Chuyển Pháp Luân, quyển II
Chân tu

真修

真修弟子啊,我教你的是修佛修道的法,你們卻因為在常人中的利益損失了而對我訴苦,而不是因為自己在常人中的執著心放不下而苦惱,這是修煉嗎?能不能放下常人之心,這是走向真正超常人的死關。真修弟子人人都得過,這是修煉者與常人的界線。

Chân tu

Chân tu đệ tử a, ngã giáo nhĩ đích thị tu Phật tu Đạo đích Pháp, nhĩ môn khước nhân vi tại thường nhân trung đích lợi ích tổn thất liễu nhi đối ngã tố khổ, nhi bất thị nhân vi tự kỷ tại thường nhân trung đích chấp trước tâm phóng bất hạ nhi khổ não, giá thị tu luyện ma? Năng bất năng phóng hạ thường nhân chi tâm, giá thị tẩu hướng chân chính siêu thường nhân đích tử quan. Chân tu đệ tử nhân nhân đô đắc quá, giá thị tu luyện giả dữ thường nhân đích giới tuyến.

Chân tu

Hỡi các đệ tử chân tu, tôi dạy chư vị là Pháp tu Phật tu Đạo; vậy mà chư vị lại than phiền với tôi vì những tổn thất về lợi ích nơi người thường, chứ không thấy khổ não vì tâm chấp trước nơi người thường vẫn chưa buông bỏ được; đó là tu luyện sao? Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’ dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua; đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.

其實,你們感到在常人中的名、利、情受到傷害而苦惱時,已經是常人的執著心放不下了。你們要記住啊!修煉本身並不苦,關鍵是放不下常人的執著。當你們的名、利、情要放下時才感覺苦。

Kỳ thực, nhĩ môn cảm đáo tại thường nhân trung đích danh, lợi, tình thụ đáo thương hại nhi khổ não thời, dĩ kinh thị thường nhân đích chấp trước tâm phóng bất hạ liễu. Nhĩ môn yếu ký trụ a! Tu luyện bản thân tịnh bất khổ, quan kiện thị phóng bất hạ thường nhân đích chấp trước. Đương nhĩ môn đích danh, lợi, tình yếu phóng hạ thời tài cảm giác khổ.

Kỳ thực, khi chư vị cảm thấy danh-lợi-tình nơi người thường đang chịu phương hại mà khổ não, thì đã là tâm chấp trước người thường đang chưa buông bỏ được rồi. Chư vị hãy nhớ kỹ! Tu luyện tự nó không hề khổ; then chốt là chưa buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ.

你們從聖潔而又無比美好的世界掉下來,是因為你們在那層次中有了執著的心。當掉到相比之下最骯髒的世界裏,你們不快往回修,卻又抓住骯髒世界裏那些骯髒的東西不放,甚至損失一點還痛苦的不行。你們知道嗎?佛為度你們曾經在常人中要飯,我今天又開大門傳大法度你們,我沒有因為遭了無數的罪而覺的苦,而你們還有甚麼放不下的呢?你能把心裏放不下的東西帶進天國嗎?

Nhĩ môn tùng thánh khiết nhi hựu vô tỷ mỹ hảo đích thế giới điệu hạ lai, thị nhân vi nhĩ môn tại na tầng thứ trung hữu liễu chấp trước đích tâm. Đương điệu đáo tương tỷ chi hạ tối khảng tảng đích thế giới lý, nhĩ môn bất khoái vãng hồi tu, khước hựu trảo trụ khảng tảng thế giới lý na ta khảng tảng đích đông tây bất phóng, thậm chí tổn thất nhất điểm hài thống khổ đích bất hành. Nhĩ môn tri đạo ma? Phật vi độ nhĩ môn tằng kinh tại thường nhân trung yếu phạn, ngã kim thiên hựu khai đại môn truyền Đại Pháp độ nhĩ môn, ngã một hữu nhân vi tao liễu vô số đích tội nhi giác đích khổ, nhi nhĩ môn hài hữu thậm ma phóng bất hạ đích ni? Nhĩ năng bả tâm lý phóng bất hạ đích đông tây đới tiến thiên quốc ma?

Chư vị từ thế giới thánh khiết và tốt đẹp không gì sánh nổi rơi rớt tới đây, là vì chư vị tại tầng thứ đó mà có tâm chấp trước. Khi rơi rớt xuống thế giới bên dưới và, nếu so sánh, là dơ bẩn nhất này, chư vị không nhanh chóng tu trở về, lại còn bám chắc những thứ dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn ấy mà không buông bỏ, thậm chí tổn thất chút xíu đã thống khổ không chịu nổi. Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường; hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ; vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể đưa những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy theo mà vào thiên quốc được chăng?


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 30-3-2008.

chân tu: tu thật sự.
quan: cửa, quan ải; nghĩa bóng là khảo nghiệm; tử quan: cửa chết, quan ai quan trọng mang tính quyết định.