Chuyển Pháp Luân, quyển II
Minh trí

明智

當我告訴一部份學員思想過激是一種思想業在起作用時,目前很多學員把自己平時的一切不夠好的念頭都說成是思想業了,這是不對的。你自己甚麼不好的念頭都沒有了,你還修甚麼?!那麼純潔你不就是佛了嗎?這是一種錯誤認識。自己思想中激烈的反應骯髒的念頭,或罵老師、罵大法、罵人等等,排不掉、壓不住,這才是思想業力。但也有一些弱的,可是跟一般的正常思想念頭不一樣,一定要明確。

Minh trí

Đương ngã cáo tố nhất bộ phận học viên tư tưởng quá kích thị nhất chủng tư tưởng nghiệp tại khởi tác dụng thời, mục tiền ngận đa học viên bả tự kỷ bình thời đích nhất thiết bất cú hảo đích niệm đầu đô thuyết thành thị tư tưởng nghiệp liễu, giá thị bất đối đích. Nhĩ tự kỷ thậm ma bất hảo đích niệm đầu đô một hữu liễu, nhĩ hài tu thậm ma?! Na ma thuần khiết nhĩ bất tựu thị Phật liễu ma? Giá thị nhất chủng thác ngộ nhận thức. Tự kỷ tư tưởng trung kích liệt đích phản ứng khảng tảng đích niệm đầu, hoặc mạ Lão Sư, mạ Đại Pháp, mạ nhân đẳng đẳng, bài bất điệu, áp bất trụ, giá tài thị tư tưởng nghiệp lực. Đãn dã hữu nhất ta nhược đích, khả thị cân nhất ban đích chính thường tư tưởng niệm đầu bất nhất dạng, nhất định yếu minh xác.

Minh trí

Khi tôi bảo một số học viên rằng tư tưởng quá khích là khi một chủng nghiệp tư tưởng đang khởi tác dụng; hiện nay rất nhiều học viên coi hết thảy niệm đầu chưa đủ tốt của bản thân lúc bình thường cho rằng là nghiệp tư tưởng; thế không đúng. Bản thân chư vị [nếu] không còn niệm đầu bất hảo nào cả, thì chư vị tu gì nữa?! Thuần khiết thế thì chư vị chẳng phải là Phật rồi sao? Đó là một loại nhận thức sai lầm. Trong tư tưởng của mình kịch liệt phản ứng ra những niệm đầu dơ bẩn, hoặc [lăng] mạ Sư phụ, [lăng] mạ Đại Pháp, [lăng] mạ người, v.v. bài trừ không đi, trấn áp không chịu, thì mới là nghiệp lực tư tưởng. Nhưng cũng có một số là yếu, nhưng khác với niệm đầu tư tưởng bình thường; [chư vị] phải nhất định minh xác.


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 30-3-2008.