Chuyển Pháp Luân, quyển II
Về hưu rồi mới tu

退休再煉

有一部份聽過課而根基又不錯的學員,因工作忙就不煉了,很可惜!如果是一般的常人,我就不多說甚麼了,隨他去好了,但是這部份人是有希望的。人類的道德在一日千里的往下滑著,常人都在隨波逐流,離道越遠越難往回修。其實修煉就是修人的心,尤其在複雜的工作單位環境,正是提高心性的好機會,一旦退下來,其不失去了一個修煉的最好環境嗎?甚麼矛盾都沒有了還修煉甚麼?怎麼提高呢?人的生命是有限的,往往你打算的挺好,可是你知道自己將來剩的時間還來的及嗎?修煉可不是兒戲,比常人中任何一件事情都嚴肅,不是想當然的,一旦失去機會,六道中輪迴何時再得人身!機緣只有一次,放不下的夢幻一過,方知失去的是甚麼。

Thoái hưu tái luyện

Hữu nhất bộ phận thính quá khoá nhi căn cơ hựu bất thác đích học viên, nhân công tác mang tựu bất luyện liễu, ngận khả tích! Như quả thị nhất ban đích thường nhân, ngã tựu bất đa thuyết thậm ma liễu, tuỳ tha khứ hảo liễu, đãn thị giá bộ phận nhân thị hữu hy vọng đích. Nhân loại đích đạo đức tại nhất nhật thiên lý đích vãng hạ hoạt trước, thường nhân đô tại tuỳ ba trục lưu, ly Đạo việt viễn việt nan vãng hồi tu. Kỳ thực tu luyện tựu thị tu nhân đích tâm, vưu kỳ tại phức tạp đích công tác đơn vị hoàn cảnh, chính thị đề cao tâm tính đích hảo cơ hội, nhất đán thoái hạ lai, kỳ bất thất khứ liễu nhất cá tu luyện đích tối hảo hoàn cảnh ma? Thậm ma mâu thuẫn đô một hữu liễu hài tu luyện thậm ma? Chẩm ma đề cao ni? Nhân đích sinh mệnh thị hữu hạn đích, vãng vãng nhĩ đả toán đích đĩnh hảo, khả thị nhĩ tri đạo tự kỷ tương lai thặng đích thời gian hài lai đích cập ma? Tu luyện khả bất thị nhi hí, tỷ thường nhân trung nhậm hà nhất kiện sự tình đô nghiêm túc, bất thị tưởng đương nhiên đích, nhất đán thất khứ cơ hội, lục đạo trung luân hồi hà thời tái đắc nhân thân! Cơ duyên chỉ hữu nhất thứ, phóng bất hạ đích mộng ảo nhất quá, phương tri thất khứ đích thị thậm ma.

Về hưu rồi mới tu

Một số học viên đã từng nghe giảng trên lớp và căn cơ rất khá; vì công việc bận rộn nên không luyện nữa; đáng tiếc thay! Nếu là người thường bình thường, thì tôi khỏi nhiều lời thế này; tuỳ họ đi thôi; nhưng bộ phận những người này là có hy vọng. Đạo đức nhân loại đang hàng ngày trượt cả nghìn dặm trên dốc lớn, người thường đều đang bị sóng cuốn theo giòng, càng ly xa Đạo càng khó tu trở về. Thực ra tu luyện chính là tu cái tâm người ta, nhất là ở hoàn cảnh đơn vị công tác phức tạp, thì chính là cơ hội tốt đề cao tâm tính; hễ về hưu, thì đó chẳng phải mất đi một hoàn cảnh tốt nhất cho tu luyện sao? Mâu thuẫn nào cũng không có nữa thì còn tu gì đây? Đề cao thế nào? Sinh mệnh [đời] người là hữu hạn; thông thường chư vị tính toán rất trúng, nhưng chư vị có biết được bản thân mình tương lai thời gian còn lại là đủ không? Tu luyện không phải trò đùa con trẻ; so với bất kể việc gì nơi người thường thì đều nghiêm túc hơn; không thể nghĩ là đương nhiên được đâu; hễ đánh mất cơ hội, trong lục đạo ấy luân hồi đến bao giờ mới lại đắc thân người! Cơ duyên chỉ có một lần; mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì.


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 18-2-2008.