Chuyển Pháp Luân, quyển II
Thế nào là Không

何為空

何為空,執著無存為真空,非物質空,然而禪宗已法末,無所傳。亂法末世有學者固抓其空理,顛顛狂狂,如悟哲理之本,其祖達摩自說只有六代之法,後無可傳。何不悟之,如曰:都空,無法、無佛、無像、無我、無存,達摩為何物?無法,禪宗之空理為何物?如無佛無像,釋迦牟尼為何者乎?你無名、無像、無我、無存,全是空,吃飯喝水何故之?穿衣何為?挖其眼如何?你那常人之七情六慾又如何執著。如來講空實乃常人之心全無之意,無漏為空之真諦。宇宙本物質所存、所成、所住,如何能空。非如來傳法必短命,理絕無存,羅漢之法非佛法也!悟哉!悟哉!

Hà vi Không

Hà vi Không, chấp trước vô tồn vi chân Không, phi vật chất không, nhiên nhi Thiền tông dĩ Pháp mạt, vô sở truyền. Loạn Pháp mạt thế hữu học giả cố trảo kỳ Không lý, điên điên cuồng cuồng, như ngộ triết lý chi bản, kỳ tổ Đạt Ma tự thuyết chỉ hữu lục đại chi Pháp, hậu vô khả truyền. Hà bất ngộ chi, như viết: Đô không, vô Pháp, vô Phật, vô tượng, vô ngã, vô tồn, Đạt Ma vi hà vật? Vô Pháp, Thiền tông chi không Lý vi hà vật? Như vô Phật vô tượng, Thích Ca Mâu Ni vi hà giả hồ? Nhĩ vô danh, vô tượng, vô ngã, vô tồn, toàn thị không, ngật phạn hát thuỷ hà cố chi? Xuyên y hà vi? Oạt kỳ nhãn như hà? Nhĩ na thường nhân chi thất tình lục dục hựu như hà chấp trước. Như lai giảng Không thực nãi thường nhân chi tâm toàn vô chi ý, vô lậu vi không chi chân đế. Vũ trụ bản vật chất sở tồn, sở thành, sở trụ, như hà năng không. Phi Như Lai truyền Pháp tất đoản mệnh, Lý tuyệt vô tồn, La Hán chi Pháp phi Phật Pháp dã! Ngộ tai! Ngộ tai!

Thế nào là Không

Thế nào là Không; chấp trước không tồn tại là ‘Không’ thật sự, chứ không phải không có vật chất; nhưng Thiền tông đã Pháp mạt rồi, không gì để truyền. Loạn Pháp mạt thế có những học giả ôm cứng cái lý Không, điên điên khùng khùng, cứ như đã ngộ được cái gốc của triết lý, bản thân tổ Đạt Ma nói rằng chỉ có Pháp sáu đời, sau là không gì để truyền. Sao vẫn không ngộ ra; nếu như nói: đều không cả, vô Pháp, vô Phật, vô hình tượng, vô ngã, vô tồn tại, thì Đạt Ma là vật gì? Vô Pháp, thì cái lý Không của Thiền tông là vật gì? Nếu vô Phật vô hình tượng, thì Thích Ca Mâu Ni là ai? Chư vị vô danh, vô hình, vô ngã, vô tồn, toàn là không cả, thì ăn cơm uống nước để làm gì? Mặc quần áo làm gì? Móc mắt ra thì sao? Chư vị sao còn chấp trước vào thất tình lục dục của người thường. Như Lai giảng Không thực ra là ý rằng không có nhân tâm, vô lậu là chân lý tuyệt đối của cái không. Vũ trụ vốn bằng vật chất mà tồn tại, mà thành, mà trụ; sao có thể ‘Không’ được. Không do Như Lai truyền thì Pháp sống rất ngắn, Lý cũng tuyệt mất không tồn tại; Pháp của La Hán không phải Phật Pháp! Hãy ngộ! Hãy ngộ!


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 18-2-2008.

chấp trước vô tồn vi chân Không: trong bài này dịch là chấp trước không tồn tại là ‘Không’ thật sự.
loạn Pháp mạt thế: thế gian đến thời cuối (mạt) Pháp đã loạn (diễn trên chữ nghĩa).