Chuyển Pháp Luân, quyển II
Phụ đạo như thế nào

如何輔導

各地有許多輔導員對大法有很高的認識,能夠以身作則,把煉功點組織的很好。但也有做的不足的輔導員,主要體現在工作方法上。如為了叫學員聽從輔導員,目地是便於開展工作,就在煉功點上用命令式的方法進行工作,這是不行的。學法是自願的。如果學者自心不想如何如何,那甚麼問題也解決不了,還會出現矛盾。如不改正,會激化矛盾,從而嚴重的破壞學法。

Như hà phụ đạo

Các địa hữu hứa đa phụ đạo viên đối Đại Pháp hữu ngận cao đích nhận thức, năng cú dĩ thân tác tắc, bả luyện công điểm tổ chức đích ngận hảo. Đãn dã hữu tố đích bất túc đích phụ đạo viên, chủ yếu thể hiện tại công tác phương pháp thượng. Như vi liễu khiếu học viên thính tùng phụ đạo viên, mục địa thị tiện vu khai triển công tác, tựu tại luyện công điểm thượng dụng mệnh lệnh thức đích phương pháp tiến hành công tác, giá thị bất hành đích. Học Pháp thị tự nguyện đích. Như quả học giả tự tâm bất tưởng như hà như hà, na thậm ma vấn đề dã giải quyết bất liễu, hài hội xuất hiện mâu thuẫn. Như bất cải chính, hội kích hoá mâu thuẫn, tùng nhi nghiêm trọng đích phá hoại học Pháp.

Phụ đạo như thế nào

Các nơi có rất nhiều phụ đạo viên có nhận thức rất cao về Đại Pháp, có thể gương mẫu, tổ chức điểm luyện công được rất tốt. Nhưng cũng có phụ đạo viên làm chưa đầy đủ, thể hiện chủ yếu là ở phương pháp công tác. Ví như, để học viên nghe theo phụ đạo viên, mục đích là thuận tiện cho khai triển công tác, ở điểm luyện công [phụ đạo viên] dùng phương pháp dạng thức mệnh lệnh để tiến hành công tác; thế là không được. Học Pháp là tự nguyện. Nếu người học tự tâm không muốn như thế như thế, thì vấn đề gì cũng không giải quyết được, còn xuất hiện mâu thuẫn. Nếu không sửa đi, sẽ tăng cường mâu thuẫn, từ đó phá hoại nghiêm trọng việc học Pháp.

還有甚者,為了叫大家信服和服從,經常搞一些小道消息,或者搞聳人聽聞的東西來提高自己的聲望,或獨出心裁,這都不行。我們的輔導員是自願為大家義務服務的,不是師父,更不應該有這種執著心。

Hài hữu thậm giả, vi liễu khiếu đại gia tín phục hoà phục tùng, kinh thường cảo nhất ta tiểu đạo tiêu tức, hoặc giả cảo tủng nhân thính văn đích đông tây lai đề cao tự kỷ đích thanh vọng, hoặc độc xuất tâm tài, giá đô bất hành. Ngã môn đích phụ đạo viên thị tự nguyện vi đại gia nghĩa vụ phục vụ đích, bất thị Sư phụ, cánh bất ưng cai hữu giá chủng chấp trước tâm.

Còn có người quá hơn nữa, vì để mọi người tín phục và phục tùng, thường hay làm những tin đồn, hoặc làm những thứ giật gân để đề cao danh tiếng bản thân, hoặc phô trương tài đặc biệt [để hiển thị]; như thế đều không được. Phụ đạo viên chúng ta là tự nguyện vì mọi người mà nghĩa vụ phục vụ; không phải là Sư phụ; càng không nên có chủng tâm chấp trước ấy.

那麼我們怎樣做好輔導工作呢?首先要把自己擺在學員之中,不要有在學員之上的心。做工作有不懂的,虛心和大家共同探討。做錯了事,誠心的向學員講:「我也是個和大家一樣的修煉者,工作中難免有錯,我這事做錯了,那就按照對的做」。有一個希望大家共同把事做好的誠意,你看結果會怎樣?誰也不會說你甚麼也不是,反而會認為你法學的好,心胸坦蕩。其實有大法在,人人都在學。輔導員的一舉一動,好與不好,學員都會對照大法衡量,看的很清楚。一有了想抬高自己的念頭,學員就想你心性有問題,所以,謙虛才會把事做好。聲望是對法學的好而樹立起來的。一個修煉的人怎能無過呢?

Na ma ngã môn chẩm dạng tố hảo phụ đạo công tác ni? Thủ tiên yếu bả tự kỷ bài tại học viên chi trung, bất yếu hữu tại học viên chi thượng đích tâm. Tố công tác hữu bất đổng đích, hư tâm hoà đại gia cộng đồng thám thảo. Tố thác liễu sự, thành tâm đích hướng học viên giảng: “Ngã dã thị cá hoà đại gia nhất dạng đích tu luyện giả, công tác trung nan miễn hữu thác, ngã giá sự tố thác liễu, na tựu án chiếu đối đích tố”. Hữu nhất cá hy vọng đại gia cộng đồng bả sự tố hảo đích thành ý, nhĩ khán kết quả hội chẩm dạng? Thuỳ dã bất hội thuyết nhĩ thậm ma dã bất thị, phản nhi hội nhận vi nhĩ Pháp học đích hảo, tâm hung thản đãng. Kỳ thực hữu Đại Pháp tại, nhân nhân đô tại học. Phụ đạo viên đích nhất cử nhất động, hảo dữ bất hảo, học viên đô hội đối chiếu Đại Pháp hành lượng, khán đích ngận thanh sở. Nhất hữu liễu tưởng đài cao tự kỷ đích niệm đầu, học viên tựu tưởng nhĩ tâm tính hữu vấn đề, sở dĩ, khiêm hư tài hội bả sự tố hảo. Thanh vọng thị đối pháp học đích hảo nhi thụ lập khởi lai đích. Nhất cá tu luyện đích nhân chẩm năng vô quá ni?

Như vậy chúng ta làm công tác phụ đạo thế nào cho tốt? Trước hết cần đặt bản thân là ở trong các học viên, chứ không được có tâm [coi mình] ở trên các học viên. Làm công tác mà có chỗ không rõ, thì hãy khiêm tốn cùng mọi người suy xét với nhau. Làm sai rồi, hãy thành tâm nói với các học viên: “Tôi cũng là người tu luyện như mọi người, trong công tác khó tránh sai sót, việc này tôi làm sai rồi, vậy theo cách đúng mà làm”. Có thành ý mong mọi người cùng nhau làm việc tốt, chư vị thử xem kết quả sẽ thế nào? Không ai sẽ nói chư vị không ra sao cả, trái lại sẽ nhìn nhận rằng chư vị học Pháp được tốt, tấm lòng thoáng đãng. Thực ra có Đại Pháp ở đây, ai ai cũng đang học. Nhất cử nhất động của phụ đạo viên, tốt hay không tốt, các học viên đều sẽ đối chiếu với Đại Pháp mà đo lường, nhìn thấy rất rõ. Hễ có niệm đầu đưa mình lên cao, học viên sẽ nghĩ tâm tính của chư vị có vấn đề; vậy nên, khiêm tốn mới sẽ làm được tốt. Danh tiếng là nhờ học Pháp được tốt mà dựng lập nên. Một người tu luyện có thể không sai lầm sao?


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 30-3-2008.