Chuyển Pháp Luân, quyển II
Thế nào là Trí

何為智

人類社會中的名人、學者、各類專家,人覺的很偉大,其實都很渺小,因為他們是常人。他們的知識也只是常人社會現代科學所認識的那麼一點點而已。龐大的宇宙,從最宏觀到最微觀,人類社會恰好在最中間、最外層、最表面。生命也是最低的存在形式,所以對物質與精神的認識也是很少的、膚淺而又可憐的。掌握了全人類的知識還是個常人。

Hà vi Trí

Nhân loại xã hội trung đích danh nhân, học giả, các loại chuyên gia, nhân giác đích ngận vĩ đại, kỳ thực đô ngận diêu tiểu, nhân vi tha môn thị thường nhân. Tha môn đích tri thức dã chỉ thị thường nhân xã hội hiện đại khoa học sở nhận thức đích na ma nhất điểm điểm nhi dĩ. Bàng đại đích vũ trụ, tùng tối hoành quan đáo tối vi quan, nhân loại xã hội kháp hảo tại tối trung gian, tối ngoại tầng, tối biểu diện. Sinh mệnh dã thị tối đê đích tồn tại hình thức, sở dĩ đối vật chất dữ tinh thần đích nhận thức dã thị ngận thiểu đích, phu thiển nhi hựu khả liên đích. Chưởng ác liễu toàn nhân loại đích tri thức hài thị cá thường nhân.

Thế nào là Trí

Những danh nhân, học giả, các loại chuyên gia ở xã hội nhân loại, con người cảm thấy [họ] rất vĩ đại; thực ra đều rất nhỏ bé, vì họ là người thường. Tri thức của họ cũng chỉ là chút xíu lẻ tẻ của những gì khoa học xã hội người thường hiện đại nhận thức được mà thôi. Vũ trụ to lớn thế, từ hoành quan nhất cho đến vi quan nhất, xã hội nhân loại là chính ở trung gian nhất, tầng ngoài nhất, bề mặt nhất. Sinh mệnh cũng là hình thức tồn tại thấp nhất; thế nên nhận thức về vật chất và tinh thần cũng rất nhỏ bé, nông cạn mà lại đáng thương. Nắm vững hết toàn bộ tri thức của nhân loại thì vẫn là một người thường thôi.


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 30-3-2008.

vi quan, hoành quan, hồng quan: quan sát, quang cảnh ở các tầng vật chất (diễn trên chữ nghĩa); vi là nhỏ, mà hoành hoặc hồng là lớn.