tiếp xúc liễu, na tha yếu năng cú học hạ khứ tựu năng nhận thức, quan kiện thị học Pháp, tổ chức tha học Pháp.

Sư phụ: Thuận theo thời gian trôi qua, e rằng họ sẽ rơi vào [lô những người] cuối cùng nhận thức [Đại Pháp]. Từ hiện tại mà xét thì cơ bản chính là hình thế đó rồi, là vì những [ai] đắc Pháp trước là đã đắc rồi. Hãy xem tương lai! Thời bấy giờ khi tôi bước ra, việc này đã được nói minh xác cho tôi rằng, đến khi những người như họ xác thực biết được việc kia đã không tồn tại, thì sẽ cảm thấy không còn nơi để về. Một phần trong số họ có thể sẽ muốn hoàn tục; một phần có thể sẽ muốn tu Pháp Luân Công; sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, đây là việc sau này. Cư sỹ thì dễ làm hơn, ở xã hội thì cư sỹ thông thường còn nguyện ý học khí công, học cái này cái kia, đi ra ngoài tìm kiếm, tìm tới Pháp Luân Công thì cũng muốn học, dù sao nếu họ quả thật tiếp thu được, tôi nói về lý giải đối với Pháp, nếu quả thực có thể nhận thức, đã tiếp xúc rồi, vậy thì họ có thể học tiếp thì là có thể nhận thức tiếp, then chốt là học Pháp, tổ chức cho họ học Pháp.

弟子:對精神不正常的人如何辦?

Đệ tử: Đối tinh thần bất chính thường đích nhân như hà biện?

Đệ tử: Đối với những người tinh thần không bình thường thì làm thế nào?

師:這個問題就這麼把握:如果他在言談舉止上不正常,這就肯定是不符合學煉法輪功的要求。凡是出現這個問題的那保證就是這樣的人:一是自身的根基可能不好;或者是這人根基好,由執著心造成他放不下甚麼而招引來不好的東西,無非是這兩方面原因造成的。我們同他談,能放棄,能明白過來就明白過來,明白不過來,我們也沒有辦法。當然,有個最好的強迫的辦法,如果這個人很不錯,影響面又很大,我們可以集體針對他的狀態,去對著他念書,問他想不想學?他想學,我們同他一起念書,大家圍著他念書,對著他念。在念書的過程中可以有選擇的念。他精神糊塗那不就是招魔、生魔這些事兒,對他念,給他聽,他自己也念也領會。他的主元神上來了,明白過來了,知道了,那麼,可能他也就明白過來了。如果他明白不過來,也牽扯我們的力量,我想就不要讓這個人影響了我們的學員。凡是頭腦不清醒、不正常的說一些顛三倒四的話,或者是說自己如何如何高,或者說一些根本就是玄天玄地的稀裏糊塗的不太明白的話,他就是精神不正常,這人肯定就是有問題。針對這些人,如果是輔導員,馬上拿掉;如果是其他學員,我們對他講,要是改不過來,我們就勸他不要煉。他要煉,大夥誰也不要聽他講,誰也不要圍著他。任何人也不要提供搞這東西的場所,沒有市場,那個魔就沒有意思了。他的話沒人聽,他破壞不了我們,他也就沒有意思了。

Sư: Giá cá vấn đề tựu giá ma bả ác: Như quả tha tại ngôn đàm cử chỉ thượng bất chính thường, giá tựu khẳng định thị bất phù hợp học luyện Pháp Luân Công đích yêu cầu. Phàm thị xuất hiện giá cá vấn đề đích na bảo chứng tựu thị giá dạng đích nhân: Nhất thị tự thân đích căn cơ khả năng bất hảo; hoặc giả thị giá nhân căn cơ hảo, do chấp trước tâm tạo thành tha phóng bất hạ thậm ma nhi chiêu dẫn lai bất hảo đích đông tây, vô phi thị giá lưỡng phương diện nguyên nhân tạo thành đích. Ngã môn đồng tha đàm, năng phóng khí, năng minh bạch quá lai tựu minh bạch quá lai, minh bạch bất quá lai, ngã môn dã một hữu biện pháp. Đương nhiên, hữu cá tối hảo đích cường bách đích biện pháp, như quả giá cá nhân ngận bất thác, ảnh hưởng diện hựu ngận đại, ngã môn khả dĩ tập thể châm đối tha đích trạng thái, khứ đối trước tha niệm thư, vấn tha tưởng bất tưởng học? Tha tưởng học, ngã môn đồng tha nhất khởi niệm thư, đại gia vi trước tha niệm thư, đối trước tha niệm. Tại niệm thư đích quá trình trung khả dĩ hữu tuyển trạch đích niệm. Tha tinh thần hồ đồ na bất tựu thị chiêu ma, sinh ma giá ta sự nhi, đối tha niệm, cấp tha thính, tha tự kỷ dã niệm dã lĩnh hội. Tha đích chủ nguyên thần thượng lai liễu, minh bạch quá lai liễu, tri đạo liễu, na ma, khả năng tha dã tựu minh bạch quá lai liễu. Như quả tha minh bạch bất quá lai, dã khiên xả ngã môn đích lực lượng, ngã tưởng tựu bất yếu nhượng giá cá nhân ảnh hưởng liễu ngã môn đích học viên. Phàm thị đầu não bất thanh tỉnh, bất chính thường đích thuyết nhất ta điên tam đảo tứ đích thoại, hoặc giả thị thuyết tự kỷ như hà như hà cao, hoặc giả thuyết nhất ta căn bản tựu thị huyền thiên huyền địa đích hy lý hồ đồ đích bất thái minh bạch đích thoại, tha tựu thị tinh thần bất chính thường, giá nhân khẳng định tựu thị hữu vấn đề. Châm đối giá ta nhân, như quả thị phụ đạo viên, mã thượng nã điệu; như quả thị kỳ tha học viên, ngã môn đối tha giảng, yếu thị cải bất quá lai, ngã môn tựu khuyến tha bất yếu luyện. Tha yếu luyện, đại khoả thuỳ dã bất yếu thính tha giảng, thuỳ dã bất yếu vi trước tha. Nhậm hà nhân dã bất yếu đề cung cảo giá đông tây đích trường sở, một hữu thị trường, na cá ma tựu một hữu ý tư liễu. Tha đích thoại một nhân thính, tha phá hoại bất liễu ngã môn, tha dã tựu một hữu ý tư liễu.

Sư phụ: Vấn đề này cần xử lý như sau: Nếu họ về ăn nói cử chỉ là không bình thường, thì khẳng định không phù hợp yêu cầu học luyện Pháp Luân Công. Phàm là xuất hiện vấn đề đó thì bảo đảm là người thế này: Một là căn cơ của bản thân họ có thể không tốt, hoặc là căn cơ người đó là tốt, [nhưng] do tâm chấp trước tạo thành họ không buông được điều nào đó nên dẫn những thứ bất hảo tới; chỉ có nguyên nhân về hai phương diện như thế mà thành. Chúng ta nói chuyện với họ, [họ] có thể buông bỏ, có thể minh bạch trở lại thì là minh bạch trở lại; nếu không minh bạch trở lại, thì chúng ta cũng không có cách nào. Đương nhiên, còn một biện pháp cưỡng bức và rất tốt: nếu người đó rất khá, tầm ảnh hưởng cũng rất lớn, thì chúng ta có thể tập thể nhắm vào trạng thái của người đó mà đọc sách cho anh ta, hỏi xem anh ta có muốn học hay không? Nếu anh ta muốn học thì chư vị cùng đọc sách với anh ta, mọi người quây quanh anh ta và đọc sách, đọc nhắm vào anh ta. Trong quá trình đọc sách có thể đọc một cách có lựa chọn. Tinh thần của cá nhân đó hồ đồ chẳng phải là do những việc như chiêu ma, sinh ma sao; [hãy] đọc cho anh ta, để anh ta nghe thấy, tự anh ta cũng đọc và cũng có lĩnh hội. Chủ nguyên thần của anh ta nếu khởi lên, minh bạch ra, biết được, thế thì, có thể anh này cũng minh bạch ra rồi. Nếu anh ta không minh bạch ra được, còn ảnh hưởng tới lực lượng chúng ta, thì tôi nghĩ rằng không được để người đó ảnh hưởng học viên chúng ta. Phàm là đầu não không thanh tỉnh, nói nhăng nhít không bình thường, hoặc nói rằng bản thân mình cao nhường nào, hoặc là nói ra những thứ hồ đồ không minh bạch mà hoàn toàn là huyền hoặc trời ơi đất hỡi, thì người đó chính là tinh thần bất thường rồi, người đó khẳng định có vấn đề. Đối với người như thế, nếu đó là phụ đạo viên, thì cần lập tức cho thôi ngay; nếu là học viên khác, thì chúng ta nói với người đó, rằng nếu không thay đổi được, thì chúng ta khuyên anh ta đừng luyện. Anh ta cứ luyện, thì mọi người đừng ai tới nghe anh ta nói, đừng ai tới gần quanh anh ta. Bất kể ai cũng không cung cấp hoàn cảnh giao tiếp như thế, không có hoàn cảnh làm những thứ ấy, thì cả con ma kia cũng hết hứng thú. Không ai nghe anh ta nói chuyện, anh ta không phá hoại chúng ta được, anh ta cũng hết hứng thú.

弟子:關於《文藝之窗》的問題。

Đệ tử: Quan ư «Văn nghệ chi Song» đích vấn đề.

Đệ tử: [Xin hỏi] về vấn đề «Cửa sổ Văn nghệ»?

師:《文藝之窗》的事我已對他們談了這個問題了。從編輯到提供稿件的人,他們的目地倒不是想破壞法輪功,也想宣傳法輪功,可是他們往往站在文藝角度上去寫。文藝作品加以編輯、誇張,隨意發揮,可以任意這樣做。我已對他們講了,要儘量理解我們這個法之後再寫。這位提供稿件的人已經聽過幾次課了,可在他聽了一次課時就覺的非常好,很激動,就著手寫了。可他理解不深,再加上後幾次聽課呢,是為了寫那個東西而聽,忙著記筆記,結果搞的沒有聽好。理解的就不那麼深,開始提供的稿件還沒有那麼大的問題。這個編輯就聽了幾堂課,然後就隨便去編輯,隨便去改動,這樣一改,就面目皆非了,出來的東西就成了那樣。但是咱們說,他們的出發點不想破壞法輪功,這一點是肯定的。但確實給我們造成了一定影響。我是這樣認為的,人家的出發點是好的,人家沒有想破壞,只是文字水平上,發揮想像力上可能有些是不符合法輪功要求的。當然,這個東西我沒看,我一本也沒看。我們給學員講清楚這件事,它不能作為我們修煉的依據。我們修煉的依據是現在出的法輪功書,正式發行的書或我的講話錄音。至於說我自己修煉的那些東西,在適當的時期我會把他寫出來,現在不想這麼寫。因為現在是傳法時期,寫出來人家信也好,不信也好,學員沒有那麼高認識的時候,就可能形成一種追求神奇啊,功能啊這種東西。再有呢,不理解的認為你這是……

Sư: «Văn nghệ chi Song» đích sự ngã dĩ đối tha môn đàm liễu giá cá vấn đề liễu. Tùng biên tập đáo đề cung cảo kiện đích nhân, tha môn đích mục địa đảo bất thị tưởng phá hoại Pháp Luân Công, dã tưởng tuyên truyền Pháp Luân Công, khả thị tha môn vãng vãng trạm tại văn nghệ giác độ thượng khứ tả. Văn nghệ tác phẩm gia dĩ biên tập, khoa trương, tuỳ ý phát huy, khả dĩ nhậm ý giá dạng tố. Ngã dĩ đối tha môn giảng liễu, yếu tận lượng lý giải ngã môn giá cá Pháp chi hậu tái tả. Giá vị đề cung cảo kiện đích nhân dĩ kinh thính quá kỷ thứ khoá liễu, khả tại tha thính liễu nhất thứ khoá thời tựu giác đích phi thường hảo, ngận kích động, tựu trước thủ tả liễu. Khả tha lý giải bất thâm, tái gia thượng hậu kỷ thứ thính khoá ni, thị vi liễu tả na cá đông tây nhi thính, mang trước ký bút ký, kết quả cảo đích một hữu thính hảo. Lý giải đích tựu bất na ma thâm, khai thuỷ đề cung đích cảo kiện hài một hữu na ma đại đích vấn đề. Giá cá biên tập tựu thính liễu kỷ đường khoá, nhiên hậu tựu tuỳ tiện khứ biên tập, tuỳ tiện khứ cải động, giá dạng nhất cải, tựu diện mục giai phi liễu, xuất lai đích đông tây tựu thành liễu na dạng. Đãn thị cha môn thuyết, tha môn đích xuất phát điểm bất tưởng phá hoại Pháp Luân Công, giá nhất điểm thị khẳng định đích. Đãn xác thực cấp ngã môn tạo thành liễu nhất định ảnh hưởng. Ngã thị giá dạng nhận vi đích, nhân gia đích xuất phát điểm thị hảo đích, nhân gia một hữu tưởng phá hoại, chỉ thị văn tự thuỷ bình thượng, phát huy tưởng tượng lực thượng khả năng hữu ta thị bất phù hợp Pháp Luân Công yêu cầu đích. Đương nhiên, giá cá đông tây ngã một khán, ngã nhất bản dã một khán. Ngã môn cấp học viên giảng thanh sở giá kiện sự, tha bất năng tác vi ngã môn tu luyện đích y cứ. Ngã môn tu luyện đích y cứ thị hiện tại xuất đích Pháp Luân Công thư, chính thức phát hành đích thư hoặc ngã đích giảng thoại lục âm. Chí ư thuyết ngã tự kỷ tu luyện đích na ta đông tây, tại thích đương đích thời kỳ ngã hội bả tha tả xuất lai, hiện tại bất tưởng giá ma tả. Nhân vi hiện tại thị truyền Pháp thời kỳ, tả xuất lai nhân gia tín dã hảo, bất tín dã hảo, học viên một hữu na ma cao nhận thức đích thời hậu, tựu khả năng hình thành nhất chủng truy cầu thần kỳ a, công năng a giá chủng đông tây. Tái hữu ni, bất lý giải đích nhận vi nhĩ giá thị……

Sư phụ: Vụ việc «Cửa sổ Văn nghệ» thì tôi đã nói chuyện vấn đề đó với họ rồi. Từ biên tập [tờ tạp chí ấy] cho đến người viết bản thảo đó, mục đích của họ thật ra không phải là muốn phá hoại Pháp Luân Công, mà là muốn tuyên truyền Pháp Luân Công, nhưng họ thường hay viết bài từ góc độ văn nghệ. Tác phẩm văn nghệ là có thể biên tập, khoa trương, và phát huy tuỳ ý, có thể tự ý làm như thế. Tôi đã nói với họ rồi, hãy gắng tìm hiểu thêm nhiều về Pháp của chúng ta rồi hãy viết. Người viết ra bản thảo cũng đã tới nghe mấy lớp học rồi, mà nghe lớp đầu tiên đã cảm thấy hết sức tốt, rất phấn khích, bèn ghi lại. Nhưng anh ấy lý giải chưa thâm sâu, hơn nữa mấy lần nghe lớp học sau, thì là vì để viết bài mà nghe, nên bận rộn ghi chép, kết quả là hoá ra không nghe hiểu được tốt. Lý giải vì thế mà không được sâu; bản thảo ban đầu đưa ra thì không có vấn đề gì lớn. Người biên tập cũng từng nghe mấy lớp rồi, sau đó biên tập một cách tuỳ tiện, tuỳ tiện sửa đi; sau khi sửa đổi như vậy, thì bài viết trở nên khác hẳn, và đến khi xuất bản thì thành ra như thế. Nhưng mà chúng ta là nói rằng, xuất phát điểm của họ không phải định phá hoại Pháp Luân Công; điểm này là khẳng định. Nhưng xác thực đã tạo thành ảnh hưởng nhất định tới chúng ta. Tôi nhìn nhận như vậy; xuất phát điểm của người ta là tốt, họ không hề muốn phá hoại, chỉ là về chuẩn mực viết bài, về phát huy sức tưởng tượng thì có phần nào không phù hợp yêu cầu của Pháp Luân Công. Tất nhiên, những gì [trong loạt bài của họ] thì tôi không xem, một bản cũng không xem. Chúng ta nói rõ vụ việc này cho các học viên, những cái đó là không được thành điều căn cứ [dựa vào] cho chúng ta tu luyện. Chúng ta tu luyện là căn cứ theo sách của Pháp Luân Công xuất bản, những sách và băng thu âm bài giảng của tôi phát hành chính thức. Còn như những điều mà bản thân tôi tu luyện, thì tới thời kỳ thích đáng tôi sẽ viết ra, hiện nay không định viết. Vì hiện nay là thời kỳ truyền Pháp, hiện nay mà viết ra thì dù người ta tin hay không tin, khi mà các học viên chưa có nhận thức cao đến thế, thì có thể hình thành một loại truy cầu những điều thần kỳ, hay những thứ như công năng. Ngoài ra, [người mà] không lý giải sẽ cho rằng chư vị là……

弟子:關於如何組織學員談心得體會。

Đệ tử: Quan ư như hà tổ chức học viên đàm tâm đắc thể hội.

Đệ tử: [Xin hỏi] về tổ chức học viên trao đổi tâm đắc thể hội như thế nào.

師:我們可以有選擇的,在事先聽一聽他要講甚麼,尤其我們搞一些大型的會,一定要審稿。注意一個問題,如果有一個學員要說錯一句話,我們這個事情弄不好就出問題。

Sư: Ngã môn khả dĩ hữu tuyển trạch đích, tại sự tiên thính nhất thính tha yếu giảng thậm ma, vưu kỳ ngã môn cảo nhất ta đại hình đích hội, nhất định yếu thẩm cảo. Chú ý nhất cá vấn đề, như quả hữu nhất cá học viên yếu thuyết thác nhất cú thoại, ngã môn giá cá sự tình lộng bất hảo tựu xuất vấn đề.

Sư phụ: Chúng ta có thể tuyển chọn, trước đó hãy nghe xem họ là muốn nói gì, nhất là khi chúng ta làm một số Pháp hội cỡ lớn, thì nhất định phải thẩm duyệt bản thảo. Chú ý một vấn đề: nếu một học viên mà nói một câu sai lầm, thì việc này của chúng ta không khéo sẽ nảy sinh vấn đề.

弟子:關於捐款之事。

Đệ tử: Quan ư quyên khoản chi sự.

Đệ tử: [Xin hỏi] về việc tài trợ.

師:就像我剛才說的,確實他的生意非常好,企業搞的很大,他要想贊助。如果他是從國外來的確實很有力量,他給我們贊助,我們當地輔導站也不要接受。他想盡一份力量,出現這種情況怎麼辦呢?你們可以讓他與研究會聯繫,我們統籌安排,統一搞修煉基地建設。將來學員用不著到處跑了,在幾個地區,在北方、南方我們搞幾個修煉基地。到現在我們一份捐款都沒有收。

Sư: Tựu tượng ngã cương tài thuyết đích, xác thực tha đích sinh ý phi thường hảo, xí nghiệp cảo đích ngận đại, tha yếu tưởng tán trợ. Như quả tha thị tùng quốc ngoại lai đích xác thực ngận hữu lực lượng, tha cấp ngã môn tán trợ, ngã môn đương địa phụ đạo trạm dã bất yếu tiếp thụ. Tha tưởng tận nhất phần lực lượng, xuất hiện giá chủng tình huống chẩm ma biện ni? Nhĩ môn khả dĩ nhượng tha dữ Nghiên cứu Hội liên hệ, ngã môn thống trù an bài, thống nhất cảo tu luyện cơ địa kiến thiết. Tương lai học viên dụng bất trước đáo xứ bào liễu, tại kỷ cá địa khu, tại Bắc phương, Nam phương ngã môn cảo kỷ cá tu luyện cơ địa. Đáo hiện tại ngã môn nhất phần quyên khoản đô một hữu thu.

Sư phụ: Như tôi vừa nói đó, nếu người đó xác thực kinh doanh rất là tốt, doanh nghiệp làm rất lớn, người đó muốn ủng hộ. [Hoặc] nếu anh ta là từ ngoại quốc và xác thực rất có tài chính, và anh ta ủng hộ cho chúng ta, thì các trạm phụ đạo nơi đó của chúng ta cũng không được nhận. [Nếu] họ rất muốn đóng góp, xuất hiện tình huống đó thì làm thế nào? Chư vị có thể bảo họ hãy liên hệ với Hội Nghiên cứu, chúng ta an bài tổng thể, thống nhất làm kiến thiết nền tảng cho tu luyện. Tương lai các học viên không cần đi khắp nơi nữa; tại mấy nơi —ở phương Bắc, phương Nam— chúng ta dựng một số cơ sở tu luyện. Tính đến nay chúng ta chưa hề nhận một tài trợ nào.

弟子:關於煉功中的動作問題。

Đệ tử: Quan ư luyện công trung đích động tác vấn đề.

Đệ tử: [Con xin hỏi] về vấn đề động tác trong luyện công.

師:往更高層次上突破的時候,沒有任何動作,完全是打坐,不管你是佛家、道家,全是打坐。因為它完全形成自動的功的形成,它就是自動往上走,只要你提高心性它就這樣走。千萬注意,一旦出現其它動作的時候,一定要排斥它。給學員講清楚:有的看到老師教的,那就是假的,我絕對不會這樣教大家。

Sư: Vãng cánh cao tầng thứ thượng đột phá đích thời hậu, một hữu nhậm hà động tác, hoàn toàn thị đả toạ, bất quản nhĩ thị Phật gia, Đạo gia, toàn thị đả toạ. Nhân vi tha hoàn toàn hình thành tự động đích công đích hình thành, tha tựu thị tự động vãng thượng tẩu, chỉ yếu nhĩ đề cao tâm tính tha tựu giá dạng tẩu. Thiên vạn chú ý, nhất đán xuất hiện kỳ tha động tác đích thời hậu, nhất định yếu bài xích tha. Cấp học viên giảng thanh sở: Hữu đích khán đáo Lão sư giáo đích, na tựu thị giả đích, ngã tuyệt đối bất hội giá dạng giáo đại gia.

Sư phụ: Khi đột phá lên tầng thứ cao hơn, sẽ không có động tác nào cả, hoàn toàn là đả toạ, dù chư vị là Phật gia, Đạo gia, thì đều là đả toạ. Vì nó hình thành công theo hình thức hoàn toàn tự động, nó chính là tự động đi lên, chỉ cần chư vị đề cao tâm tính thì nó sẽ đi như thế. Nhất định phải chú ý, hễ một khi xuất hiện động tác khác, thì nhất định phải bài xích nó. Hãy nói rõ cho các học viên rằng: Có lúc nhìn thấy Thầy dạy [động tác khác], thì đó chính là giả, tôi tuyệt đối sẽ không dạy người ta như vậy.

弟子:學打手印。

Đệ tử: Học đả thủ ấn.

Đệ tử: [Con muốn] học làm các thủ ấn.

師:別學那個打手印。為甚麼?那打手印是我給學員講的話,就像我今天講的話,你不能站在我這個角度去講我的話是一個道理。

Sư: Biệt học na cá đả thủ ấn. Vi thậm ma? Na đả thủ ấn thị ngã cấp học viên giảng đích thoại, tựu tượng ngã kim thiên giảng đích thoại, nhĩ bất năng trạm tại ngã giá cá giác độ khứ giảng ngã đích thoại thị nhất cá đạo lý.

Sư phụ: Đừng học những thủ ấn đó. Tại sao? Những thủ ấn đó là lời tôi giảng cho các học viên, chính là tựa như những lời tôi đang giảng hôm nay, là đạo lý rằng chư vị không thể đứng từ góc độ của tôi mà nói ra lời của tôi.

弟子:廣東反映,有人稱「我是法輪功的第幾代傳人」,「和李洪志是同門」。

Đệ tử: Quảng Đông phản ánh, hữu nhân xưng “ngã thị Pháp Luân Công đích đệ kỷ đại truyền nhân”, “hoà Lý Hồng Chí thị đồng môn”.

Đệ tử: Quảng Đông phản ánh, có người xưng rằng: “Ta là truyền nhân đời thứ mấy của Pháp Luân Công”, “là đồng môn của ông Lý Hồng Chí”.

師:這個人弄不好就是亂七八糟的附體甚麼的。想要掙錢啊,想要破壞法輪功,都是這一類的。對大家明確的說這一點,法輪功在這世上只有我一個人在傳,就是法輪世界的另外一個人他都不敢下來傳。這個事情給大家說明白了,也就是說沒有第二個人來做這個事,也不可能有甚麼我的師兄弟。你們都是輔導站站長,我可以對大家說高一點。我們這個法輪功,不像其它功派那樣,沒有甚麼我今生今世跟誰學的。大家可能看到書中寫了,我有師父——全覺法師等等,還有甚麼法師。我對大家講這是怎麼回事:這個全覺法師,還有八極真人等等,這些人呀,大家知道,當天象發展到這一步的時候,或者是這件事情在歷史的一個階段要做這件大事的時候,那麼一切歷史發展到這一步,或發展進程中出現的現象,可能都是為了這個法。那麼在這個過程中所有的魔可能也都是為了破壞這個法。也就是說,我們今天走到這一步了,我在一出生的時候,不可能開悟,也不可能要我開悟出來,這是度不了人的,我也沒法去做。我在這個階段須有人把我以前的東西提醒給我,想辦法用他的方式使我開悟,這就是我說的全覺法師。開悟之後知道了我的東西,以後處於半關閉狀態又學了別的東西,我自己的東西沒有動。很多人都知道我來了,人家這個也想給我一點好東西,那個也想給我一點好東西,無非是想讓我承認他這一門的東西之後,將來他能被保護下來。就說這些事情,我們這裏可以講高一點。當然好的、壞的自有一個衡量辦法,好的也就肯定是保護的,壞的可能就是鏟除的。但是真正傳這個法輪功的,做這件事情,也就是代表法輪功真正的這門東西的就是我,所以不會有第二個人。

Sư: Giá cá nhân lộng bất hảo tựu thị loạn thất bát tao đích phụ thể thậm ma đích. Tưởng yếu tránh tiền a, tưởng yếu phá hoại Pháp Luân Công, đô thị giá nhất loại đích. Đối đại gia minh xác đích thuyết giá nhất điểm, Pháp Luân Công tại giá thế thượng chỉ hữu ngã nhất cá nhân tại truyền, tựu thị Pháp Luân Thế giới đích lánh ngoại nhất cá nhân tha đô bất cảm hạ lai truyền. Giá cá sự tình cấp đại gia thuyết minh bạch liễu, dã tựu thị thuyết một hữu đệ nhị cá nhân lai tố giá cá sự, dã bất khả năng hữu thậm ma ngã đích sư huynh đệ. Nhĩ môn đô thị phụ đạo trạm trạm trưởng, ngã khả dĩ đối đại gia thuyết cao nhất điểm. Ngã môn giá cá Pháp Luân Công, bất tượng kỳ tha công phái na dạng, một hữu thậm ma ngã kim sinh kim thế cân thuỳ học đích. Đại gia khả năng khán đáo thư trung tả liễu, ngã hữu Sư phụ——Toàn Giác Pháp sư đẳng đẳng, hài hữu thậm ma pháp sư. Ngã đối đại gia giảng giá thị chẩm ma hồi sự: Giá cá Toàn Giác Pháp sư, hài hữu Bát Cực Chân nhân đẳng đẳng, giá ta nhân nha, đại gia tri đạo, đương thiên tượng phát triển đáo giá nhất bộ đích thời hậu, hoặc giả thị giá kiện sự tình tại lịch sử đích nhất cá giai đoạn yếu tố giá kiện đại sự đích thời hậu, na ma nhất thiết lịch sử phát triển đáo giá nhất bộ, hoặc phát triển tiến trình trung xuất hiện đích hiện tượng, khả năng đô thị vi liễu giá cá Pháp. Na ma tại giá cá quá trình trung sở hữu đích ma khả năng dã đô thị vi liễu phá hoại giá cá Pháp. Dã tựu thị thuyết, ngã môn kim thiên tẩu đáo giá nhất bộ liễu, ngã tại nhất xuất sinh đích thời hậu, bất khả năng khai ngộ, dã bất khả năng yếu ngã khai ngộ xuất lai, giá thị độ bất liễu nhân đích, ngã dã một pháp khứ tố. Ngã tại giá cá giai đoạn tu hữu nhân bả ngã dĩ tiền đích đông tây đề tỉnh cấp ngã, tưởng biện pháp dụng tha đích phương thức sử ngã khai ngộ, giá tựu thị ngã thuyết đích Toàn Giác Pháp sư. Khai ngộ chi hậu tri đạo liễu ngã đích đông tây, dĩ hậu xứ ư bán quan bế trạng thái hựu học liễu biệt đích đông tây, ngã tự kỷ đích đông tây một hữu động. Ngận đa nhân đô tri đạo ngã lai liễu, nhân gia giá cá dã tưởng cấp ngã nhất điểm hảo đông tây, na cá dã tưởng cấp ngã nhất điểm hảo đông tây, vô phi thị tưởng nhượng ngã thừa nhận tha giá nhất môn đích đông tây chi hậu, tương lai tha năng bị bảo hộ hạ lai. Tựu thuyết giá ta sự tình, ngã môn giá lý khả dĩ giảng cao nhất điểm. Đương nhiên hảo đích, hoại đích tự hữu nhất cá hành lượng biện pháp, hảo đích dã tựu khẳng định thị bảo hộ đích, hoại đích khả năng tựu thị sạn trừ đích. Đãn thị chân chính truyền giá cá Pháp Luân Công đích, tố giá kiện sự tình, dã tựu thị đại biểu Pháp Luân Công chân chính đích giá môn đông tây đích tựu thị ngã, sở dĩ bất hội hữu đệ nhị cá nhân.

Sư phụ: Người đó không khéo chính là phụ thể loạn bát nháo nào đó. [Những kẻ] muốn kiếm tiền, muốn phá hoại Pháp Luân Công; đều là loại này. Nói rõ ràng điểm này cho mọi người: Pháp Luân Công ở thế gian này chỉ có một mình tôi đang truyền. Ngay cả Thế giới Pháp Luân cũng không một ai khác dám xuống đây truyền. Nói rất rõ điều đó cho mọi người, nghĩa là không có người thứ hai nào tới làm sự việc này đâu, cũng không thể nào có những gì là sư huynh sư đệ của tôi. Chư vị đều là trạm trưởng trạm phụ đạo, và tôi có thể nói cho chư vị cao hơn một chút. Pháp Luân Công này của chúng ta, là khác với các công pháp khác, không phải là tôi trong đời này học theo ai đó. Có thể chư vị đã đọc trong sách viết rằng, tôi có Sư phụ —Pháp sư Toàn Giác, v.v., còn có các pháp sư khác— Tôi giảng cho chư vị điều đó là thế nào: Pháp sư Toàn Giác, còn có Chân nhân Bát Cực, v.v., những vị đó, như mọi người biết, khi Thiên tượng phát triển cho tới bước này, hoặc khi sự việc này vào một giai đoạn của lịch sử thì cần làm sự kiện to lớn này, như thế hết thảy lịch sử đã phát triển tới bước này, hoặc các hiện tượng xuất hiện trong quá trình phát triển, có thể thảy đều vì Pháp này. Vậy là tất cả những ma trong quá trình này có thể cũng là vì để phá hoại Pháp này. Nói cách khác, chúng ta hôm nay đã tới bước này; tôi vào lúc sinh ra ấy, là không thể khai ngộ, cũng không thể muốn tôi khai ngộ khi sinh ra, như thế không độ con người được, tôi cũng không cách nào làm thế. Trong giai đoạn đó tôi phải có người đem những điều của tôi trước đây để đánh thức cho tôi, nghĩ cách dùng biện pháp của họ để khiến tôi khai ngộ, đó chính là Pháp sư Toàn Giác mà tôi nói tới. Sau khi khai ngộ thì biết được những điều của tôi, sau đó ở trạng thái đóng kín một phần mà lại học những điều khác, những gì của bản thân tôi là không hề động tới [thay đổi]. Rất nhiều người đều biết tôi đã tới, người ta thì người này cũng muốn cho tôi những điều tốt nào đó, và người kia cũng muốn cho tôi điều tốt nào đó, chẳng qua chỉ là muốn để tôi sau khi thừa nhận những thứ trong môn của họ, thì tương lai họ sẽ có thể được bảo hộ [để tồn tại] tiếp. Chính là [khi] nói về việc này, thì với chúng ta ở đây [tôi] có thể giảng cao hơn một chút. Đương nhiên về những gì tốt những gì xấu thì vốn dĩ đều có biện pháp đo lường, những gì tốt thì khẳng định sẽ [được] bảo hộ, những gì xấu thì có thể [bị] bài trừ. Nhưng thật sự truyền Pháp Luân Công này, thực thi sự kiện này, cũng tức là đại biểu cho những gì chân chính của môn Pháp Luân Công này thì chỉ là tôi; do đó sẽ không có người thứ hai đâu.

弟子:廣西想成立輔導站。

Đệ tử: Quảng Tây tưởng thành lập phụ đạo trạm.

Đệ tử: Quảng Tây muốn thành lập trạm phụ đạo.

師:可以,你們現在有多少人學呀?一百多人。由廣州幫助你們,同你們談一談,幫助你們把總站建立起來。你們時間短,可以暫時叫廣州代管一下,將來你們自己獨立了,可以活動時你們再分開。

Sư: Khả dĩ, nhĩ môn hiện tại hữu đa thiểu nhân học nha? Nhất bách đa nhân. Do Quảng Châu bang trợ nhĩ môn, đồng nhĩ môn đàm nhất đàm, bang trợ nhĩ môn bả tổng trạm kiến lập khởi lai. Nhĩ môn thời gian đoản, khả dĩ tạm thời khiếu Quảng Châu đại quản nhất hạ, tương lai nhĩ môn tự kỷ độc lập liễu, khả dĩ hoạt động thời nhĩ môn tái phân khai.

Sư phụ: Có thể, hiện giờ chư vị có bao nhiêu người học? Hơn 100 người. Hãy để Quảng Châu hỗ trợ chư vị, thảo luận với chư vị, giúp chư vị thiết lập tổng trạm. Thời gian [đắc Pháp] của chư vị còn ngắn, có thể để Quảng Châu tạm thời quản một quãng [thời gian], tương lai khi tự thân chư vị độc lập, có thể vào lúc hoạt động thì chư vị lại phân khai ra.

法輪大法北京輔導總站錄音

Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh Phụ đạo Tổng trạm lục âm

Băng thu âm của Tổng trạm Phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995]

北京法輪大法輔導員會議上關於正法的意見

李洪志
一九九五年一月二日

Bắc Kinh Pháp Luân Đại Pháp phụ đạo viên Hội nghị thượng quan ư Chính Pháp đích ý kiến

Ý kiến về Chính Pháp tại Hội nghị các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh [1995]

Lý Hồng Chí
nhất cửu cửu ngũ niên nhất nguyệt nhị nhật

Lý Hồng Chí
2 Tháng Giêng, 1995

大家過年好!

Đại gia quá niên hảo!

Chúc mừng năm mới!

大過年的還把大家召集來開個會,這個會不開還不行,因為我們好多學員都知道我馬上要去國外傳功。所以,在時間很緊的情況下,我就把大家召集來,是因為有些情況必須跟大家說一說。不然的話,現在已經露出一些苗頭來,影響我們大法的健康發展。

Đại quá niên đích hài bả đại gia chiêu tập lai khai cá hội, giá cá hội bất khai hài bất hành, nhân vi ngã môn hảo đa học viên đô tri đạo ngã mã thượng yếu khứ quốc ngoại truyền công. Sở dĩ, tại thời gian ngận khẩn đích tình huống hạ, ngã tựu bả đại gia chiêu tập lai, thị nhân vi hữu ta tình huống tất tu cân đại gia thuyết nhất thuyết. Bất nhiên đích thoại, hiện tại dĩ kinh lộ xuất nhất ta miêu đầu lai, ảnh hưởng ngã môn Đại Pháp đích kiện khang phát triển.

Dịp năm mới mà vẫn chiêu tập mọi người tới mở hội [nghị], lần hội [nghị] này không mở không được, là vì rất nhiều học viên đã biết rằng tôi sẽ lập tức đi truyền công ở ngoại quốc. Do đó, trong tình huống thời gian gấp gáp này, tôi chiêu tập mọi người tới, vì có một số tình huống là nhất định phải nói cho mọi người. Nếu không, hiện nay đã lộ ra một số triệu chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của Đại Pháp chúng ta.

首先說一說法輪大法的傳授情況。大家知道我們現在這個法輪大法在全國各地影響是比較大的。現在氣功界領導,還有各地的許多氣功組織,各省市氣功科研會都有這樣的感覺:所有的氣功都在走下坡路,唯獨法輪大法呈現著上升的勢頭,而且發展非常迅速。這個情況是各地氣功科研會和氣功方面的領導講的話,不是我自己講的。這也說明一個問題,甚麼問題呢?我們大法的發展越來越快,人數越來越多。之所以能夠發展的這麼快,當然這要從兩方面來看:一個原因是有很多氣功是假的、騙人的,是不講道德的,人家上一次當兩次當,時間長了人家也就明白了,這是一個方面;再有一個原因呢,我們法輪大法從傳出以後,我們本著對學員負責、對社會負責,使很多人真正的能夠受益,也使很多人真正的在大法的修煉當中對社會的風氣能夠起到一種促進作用,所以,他會收到這樣好的效果。那麼也就是說法輪大法的傳播速度很快,現在更廣泛的被人們所認識,傳的越來越廣。但是這裏邊我講了,從大好的形勢中我們也看到了我們自身的不足,這是肯定的。我們下面的輔導員,還有我們的許多煉功人,還有一些老學員,有很多做法與大法的要求相差的很遠。從某種成度上敗壞了法輪大法,起一種敗壞作用。因為我們作為一個學員也好,作為一個法輪大法的修煉者也好,特別是做輔導員的工作,人家不把你看成是一個單個的人,一個隨隨便便的煉功人。你無論做出甚麼事情,人家都會把你看作是一個法輪大法的修煉者,代表著法輪大法的形像,這件事情很重要。因為全國各地有不少人都知道法輪大法好,好就好在他講心性修煉,點到了實處。法輪大法的修煉者都是重心性的,所以人家的目光就要注意你們這些修煉法輪大法的人,注意你們的一舉一動。你做不好,人家就認為你們只是停留在嘴上而沒有落實在行動上。如果你們說的好聽,實際上不是那樣,就會給人這樣一個感覺,我說這就不好。

Thủ tiên thuyết nhất thuyết Pháp Luân Đại Pháp đích truyền thụ tình huống. Đại gia tri đạo ngã môn hiện tại giá cá Pháp Luân Đại Pháp tại toàn quốc các địa ảnh hưởng thị tỷ giảo đại đích. Hiện tại khí công giới lĩnh đạo, hài hữu các địa đích hứa đa khí công tổ chức, các tỉnh thị Khí công Khoa nghiên Hội đô hữu giá dạng đích cảm giác: Sở hữu đích khí công đô tại tẩu hạ pha lộ, duy độc Pháp Luân Đại Pháp trình hiện trước thượng thăng đích thế đầu, nhi thả phát triển phi thường tấn tốc. Giá cá tình huống thị các địa Khí công Khoa nghiên Hội hoà khí công phương diện đích lĩnh đạo giảng đích thoại, bất thị ngã tự kỷ giảng đích. Giá dã thuyết minh nhất cá vấn đề, thậm ma vấn đề ni? Ngã môn Đại Pháp đích phát triển việt lai việt khoái, nhân số việt lai việt đa. Chi sở dĩ năng cú phát triển đích giá ma khoái, đương nhiên giá yếu tùng lưỡng phương diện lai khán: Nhất cá nguyên nhân thị hữu ngận đa khí công thị giả đích, phiến nhân đích, thị bất giảng đạo đức đích, nhân gia thượng nhất thứ đương lưỡng thứ đương, thời gian trường liễu nhân gia dã tựu minh bạch liễu, giá thị nhất cá phương diện; tái hữu nhất cá nguyên nhân ni, ngã môn Pháp Luân Đại Pháp tùng truyền xuất dĩ hậu, ngã môn bản trước đối học viên phụ trách, đối xã hội phụ trách, sử ngận đa nhân chân chính đích năng cú thụ ích, dã sử ngận đa nhân chân chính đích tại Đại Pháp đích tu luyện đương trung đối xã hội đích phong khí năng cú khởi đáo nhất chủng xúc tiến tác dụng, sở dĩ, Tha hội thu đáo giá dạng hảo đích hiệu quả. Na ma dã tựu thị thuyết Pháp Luân Đại Pháp đích truyền bá tốc độ ngận khoái, hiện tại cánh quảng phiếm đích bị nhân môn sở nhận thức, truyền đích việt lai việt quảng. Đãn thị giá lý biên ngã giảng liễu, tùng đại hảo đích hình thế trung ngã môn dã khán đáo liễu ngã môn tự thân đích bất túc, giá thị khẳng định đích. Ngã môn hạ diện đích phụ đạo viên, hài hữu ngã môn đích hứa đa luyện công nhân, hài hữu nhất ta lão học viên, hữu ngận đa tố pháp dữ Đại Pháp đích yêu cầu tương sai đích ngận viễn. Tùng mỗ chủng thành độ thượng bại hoại liễu Pháp Luân Đại Pháp, khởi nhất chủng bại hoại tác dụng. Nhân vi ngã môn tác vi nhất cá học viên dã hảo, tác vi nhất cá Pháp Luân Đại Pháp đích tu luyện giả dã hảo, đặc biệt thị tố phụ đạo viên đích công tác, nhân gia bất bả nhĩ khán thành thị nhất cá đơn cá đích nhân, nhất cá tuỳ tuỳ tiện tiện đích luyện công nhân. Nhĩ vô luận tố xuất thậm ma sự tình, nhân gia đô hội bả nhĩ khán tác thị nhất cá Pháp Luân Đại Pháp đích tu luyện giả, đại biểu trước Pháp Luân Đại Pháp đích hình tượng, giá kiện sự tình ngận trọng yếu. Nhân vi toàn quốc các địa hữu bất thiểu nhân đô tri đạo Pháp Luân Đại Pháp hảo, hảo tựu hảo tại Tha giảng tâm tính tu luyện, điểm đáo liễu thực xứ. Pháp Luân Đại Pháp đích tu luyện giả đô thị trọng tâm tính đích, sở dĩ nhân gia đích mục quang tựu yếu chú ý nhĩ môn giá ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đích nhân, chú ý nhĩ môn đích nhất cử nhất động. Nhĩ tố bất hảo, nhân gia tựu nhận vi nhĩ môn chỉ thị đình lưu tại chuỷ thượng nhi một hữu lạc thực tại hành động thượng. Như quả nhĩ môn thuyết đích hảo thính, thực tế thượng bất thị na dạng, tựu hội cấp nhân giá dạng nhất cá cảm giác, ngã thuyết giá tựu bất hảo.

Trước hết nói một chút về tình huống truyền thụ Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp chúng ta bây giờ đã có ảnh hưởng khá lớn ở các nơi trên toàn quốc. Hiện nay các lãnh đạo trong giới khí công, và còn rất nhiều tổ chức khí công các nơi, Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công các tỉnh và thành phố đều có cảm giác thế này: Tất cả khí công [khác] đều đang đi xuống, duy nhất Pháp Luân Đại Pháp nổi bật ra hình thế đi lên, ngoài ra đang phát triển phi thường nhanh chóng. Đây là lời của Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công và của lãnh đạo về phương diện khí công đã nói về tình huống này, chứ không phải bản thân tôi nói. Điều này thuyết minh một vấn đề, vấn đề gì? Đại Pháp chúng ta phát triển càng ngày càng nhanh, số người càng ngày càng đông. Nguyên nhân khiến phát triển có thể nhanh chóng như vậy, đương nhiên cần nhìn từ hai phương diện: Một nguyên nhân là có rất nhiều khí công sư là giả, là lừa người, là không giảng đạo đức, người ta bị một lần bị vài lần, qua thời gian lâu thì người ta cũng minh bạch ra, đó là một phương diện; còn có một nguyên nhân nữa, Pháp Luân Đại Pháp chúng ta kể từ khi truyền ra, chúng ta là có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với xã hội, khiến rất nhiều người thật sự có thể nhận được lợi ích, cũng khiến rất nhiều người thật sự qua tu luyện trong Đại Pháp mà có một loại tác dụng thúc đẩy tốt bầu phong thái không khí của xã hội, do đó, [Pháp này] sẽ nhận được hiệu quả tốt đẹp như vậy. Vậy cũng là nói rằng, Pháp Luân Đại Pháp truyền bá với tốc độ rất nhanh, hiện nay đã được đông đảo quần chúng nhận thức, truyền được càng ngày càng rộng. Nhưng trong đó như tôi đã giảng, trong hình thế rất tốt thì chúng ta cũng nhìn thấy những thiếu sót của bản thân chúng ta, điều này là khẳng định. Những phụ đạo viên chúng ta ngồi nơi đây, còn có rất nhiều người luyện công chúng ta, còn một số học viên cũ, là có cách làm nhiều cái khác rất xa yêu cầu của Đại Pháp. Ở một mức độ nào đó là đang phá hoại Đại Pháp, gây một loại tác dụng phá hoại. Bởi vì [một khi] chúng ta làm một học viên cũng vậy, làm một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng vậy, nhất là khi làm công tác phụ đạo viên, thì người ta sẽ không coi chư vị là một cá nhân đơn lẻ, một người luyện công bất kỳ nào đó. Vô luận chư vị thực hiện điều gì, thì người ta đều xem chư vị như một người luyện Pháp Luân Đại Pháp, đang đại biểu cho hình tượng Pháp Luân Đại Pháp; việc này rất quan trọng. Bởi vì các nơi toàn quốc có không ít người đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, tốt chính là tốt ở chỗ Ông giảng tu luyện tâm tính, chỉ thẳng vào chỗ thực chất. Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều coi trọng tâm tính, do đó ánh mắt người ta là chú ý vào những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chư vị, chú ý nhất cử nhất động của chư vị. Hễ chư vị thực thi không tốt, thì họ sẽ cho rằng chư vị chỉ là dừng lại ở chỗ lời nói mà thôi chứ chưa hề đưa vào hành động thiết thực trên thực tế. Nếu chư vị nói rất hay, mà trên thực tế lại không được như thế, vậy sẽ gây cho người ta cảm giác đó, tôi nói rằng như thế là không tốt.

剛才我講的是傳功情況。我們也看到了這樣一種情況,要召開這個會,同時我在出國前夕也必須跟大家講一講這個問題。因為北京煉法輪大法的人數是比較多的,有一定的影響。我出國傳功實質上和國內傳功是一樣的。大家知道我今天去東北,明天去西南,後天去南方,然後又去這兒又去那兒,不都是這樣走嗎?這也是一樣,你圍著地球轉一圈也不過兩天時間。不是說我去了甚麼地方永遠都不回來了,很多人有這樣一種想法。還有一個人說:這回李洪志走了,我就可以稱大王了。甚麼想法的人都有。

Cương tài ngã giảng đích thị truyền công tình huống. Ngã môn dã khán đáo liễu giá dạng nhất chủng tình huống, yếu chiêu khai giá cá hội, đồng thời ngã tại xuất quốc tiền tịch dã tất tu cân đại gia giảng nhất giảng giá cá vấn đề. Nhân vi Bắc Kinh luyện Pháp Luân Đại Pháp đích nhân số thị tỷ giảo đa đích, hữu nhất định đích ảnh hưởng. Ngã xuất quốc truyền công thực chất thượng hoà quốc nội truyền công thị nhất dạng đích. Đại gia tri đạo ngã kim thiên khứ Đông Bắc, minh thiên khứ Tây Nam, hậu thiên khứ Nam phương, nhiên hậu hựu khứ giá nhi hựu khứ na nhi, bất đô thị giá dạng tẩu ma? Giá dã thị nhất dạng, nhĩ vi trước địa cầu chuyển nhất khuyên dã bất quá lưỡng thiên thời gian. Bất thị thuyết ngã khứ liễu thậm ma địa phương vĩnh viễn đô bất hồi lai liễu, ngận đa nhân hữu giá dạng nhất chủng tưởng pháp. Hài hữu nhất cá nhân thuyết: Giá hồi Lý Hồng Chí tẩu liễu, ngã tựu khả dĩ xưng đại vương liễu. Thậm ma tưởng pháp đích nhân đô hữu.

Điều tôi vừa giảng là tình huống truyền công. Chúng ta cũng nhìn thấy loại tình huống như vậy, [nên] cần gọi mọi người tới mở hội nghị này, đồng thời ngay trước khi ra ngoại quốc thì tôi cần phải giảng một chút vấn đề này cho chư vị. Vì ở Bắc Kinh số người luyện Pháp Luân Đại Pháp là tương đối nhiều, có ảnh hưởng nhất định. Tôi ra ngoại quốc truyền công về thực chất cũng giống truyền công ở quốc nội. Như mọi người biết hôm nay tôi đi Đông Bắc, ngày mai đi Tây Nam, ngày kia đi phía Nam, sau đó còn đi nơi này rồi đi nơi khác, chẳng phải đều là đi các nơi cũng như thế? [Ra ngoại quốc truyền công] cũng là giống như vậy, chư vị đi quanh trái đất chẳng qua chỉ mất hai ngày. Không có nói rằng tôi đến địa phương nào đó rồi sau vĩnh viễn không quay về nữa, rất nhiều người là có lối nghĩ như thế. Còn có một người nói: ‘Phen này ông Lý Hồng Chí đi rồi, ta bèn có thể xưng đại vương’. Người có lối nghĩ kiểu gì cũng có cả.

我們法輪大法修煉就是注重人的心性修煉,你一舉一動不符合修煉人的標準,我們學員都能衡量出來。但是也有一部份人,他不能夠使自己明確的認識到這些錯誤傾向、錯誤表現,是因為有許多學員的執著心、顯示心、各種心沒有去掉造成的。大家都知道這個法好,大家也都知道這個法能起到度人的作用。那麼你想一想:這個法他能度人,為甚麼能度人?為甚麼能夠使人變好?這個先決條件是你不想變好誰也度不了你。可是你的變好呢,只能你自己想要變好。一舉一動都得符合那個真正修煉人的標準,這是個很嚴肅的問題!

Ngã môn Pháp Luân Đại Pháp tu luyện tựu thị chú trọng nhân đích tâm tính tu luyện, nhĩ nhất cử nhất động bất phù hợp tu luyện nhân đích tiêu chuẩn, ngã môn học viên đô năng hành lượng xuất lai. Đãn thị dã hữu nhất bộ phận nhân, tha bất năng cú sử tự kỷ minh xác đích nhận thức đáo giá ta thác ngộ khuynh hướng, thác ngộ biểu hiện, thị nhân vi hữu hứa đa học viên đích chấp trước tâm, hiển thị tâm, các chủng tâm một hữu khứ điệu tạo thành đích. Đại gia đô tri đạo giá cá Pháp hảo, đại gia dã đô tri đạo giá cá Pháp năng khởi đáo độ nhân đích tác dụng. Na ma nhĩ tưởng nhất tưởng: Giá cá Pháp Tha năng độ nhân, vi thậm ma năng độ nhân? Vi thậm ma năng cú sử nhân biến hảo? Giá cá tiên quyết điều kiện thị nhĩ bất tưởng biến hảo thuỳ dã độ bất liễu nhĩ. Khả thị nhĩ đích biến hảo ni, chỉ năng nhĩ tự kỷ tưởng yếu biến hảo. Nhất cử nhất động đô đắc phù hợp na cá chân chính tu luyện nhân đích tiêu chuẩn, giá thị cá ngận nghiêm túc đích vấn đề!

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta chính là chú trọng tu luyện tâm tính con người, nhất cử nhất động của chư vị nếu không phù hợp tiêu chuẩn người tu luyện, thì các học viên chúng ta đều có thể đo lường ra. Nhưng cũng có một số người, họ không thể tự mình nhận thức rõ ràng ra khuynh hướng lệch lạc và biểu hiện sai lầm ấy, bởi vì có rất nhiều học viên mà tâm chấp trước, tâm hiển thị, các loại tâm chưa vứt bỏ mà tạo thành [như thế]. Mọi người đều biết Pháp này rất tốt, mọi người đều biết Pháp này có thể khởi tác dụng độ nhân. Vậy thì chư vị hãy nghĩ xem: Pháp này Ông có thể độ nhân, thì tại sao có thể độ nhân? Tại sao có thể khiến con người trở nên tốt? Điều kiện tiên quyết là nếu chư vị không muốn trở nên tốt thì không ai độ nổi chư vị. Mà chư vị trở nên tốt, chỉ có thể là [trên cơ sở] bản thân chư vị mong muốn trở nên tốt. Nhất cử nhất động của chư vị đều phải phù hợp tiêu chuẩn người tu luyện chân chính, đây là vấn đề hết sức nghiêm túc!

有的人那種顯示心理表現的非常突出,發展下去那就會破壞法,還給一些沒有參加學習班的人和在各點煉功的人造成一些錯誤認識,甚至也跟著稀裏糊塗的亂搞一氣。這裏邊就談到一個輔導員的責任問題。輔導員的責任是非常重要的,我記的我去廣州傳功之前,講過一句話:我說輔導員,你的責任不次於寺院中的那個住持。為甚麼這麼說呢?真正往高層次傳功就是個度人的問題。真正專修的人,他也是個真正修煉的人,只不過他是在宗教中修煉的,而我們大多數是在社會這個形式中修煉的。那麼,既然大家都是修煉的人,大家在一起煉功、一起切磋、一起提高,那麼這個主持人,也就是說這個輔導員和廟裏那個住持有甚麼差異呢?我說在末法時期,我們法輪大法的學員心性比和尚還要高。我說我的學員的心性比和尚高,那我們輔導員就比寺院中的那個住持、方丈要高,那麼我們有些輔導員達沒達到這個要求呢?

Hữu đích nhân na chủng hiển thị tâm lý biểu hiện đích phi thường đột xuất, phát triển hạ khứ na tựu hội phá hoại Pháp, hài cấp nhất ta một hữu tham gia học tập ban đích nhân hoà tại các điểm luyện công đích nhân tạo thành nhất ta thác ngộ nhận thức, thậm chí dã cân trước hy lý hồ đồ đích loạn cảo nhất khí. Giá lý biên tựu đàm đáo nhất cá phụ đạo viên đích trách nhiệm vấn đề. Phụ đạo viên đích trách nhiệm thị phi thường trọng yếu đích, ngã ký đích ngã khứ Quảng Châu truyền công chi tiền, giảng quá nhất cú thoại: Ngã thuyết phụ đạo viên, nhĩ đích trách nhiệm bất thứ ư tự viện trung đích na cá trụ trì. Vi thậm ma giá ma thuyết ni? Chân chính vãng cao tầng thứ truyền công tựu thị cá độ nhân đích vấn đề. Chân chính chuyên tu đích nhân, tha dã thị cá chân chính tu luyện đích nhân, chỉ bất quá tha thị tại tông giáo trung tu luyện đích, nhi ngã môn đại đa số thị tại xã hội giá cá hình thức trung tu luyện đích. Na ma, ký nhiên đại gia đô thị tu luyện đích nhân, đại gia tại nhất khởi luyện công, nhất khởi thiết tha, nhất khởi đề cao, na ma giá cá chủ trì nhân, dã tựu thị thuyết giá cá phụ đạo viên hoà miếu lý na cá trụ trì hữu thậm ma sai dị ni? Ngã thuyết tại mạt pháp thời kỳ, ngã môn Pháp Luân Đại Pháp đích học viên tâm tính tỷ hoà thượng hài yếu cao. Ngã thuyết ngã đích học viên đích tâm tính tỷ hoà thượng cao, na ngã môn phụ đạo viên tựu tỷ tự viện trung đích na cá trụ trì, phương trượng yếu cao, na ma ngã môn hữu ta phụ đạo viên đạt một đạt đáo giá cá yêu cầu ni?

Một số người mà loại tâm lý hiển thị ấy biểu hiện ra vô cùng nổi rõ, phát triển tiếp nữa thì sẽ phá hoại Pháp, còn gây ra một loại nhận thức sai lầm cho những người chưa từng tham gia lớp học và những người ở điểm luyện công, thậm chí còn [khiến họ] đi theo và hồ đồ không tỉnh táo làm loạn lung tung cả. Tại đây còn nói đến vấn đề trách nhiệm của phụ đạo viên. Trách nhiệm của phụ đạo viên là phi thường quan trọng, tôi nhớ rằng trước khi tôi tới Quảng Châu truyền công, thì đã nói một câu: Tôi bảo các phụ đạo viên, trách nhiệm của chư vị không kém hơn các trụ trì ở nhà chùa. Tại sao nói như vậy? Truyền công lên tầng thứ cao một cách chân chính chính là vấn đề độ nhân. Người chuyên tu chân chính, họ cũng là người tu luyện chân chính, chẳng qua họ là tu luyện trong tôn giáo, mà chúng ta đại đa số là tu luyện trong hình thức nơi xã hội. Như thế, mọi người đều đã là người tu luyện, mọi người cùng nhau luyện công, cùng nhau giao lưu, cùng nhau đề cao, vậy [so với] các vị trụ trì kia, tức là nói rằng phụ đạo viên và trụ trì của nhà chùa là có gì khác biệt? Tôi nói rằng tại thời kỳ mạt pháp, học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta có tâm tính còn cao hơn hoà thượng. Tôi nói rằng học viên của tôi có tâm tính cao hơn hoà thượng, do đó các phụ đạo viên còn phải cao hơn các trụ trì, các phương trượng của nhà chùa, vậy hỏi những phụ đạo viên chúng ta đã đạt được yêu cầu đó chăng?

當然,我們在座的現在還有沒參加過學習班的人當輔導員,這是一個問題。但是,這一點我們是不反對的,我們將來也不可能使全國各地煉功人都參加了學習班之後才能當輔導員。但是,就是從作為一個輔導員的標準來看你符不符合?對法理解到甚麼成度?甚至言談舉止根本就不像一個修煉者,不像一個大法修煉之人,這種人就不能當輔導員。我們修煉的目地是很明確的了,能夠往高層次上修煉,在學習班上我們講的很清楚了。你想一想,得道的那個真人,或者佛家講的那個佛、菩薩,他會像你那樣說話嗎?他會像你的思想那麼不純淨嗎?做些事情會像你那樣去做嗎?當然,我們也不是對大家非得要求這麼高,我們畢竟還是一個修煉中的人,可是你應不應該嚴格要求自己呢?

Đương nhiên, ngã môn tại toạ đích hiện tại hài hữu một tham gia quá học tập ban đích nhân đương phụ đạo viên, giá thị nhất cá vấn đề. Đãn thị, giá nhất điểm ngã môn thị bất phản đối đích, ngã môn tương lai dã bất khả năng sử toàn quốc các địa luyện công nhân đô tham gia liễu học tập ban chi hậu tài năng đương phụ đạo viên. Đãn thị, tựu thị tùng tác vi nhất cá phụ đạo viên đích tiêu chuẩn lai khán nhĩ phù bất phù hợp? Đối Pháp Lý giải đáo thậm ma thành độ? Thậm chí ngôn đàm cử chỉ căn bản tựu bất tượng nhất cá tu luyện giả, bất tượng nhất cá Đại Pháp tu luyện chi nhân, giá chủng nhân tựu bất năng đương phụ đạo viên. Ngã môn tu luyện đích mục địa thị ngận minh xác đích liễu, năng cú vãng cao tầng thứ thượng tu luyện, tại học tập ban thượng ngã môn giảng đích ngận thanh sở liễu. Nhĩ tưởng nhất tưởng, đắc Đạo đích na cá Chân Nhân, hoặc giả Phật gia giảng đích na cá Phật, Bồ Tát, tha hội tượng nhĩ na dạng thuyết thoại ma? Tha hội tượng nhĩ đích tư tưởng na ma bất thuần tịnh ma? Tố ta sự tình hội tượng nhĩ na dạng khứ tố ma? Đương nhiên, ngã môn dã bất thị đối đại gia phi đắc yêu cầu giá ma cao, ngã môn tất cánh hài thị nhất cá tu luyện trung đích nhân, khả thị nhĩ ưng bất ưng cai nghiêm cách yêu cầu tự kỷ ni?

Đương nhiên, chúng ta hiện nay ngồi ở đây vẫn có những người chưa từng tham gia lớp học và nay làm phụ đạo viên, đây là một vấn đề. Tuy vậy, tôi không hề phản đối cái này, tương lai chúng ta cũng sẽ không thể là tại các nơi toàn quốc thì người luyện công sau khi tham gia lớp học rồi mới có thể làm phụ đạo viên. Nhưng, chính là từ tiêu chuẩn để làm một người phụ đạo viên mà xét thì chư vị có phù hợp hay không? Lý giải về Pháp là ở mức độ nào? Thậm chí lời nói cử chỉ hoàn toàn không giống một người tu luyện, không giống một người tu luyện Đại Pháp, kiểu người đó là không thể làm phụ đạo viên. Mục đích tu luyện chúng ta đã vô cùng minh xác —có thể tu luyện lên tầng thứ cao— ở các lớp học tôi đã giảng rất rõ ràng rồi. Chư vị nghĩ xem, những vị Chân Nhân đắc Đạo, hoặc những vị Phật và Bồ Tát mà Phật gia giảng, họ như chư vị nói những lời như thế chăng? Họ có như chư vị với tư tưởng bất thuần như thế chăng? Làm các việc là cũng như chư vị làm như thế chăng? Đương nhiên, chúng tôi cũng không cứ buộc chư vị phải nhất định có yêu cầu cao, dù sao chư vị là người đang trong tu luyện, nhưng chư vị có nên phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình hay không?

大多數學員,大多數輔導員都做的非常好,作出了很大的貢獻,組織大家學習很辛苦。我們都是自願來修煉的,也不是誰封你個官、許個願、掙多少錢。我們沒有甚麼權力,也沒有非得做的義務,也沒有說掙多少工資。大家都是義務在做事,憑著大家的熱心、大家對法的愛護,在做這樣的事情。那麼,我們為甚麼不把這件事情做好呢?當然,我剛才講到沒有參加學習班的人,將來我看我們可以組織起來,專門組織定期的對新學員或者輔導員培訓,一定要這樣搞的,不然的話是跟不上的。有的地方一個老學員也沒有,也得組織輔導站,那麼就得對他們進行一些必要的培訓。當然培訓這是以後的事情,我們不管你參加過班或沒參加過班,從現在開始我們要求所有的輔導員都要把這個法理解好。我們有能力的、年富力強的,除了年歲大的、記憶力不好的,都要把這書背一背,也許我提的很高了,要求太高了。可是有許多地區,很多學員都背的非常熟,人家學習的時候根本都不用書,都背著念。那麼相比之下……我雖然家鄉在東北,可是我老是在北京啊,我們北京是研究會所在地,我在這裏辦的班也是很多的。我們現在的基礎還是在這兒嘛,所以我想呢,我們北京就應起帶頭作用。本來這個頭應該是北京帶的,但現在全國各地人家都在學了。

Đại đa số học viên, đại đa số phụ đạo viên đô tố đích phi thường hảo, tác xuất liễu ngận đại đích cống hiến, tổ chức đại gia học tập ngận tân khổ. Ngã môn đô thị tự nguyện lai tu luyện đích, dã bất thị thuỳ phong nhĩ cá quan, hứa cá nguyện, tránh đa thiểu tiền. Ngã môn một hữu thậm ma quyền lực, dã một hữu phi đắc tố đích nghĩa vụ, dã một hữu thuyết tránh đa thiểu công tư. Đại gia đô thị nghĩa vụ tại tố sự, bằng trước đại gia đích nhiệt tâm, đại gia đối Pháp đích ái hộ, tại tố giá dạng đích sự tình. Na ma, ngã môn vi thậm ma bất bả giá kiện sự tình tố hảo ni? Đương nhiên, ngã cương tài giảng đáo một hữu tham gia học tập ban đích nhân, tương lai ngã khán ngã môn khả dĩ tổ chức khởi lai, chuyên môn tổ chức định kỳ đích đối tân học viên hoặc giả phụ đạo viên bồi huấn, nhất định yếu giá dạng cảo đích, bất nhiên đích thoại thị cân bất thượng đích. Hữu đích địa phương nhất cá lão học viên dã một hữu, dã đắc tổ chức phụ đạo trạm, na ma tựu đắc đối tha môn tiến hành nhất ta tất yếu đích bồi huấn. Đương nhiên bồi huấn giá thị dĩ hậu đích sự tình, ngã môn bất quản nhĩ tham gia quá ban hoặc một tham gia quá ban, tùng hiện tại khai thuỷ ngã môn yêu cầu sở hữu đích phụ đạo viên đô yếu bả giá cá Pháp lý giải hảo. Ngã môn hữu năng lực đích, niên phú lực cường đích, trừ liễu niên tuế đại đích, ký ức lực bất hảo đích, đô yếu bả giá thư bối nhất bối, dã hứa ngã đề đích ngận cao liễu, yêu cầu thái cao liễu. Khả thị hữu hứa đa địa khu, ngận đa học viên đô bối đích phi thường thục, nhân gia học tập đích thời hậu căn bản đô bất dụng thư, đô bối trước niệm. Na ma tương tỷ chi hạ…… Ngã tuy nhiên gia hương tại Đông Bắc, khả thị ngã lão thị tại Bắc Kinh a, ngã môn Bắc Kinh thị Nghiên Cứu Hội sở tại địa, ngã tại giá lý biện đích ban dã thị ngận đa đích. Ngã môn hiện tại đích cơ sở hài thị tại giá nhi ma, sở dĩ ngã tưởng ni, ngã môn Bắc Kinh tựu ưng khởi đới đầu tác dụng. Bản lai giá cá đầu ưng cai thị Bắc Kinh đới đích, đãn hiện tại toàn quốc các địa nhân gia đô tại học liễu.

Hầu hết học viên và hầu hết phụ đạo viên đều thực thi rất tốt, làm ra những cống hiến rất lớn, rất vất vả tổ chức mọi người học tập. Chúng ta đều là tự nguyện tới tu luyện, cũng không có ai phong quan chức hay hứa hẹn hoặc kiếm bao nhiêu tiền cho chư vị. Chúng ta không có quyền lực nào cả, cũng không có buộc phải làm nghĩa vụ gì, cũng không có trả lương ngần nào. Mọi người đều làm các việc một cách tình nguyện, đều bằng vào nhiệt tình của mọi người, và [bằng] tấm lòng ái mộ của mọi người đối với Pháp, mà đang làm những việc thế này. Vậy thì, tại sao chúng ta không thực hiện việc này cho tốt? Đương nhiên, tôi vừa giảng tới những người chưa từng tham gia lớp học tập, tương lai tôi sẽ xem xem chúng ta có thể tổ chức, chỉ chuyên tổ chức bồi dưỡng định kỳ cho học viên hoặc phụ đạo viên mới, nhất định cần làm như vậy, nếu không thì [họ] sẽ không theo kịp. Có những địa phương không có một học viên cũ nào, mà vẫn cần tổ chức trạm phụ đạo, cho nên cần phải tiến hành một số bồi dưỡng cần thiết cho họ. Tất nhiên bồi dưỡng này là việc về sau, [giờ thì] chúng tôi không quan tâm chư vị đã từng tham gia lớp học tập hay chưa, từ nay trở đi chúng tôi đều yêu cầu tất cả phụ đạo viên chư vị đều phải lý giải thật tốt Pháp này. Những người độ tuổi sung sức và có năng lực chúng ta, trừ những người cao tuổi và trí nhớ không còn tốt, thì đều cần phải thử học thuộc cuốn sách này, có lẽ điều tôi đề ra là rất cao, yêu cầu quá cao. Nhưng có rất nhiều nơi, rất nhiều học viên đều học thuộc rất nhuần nhuyễn, người ta đến lúc học thì hoàn toàn không cần sách, đều đọc thuộc lòng. Vậy thì so sánh ra… Quê tôi tuy ở Đông Bắc, nhưng tôi thường xuyên ở Bắc Kinh, Bắc Kinh chúng ta là nơi của Hội Nghiên cứu, tôi đã mở rất nhiều lớp ở đây. Cơ sở hiện nay của chúng ta là ở đây, do đó tôi nghĩ rằng, Bắc Kinh chúng ta nên có tác dụng dẫn đầu. Vốn dĩ Bắc Kinh vẫn là dẫn đầu, nhưng khắp nơi toàn quốc người ta đều đang học [Pháp như vậy] rồi.

學法有甚麼好處呢?就是我們學員有甚麼問題他自己就解決了。再有一個問題,就是誰要想胡來,那學員他自己就鑑別了,使搞歪門邪道的、興風作浪的興不起來,沒有市場。今後我們可以形成制度,你只要修煉法輪大法,你只要想在我們這個大法中修煉,你就必須得學法,光煉動作我們是不承認的。這個不是對大家要求高了,因為他已經嚴重的破壞我們這個法的聲譽了。說我光煉動作不修心性,出門為所欲為,想幹甚麼就幹甚麼,在常人中比常人幹的那個事還不好,我說這就不行,所以提出這樣一個要求。

Học Pháp hữu thậm ma hảo xứ ni? Tựu thị ngã môn học viên hữu thậm ma vấn đề tha tự kỷ tựu giải quyết liễu. Tái hữu nhất cá vấn đề, tựu thị thuỳ yếu tưởng hồ lai, na học viên tha tự kỷ tựu giám biệt liễu, sử cảo oai môn tà đạo đích, hưng phong tác lãng đích hưng bất khởi lai, một hữu thị trường. Kim hậu ngã môn khả dĩ hình thành chế độ, nhĩ chỉ yếu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhĩ chỉ yếu tưởng tại ngã môn giá cá Đại Pháp trung tu luyện, nhĩ tựu tất tu đắc học Pháp, quang luyện động tác ngã môn thị bất thừa nhận đích. Giá cá bất thị đối đại gia yêu cầu cao liễu, nhân vi tha dĩ kinh nghiêm trọng đích phá hoại ngã môn giá cá Pháp đích thanh dự liễu. Thuyết ngã quang luyện động tác bất tu tâm tính, xuất môn vi sở dục vi, tưởng cán thậm ma tựu cán thậm ma, tại thường nhân trung tỷ thường nhân cán đích na cá sự hài bất hảo, ngã thuyết giá tựu bất hành, sở dĩ đề xuất giá dạng nhất cá yêu cầu.

Học Pháp có những chỗ tốt gì? Chính là học viên chúng ta có vấn đề gì thì tự họ giải quyết. Ngoài ra có một vấn đề, chính là ai mà muốn khuấy đảo thị phi, thì các học viên tự họ phân biệt được ra, khiến những kẻ oai môn tà đạo, những kẻ thổi gió quạt lửa không làm nổi điều gì, không có thị trường. Từ nay trở đi chúng ta có thể hình thành chế độ này: Chư vị hễ là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chư vị hễ là muốn tu luyện trong Đại Pháp chúng tôi đây, thì chư vị nhất định phải học Pháp, chúng tôi là không thừa nhận ai chỉ luyện động tác thôi. Đây không phải là có yêu cầu cao đối với chư vị, bởi vì những người đó là phá hoại nghiêm trọng thanh danh của Pháp chúng ta. Chính những người chỉ luyện động tác mà không tu tâm tính, thì ra khỏi cửa sẽ tự tung tự tác, sẽ muốn gì làm nấy, ở xã hội người thường còn làm những thứ bất hảo còn hơn cả người thường; tôi nói rằng vậy là không được, do đó đề xuất yêu cầu này.

由於我們有些學員這個顯示心理不去,出現了種種這樣的情況,比如有的人總是想顯示自己。我這裏就說咱們輔導員,這是輔導員會;我說咱們學員,咱們學員也聽不見,我就說咱們輔導員。顯示心不去,這裏存在的一個主要的原因是我們很多輔導員對法理解的非常差,根本還不如一般的學員。但是有一個問題,學員碰到疑難,過去老是不看書,不學習,看書也不是經常的,就出現了這樣的事:他有許許多多的問題解不開,就想問輔導員。一問輔導員,由於我們輔導員自己的心性問題……輔導員也不學法,也不看書,對法也是領會的一知半解。有的輔導員就想:我要說不出來,就會降低了我的威信,要組織大家在一起煉功好像就不太好組織了。當然,目地可能想維護這個法——不太好組織大家煉了。所以有些輔導員對一些自己還搞不懂的問題就敢下結論的隨便說、想當然的說、或者憑著自己的感覺感受去說,實質上就是破壞法,很嚴重的破壞法。我過去都講過這個問題,不能夠用自己的感受,用自己所在的層次悟到的東西去解釋這個法,這個問題不是說的很明確了嗎?就是這樣一個問題啊!所以我們大家千萬注意這個事。

Do ư ngã môn hữu ta học viên giá cá hiển thị tâm lý bất khứ, xuất hiện liễu chủng chủng giá dạng đích tình huống, tỷ như hữu đích nhân tổng thị tưởng hiển thị tự kỷ. Ngã giá lý tựu thuyết cha môn phụ đạo viên, giá thị phụ đạo viên hội; ngã thuyết cha môn học viên, cha môn học viên dã thính bất kiến, ngã tựu thuyết cha môn phụ đạo viên. Hiển thị tâm bất khứ, giá lý tồn tại đích nhất cá chủ yếu đích nguyên nhân thị ngã môn ngận đa phụ đạo viên đối Pháp lý giải đích phi thường sai, căn bản hài bất như nhất ban đích học viên. Đãn thị hữu nhất cá vấn đề, học viên bính đáo nghi nan, quá khứ lão thị bất khán thư, bất học tập, khán thư dã bất thị kinh thường đích, tựu xuất hiện liễu giá dạng đích sự: Tha hữu hứa hứa đa đa đích vấn đề giải bất khai, tựu tưởng vấn phụ đạo viên. Nhất vấn phụ đạo viên, do ư ngã môn phụ đạo viên tự kỷ đích tâm tính vấn đề…… phụ đạo viên dã bất học Pháp, dã bất khán thư, đối Pháp dã thị lĩnh hội đích nhất tri bán giải. Hữu đích phụ đạo viên tựu tưởng: Ngã yếu thuyết bất xuất lai, tựu hội giáng đê liễu ngã đích uy tín, yếu tổ chức đại gia tại nhất khởi luyện công hảo tượng tựu bất thái hảo tổ chức liễu. Đương nhiên, mục địa khả năng tưởng duy hộ giá cá Pháp——bất thái hảo tổ chức đại gia luyện liễu. Sở dĩ hữu ta phụ đạo viên đối nhất ta tự kỷ hài cảo bất đổng đích vấn đề tựu cảm hạ kết luận đích tuỳ tiện thuyết, tưởng đương nhiên đích thuyết, hoặc giả bằng trước tự kỷ đích cảm giác cảm thụ khứ thuyết, thực chất thượng tựu thị phá hoại Pháp, ngận nghiêm trọng đích phá hoại Pháp. Ngã quá khứ đô giảng quá giá cá vấn đề, bất năng cú dụng tự kỷ đích cảm thụ, dụng tự kỷ sở tại đích tầng thứ ngộ đáo đích đông tây khứ giải thích giá cá Pháp, giá cá vấn đề bất thị thuyết đích ngận minh xác liễu ma? Tựu thị giá dạng nhất cá vấn đề a! Sở dĩ ngã môn đại gia thiên vạn chú ý giá cá sự.

Vì chúng ta có một số học viên vẫn chưa trừ bỏ tâm lý hiển thị, [nên] xuất hiện các chủng tình huống loại này, ví như có người cứ luôn thích hiển thị bản thân mình. Ở đây tôi là nói về phụ đạo viên chúng ta, đây là hội nghị các phụ đạo viên; tôi mà nói về học viên chúng ta, thì học viên chúng ta cũng không nghe không thấy, nên tôi là nói các phụ đạo viên. Không trừ bỏ tâm hiển thị, trong đó tồn tại một nguyên nhân chủ yếu là rất nhiều phụ đạo viên trong chúng ta có lý giải còn quá kém về Pháp, hoàn toàn không bằng một học viên bình thường. Mà còn có một vấn đề, học viên đụng phải chỗ khó hiểu khó giải, [phụ đạo viên] trước vốn không đọc sách, không học tập, hoặc đọc thì cũng không thường xuyên, bèn xuất hiện việc thế này: Họ có rất nhiều vấn đề không giải được, bèn muốn hỏi phụ đạo viên. Một khi hỏi phụ đạo viên, thì vì phụ đạo viên chúng ta bản thân còn có vấn đề tâm tính… phụ đạo viên cũng không đọc sách, lĩnh hội về Pháp chỉ là qua loa nửa vời. Có phụ đạo viên bèn nghĩ: ‘Mình mà không nói được, thì sẽ giảm uy tín của mình, muốn tổ chức mọi người cùng nhau luyện công cho tốt thì cũng khó mà tổ chức được’. Tất nhiên mục đích có thể là muốn duy hộ Pháp này —[e rằng] sẽ khó khăn khi tổ chức mọi người luyện [công]— Do đó có phụ đạo viên đối với những vấn đề mà tự mình còn chưa rõ đã dám nói thuyết tuỳ tiện và đưa ra kết luận, nói cứ như đương nhiên là vậy rồi, hoặc theo cảm giác cảm thụ của mình mà nói, trên thực chất chính là phá hoại Pháp, phá hoại Pháp một cách rất nghiêm trọng. Trước đây tôi đã giảng vấn đề này, rằng không được dùng cảm giác của mình, dùng những gì bản thân ngộ ra ở tầng thứ sở tại mà giải thích Pháp này, vấn đề này chẳng phải đã rõ như vậy hay sao? Chính là vấn đề đó! Do vậy mọi người chúng ta nhất định phải chú ý việc này.

大家的目地都是好的,是要維護這個法。我不是為了提高我個人的威望,我組織不了大家煉功,我工作就做不好,可能出自這樣一個目地。但是我勸大家,解決這個問題的唯一辦法、唯一途徑,是你要領會這個法、吃透這個法。到那時候人家問你,你都在這個法上講,就是在講這個法。至於說功能狀態的各種表現,你可以不給他講。你說各種功能有上萬種功能表現形式,你說我怎麼給你講啊?你各種狀態,這個狀態,那個狀態,你把你自己當作一個修煉人的時候,你就不用去管它。有的狀態你有感受,有的狀態你還沒有感受它就過去了。那功能上萬種不止,在身體裏它要動一動都會有感受。那功能裏含有強大的電、強大的磁,還有其它的一些東西,它動一動你都有感受,都很敏感。說你各種狀態,還有你演煉出的各種生命體,那你怎麼給他解釋這些事啊,這些事你可以不給他解釋,你說這些都是正常反應,而且都是好事。如果對法理解透,我們可以按照法去講。我們以前一味想維護這個法,想給大家多解釋一些,而且怕大家領會不好,主要原因就是我們對法領會的不深,所以跟人家說不出來,說不出來自己又怕丟面子,就自己想當然的去說,那不是嚴重的破壞這個法嗎?

Đại gia đích mục địa đô thị hảo đích, thị yếu duy hộ giá cá Pháp. Ngã bất thị vi liễu đề cao ngã cá nhân đích uy vọng, ngã tổ chức bất liễu đại gia luyện công, ngã công tác tựu tố bất hảo, khả năng xuất tự giá dạng nhất cá mục địa. Đãn thị ngã khuyến đại gia, giải quyết giá cá vấn đề đích duy nhất biện pháp, duy nhất đồ kính, thị nhĩ yếu lĩnh hội giá cá Pháp, ngật thấu giá cá Pháp. Đáo na thời hậu nhân gia vấn nhĩ, nhĩ đô tại giá cá Pháp thượng giảng, tựu thị tại giảng giá cá Pháp. Chí ư thuyết công năng trạng thái đích các chủng biểu hiện, nhĩ khả dĩ bất cấp tha giảng. Nhĩ thuyết các chủng công năng hữu thượng vạn chủng công năng biểu hiện hình thức, nhĩ thuyết ngã chẩm ma cấp nhĩ giảng a? Nhĩ các chủng trạng thái, giá cá trạng thái, na cá trạng thái, nhĩ bả nhĩ tự kỷ đương tác nhất cá tu luyện nhân đích thời hậu, nhĩ tựu bất dụng khứ quản tha. Hữu đích trạng thái nhĩ hữu cảm thụ, hữu đích trạng thái nhĩ hài một hữu cảm thụ tha tựu quá khứ liễu. Na công năng thượng vạn chủng bất chỉ, tại thân thể lý tha yếu động nhất động đô hội hữu cảm thụ. Na công năng lý hàm hữu cường đại đích điện, cường đại đích từ, hài hữu kỳ tha đích nhất ta đông tây, tha động nhất động nhĩ đô hữu cảm thụ, đô ngận mẫn cảm. Thuyết nhĩ các chủng trạng thái, hài hữu nhĩ diễn luyện xuất đích các chủng sinh mệnh thể, na nhĩ chẩm ma cấp tha giải thích giá ta sự a, giá ta sự nhĩ khả dĩ bất cấp tha giải thích, nhĩ thuyết giá ta đô thị chính thường phản ứng, nhi thả đô thị hảo sự. Như quả đối Pháp lý giải thấu, ngã môn khả dĩ án chiếu Pháp khứ giảng. Ngã môn dĩ tiền nhất vị tưởng duy hộ giá cá Pháp, tưởng cấp đại gia đa giải thích nhất ta, nhi thả phạ đại gia lĩnh hội bất hảo, chủ yếu nguyên nhân tựu thị ngã môn đối Pháp lĩnh hội đích bất thâm, sở dĩ cân nhân gia thuyết bất xuất lai, thuyết bất xuất lai tự kỷ hựu phạ đâu diện tử, tựu tự kỷ tưởng đương nhiên đích khứ thuyết, na bất thị nghiêm trọng đích phá hoại giá cá Pháp ma?

Mục đích của mọi người đều là tốt, là muốn duy hộ Pháp này. [Có vị nghĩ] ‘tôi không phải vì để đề cao uy vọng cá nhân tôi, [mà là nếu] tôi không tổ chức được mọi người luyện công, [thì] tôi làm công tác của mình không tốt’, có thể là xuất phát từ mục đích đó. Nhưng tôi khuyên mọi người này, phương pháp duy nhất giải quyết vấn đề đó, con đường duy nhất, chính là chư vị phải lĩnh hội Pháp này, phải nhuần nhuyễn Pháp này. Đến lúc nào người ta hỏi chư vị, chư vị đều nói dựa trên Pháp này, chính là nói về Pháp này. Còn như về các loại biểu hiện của các trạng thái công năng, thì chư vị có thể không nói cho họ. Chư vị [hãy] nói các loại công năng có cả hơn vạn hình thức biểu hiện, chư vị bảo tôi làm sao nói cho chư vị được? Chư vị có các loại trạng thái, trạng thái này, trạng thái kia, khi chư vị tự coi mình là người luyện công, thì chư vị mặc kệ nó. Có những trạng thái mà chư vị cảm thụ được, có những trạng thái mà chư vị chưa cảm thụ được nó thì đã trôi qua rồi. Công năng có hơn vạn loại, chúng ở trong thân thể hễ chuyển động thì sẽ có cảm giác. Trong những công đó còn hàm chứa điện rất mạnh, từ rất mạnh, còn có một số những thứ khác, hễ chúng chuyển động thì chư vị sẽ có cảm thụ, đều rất mẫn cảm. Nói về các loại trạng thái của chư vị, thì còn có các loại thể sinh mệnh mà chư vị diễn luyện ra, vậy thì chư vị giải thích những việc đó cho họ thế nào, về những việc này thì chư vị có thể không cần giải thích cho họ, chư vị có thể nói những cái đó tất cả đều là phản ứng bình thường, hơn nữa đều là hảo sự. Nếu lý giải thấu về Pháp, chúng ta có thể chiểu theo Pháp mà nói. Chư vị từ trước vẫn luôn mong muốn duy hộ Pháp này, muốn giải thích nhiều hơn một chút cho mọi người, nhưng e rằng mọi người lĩnh hội không được tốt, mà nguyên nhân chủ yếu chính là lĩnh hội của chúng ta về Pháp không được sâu sắc, nên không nói ra cho người ta được, nói không được thì tự mình cũng ngại mất mặt, nên bèn nói như thể là đương nhiên vậy, đó chẳng phải nghiêm trọng phá hoại Pháp hay sao?

這個顯示心要發展下去呢,它會助長個人對名利的追求,因為它本來就發源於這裏嘛——對名利的追求。再發展下去就要拉山頭,他成了山大王啦,你們都得聽我的!李洪志幹啥事都得聽我的。反正學員也不知道,他就這樣說。弄不好還會說李洪志都是魔啦!只有他說了算啦。我們現在不就有了一個這樣的人嗎!這些問題表現出來都非常嚴重,在我們這個法中,在我們今天在座的輔導員中,在我們北京這兒像這類事件都不應該再出現了,可是它還是出現了。就說明我們對法理解的成度是相當差的,所以現在有幾個人做的很過火、很不像話,有些人還盲目的對他崇拜。這些事我們是對事不對人,就是講這些事情,大家千萬注意這些問題。

Giá cá hiển thị tâm yếu phát triển hạ khứ ni, tha hội trợ trưởng cá nhân đối danh lợi đích truy cầu, nhân vi tha bản lai tựu phát nguyên ư giá lý ma——đối danh lợi đích truy cầu. Tái phát triển hạ khứ tựu yếu lạp sơn đầu, tha thành liễu sơn đại vương lạp, nhĩ môn đô đắc thính ngã đích! Lý Hồng Chí cán xá sự đô đắc thính ngã đích. Phản chính học viên dã bất tri đạo, tha tựu giá dạng thuyết. Lộng bất hảo hài hội thuyết Lý Hồng Chí đô thị ma lạp! Chỉ hữu tha thuyết liễu toán lạp. Ngã môn hiện tại bất tựu hữu liễu nhất cá giá dạng đích nhân ma! Giá ta vấn đề biểu hiện xuất lai đô phi thường nghiêm trọng, tại ngã môn giá cá Pháp trung, tại ngã môn kim thiên tại toạ đích phụ đạo viên trung, tại ngã môn Bắc Kinh giá nhi tượng giá loại sự kiện đô bất ưng cai tái xuất hiện liễu, khả thị tha hài thị xuất hiện liễu. Tựu thuyết minh ngã môn đối Pháp lý giải đích thành độ thị tương đương sai đích, sở dĩ hiện tại hữu kỷ cá nhân tố đích ngận quá hoả, ngận bất tượng thoại, hữu ta nhân hài manh mục đích đối tha sùng bái. Giá ta sự ngã môn thị đối sự bất đối nhân, tựu thị giảng giá ta sự tình, đại gia thiên vạn chú ý giá ta vấn đề.

Tâm hiển thị ấy nếu phát triển tiếp, nó sẽ làm tăng thêm truy cầu cá nhân về danh lợi, bởi vì nguyên vốn nó chính là từ đó, [vốn là từ] truy cầu danh lợi. Phát triển tiếp nữa thì sẽ lên cầm đầu, sẽ xưng đại vương; [sẽ nói] ‘Các vị đều phải nghe tôi! Ngay cả Lý Hồng Chí làm việc gì cũng phải nghe theo tôi’. Dù sao thì học viên cũng không biết, cho nên họ cứ nói thế. Không chừng còn bảo rằng Lý Hồng Chí là ma! Rằng chỉ có họ mới là quyết định. Hiện nay chúng ta chẳng phải đang có một người như thế sao! Vấn đề này biểu hiện ra phi thường nghiêm trọng; trong Pháp này của chúng ta, trong các phụ đạo viên của chúng ta đang ngồi đây hôm nay, ở nơi Bắc Kinh chúng ta đây thì sự việc như vậy lẽ ra không nên tái hiện lần nữa; nhưng mà nó vẫn xuất hiện. Điều đó nói lên rằng lý giải của chúng ta về Pháp là ở mức độ rất kém, cho nên có một vài cá nhân đã rất quá đáng rồi, chẳng còn ra sao cả, mà có những người vẫn mù quáng sùng bái họ. Với những chuyện như thế này thì chúng ta là nhắm vào sự việc [để giải quyết] chứ không phải nhắm vào cá nhân, [tôi] chỉ là nói ra việc này, mọi người phải hết sức chú ý vấn đề này.

還有一種情況在我們輔導員中反映出來,就是一種幹事心。這是在歷史上沒有的,就是在我們今天這個特殊情況下出現的,在特殊的歷史時期出現的。為甚麼會出現這個情況呢?在歷史上,我們中國人或世界其它地區也是一樣,都是以家庭為中心;而現代人,特別是我們中國人,自己都有工作,幹一輩子工作,要是沒有工作幹時精神就要垮了。出現這樣一種情況,所以就把我們這個法輪大法當作一種事業來幹,有許多輔導員抱著這樣一種心態。他也感到法好,不然他不會這樣做的,這個前提是肯定的,他知道好。但是不是說我怎麼學好法,認識好法,怎樣在法中提高自己,他是抱著一種幹事的心。我到了晚年啦,現在也退休啦,或者我將要退休啦,沒有事幹,這回找點事幹這多好,這個功又好,他抱著這種心。大家想一想這種想法與我們法的要求相差十萬八千里。我們得對這個法負責,不是對你個人的感情負責。你覺的你沒事幹了,無依無靠了,想找點事幹,還不是這樣,這是一個很突出的問題,持何種的思想對待法,這是個很嚴肅的問題嘛!

Hài hữu nhất chủng tình huống tại ngã môn phụ đạo viên trung phản ánh xuất lai, tựu thị nhất chủng cán sự tâm. Giá thị tại lịch sử thượng một hữu đích, tựu thị tại ngã môn kim thiên giá cá đặc thù tình huống hạ xuất hiện đích, tại đặc thù đích lịch sử thời kỳ xuất hiện đích. Vi thậm ma hội xuất hiện giá cá tình huống ni? Tại lịch sử thượng, ngã môn Trung Quốc nhân hoặc thế giới kỳ tha địa khu dã thị nhất dạng, đô thị dĩ gia đình vi trung tâm; nhi hiện đại nhân, đặc biệt thị ngã môn Trung Quốc nhân, tự kỷ đô hữu công tác, cán nhất bối tử công tác, yếu thị một hữu công tác cán thời tinh thần tựu yếu khoa liễu. Xuất hiện giá dạng nhất chủng tình huống, sở dĩ tựu bả ngã môn giá cá Pháp Luân Đại Pháp đương tác nhất chủng sự nghiệp lai cán, hữu hứa đa phụ đạo viên bão trước giá dạng nhất chủng tâm thái. Tha dã cảm đáo Pháp hảo, bất nhiên tha bất hội giá dạng tố đích, giá cá tiền đề thị khẳng định đích, tha tri đạo hảo. Đãn thị bất thị thuyết ngã chẩm ma học hảo Pháp, nhận thức hảo Pháp, chẩm dạng tại Pháp trung đề cao tự kỷ, tha thị bão trước nhất chủng cán sự đích tâm. Ngã đáo liễu vãn niên lạp, hiện tại dã thoái hưu lạp, hoặc giả ngã tương yếu thoái hưu lạp, một hữu sự cán, giá hồi trảo điểm sự cán giá đa hảo, giá cá công hựu hảo, tha bão trước giá chủng tâm. Đại gia tưởng nhất tưởng giá chủng tưởng pháp dữ ngã môn Pháp đích yêu cầu tương sai thập vạn bát thiên lý. Ngã môn đắc đối giá cá Pháp phụ trách, bất thị đối nhĩ cá nhân đích cảm tình phụ trách. Nhĩ giác đích nhĩ một sự cán liễu, vô y vô kháo liễu, tưởng trảo điểm sự cán, hài bất thị giá dạng, giá thị nhất cá ngận đột xuất đích vấn đề, trì hà chủng đích tư tưởng đối đãi Pháp, giá thị cá ngận nghiêm túc đích vấn đề ma!

Còn một tình huống có phản ánh ra trong phụ đạo viên chúng ta, chính là một loại tâm làm việc. Điều này chưa từng có trong lịch sử, chỉ là chúng ta trong tình huống đặc thù hôm nay mới xuất hiện, vào thời kỳ đặc thù của lịch sử mới xuất hiện. Tại sao xuất hiện tình huống này? Trong lịch sử, người Trung Quốc chúng ta hoặc ở các địa phương khác trên thế giới cũng thế, đều là lấy gia đình làm trung tâm; nhưng người hiện đại, đặc biệt là người Trung Quốc chúng ta, bản thân ai cũng có công tác, làm công việc suốt đời, nếu chẳng có công việc để làm thì khi đó tinh thần suy sụp. Xuất hiện loại tình huống như thế, do đó bèn coi Pháp Luân Đại Pháp chúng ta thành một loại sự nghiệp để mà làm, có rất nhiều phụ đạo viên là mang loại tâm thái này. Họ cũng cảm thấy điều tốt đẹp của Pháp —nếu không thì đã không làm như vậy, tiền đề chắc chắn là như thế— họ biết đó là tốt. Nhưng không [để tâm vào] làm sao để mình học Pháp cho tốt, nhận thức Pháp cho tốt, đề cao bản thân như thế nào trong Pháp, mà họ ôm giữ một loại tâm làm việc. ‘Mình đã cao tuổi thế này rồi’, ‘hiện nay đã nghỉ hưu rồi’, hoặc ‘mình sắp nghỉ hưu rồi, không có việc gì làm, nhân dịp này tìm một chút việc làm mới tốt, mà công này tốt đẹp như thế’, họ là mang loại tâm ấy. Mọi người hãy nghĩ xem, lối nghĩ ấy cách xa phải đến mười vạn tám nghìn dặm so với yêu cầu của Pháp chúng ta. Chúng ta là phải có trách nhiệm với Pháp, chứ [đây] không phải là có trách nhiệm với tâm tình cảm thụ cá nhân của chư vị. Chư vị cảm thấy chư vị không việc gì làm, trống vắng không chỗ dựa, muốn tìm chút việc để làm, [nhưng] đây không phải như thế, đó là một vấn đề rất nổi cộm, [duy] trì loại tư tưởng nào đối đãi với Pháp, đó là một vấn đề rất nghiêm túc!

人修煉,人真正往高層次上修煉,那就是個度人度己的問題。你跟不上這個思想要求,你就做不好這個工作,是不是這樣的?我一再強調,我在全國各地都在講這個問題,我們不能把它當作一個單位、一個經濟實體,或者是一個企業事業單位來搞。我經常舉這個例子:釋迦牟尼當年傳法的時候,為了怕人家走入到這種形式當中去,那時候還不牽扯這些問題,只涉及對名和利的追求。釋迦牟尼叫你全部杜絕它,他領你到深山老林裏去,到山洞裏去修煉,啥都不讓你有,從物質上來杜絕,來滅盡人的各種執著心,對名利的執著。但我們又是在常人社會中,大家在常人社會中修煉,都自覺的修煉。其實我這裏沒有一點批評大家的涵義,就是為大家修煉負責任,給你指出這些嚴重影響往高層次上修煉的障礙。但我們作為一個輔導員,我們有個責任問題,就是你要做不好,可能這一批人都被你帶壞了。如果這一批人都被你帶壞了,那自己如何不說,你可能毀了一批人哪!我經常講這個問題,幹事這個心。當然它有它的好處,我們要擺正這個關係。大家都沒有想做事這個心,誰也不想做這個輔導員,我說那我們的工作也開展不好。大家都得有熱情想要做這件事,但出發點必須是為這個法。為了學法得法,洪揚法,度人,出發點不能專門為了我幹點甚麼事。這一點我想我們做的不足,我們琢磨琢磨這些事情。

Nhân tu luyện, nhân chân chính vãng cao tầng thứ thượng tu luyện, na tựu thị cá độ nhân độ kỷ đích vấn đề. Nhĩ cân bất thượng giá cá tư tưởng yêu cầu, nhĩ tựu tố bất hảo giá cá công tác, thị bất thị giá dạng đích? Ngã nhất tái cường điệu, ngã tại toàn quốc các địa đô tại giảng giá cá vấn đề, ngã môn bất năng bả tha đương tác nhất cá đơn vị, nhất cá kinh tế thực thể, hoặc giả thị nhất cá xí nghiệp sự nghiệp đơn vị lai cảo. Ngã kinh thường cử giá cá lệ tử: Thích Ca Mâu Ni đương niên truyền Pháp đích thời hậu, vi liễu phạ nhân gia tẩu nhập đáo giá chủng hình thức đương trung khứ, na thời hậu hài bất khiên xả giá ta vấn đề, chỉ thiệp cập đối danh hoà lợi đích truy cầu. Thích Ca Mâu Ni khiếu nhĩ toàn bộ đỗ tuyệt tha, tha lĩnh nhĩ đáo thâm sơn lão lâm lý khứ, đáo sơn động lý khứ tu luyện, xá đô bất nhượng nhĩ hữu, tùng vật chất thượng lai đỗ tuyệt, lai diệt tận nhân đích các chủng chấp trước tâm, đối danh lợi đích chấp trước. Đãn ngã môn hựu thị tại thường nhân xã hội trung, đại gia tại thường nhân xã hội trung tu luyện, đô tự giác đích tu luyện. Kỳ thực ngã giá lý một hữu nhất điểm phê bình đại gia đích hàm nghĩa, tựu thị vi đại gia tu luyện phụ trách nhiệm, cấp nhĩ chỉ xuất giá ta nghiêm trọng ảnh hưởng vãng cao tầng thứ thượng tu luyện đích chướng ngại. Đãn ngã môn tác vi nhất cá phụ đạo viên, ngã môn hữu cá trách nhiệm vấn đề, tựu thị nhĩ yếu tố bất hảo, khả năng giá nhất phê nhân đô bị nhĩ đới hoại liễu. Như quả giá nhất phê nhân đô bị nhĩ đới hoại liễu, na tự kỷ như hà bất thuyết, nhĩ khả năng huỷ liễu nhất phê nhân nả! Ngã kinh thường giảng giá cá vấn đề, cán sự giá cá tâm. Đương nhiên tha hữu tha đích hảo xứ, ngã môn yếu bài chính giá cá quan hệ. Đại gia đô một hữu tưởng tố sự giá cá tâm, thuỳ dã bất tưởng tố giá cá phụ đạo viên, ngã thuyết na ngã môn đích công tác dã khai triển bất hảo. Đại gia đô đắc hữu nhiệt tình tưởng yếu tố giá kiện sự, đãn xuất phát điểm tất tu thị vi giá cá Pháp. Vi liễu học Pháp đắc Pháp, hồng dương Pháp, độ nhân, xuất phát điểm bất năng chuyên môn vi liễu ngã cán điểm thậm ma sự. Giá nhất điểm ngã tưởng ngã môn tố đích bất túc, ngã môn trác ma trác ma giá ta sự tình.

Một người tu luyện, khi một người chân chính tu luyện lên tầng thứ cao, thì chính là vấn đề độ nhân độ kỷ. Chư vị không đạt theo yêu cầu tư tưởng ấy, thì chư vị sẽ không làm tốt công tác này được đâu, chẳng phải là vậy sao? Tôi nhấn mạnh một lần nữa, và các nơi trên toàn quốc tôi đều giảng vấn đề này, chúng ta không được coi đây là một đơn vị [công tác], một thực thể kinh doanh, hoặc một đơn vị sự nghiệp xí nghiệp để mà làm. Tôi thường dẫn ví dụ: Thích Ca Mâu Ni thời những năm truyền Pháp, vì e rằng người ta sẽ lọt vào chủng loại hình thức đó —bấy giờ còn chưa có động chạm tới vấn đề [tâm làm việc] này, chỉ là truy cầu liên quan tới danh và lợi— Thích Ca Mâu Ni bảo các vị đều đoạn tuyệt với nó, Ông dẫn các vị vào núi sâu rừng già, tới tu luyện trong sơn động, không để cho các vị có gì hết, đoạn tuyệt về mặt vật chất, diệt sạch hết các loại tâm chấp trước của con người, các chấp trước về danh lợi. Nhưng chúng ta vẫn là trong xã hội người thường, mọi người đang tu luyện tại xã hội người thường, đều tu một cách tự giác. Kỳ thực tại đây tôi không có chút nào hàm nghĩa phê bình mọi người, chỉ là vì để có trách nhiệm với tu luyện của mọi người, chỉ rõ ra cho chư vị những chướng ngại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện lên tầng thứ cao. Mà chúng ta đã là người phụ đạo viên, chúng ta có bất kể vấn đề gì, nghĩa là chư vị làm không được tốt, thì có thể một lô người [học viên] sẽ đều bị chư vị dẫn dắt hỏng mất. Nếu một lô người đó đều bị chư vị làm hỏng, thì bản thân [chư vị] thế nào thì chưa nói, mà chư vị đã có thể huỷ mất cả một lô người rồi! Tôi thường hay nói về vấn đề này, về cái tâm làm việc này. Đương nhiên nó có chỗ tốt của nó, [nên] chúng ta cần cân bằng cho đúng đắn quan hệ này. Mọi người nếu không có tâm làm việc này, không ai muốn làm phụ đạo viên, thế thì tôi nói rằng sẽ không thể nào triển khai tốt các việc của chúng ta được. Mọi người đều cần có nhiệt tình muốn làm công việc này, nhưng xuất phát điểm nhất định phải là vì Pháp. Là để các học viên đắc Pháp, hồng dương Pháp, độ nhân, [chứ] xuất phát điểm không thể vì để ‘tôi cần làm chút việc nào đó’. Về điều này tôi nghĩ rằng chúng ta thực hiện là còn thiếu sót, chúng ta cần cân nhắc kỹ hơn về những việc này.

以後我們輔導員一定要把這個法吃透,我想這些問題就能解決,包括那些沒參加過班的學員也一定要把法吃透,所以,我們對輔導員標準也是高的。還有人憑著個人感情,咱倆不錯,我倆過去就不錯,拉他來當輔導員,都不能這樣來對待這個問題。一定要我們誰學的好,誰修煉的好,誰來做這項工作,我這裏可能對大家要求高。我知道下面的狀態,但是我想我們畢竟是北京嘛,咱們法輪大法研究會又在這兒,中心在這兒,我說這塊兒要不做好了就影響其它地區。

Dĩ hậu ngã môn phụ đạo viên nhất định yếu bả giá cá Pháp ngật thấu, ngã tưởng giá ta vấn đề tựu năng giải quyết, bao quát na ta một tham gia quá ban đích học viên dã nhất định yếu bả Pháp ngật thấu, sở dĩ, ngã môn đối phụ đạo viên tiêu chuẩn dã thị cao đích. Hài hữu nhân bằng trước cá nhân cảm tình, cha lưỡng bất thác, ngã lưỡng quá khứ tựu bất thác, lạp tha lai đương phụ đạo viên, đô bất năng giá dạng lai đối đãi giá cá vấn đề. Nhất định yếu ngã môn thuỳ học đích hảo, thuỳ tu luyện đích hảo, thuỳ lai tố giá hạng công tác, ngã giá lý khả năng đối đại gia yêu cầu cao. Ngã tri đạo hạ diện đích trạng thái, đãn thị ngã tưởng ngã môn tất cánh thị Bắc Kinh ma, cha môn Pháp Luân Đại Pháp Nghiên Cứu Hội hựu tại giá nhi, trung tâm tại giá nhi, ngã thuyết giá khối nhi yếu bất tố hảo liễu tựu ảnh hưởng kỳ tha địa khu.

Từ nay về sau phụ đạo viên chúng ta nhất định phải học nhuần nhuyễn Pháp này, thì tôi nghĩ rằng những vấn đề này có thể giải quyết, kể cả những ai chưa tham gia lớp học cũng nhất định phải học nhuần nhuyễn Pháp này, cho nên, tiêu chuẩn của chúng ta đối với các phụ đạo viên cũng là cao. Có người là bằng vào cảm tình cá nhân, ‘chúng tôi quan hệ tốt, trước hai chúng tôi quan hệ tốt lắm’, bèn kéo vị kia làm phụ đạo viên; [chư vị] không thể đối đãi vấn đề này như vậy. Nhất định là [chọn trong] chúng ta ai học được tốt, ai tu luyện được tốt, thì tới làm công tác này, tại đây tôi có thể là có yêu cầu cao đối với mọi người. Tôi biết trạng thái [của chư vị] dưới kia, nhưng tôi nghĩ rằng dù sao thì chúng ta là Bắc Kinh, Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp chúng ta cũng ở nơi đây, trung tâm cũng là tại đây, tôi nói rằng nơi đây là không làm được tốt thì sẽ ảnh hưởng các địa phương khác.

不想說的太多了,因為那些畢竟是不足。儘管我不是批評大家,說的也是不足之處。這個會不要求別人參加,也是怕影響大家今後工作,所以不叫別人參加,只讓我們輔導員參加。我覺的我們輔導員能夠以身作則,把那些事情做好,我們的功派建設,以後正常發展,我想就不成問題。

Bất tưởng thuyết đích thái đa liễu, nhân vi na ta tất cánh thị bất túc. Tận quản ngã bất thị phê bình đại gia, thuyết đích dã thị bất túc chi xứ. Giá cá hội bất yêu cầu biệt nhân tham gia, dã thị phạ ảnh hưởng đại gia kim hậu công tác, sở dĩ bất khiếu biệt nhân tham gia, chỉ nhượng ngã môn phụ đạo viên tham gia. Ngã giác đích ngã môn phụ đạo viên năng cú dĩ thân tác tắc, bả na ta sự tình tố hảo, ngã môn đích công phái kiến thiết, dĩ hậu chính thường phát triển, ngã tưởng tựu bất thành vấn đề.

[Tôi] không định nói nhiều lắm, là vì rốt cuộc thì đây cũng là những thiếu sót. Dù rằng tôi không phê bình mọi người, [nhưng] nói là nhắm vào chỗ thiếu sót. Những hội nghị thế này không yêu cầu người khác tham gia, cũng là e rằng sẽ ảnh hưởng công tác của chư vị hôm nay, cho nên không để người khác tham gia, chỉ để các phụ đạo viên chúng ta tham gia. Tôi cảm thấy các phụ đạo viên chúng ta có thể làm gương, làm công việc này cho tốt, [thì] kiến thiết công phái chúng ta, sự phát triển bình thường sau này, tôi nghĩ rằng sẽ không thành vấn đề.

還有這樣一種傳說,說李洪志出國了,可能不回來了。說這話的人就把我當作和一般的常人一樣。我出國了,到那兒去打工掙倆錢兒回來,或者就定居在那兒了。我可不是那樣的人。大家知道我在國外是有親戚的,我出國是隨時隨地都能出的,生活條件是比這兒要好的。可是我又不追求這些東西,名呀、利呀、享受之類這些事情我都不追求,那些對我根本就沒有用。但是也防止一些人他不知道,防止一些人有這樣想法吧,在我不在的情況下,可能有些地區會出現這樣問題。為指導修煉,我不在的情況下,一切事宜均由我們法輪功研究會統一作出決定,統一帶領大家修煉。以前研究會作出的一切決定都是經過我同意的,我就是在任何地方,他們作出甚麼決定也是通過電話、傳真和我取得聯繫之後他們才作出的。還有一點,我也跟他們講了,這也是對研究會本身的考驗。看一看我不在的情況下,帶領大家做的好與壞,這也是對他們的考驗。但是我想是沒有問題的,因為在我身邊時間長的人對我的做法、對我想要做的事情、對法的普及整體想要做的事情,他們還是比較了解的。所以這裏明確指出:我不在的情況下,研究會作出的決定,我們全國各地輔導站都要聽從、執行。作為一個輔導員那就更責無旁貸了。

Hài hữu giá dạng nhất chủng truyền thuyết, thuyết Lý Hồng Chí xuất quốc liễu, khả năng bất hồi lai liễu. Thuyết giá thoại đích nhân tựu bả ngã đương tác hoà nhất ban đích thường nhân nhất dạng. Ngã xuất quốc liễu, đáo na nhi khứ đả công tránh lưỡng tiền nhi hồi lai, hoặc giả tựu định cư tại na nhi liễu. Ngã khả bất thị na dạng đích nhân. Đại gia tri đạo ngã tại quốc ngoại thị hữu thân thích đích, ngã xuất quốc thị tuỳ thời tuỳ địa đô năng xuất đích, sinh hoạt điều kiện thị tỷ giá nhi yếu hảo đích. Khả thị ngã hựu bất truy cầu giá ta đông tây, danh nha, lợi nha, hưởng thụ chi loại giá ta sự tình ngã đô bất truy cầu, na ta đối ngã căn bản tựu một hữu dụng. Đãn thị dã phòng chỉ nhất ta nhân tha bất tri đạo, phòng chỉ nhất ta nhân hữu giá dạng tưởng pháp ba, tại ngã bất tại đích tình huống hạ, khả năng hữu ta địa khu hội xuất hiện giá dạng vấn đề. Vi chỉ đạo tu luyện, ngã bất tại đích tình huống hạ, nhất thiết sự nghi quân do ngã môn Pháp Luân Công Nghiên Cứu Hội thống nhất tác xuất quyết định, thống nhất đới lĩnh đại gia tu luyện. Dĩ tiền Nghiên Cứu Hội tác xuất đích nhất thiết quyết định đô thị kinh quá ngã đồng ý đích, ngã tựu thị tại nhậm hà địa phương, tha môn tác xuất thậm ma quyết định dã thị thông quá điện thoại, truyền chân hoà ngã thủ đắc liên hệ chi hậu tha môn tài tác xuất đích. Hài hữu nhất điểm, ngã dã cân tha môn giảng liễu, giá dã thị đối Nghiên Cứu Hội bản thân đích khảo nghiệm. Khán nhất khán ngã bất tại đích tình huống hạ, đới lĩnh đại gia tố đích hảo dữ hoại, giá dã thị đối tha môn đích khảo nghiệm. Đãn thị ngã tưởng thị một hữu vấn đề đích, nhân vi tại ngã thân biên thời gian trường đích nhân đối ngã đích tố pháp, đối ngã tưởng yếu tố đích sự tình, đối Pháp đích phổ cập chỉnh thể tưởng yếu tố đích sự tình, tha môn hài thị tỷ giảo liễu giải đích. Sở dĩ giá lý minh xác chỉ xuất: Ngã bất tại đích tình huống hạ, Nghiên Cứu Hội tác xuất đích quyết định, ngã môn toàn quốc các địa phụ đạo trạm đô yếu thính tùng, chấp hành. Tác vi nhất cá phụ đạo viên na tựu cánh trách vô bàng thải liễu.

Còn có một loại tin đồn, nói rằng Lý Hồng Chí ra ngoại quốc, có thể sẽ không trở lại nữa. Người nói những lời này chính là coi tôi như một người thường bình thường. [Kiểu như] tôi ra ngoại quốc, tới đó làm công kiếm chút tiền rồi trở lại, hoặc định cư lại đó. Nhưng tôi đâu phải người như thế. Mọi người biết tôi có người thân thích ở ngoại quốc, tôi tuỳ ý lúc nào ra ngoại quốc cũng được, điều kiện sinh hoạt là tốt hơn so với đây. Nhưng tôi không truy cầu những cái đó, những thứ danh lợi hay hưởng thụ ấy thì tôi không truy cầu; những thứ đó hoàn toàn vô dụng với tôi. Nhưng phòng tránh một số người không biết, phòng tránh một số người sẽ có lối nghĩ đó, trong tình huống tôi không có mặt, có thể có một số nơi xuất hiện vấn đề này. Để chỉ đạo tu luyện, trong tình huống tôi không có mặt, thì hết thảy mọi việc đều do Hội Nghiên cứu của Pháp Luân Công chúng ta thống nhất đứng ra quyết định, thống nhất dẫn dắt mọi người tu luyện. Trước nay hết thảy các quyết định của Hội Nghiên cứu đều đã qua tôi đồng ý, dù rằng tôi đang ở địa phương nào, họ làm ra quyết định gì cũng đều thông qua điện thoại hoặc fax liên hệ với tôi rồi sau đó họ mới quyết định. Còn một điểm nữa, tôi cũng giảng cho họ rồi, rằng đây cũng là một khảo nghiệm đối với bản thân Hội Nghiên cứu. Xem xem trong tình huống tôi không có mặt, thì việc dẫn dắt mọi người làm được tốt hay không tốt, đó cũng là khảo nghiệm đối với họ. Nhưng tôi nghĩ rằng điều này không thành vấn đề, bởi vì những người theo bên tôi một thời gian lâu thì đối với cách làm của tôi, đối với những gì tôi muốn làm, đối với cần làm những gì về chỉnh thể việc phổ cập Pháp, thì họ cũng khá là hiểu rõ. Do vậy tại đây [tôi] chỉ ra một cách minh xác rằng: Trong tình huống tôi không có mặt, thì Hội Nghiên cứu đứng ra quyết định, các trạm phụ đạo các nơi toàn quốc chúng ta đều cần nghe theo và chấp hành. Làm người phụ đạo viên thì cũng phải nghiêm túc có trách nhiệm này.

輔導員,我反過來再講,我們很多人把它作為一種頭銜。我們沒有讓大家叫作常人中的那種職位、職務,就是避免這種東西,輔導員本來不是甚麼官。再說,你要是在煉功場上跟人家耍起態度來,人家一扭臉不理你了,你還乾沒招兒。你再弄不好,我不來煉了行不行。所以我們沒有甚麼權力,大家都憑著熱心在義務做這件事情,也是為大家做好事。所以我們在工作方法上也要注意一些,既然不是甚麼權力,不是甚麼職位,我想輔導員的更換那是隨時隨地都能做的。不要執著於這些,叫我幹輔導員就幹,不叫我幹輔導員我就做一個一般的煉功者和大家一起煉。其實,輔導員是盡義務,又不是給你個輔導員你就修成了!不是這樣,只不過都是為大家多作一些貢獻,多受一些魔難,多承擔一些工作。所以很多地區也出現這個情況,說輔導員換掉之後就消極不幹了,甚至於有的人拉幫結派,我想這些事情都不應該在法輪大法中出現。修煉的人能幹這些事情嗎?我就說我們輔導員,我們就在這一層上講這些事情,這些事情不要看的很重,千萬不要看的很重。

Phụ đạo viên, ngã phản quá lai tái giảng, ngã môn ngận đa nhân bả tha tác vi nhất chủng đầu hàm. Ngã môn một hữu nhượng đại gia khiếu tác thường nhân trung đích na chủng chức vị, chức vụ, tựu thị tỵ miễn giá chủng đông tây, phụ đạo viên bản lai bất thị thậm ma quan. Tái thuyết, nhĩ yếu thị tại luyện công trường thượng cân nhân gia soạ khởi thái độ lai, nhân gia nhất nữu kiểm bất lý nhĩ liễu, nhĩ hài kiền một chiêu nhi. Nhĩ tái lộng bất hảo, ngã bất lai luyện liễu hành bất hành. Sở dĩ ngã môn một hữu thậm ma quyền lực, đại gia đô bằng trước nhiệt tâm tại nghĩa vụ tố giá kiện sự tình, dã thị vi đại gia tố hảo sự. Sở dĩ ngã môn tại công tác phương pháp thượng dã yếu chú ý nhất ta, ký nhiên bất thị thậm ma quyền lực, bất thị thậm ma chức vị, ngã tưởng phụ đạo viên đích cánh hoán na thị tuỳ thời tuỳ địa đô năng tố đích. Bất yếu chấp trước ư giá ta, khiếu ngã cán phụ đạo viên tựu cán, bất khiếu ngã cán phụ đạo viên ngã tựu tố nhất cá nhất ban đích luyện công giả hoà đại gia nhất khởi luyện. Kỳ thực, phụ đạo viên thị tận nghĩa vụ, hựu bất thị cấp nhĩ cá phụ đạo viên nhĩ tựu tu thành liễu! Bất thị giá dạng, chỉ bất quá đô thị vi đại gia đa tác nhất ta cống hiến, đa thụ nhất ta ma nạn, đa thừa đảm nhất ta công tác. Sở dĩ ngận đa địa khu dã xuất hiện giá cá tình huống, thuyết phụ đạo viên hoán điệu chi hậu tựu tiêu cực bất cán liễu, thậm chí ư hữu đích nhân lạp bang kết phái, ngã tưởng giá ta sự tình đô bất ưng cai tại Pháp Luân Đại Pháp trung xuất hiện. Tu luyện đích nhân năng cán giá ta sự tình ma? Ngã tựu thuyết ngã môn phụ đạo viên, ngã môn tựu tại giá nhất tầng thượng giảng giá ta sự tình, giá ta sự tình bất yếu khán đích ngận trọng, thiên vạn bất yếu khán đích ngận trọng.

‘Phụ đạo viên’, tôi xoay trở lại mà nói, rất nhiều người chúng ta coi đó như một loại danh hiệu. Chúng tôi không hề bảo mọi người làm ra loại chức vị hay chức vụ gì nơi người thường, chính là tránh những cái đó, phụ đạo viên vốn không phải quan chức gì. Lại nói, chư vị nếu có thái độ quan cách trước mọi người ở nơi luyện công, và người ta quay đi mặc kệ chư vị, thì chư vị cũng không có cách nào. Chư vị nếu vẫn xử lý không khéo, [họ bèn nghĩ] ‘ta không tới luyện nữa được chưa’. Cho nên chúng ta không có quyền lực gì, mọi người đều bằng vào nhiệt tình mà tự nguyện làm việc này, cũng là làm điều tốt cho người khác. Vì thế chúng ta cần chú ý hơn về phương pháp công tác: đã không phải là quyền lực gì, không phải chức vị gì, tôi nghĩ rằng các phụ đạo viên đều có thể được thay đổi tuỳ thời tuỳ nơi. Không được chấp trước vào những cái đó, ‘bảo tôi làm phụ đạo viên thì tôi làm, còn không để tôi làm phụ đạo viên thì tôi làm một người luyện công hết sức bình thường và luyện cùng mọi người’. Kỳ thực, phụ đạo viên ấy là tình nguyện, chứ không phải cho chư vị làm phụ đạo viên thì [nghĩa là] chư vị tu thành! Không hề như vậy, chẳng qua là vì người khác mà cống hiến nhiều hơn, mà chịu một số ma nạn, gánh vác một số công tác. Do đó rất nhiều địa phương xuất hiện tình huống này, sau khi bảo thay phụ đạo viên bèn tiêu cực không chịu, thậm chí có người còn lôi kéo bè phái; tôi nghĩ rằng những việc này lẽ ra không nên xuất hiện trong Pháp Luân Đại Pháp. Người tu luyện có thể làm ra những chuyện đó sao? Tôi bèn nói rằng các phụ đạo viên chúng ta, chúng ta chính là đang nói về các việc ở tầng thứ này, những việc đó thì đừng coi chúng rất nặng, nhất định đừng quá xem trọng.

但是,對那些真正破壞了我們這個法的人,不管他是誰,出現一個,我們就得換掉一個,因為我們對學員沒有甚麼要求,你想學你就學,你不想學也沒甚麼辦法。但是你學了我們要對你負責任,我們要跟你講。作為一個輔導員就不行,你做的不好就會影響到整個一片,會干擾別人。所以我們看到有搞歪門邪道的,看到一個就拿掉一個。這裏鄭重的向大家提出來:在四季青公園煉功站的某學員,一段時期內搞的很不像樣子,到現在也沒承認他的錯誤,但我們也不需要人家承認錯誤。就這些事情他應該自己糾正,但他甚麼表現都沒有,而且據說搞的影響很不好。他不管對我如何,表面上對我如何,或他背地裏對我如何,他影響了這個法,那就不能再做輔導員了。比如有人說:我就是佛了,我是誰來的,我的法輪像房子那麼大,或者我比李洪志都強。他怎麼說都行,我也不會管他,但是不符合法輪大法輔導員的標準就不行,我們就得把他撤下來。以後變好了,說不定叫他再當站長。我們也別把人一碗涼水看到底,就是這個問題。這裏沒有批評誰、指責誰的意思。我們對事不對人,就舉這個例子。其他沒有點到的,有沒有做這種事的?也有,只不過沒有這麼突出。

Đãn thị, đối na ta chân chính phá hoại liễu ngã môn giá cá Pháp đích nhân, bất quản tha thị thuỳ, xuất hiện nhất cá, ngã môn tựu đắc hoán điệu nhất cá, nhân vi ngã môn đối học viên một hữu thậm ma yêu cầu, nhĩ tưởng học nhĩ tựu học, nhĩ bất tưởng học dã một thậm ma biện pháp. Đãn thị nhĩ học liễu ngã môn yếu đối nhĩ phụ trách nhiệm, ngã môn yếu cân nhĩ giảng. Tác vi nhất cá phụ đạo viên tựu bất hành, nhĩ tố đích bất hảo tựu hội ảnh hưởng đáo chỉnh cá nhất phiến, hội can nhiễu biệt nhân. Sở dĩ ngã môn khán đáo hữu cảo oai môn tà đạo đích, khán đáo nhất cá tựu nã điệu nhất cá. Giá lý trịnh trọng đích hướng đại gia đề xuất lai: Tại Tứ Quý Thanh công viên luyện công trạm đích mỗ học viên, nhất đoạn thời kỳ nội cảo đích ngận bất tượng dạng tử, đáo hiện tại dã một thừa nhận tha đích thác ngộ, đãn ngã môn dã bất nhu yếu nhân gia thừa nhận thác ngộ. Tựu giá ta sự tình tha ưng cai tự kỷ củ chính, đãn tha thậm ma biểu hiện đô một hữu, nhi thả cứ thuyết cảo đích ảnh hưởng ngận bất hảo. Tha bất quản đối ngã như hà, biểu diện thượng đối ngã như hà, hoặc tha bối địa lý đối ngã như hà, tha ảnh hưởng liễu giá cá Pháp, na tựu bất năng tái tố phụ đạo viên liễu. Tỷ như hữu nhân thuyết: Ngã tựu thị Phật liễu, ngã thị thuỳ lai đích, ngã đích Pháp Luân tượng phòng tử na ma đại, hoặc giả ngã tỷ Lý Hồng Chí đô cường. Tha chẩm ma thuyết đô hành, ngã dã bất hội quản tha, đãn thị bất phù hợp Pháp Luân Đại Pháp phụ đạo viên đích tiêu chuẩn tựu bất hành, ngã môn tựu đắc bả tha triệt hạ lai. Dĩ hậu biến hảo liễu, thuyết bất định khiếu tha tái đương trạm trưởng. Ngã môn dã biệt bả nhân nhất oản lương thuỷ khán đáo để, tựu thị giá cá vấn đề. Giá lý một hữu phê bình thuỳ, chỉ trách thuỳ đích ý tư. Ngã môn đối sự bất đối nhân, tựu cử giá cá lệ tử. Kỳ tha một hữu điểm đáo đích, hữu một hữu tố giá chủng sự đích? Dã hữu, chỉ bất quá một hữu giá ma đột xuất.

Tuy nhiên, đối với những người thật sự phá hoại Pháp chúng ta, mặc kệ họ là ai, hễ xuất hiện ai thì chúng ta liền thay người đó; là vì chúng ta không có yêu cầu gì đối với các học viên, các vị muốn học thì các vị học, các vị không muốn học thì cũng không có cách nào. Nhưng các vị đã học thì chúng tôi cần có trách nhiệm với các vị, chúng tôi cần giảng cho các vị. Nhưng nếu [đối với] phụ đạo viên thì không vậy được, chư vị mà làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng cả một lô, sẽ can nhiễu người khác. Do đó chúng ta mà thấy ai làm những thứ oai môn tà đạo, thì thấy người nào liền gạt bỏ người ấy. Tại đây [tôi] trịnh trọng nêu ra với mọi người: Một học viên tại điểm luyện công ở công viên Tứ Quý Thanh, có một đoạn thời gian hành xử không ra sao cả, đến bây giờ vẫn không thừa nhận sai lầm của anh ta; mà chúng ta cũng không cần anh ta thừa nhận sai lầm. Anh ta nên phải tự mình chỉnh lại cho đúng những việc này, nhưng anh ta không có biểu hiện gì hết, hơn nữa nghe nói rằng còn gây ảnh hưởng rất không tốt. Bất kể anh ta đối với tôi thế nào, trên bề mặt đối với tôi như thế nào, cũng như đằng sau lưng đối với tôi ra sao, nếu anh ta ảnh hưởng Pháp này, thì không thể làm tiếp phụ đạo viên được nữa. Chẳng hạn có người nói: ‘ta chính là Phật rồi’, ‘ta là vị nào đó tới cõi này’, ‘Pháp Luân của ta lớn như ngôi nhà’, hoặc ‘ta còn hơn cả Lý Hồng Chí’. Anh ta nói gì cũng được thôi, tôi mặc kệ anh ta; nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp thì không được, chúng ta cho anh xuống thôi. Sau này tốt hơn lên, có khi lại để anh ta làm trạm trưởng. Chúng ta cũng đừng nhìn người cố định mãi, chính là vấn đề này. Tại đây không phải có ý phê bình ai, hay chỉ trích ai. Chúng ta là nhắm vào việc chứ không nhắm vào người, nên đưa ví dụ này ra. Chưa có chỉ ra người khác; hỏi có ai làm loại việc này hay không? Cũng là có, chỉ là không nổi cộm đến thế.

再有,我上次已經講過了,就是我們一定要掀起一個學法的高潮來,一定要掀起一個學法熱。把法領會好,只有領會好這個法,誰想胡來都沒有市場,他一動念、一句話,你就知道他說的對不對,你說他能搞起來嗎?搞邪門歪道搞不起來,保證是這樣。

Tái hữu, ngã thượng thứ dĩ kinh giảng quá liễu, tựu thị ngã môn nhất định yếu hân khởi nhất cá học Pháp đích cao trào lai, nhất định yếu hân khởi nhất cá học Pháp nhiệt. Bả Pháp lĩnh hội hảo, chỉ hữu lĩnh hội hảo giá cá Pháp, thuỳ tưởng hồ lai đô một hữu thị trường, tha nhất động niệm, nhất cú thoại, nhĩ tựu tri đạo tha thuyết đích đối bất đối, nhĩ thuyết tha năng cảo khởi lai ma? Cảo tà môn oai đạo cảo bất khởi lai, bảo chứng thị giá dạng.

Còn nữa, lần trước tôi đã giảng rồi, chính là chúng ta nhất định phải dấy lên phong trào học Pháp, nhất định phải làm nóng lên việc học Pháp. Lĩnh hội Pháp cho tốt, chỉ có lĩnh hội tốt Pháp này, thì ai muốn rối loạn cũng sẽ không có người nghe, họ hễ động niệm, hễ nói ra, thì chư vị đều biết rằng họ nói đúng hay không, chư vị nói xem họ có thể làm được gì? Làm những thứ tà môn oai đạo là không làm nổi; bảo đảm là như thế.

大家都知道這個法好,其實,我每次班上都是站在不同角度去講。有的人說:我今天聽老師講的這課是這樣的,那個課聽老師講的又一樣。其實都是一樣的問題,我站在不同角度去講,可是我每次講出的法,你如果在以後的修煉當中,或者是在你以後的提高當中,或者不同時期看這本書的時候,你會發現指導你的東西都包括了,都在這書裏。這個法包含許許多多不同角度、不同成份、不同狀態下講的東西,我都在一個狀態下把他講出來了。所以,你去領會都會有收穫。只要大家把他學好,我說就沒問題。我的第三本書——《轉法輪》就要出版了,包括我講課的整個內容,是比較全面的,馬上就出來了。首先見到這本書的、首先受益的就是北京的學員。我們大家要多學法,領會好法。

Đại gia đô tri đạo giá cá Pháp hảo, kỳ thực, ngã mỗi thứ ban thượng đô thị trạm tại bất đồng giác độ khứ giảng. Hữu đích nhân thuyết: Ngã kim thiên thính Lão sư giảng đích giá khoá thị giá dạng đích, na cá khoá thính Lão sư giảng đích hựu nhất dạng. Kỳ thực đô thị nhất dạng đích vấn đề, ngã trạm tại bất đồng giác độ khứ giảng, khả thị ngã mỗi thứ giảng xuất đích Pháp, nhĩ như quả tại dĩ hậu đích tu luyện đương trung, hoặc giả thị tại nhĩ dĩ hậu đích đề cao đương trung, hoặc giả bất đồng thời kỳ khán giá bản thư đích thời hậu, nhĩ hội phát hiện chỉ đạo nhĩ đích đông tây đô bao quát liễu, đô tại giá thư lý. Giá cá Pháp bao hàm hứa hứa đa đa bất đồng giác độ, bất đồng thành phần, bất đồng trạng thái hạ giảng đích đông tây, ngã đô tại nhất cá trạng thái hạ bả Tha giảng xuất lai liễu. Sở dĩ, nhĩ khứ lĩnh hội đô hội hữu thu hoạch. Chỉ yếu đại gia bả Tha học hảo, ngã thuyết tựu một vấn đề. Ngã đích đệ tam bản thư——«Chuyển Pháp Luân» tựu yếu xuất bản liễu, bao quát ngã giảng khoá đích chỉnh cá nội dung, thị tỷ giảo toàn diện đích, mã thượng tựu xuất lai liễu. Thủ tiên kiến đáo giá bản thư đích, thủ tiên thụ ích đích tựu thị Bắc Kinh đích học viên. Ngã môn đại gia yếu đa học Pháp, lĩnh hội hảo Pháp.

Mọi người đều biết Pháp này là tốt, kỳ thực, mỗi lần lên lớp tôi đều đứng tại các góc độ khác nhau mà giảng. Có người nói: ‘Hôm nay tôi nghe Thầy giảng khoá này là thế này, khoá giảng kia thì nghe Thầy giảng lại thế kia’. Kỳ thực cùng là một vấn đề, tôi đứng tại các góc độ khác nhau mà giảng, mà Pháp mỗi lần tôi giảng ra, thì chư vị trong tu luyện sau này, hoặc trong đề cao sau này, hoặc vào các thời kỳ khác nhau mà đọc cuốn sách này, thì chư vị sẽ phát hiện những điều chỉ đạo cho chư vị đều bao quát [trong đó] rồi, đều trong sách rồi. Pháp này bao quát rất rất nhiều những điều được giảng từ các góc độ khác nhau, với các thành phần khác nhau, trong các trạng thái khác nhau; tôi vẫn giảng ra Pháp này ở một trạng thái ấy. Cho nên, chư vị lĩnh hội thì đều có thu hoạch. Chỉ cần chư vị học Pháp này thật tốt, thì tôi nói rằng sẽ không có vấn đề gì. Cuốn sách thứ ba của tôi —cuốn «Chuyển Pháp Luân»— sắp xuất bản rồi, bao gồm toàn bộ nội dung bài giảng trên lớp của tôi, là khá toàn diện, rất nhanh sẽ được xuất bản. Là các học viên Bắc Kinh sẽ được đọc cuốn sách này đầu tiên, có được thu hoạch trước tiên. Mọi người chúng ta cần học Pháp cho nhiều, lĩnh hội Pháp cho tốt.

我講來講去,是為了大家能夠真正的得到提高,跟大家說這些話。這樣緊急的把大家召集來,也是怕大家將來在修煉過程中掌握不好,或者由於理解不好,或者我沒有把你帶上正路,半途而廢,我覺的也對不起大家。所以把大家召集來,再給大家講一講這個事情。修煉的事情是大家自己的事,將來誰落下了,誰不行了,我在這兒是不能夠開後門的,說我看他不錯,或給我講一講情況,咱們開個後門吧,乾脆就讓你上來吧,這是不行的。大家知道我今天傳的是個法,這個法是宇宙中的法,我要是不按法去做,我不是帶頭去破壞法嗎?全靠大家自己去修。好是好,能度人,還能救人,就看大家怎麼去領會法,怎麼去認識法。把大家找來呢,就想說這麼多,可千萬別把這次會當作一次我看大家做的不足了,想批評大家,不是這樣。我想有些問題及時指出來要比以後指出來好。我們各地輔導站的站長,還有輔導員,我們指出不行的,馬上把他換掉之後,這個人急剎車,他慢慢認識到了自己的問題,又從新修煉。這個站長或輔導員,他幹不幹是一樣的,他一樣能修煉到底,就剎住了,而且對他是非常有好處的,他自己也認識到了,還在修煉。有一些,我們一再給他機會,可他一再不悟,最後已經來不及了,他已經完全下去了,變成魔的那種狀態了。這是教訓嘛!

Ngã giảng lai giảng khứ, thị vi liễu đại gia năng cú chân chính đích đắc đáo đề cao, cân đại gia thuyết giá ta thoại. Giá dạng khẩn cấp đích bả đại gia triệu tập lai, dã thị phạ đại gia tương lai tại tu luyện quá trình trung chưởng ác bất hảo, hoặc giả do ư lý giải bất hảo, hoặc giả ngã một hữu bả nhĩ đới thượng chính lộ, bán đồ nhi phế, ngã giác đích dã đối bất khởi đại gia. Sở dĩ bả đại gia triệu tập lai, tái cấp đại gia giảng nhất giảng giá cá sự tình. Tu luyện đích sự tình thị đại gia tự kỷ đích sự, tương lai thuỳ lạc hạ liễu, thuỳ bất hành liễu, ngã tại giá nhi thị bất năng cú khai hậu môn đích, thuyết ngã khán tha bất thác, hoặc cấp ngã giảng nhất giảng tình huống, cha môn khai cá hậu môn ba, kiền thuý tựu nhượng nhĩ thượng lai ba, giá thị bất hành đích. Đại gia tri đạo ngã kim thiên truyền đích thị cá Pháp, giá cá Pháp thị vũ trụ trung đích Pháp, ngã yếu thị bất án Pháp khứ tố, ngã bất thị đới đầu khứ phá hoại Pháp ma? Toàn kháo đại gia tự kỷ khứ tu. Hảo thị hảo, năng độ nhân, hài năng cứu nhân, tựu khán đại gia chẩm ma khứ lĩnh hội Pháp, chẩm ma khứ nhận thức Pháp. Bả đại gia trảo lai ni, tựu tưởng thuyết giá ma đa, khả thiên vạn biệt bả giá thứ hội đương tác nhất thứ ngã khán đại gia tố đích bất túc liễu, tưởng phê bình đại gia, bất thị giá dạng. Ngã tưởng hữu ta vấn đề cập thời chỉ xuất lai yếu tỷ dĩ hậu chỉ xuất lai hảo. Ngã môn các địa phụ đạo trạm đích trạm trưởng, hài hữu phụ đạo viên, ngã môn chỉ xuất bất hành đích, mã thượng bả tha hoán điệu chi hậu, giá cá nhân cấp sát xa, tha mạn mạn nhận thức đáo liễu tự kỷ đích vấn đề, hựu tùng tân tu luyện. Giá cá trạm trưởng hoặc phụ đạo viên, tha cán bất cán thị nhất dạng đích, tha nhất dạng năng tu luyện đáo để, tựu sát trụ liễu, nhi thả đối tha thị phi thường hữu hảo xứ đích, tha tự kỷ dã nhận thức đáo liễu, hài tại tu luyện. Hữu nhất ta, ngã môn nhất tái cấp tha cơ hội, khả tha nhất tái bất ngộ, tối hậu dĩ kinh lai bất cập liễu, tha dĩ kinh hoàn toàn hạ khứ liễu, biến thành ma đích na chủng trạng thái liễu. Giá thị giáo huấn ma!

Tôi giảng tới giảng lui, là để mọi người có thể thật sự đạt được đề cao, [nên] nói những lời này cho chư vị. Khẩn cấp triệu tập mọi người lại thế này, cũng là e rằng mọi người sẽ không xử lý được tốt trong quá trình tu luyện, hoặc do lý giải [Pháp này] chưa đầy đủ, hoặc tôi chưa dẫn chư vị lên con đường chính, [chư vị] nửa chừng hỏng mất, [thế thì] tôi cảm thấy chưa trọn vẹn với mọi người. Do đó triệu tập mọi người tới đây, rồi giảng cho mọi người về sự việc này. Việc tu luyện là việc của bản thân mọi người; tương lai ai bị rớt lại phía sau, ai không đạt được, thì tôi sẽ không thể nào mở lối tắt cửa sau [cho người đó]; bảo rằng tôi thấy người đó cũng được mà, hoặc [người đó] kể lể tình huống cho tôi, và chúng ta bèn mở cửa sau cho, trực tiếp để chư vị lên; những cái đó là không được đâu. Chư vị biết điều tôi truyền ra hôm nay là Pháp này, Pháp này là Pháp trong vũ trụ, tôi mà không án [chiếu] theo Pháp mà làm, thế thì tôi chẳng phải đang dẫn đầu phá hoại Pháp sao? Tất cả là bằng vào bản thân chư vị tu. Tốt chính là tốt, có thể độ nhân, còn có thể cứu người, chỉ là xem xem mọi người lĩnh hội Pháp thế nào, nhận thức Pháp ra sao. Mời mọi người lại đây, chỉ là để nói bấy nhiêu thôi, nhưng nhất định chớ coi hội nghị này như là dịp tôi nhìn vào những thiếu sót của chư vị, muốn phê bình mọi người, không phải như thế đâu. Tôi nghĩ là có một số vấn đề thì kịp thời chỉ ngay ra sẽ tốt hơn là để sau này mới chỉ ra. Các trạm trưởng trạm phụ đạo các nơi, và còn một số phụ đạo viên, chúng tôi chỉ ra [mà] vẫn không được, thì lập tức thay để người đó xuống, người đó lập tức dừng lại, vị ấy dần dần nhận thức ra vấn đề của mình, và tu luyện trở lại. Trạm trưởng hoặc phụ đạo viên ấy, họ làm hay không làm [vai trò đó] thì cũng như nhau, họ cũng đều có thể tu luyện tới cuối cùng, vậy dừng lại [vai trò đó], ngoài ra cũng có chỗ vô cùng tốt cho họ, bản thân họ cũng nhận thức ra, và vẫn tu luyện. Có một số người, chúng ta nhiều lần cấp cơ hội cho họ, nhưng họ vẫn cứ không ngộ ra, cuối cùng thì đã không còn kịp nữa, họ đã hoàn toàn rớt xuống rồi, biến thành loại trạng thái của ma kia rồi. Đó là những bài học giáo huấn!

我這個人講話就好直來直去,不好繞著彎講。我們最近一個時期,輔導站也好,分站也好,我們還有各點上的輔導員也好,確實做了大量的工作,使我們這個法今天能有這麼大的影響。當然,法好是一方面,大家作了很多貢獻,維護這個法,宣傳這個法。其實這個法,我說本來就是宇宙中的法,也包括大家在內,你們都在這個法中,那麼,這個法也是你們的。維護不維護這個法,宣傳不宣傳這個法,洪揚不洪揚這個法,將來同化不同化這個法,都是你們大家自己的事。我只能把他講出來,往這條正路上帶,這是我做的。真正將來圓滿,我說那是你自己修的。

Ngã giá cá nhân giảng thoại tựu hảo trực lai trực khứ, bất hảo nhiễu trước loan giảng. Ngã môn tối cận nhất cá thời kỳ, phụ đạo trạm dã hảo, phân trạm dã hảo, ngã môn hài hữu các điểm thượng đích phụ đạo viên dã hảo, xác thực tố liễu đại lượng đích công tác, sử ngã môn giá cá Pháp kim thiên năng hữu giá ma đại đích ảnh hưởng. Đương nhiên, Pháp hảo thị nhất phương diện, đại gia tác liễu ngận đa cống hiến, duy hộ giá cá Pháp, tuyên truyền giá cá Pháp. Kỳ thực giá cá Pháp, ngã thuyết bản lai tựu thị vũ trụ trung đích Pháp, dã bao quát đại gia tại nội, nhĩ môn đô tại giá cá Pháp trung, na ma, giá cá Pháp dã thị nhĩ môn đích. Duy hộ bất duy hộ giá cá Pháp, tuyên truyền bất tuyên truyền giá cá Pháp, hồng dương bất hồng dương giá cá Pháp, tương lai đồng hoá bất đồng hoá giá cá Pháp, đô thị nhĩ môn đại gia tự kỷ đích sự. Ngã chỉ năng bả Tha giảng xuất lai, vãng giá điều chính lộ thượng đới, giá thị ngã tố đích. Chân chính tương lai viên mãn, ngã thuyết na thị nhĩ tự kỷ tu đích.

Cá nhân tôi đã nói ra là thích thẳng thắn, không thích nói vòng quanh. Chúng ta vào giai đoạn gần đây, dù là trạm phụ đạo, phân trạm, hay các phụ đạo viên mà chúng ta có ở các điểm, thì quả thực đã làm lượng lớn các việc, khiến Pháp chúng ta có thể có được ảnh hưởng lớn đến thế hôm nay. Đương nhiên, một phương diện là do Pháp rất tốt, [ngoài ra] mọi người có cống hiến rất nhiều, duy hộ Pháp này, tuyên truyền Pháp này. Kỳ thực Pháp này, tôi nói rằng vốn dĩ là Pháp của vũ trụ, cũng bao quát cả mọi người trong đó, chư vị thảy đều trong Pháp này, vậy nên, Pháp này cũng là của chư vị đó. Duy hộ Pháp này hay không, tuyên truyền Pháp này hay không, hồng dương Pháp này hay không, tương lai đồng hoá với Pháp này hay không, đó đều là việc của bản thân mọi người chư vị. Tôi chỉ có thể là giảng Pháp này ra, dẫn dắt tới con đường chính lộ, đó là điều tôi làm. Tương lai khi thật sự viên mãn, thì tôi nói ấy là bản thân chư vị tu đó.

不想佔用大家太多的時間,本來好多人想來聽一聽老師在輔導員會上往高層次上講些甚麼,都是抱著有求、執著、探索知識來的,我說這很不好。我不想多講了,就想講這麼多。大家如果有甚麼問題呢,有特殊的問題,我們給一點時間,大家可以提一提。北京總站安排照像,一會兒輔導站、各個分站可以組織起來照,沒有問題,可以跟大家照。下面大家有甚麼特殊的問題可以跟我提一提,就講這麼多了。

Bất tưởng chiếm dụng đại gia thái đa đích thời gian, bản lai hảo đa nhân tưởng lai thính nhất thính Lão sư tại phụ đạo viên hội thượng vãng cao tầng thứ thượng giảng ta thậm ma, đô thị bão trước hữu cầu, chấp trước, thám sách tri thức lai đích, ngã thuyết giá ngận bất hảo. Ngã bất tưởng đa giảng liễu, tựu tưởng giảng giá ma đa. Đại gia như quả hữu thậm ma vấn đề ni, hữu đặc thù đích vấn đề, ngã môn cấp nhất điểm thời gian, đại gia khả dĩ đề nhất đề. Bắc Kinh Tổng trạm an bài chiếu tượng, nhất hội nhi phụ đạo trạm, các cá phân trạm khả dĩ tổ chức khởi lai chiếu, một hữu vấn đề, khả dĩ cân đại gia chiếu. Hạ diện đại gia hữu thậm ma đặc thù đích vấn đề khả dĩ cân ngã đề nhất đề, tựu giảng giá ma đa liễu.

[Tôi] không định chiếm dụng quá nhiều thời gian của mọi người, nguyên ban đầu khá nhiều người nghĩ rằng tới nghe xem Thầy giảng một số điều nào đó ở tầng thứ cao ở hội [nghị] các phụ đạo viên, [đó] đều là mang [tâm] truy cầu, chấp trước, muốn tìm tòi tri thức mà đến, tôi nói rằng như thế rất không tốt. Tôi không muốn giảng thêm nữa, chỉ giảng bấy nhiêu đó thôi. Mọi người nếu có câu hỏi gì, vấn đề đặc thù gì, thì chúng ta dành chút thời gian, mọi người có thể nêu ra. Tổng trạm Bắc Kinh có an bài việc chụp ảnh, một lát nữa các trạm phụ đạo, các phân trạm có thể tổ chức chụp ảnh với nhau, không sao cả, [tôi] có thể chụp ảnh cùng mọi người. Tiếp theo đây mọi người có câu hỏi đặc thù gì thì có thể đưa lên, [tôi] chỉ giảng tới đây thôi.

我還聽說有一部份學員喜歡各點走一走。各點走一走也是個好事,增強聯繫,互相取經嘛,也挺好。但是有一些人到一些點上,好像抱著一種顯示心:我知道甚麼消息,傳小道消息;或者是這些事情你們不了解,我了解。總是想要……潛在的有那麼一小點點苗頭。一小點,利用這個法抬高自己,也是顯示心。倒不是很明確的要把自己抬高,不是這樣的,就是有那麼一點顯示心。這個顯示心在修煉者當中是很害人的。

Ngã hài thính thuyết hữu nhất bộ phận học viên hỷ hoan các điểm tẩu nhất tẩu. Các điểm tẩu nhất tẩu dã thị cá hảo sự, tăng cường liên hệ, hỗ tương thủ kinh ma, dã đĩnh hảo. Đãn thị hữu nhất ta nhân đáo nhất ta điểm thượng, hảo tượng bão trước nhất chủng hiển thị tâm: Ngã tri đạo thậm ma tiêu tức, truyền tiểu đạo tiêu tức; hoặc giả thị giá ta sự tình nhĩ môn bất liễu giải, ngã liễu giải. Tổng thị tưởng yếu… tiềm tại đích hữu na ma nhất tiểu điểm điểm miêu đầu. Nhất tiểu điểm, lợi dụng giá cá Pháp đài cao tự kỷ, dã thị hiển thị tâm. Đảo bất thị ngận minh xác đích yếu bả tự kỷ đài cao, bất thị giá dạng đích, tựu thị hữu na ma nhất điểm hiển thị tâm. Giá cá hiển thị tâm tại tu luyện giả đương trung thị ngận hại nhân đích.

Tôi còn nghe nói một số học viên đi qua lại các điểm. Qua lại các điểm cũng là việc tốt, tăng cường mối liên hệ, học hỏi giúp đỡ nhau, thế cũng là quá tốt. Nhưng có những người đến một số điểm, là dường như mang theo một loại tâm hiển thị: “Tôi biết được tin tức này”, truyền ra các tin đồn, hoặc có những việc mà “các vị không hiểu, mà tôi biết”. Họ cứ luôn muốn… ẩn giấu trong đó có một chút xíu cái đó. Một chút nhỏ, lợi dụng Pháp này để nâng cao bản thân, cũng là tâm hiển thị. Chứ không phải là họ rất minh xác muốn nâng cao bản thân, không phải vậy đâu, mà là có một chút tâm hiển thị. Tâm hiển thị này trong những người tu luyện là rất hại người ta.

弟子:有人提出沒有開悟的人怎麼會有法身?

Đệ tử: Hữu nhân đề xuất một hữu khai ngộ đích nhân chẩm ma hội hữu Pháp thân?

Đệ tử: Có người đề xuất rằng người chưa khai ngộ thì làm sao có thể có Pháp thân?

師:沒有開悟的人注意啦!沒有開悟的人如果修煉達到佛的境界也會有法身,但是我們現在的學員還沒有一個,包括現在其它功派的氣功師也還沒有一個。據我知道有法身的就我一個人。有的人為甚麼做夢看到我們的輔導員、還看到我們的站長、還看到其它甚麼,那是你自己的思想加上你這個空間場,是你的空間場這種對映關係反映出來的,是一種利用這個東西反映到你的這個空間場範圍內的這樣一種狀態。另外,修煉到一定成度,如果沒有鎖還可以分身,就是他的主元神、身體可以分身。可是,那都是很小的、很低層次上的做法。

Sư: Một hữu khai ngộ đích nhân chú ý lạp! Một hữu khai ngộ đích nhân như quả tu luyện đạt đáo Phật đích cảnh giới dã hội hữu Pháp thân, đãn thị ngã môn hiện tại đích học viên hài một hữu nhất cá, bao quát hiện tại kỳ tha công phái đích khí công sư dã hài một hữu nhất cá. Cứ ngã tri đạo hữu Pháp thân đích tựu ngã nhất cá nhân. Hữu đích nhân vi thậm ma tố mộng khán đáo ngã môn đích phụ đạo viên, hài khán đáo ngã môn đích trạm trưởng, hài khán đáo kỳ tha thậm ma, na thị nhĩ tự kỷ đích tư tưởng gia thượng nhĩ giá cá không gian trường, thị nhĩ đích không gian trường giá chủng đối ánh quan hệ phản ánh xuất lai đích, thị nhất chủng lợi dụng giá cá đông tây phản ánh đáo nhĩ đích giá cá không gian trường phạm vi nội đích giá dạng nhất chủng trạng thái. Lánh ngoại, tu luyện đáo nhất định thành độ, như quả một hữu toả hài khả dĩ phân thân, tựu thị tha đích chủ nguyên thần, thân thể khả dĩ phân thân. Khả thị, na đô thị ngận tiểu đích, ngận đê tầng thứ thượng đích tố pháp.

Sư phụ: Những người chưa khai ngộ hãy chú ý nhé! Người chưa khai ngộ nếu tu luyện đạt tới cảnh giới Phật thì cũng sẽ có Pháp thân, nhưng [trong] các học viên chúng ta hiện nay chưa hề có một ai, kể cả các khí công sư của các công phái khác hiện nay cũng không có một ai. Theo tôi biết thì chỉ có mình tôi là có Pháp thân. Tại sao một số người trong mộng thì nhìn thấy phụ đạo viên chúng ta, còn nhìn thấy trạm trưởng chúng ta, còn thấy những điều khác. Đó là tư tưởng của bản thân chư vị thêm lên vào trường không gian của chư vị, ấy là trường không gian của chư vị cùng với loại quan hệ đối ứng đã phản ánh ra, là một loại trạng thái trong đó dùng những thứ này phản ánh vào trong phạm vi của trường không gian của chư vị. Hơn nữa, tu luyện tới một mức độ nhất định, nếu không khoá thì còn có thể phân thân, tức là chủ nguyên thần và thân thể của họ, là có thể phân thân. Tuy nhiên cái đó đều là cách làm rất nhỏ, của tầng thứ rất thấp.

弟子:某人自稱是韋馱菩薩,而且能把老師給學員下的法輪取出來?

Đệ tử: Mỗ nhân tự xưng thị Vi Đà Bồ Tát, nhi thả năng bả Lão sư cấp học viên hạ đích Pháp Luân thủ xuất lai?

Đệ tử: Có người kia tự xưng là Bồ Tát Vi Đà, hơn nữa có thể cầm lấy ra Pháp Luân mà Thầy đặt vào cho học viên.

師:那是他自心生魔,自心演化,他自己想的。他拿沒拿出來?拿的是他自己想的。在他空間場範圍內自己想的影子。他甚麼都做不了,甚麼自稱是韋馱菩薩啊?我告訴大家,我早就給大家講過這事兒了:末法時期高層次的,他都在劫難之中。該保護的都保護起來了,沒有保護起來的都隨著爆炸銷毀了,現在誰都沒有了。有許多人看到觀音菩薩,有的學員拿像來開光。我告訴大家,人在拜佛的那一瞬間發出的心是最慈悲、最善良、最好的一顆心。就為了保護你這顆心,所以就讓你看到觀音菩薩形像。其實都是我的法身顯現。過去我都在班上講過這個問題了。

Sư: Na thị tha tự tâm sinh ma, tự tâm diễn hoá, tha tự kỷ tưởng đích. Tha nã một nã xuất lai? Nã đích thị tha tự kỷ tưởng đích. Tại tha không gian trường phạm vi nội tự kỷ tưởng đích ảnh tử. Tha thậm ma đô tố bất liễu, thậm ma tự xưng thị Vi Đà Bồ Tát a? Ngã cáo tố đại gia, ngã tảo tựu cấp đại gia giảng quá giá sự nhi liễu: Mạt Pháp thời kỳ cao tầng thứ đích, tha đô tại kiếp nan chi trung. Cai bảo hộ đích đô bảo hộ khởi lai liễu, một hữu bảo hộ khởi lai đích đô tuỳ trước bộc tạc tiêu huỷ liễu, hiện tại thuỳ đô một hữu liễu. Hữu hứa đa nhân khán đáo Quan Âm Bồ Tát, hữu đích học viên nã tượng lai khai quang. Ngã cáo tố đại gia, nhân tại bái Phật đích na nhất thuấn gian phát xuất đích tâm thị tối từ bi, tối thiện lương, tối hảo đích nhất khoả tâm. Tựu vi liễu bảo hộ nhĩ giá khoả tâm, sở dĩ tựu nhượng nhĩ khán đáo Quan Âm Bồ Tát hình tượng. Kỳ thực đô thị ngã đích Pháp thân hiển hiện. Quá khứ ngã đô tại ban thượng giảng quá giá cá vấn đề liễu.

Sư phụ: Đó là họ tự tâm sinh ma, tự tâm diễn hoá, anh ta tự mình nghĩ thế. Anh ta có lấy ra được chăng? Cái lấy ra được là do anh ta tưởng tượng. Trong phạm vi trường không gian của anh ta tự mình nghĩ ra hình ảnh đó. Chứ anh ta không làm được gì đâu, tự xưng Bồ Tát Vi Đà là sao? Tôi bảo chư vị này, từ đầu tôi đã giảng việc này cho chư vị rồi: Thời kỳ mạt Pháp thì [ở] tầng thứ cao, họ đều ở trong kiếp nạn. Nên được bảo hộ đều đã bảo hộ rồi, không có bảo hộ ấy đều thuận theo sự nổ tung mà bị huỷ diệt rồi, hiện nay không còn ai cả. Có nhiều người nhìn thấy Bồ Tát Quán Âm, có những học viên lấy tượng [Bồ Tát Quán Âm] ra khai quang. Tôi nói cho chư vị rằng, con người có tâm xuất ra ngay vào tích tắc bái Phật ấy là từ bi nhất, thiện lương nhất, là tâm tốt nhất. Chính vì để bảo hộ cái tâm ấy của chư vị, cho nên để chư vị nhìn thấy hình tượng Bồ Tát Quán Âm. Kỳ thực đều là Pháp thân của tôi hiển hiện. Trước đây tôi đều giảng những vấn đề này trên lớp.

法輪大法北京輔導總站錄音

Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh Phụ đạo Tổng trạm lục âm

Thu âm của Tổng trạm Phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lời tái bản

再版的話

Tái bản đích thoại

Lời tái bản

《法輪大法義解》當初出版時,主要是為了提高輔導員的素質和輔導能力。一般的新學員如果接受不了,就會給大法帶來損失和干擾,所以縮小了發行範圍。

«Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải» đương sơ xuất bản thời, chủ yếu thị vi liễu đề cao phụ đạo viên đích tố chất hoà phụ đạo năng lực. Nhất ban đích tân học viên như quả tiếp thụ bất liễu, tựu hội cấp Đại Pháp đới lai tổn thất hoà can nhiễu, sở dĩ súc tiểu liễu phát hành phạm vi.

Cuốn «Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải» thời mới xuất bản, chủ yếu là để đề cao tố chất và năng lực phụ đạo của các phụ đạo viên. Một học viên mới thông thường nếu không tiếp thu được [nội dung cuốn sách này], thì sẽ mang đến tổn thất và can nhiễu cho Đại Pháp, do đó chỉ phát hành trong phạm vi nhỏ.

自從全國弟子展開學法實修以後,大家加深了對大法的理解。通過實修真正體會到了大法的洪大與提高層次的緊密連繫,認識上明顯提高。在這種情況下,我決定將《法輪大法義解》再版發行。但是大家要注意一個傾向,不要在大法中尋求新奇。有的人確實在不斷的尋找我又講了甚麼,又有甚麼新書,又有甚麼新精神,如何如何……等等。要把心定下來踏踏實實修下去。其實不管再出多少經,也都是給《轉法輪》作為輔導材料的,真正的指導修煉的只有《轉法輪》。裏邊包含著從常人開始一直到無比高的內涵,只要你修下去,《轉法輪》永遠都會指導你修煉提高。

Tự tùng toàn quốc đệ tử triển khai học Pháp thực tu dĩ hậu, đại gia gia thâm liễu đối Đại Pháp đích lý giải. Thông quá thực tu chân chính thể hội đáo liễu Đại Pháp đích hồng đại dữ đề cao tầng thứ đích khẩn mật liên hệ, nhận thức thượng minh hiển đề cao. Tại giá chủng tình huống hạ, ngã quyết định tương «Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải» tái bản phát hành. Đãn thị đại gia yếu chú ý nhất cá khuynh hướng, bất yếu tại Đại Pháp trung tầm cầu tân kỳ. Hữu đích nhân xác thực tại bất đoạn đích tầm trảo ngã hựu giảng liễu thậm ma, hựu hữu thậm ma tân thư, hựu hữu thậm ma tân tinh thần, như hà như hà…… đẳng đẳng. Yếu bả tâm định hạ lai đạp đạp thực thực tu hạ khứ. Kỳ thực bất quản tái xuất đa thiểu Kinh, dã đô thị cấp «Chuyển Pháp Luân» tác vi phụ đạo tài liệu đích, chân chính đích chỉ đạo tu luyện đích chỉ hữu «Chuyển Pháp Luân». Lý biên bao hàm trước tùng thường nhân khai thuỷ nhất trực đáo vô tỷ cao đích nội hàm, chỉ yếu nhĩ tu hạ khứ, «Chuyển Pháp Luân» vĩnh viễn đô hội chỉ đạo nhĩ tu luyện đề cao.

Từ khi các đệ tử toàn quốc khai triển học Pháp và thực tu, mọi người đã lý giải Đại Pháp được sâu sắc hơn. Thông qua thực tu đã thật sự thể hội được mối liên hệ khăng khít giữa sự hồng đại của Đại Pháp và đề cao tầng thứ, về nhận thức quả thực đã đề cao lên. Trong tình huống ấy, tôi quyết định tái bản phát hành cuốn «Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải» này. Nhưng mọi người cần chú ý một khuynh hướng: Đừng tìm cầu những thứ mới lạ trong Đại Pháp. Có những người xác thực vẫn không ngừng tìm xem tôi giảng những gì, có những sách nào mới, có tinh thần nào mới, như thế này như thế kia, v.v. Cần phải định cái tâm ấy xuống mà tu một cách hết sức thiết thực. Kỳ thực dù xuất bản bao nhiêu Kinh, cũng đều làm tài liệu phụ đạo cho cuốn «Chuyển Pháp Luân», chân chính chỉ đạo tu luyện là chỉ có «Chuyển Pháp Luân». Trong đó bao gồm nội hàm bắt đầu từ người thường một mạch cho đến cao vô tỷ, chừng nào chư vị tiếp tục tu, «Chuyển Pháp Luân» vĩnh viễn sẽ chỉ đạo chư vị tu luyện đề cao.

《轉法輪》在文章的表面上不華麗,甚至不符合現代語法。但是,我如果用現代的語法來整理這本大法的話,就會出現一個嚴重的問題,文章的語言結構規範而漂亮,卻不會有更深更高的內涵。因為用現代的規範詞彙根本就無法表達大法在更高不同層次的指導和法在每一層的表現,以至帶動學員本體與功的演化與提高這種實質的變化。

«Chuyển Pháp Luân» tại văn chương đích biểu diện thượng bất hoa lệ, thậm chí bất phù hợp hiện đại ngữ pháp. Đãn thị, ngã như quả dụng hiện đại đích ngữ pháp lai chỉnh lý giá bản Đại Pháp đích thoại, tựu hội xuất hiện nhất cá nghiêm trọng đích vấn đề, văn chương đích ngữ ngôn kết cấu quy phạm nhi phiếu lượng, khước bất hội hữu cánh thâm cánh cao đích nội hàm. Nhân vi dụng hiện đại đích quy phạm từ vựng căn bản tựu vô pháp biểu đạt Đại Pháp tại cánh cao bất đồng tầng thứ đích chỉ đạo hoà Pháp tại mỗi nhất tầng đích biểu hiện, dĩ chí đới động học viên bản thể dữ công đích diễn hoá dữ đề cao giá chủng thực chất đích biến hoá.

Cuốn «Chuyển Pháp Luân» không hoa lệ về văn chương bề mặt, thậm chí không phù hợp với ngữ pháp hiện đại. Tuy nhiên, nếu tôi dùng ngữ pháp hiện đại để chỉnh lý cuốn sách Đại Pháp này, thì sẽ xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng: quy phạm kết cấu của ngôn ngữ văn chương tuy trau chuốt, nhưng lại không có nội hàm cao hơn và sâu hơn. Bởi vì dùng từ vựng quy phạm hiện đại là hoàn toàn không cách nào biểu đạt được chỉ đạo của Đại Pháp tại các tầng thứ khác nhau ở cao hơn và biểu hiện của Pháp tại mỗi từng tầng, cũng như không thể dẫn đến diễn hoá bản thể và công của học viên cùng các loại biến hoá về thực chất trong đề cao.

這部《義解》也同樣是輔導大家學好《轉法輪》而出版的。希望大法弟子能以法為師,排除干擾,紮紮實實的修,這就是精進。

Giá bộ «Nghĩa Giải» dã đồng dạng thị phụ đạo đại gia học hảo «Chuyển Pháp Luân» nhi xuất bản đích. Hy vọng Đại Pháp đệ tử năng dĩ Pháp vi Sư, bài trừ can nhiễu, trát trát thực thực đích tu, giá tựu thị tinh tấn.

Bộ sách «Nghĩa Giải» này cũng xuất bản là để phụ đạo mọi người học «Chuyển Pháp Luân» được tốt hơn. Hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp hãy ‘dĩ Pháp vi Sư’, bài trừ can nhiễu, tu một cách hết sức thiết thực, đó chính là tinh tấn.

李洪志

Lý Hồng Chí

Lý Hồng Chí


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

bán khai ngộ: khai ngộ một phần; bán → một nửa, một phần.
bản lai diện mục: bộ mặt nguyên vốn có (diễn trên chữ nghĩa bề mặt).
bất lưu danh bất kể báo: [làm việc tốt mà] không để lại tên không tính được báo đáp (cách nói của người Hoa).
bên này, bên kia: trong một số ngữ cảnh, bên này là để nói về phía bên không gian vật chất mà người thường nhận thức, tức là không gian chúng ta đang sinh sống, và bên kia là để nói về phía bên không gian khác.
bổnphác trong cụm từ phản bổn quy chânphản phác quy chân: Chữ bổn (cũng đọc là bản) có hàm nghĩa là gốc rễ, cái nguyên bổn vốn có (ví dụ: nguyên bản, bản ngã). Chữ phác có hàm nghĩa thuần tịnh chất phác.
chỉ thượng đàm binh: bàn chuyện quân sự trên giấy, trong bài tạm dịch là nói suông.
chính thường: bình thường như cái lẽ nó phải thế; thường được dịch là bình thường.
đầu đỉnh bão luân: ôm bánh xe trên đỉnh đầu (tên một động tác trong bài công pháp số 2).
đỉnh thiên lập địa: sừng sững giữa trời đất.
đồng: đồng nhân dân tệ Trung Quốc.
huyền, cực, toàn, hư, hư giới: một số từ trong đoạn huyền Pháp chí cực, toàn Pháp chí hư. Huyền trong từ huyền bí; ngụ ý khó tin, thâm sâu, bí mật. Cực trong từ cực kỳ, thái cực; ngụ ý về cái cùng tột, cực điểm, cao xa sâu xa nhất. Toàn trong từ toàn cơ, toàn chuyển; hiểu là xoay chuyển. trong từ hư không; cũng là nói về cái Không, cái Vô, cái không nhìn thấy được; hư giới cũng là chữ nghĩa này, với chữ giới trong từ thế giới, cảnh giới.
Khí công Hiệp hội: Hiệp hội Khí Công.
Khí công Khoa nghiên Hội: Hội Khoa học và Nghiên cứu Khí công.
Khí công Nghiên Cứu Hội: trong bài dịch là Hội Nghiên cứu Khí Công.
La Hán sơ quả: trong phân tầng của quả vị La Hán, sơ quả là bước đầu tiên (quả vị sơ cấp) (dịch giả diễn giải theo nghĩa bề mặt chữ).
một hữu tiền bất năng dưỡng Đạo: không có tiền thì không thể dưỡng Đạo, tạm dịch trong bài này là có thực mới vực được Đạo.
Nghiên cứu Hội: Hội Nghiên cứu.
Nhân thể Khoa học Nghiên cứu Hội: Hội Khoa học và Nghiên cứu Nhân thể (thân thể người).
Phật, Phật Đà: hai cách phiên âm sang tiếng Hán của cùng một từ Buddha tiếng Phạn.
Phật thân, Phật thể: thân thể Phật; nhiều lúc từ này là nói về thân thể bất hoại, phân biệt với thân xác thịt (nhục thân).
tẩy não: tẩy sạch ký ức trong não (nghĩa trong bài này); không phải là nhồi sọ một học thuyết hay lý tưởng nào đó (brainwash).
tiếp dẫn: [vị Phật, Thần] đón tiếp lên thiên quốc (trong ngữ cảnh của bài này).
tiểu đạo tiêu tức: tin tức theo đường nhỏ, tin không chính thức, tin đồn; trong bài này tạm dịch là những lời đồn.
toàn cơ: cơ chế xoay chuyển; toàn → quay, xoay chuyển.
trực chỉ nhân tâm: chỉ thẳng vào lòng người (diễn trên chữ nghĩa bề mặt).
tương phụ tương thành: bổ trợ cho nhau, cùng đi đôi với nhau, song hành với nhau.
xuất sơn: trong bài này được dịch là ra công chúng.
xưng đại vương, làm đại vương: lập bang phái, băng hội và xưng vương xưng hùng một phương; trong bài này ý là tự đứng lên làm chủ.


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dịch từ bản gốc tiếng Hán, 24-1-2017; có tham khảo bản tiếng Anh.

Đây là bản lưu hành trên Internet, chỉ để phục vụ cho học viên sử dụng với mục đích cá nhân tu học ở Việt Nam. Không tự ý dùng bản này để in ấn phát tán mà không xin phép.