Chuyển Pháp Luân, quyển II
Ngộ

人世渾渾,珠目相混。如來下世必悄悄然。傳法時,必有邪門干擾。道魔同傳,同在一世,真真假假重在悟。何以分辨,必有上士。果然有緣能悟者,倆倆相繼而來,入道得法。識正邪,得真經,輕其身,豐其慧,充其心,乘法船悠悠。善哉!奮力精進,直至圓滿。

混世難悟之人,為錢而生,為勢而斃,為蠅頭小利而樂而憂,苦苦相鬥,造業一生。其人若聽其法必笑之,口出迷信二字,心中必難解難信,此等人為下士,難度也。業大已封其身,閉其智,本性無存。

Ngộ

Nhân thế hỗn hỗn, châu mục tương hỗn. Như Lai hạ thế tất tiễu tiễu nhiên. Truyền Pháp thời, tất hữu tà môn can nhiễu. Đạo ma đồng truyền, đồng tại nhất thế, chân chân giả giả trọng tại Ngộ. Hà dĩ phân biện, tất hữu thượng sĩ. Quả nhiên hữu duyên năng ngộ giả, lưỡng lưỡng tương kế nhi lai, nhập Đạo đắc Pháp. Thức chính tà, đắc chân kinh, khinh kỳ thân, phong kỳ huệ, sung kỳ tâm, thặng Pháp thuyền du du. Thiện tai! Phấn lực tinh tấn, trực chí viên mãn.

Hỗn thế nan ngộ chi nhân, vi tiền nhi sinh, vi thế nhi tệ, vi dăng đầu tiểu lợi nhi lạc nhi ưu, khổ khổ tương đấu, tạo nghiệp nhất sinh. Kỳ nhân nhược thính kỳ Pháp tất tiếu chi, khẩu xuất mê tín nhị tự, tâm trung tất nan giải nan tín, thử đẳng nhân vi hạ sĩ, nan độ dã. Nghiệp đại dĩ phong kỳ thân, bế kỳ trí, bản tính vô tồn.

Ngộ

Nhân thế hỗn độn, vàng thau lẫn lộn. Như Lai hạ thế ắt là lặng lẽ. Khi truyền Pháp, ắt có tà môn can nhiễu. Đạo và ma cùng truyền, cùng tại một thế [gian]; [trong] thật thật giả giả, [quan] trọng ở ‘Ngộ’. Phân biệt ra sao, ắt có ‘thượng sỹ’. Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập Đạo đắc Pháp. Nhận ra chính-tà, đắc chân kinh, thân nhẹ hơn, huệ tăng lên, tâm tròn đầy, lên thuyền Pháp phiêu phiêu. Lành thay! Hãy nỗ lực tinh tấn, một mạch đến viên mãn.

Ai khó ngộ trong thế gian hỗn độn, sống vì tiền bạc, chết vì quyền thế, vui buồn chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi, nhọc nhằn tranh đấu, suốt đời tạo nghiệp. Kẻ ấy mà nghe Pháp này ắt cười chê, mồm phun ra hai chữ ‘mê tín’, trong tâm ắt khó giải khó tin; những kẻ như thế là ‘hạ sỹ’, khó độ. Nghiệp lớn đến mức bao kín thân họ, [phong] bế trí của họ, bản tính không còn.


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 18-2-2008.

dăng đầu tiểu lợi: trong bài này tạm dịch là chút lợi nhỏ nhoi; dăng đầu → đầu con ruồi, con nhặng.
nhân thế: thế gian con người.
khinh kỳ thân, phong kỳ huệ, sung kỳ tâm: trong bài này tạm dịch là thân nhẹ hơn, huệ tăng lên, tâm tròn đầy; khinh → nhẹ; phong → phong phú; sung → sung mãn, đầy đủ.
thượng sỹ: kẻ sỹ bậc thượng; hạ sỹ: kẻ thấp kém.
vàng thau lẫn lộn: nguyên bản là ngọc và mắt [cá] lẫn lộn.