Chuyển Pháp Luân, quyển II ● Trang ngoài

轉 法 輪
(卷二)
李洪志

宇宙之浩瀚 天體之洪大非人所能探知
物質之微非人所能窺測
人體之窮奧非人知其表面一學之渺
生命之龐雜將永遠是人類永恆之迷

李洪志
一九九五年九月二十四日


惡者妒嫉心所致,
          為私、為氣、自謂不公。

善者慈悲心常在,
          無怨、無恨、以苦為樂。

覺者執著心無存,
          靜觀世人,為幻所迷。

李洪志
一九九五年九月二十五日


不記常人苦樂乃修煉者
不執於世間得失羅漢也

李洪志
一九九五年五月

 

Chuyển Pháp Luân, quyển nhị
Lý Hồng Chí

Vũ trụ chi hạo hãn, thiên thể chi hồng đại phi nhân sở năng thám tri
Vật chất chi vi phi nhân sở năng khuy trắc
Nhân thể chi cùng áo phi nhân tri kỳ biểu diện nhất học chi diêu
Sinh mệnh chi bàng tạp tương vĩnh viễn thị nhân loại vĩnh hằng chi mê

Lý Hồng Chí
Nhất cửu cửu ngũ niên cửu nguyệt nhị thập tứ nhật


Ác giả đố tật tâm sở trí,
           vi tư, vi khí, tự vị bất công.

Thiện giả từ bi tâm thường tại,
           vô oán, vô hận, dĩ khổ vi lạc.

Giác Giả chấp trước tâm vô tồn,
           tĩnh quan thế nhân, vi huyễn sở mê.

Lý Hồng Chí
Nhất cửu cửu ngũ niên cửu nguyệt nhị thập ngũ nhật


Bất ký thường nhân khổ lạc nãi tu luyện giả
Bất chấp vu thế gian đắc thất La Hán dã

Lý Hồng Chí
Nhất cửu cửu ngũ niên ngũ nguyệt

Chuyển Pháp Luân, quyển II
Lý Hồng Chí

Vũ trụ mênh mang thế, thiên thể to lớn thế, không phải điều mà con người có thể thăm dò mà biết được
Vật chất vi tế thế, không phải điều con người có thể mò mẫm ra được
Thân thể người vô cùng huyền áo, không phải chút học vấn tầm thường ở bề mặt của nó mà con người vốn biết
Sinh mệnh quá nhiều và phức tạp, vĩnh viễn sẽ là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại

Lý Hồng Chí
24 tháng Chín, 1995


Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến,
           ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.

Người Thiện thường trong tâm từ bi,
           không oán, không hận, lấy khổ làm vui.

Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước,
           tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.

Lý Hồng Chí
25 tháng Chín, 1995


Không nhớ sướng khổ của người thường, ấy người tu luyện
Không chấp vào được mất thế gian, quả là La Hán

Lý Hồng Chí
Tháng Năm, 1995