Đồ hình Pháp Luân

Biểu tượng Pháp Luân Biểu tượng Pháp Luân là ký hiệu chính thức của Pháp Luân Đại Pháp. Dịch nghĩa đen Pháp Luân là “bánh xe Luật” hay “bánh xe Pháp”. Mặc dù nó hầu hết thường thể hiện ra như thấy ở đây, quý vị có thể thấy nó đã xuất hiện với các màu nền khác.
Tự bản thân Pháp Luân Tự bản thân Pháp Luân là vật chất cao năng lượng có linh tính. Nó xoay theo các luật của vũ trụ. Pháp Luân phân biệt Pháp Luân Đại Pháp với các trường phái tu luyện khác.
Pháp Luân Đại Pháp là khác Các loại tu luyện khác dựa trên sự phát triển của vùng năng lượng nằm ở bụng dưới (đan điền) được tạo thành thông qua thiền định hoặc các sự luyện tập khác. Năng lượng này tồn tại vô hình trong chiều không gian khác. Trong khi thiền định (hoặc luyện tập), năng lượng tu luyện này được phát triển. Khi sự thiền định chấm dứt, sự phát triển của năng lượng tu luyện cũng chấm dứt. Năng lượng tu luyện chỉ được phát triển thêm khi luyện tập nhiều hơn. Pháp Luân Đại Pháp là khác Một Pháp Luân được cài ở bụng dưới cho mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân xoay chuyển không ngừng, tự động trợ giúp học viên gia tăng năng lượng tu luyện. Không giống các sự luyện tập khác, Pháp Luân Đại Pháp cho phép các học viên phát triển năng lượng tu luyện bất kể họ có thiền định hay không. Pháp Luân liên tục quay 24 giờ mỗi ngày, luôn luôn phát triển năng lượng tu luyện, ngay cả khi các học viên đang làm việc, chơi và ngủ.
Pháp Luân là một hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ Trong các cách tu luyện truyền thống đã được truyền qua hàng ngàn năm, học phái Đạo gia đã xem ký hiệu Thái Cực {âm-dương} như là đại diện cho toàn bộ vũ trụ. Tương tự như vậy, các cách tu luyện của trường phái Phật tin rằng hình chữ vạn là tượng trưng cho toàn bộ vũ trụ. Pháp Luân bao gồm chứa đựng cả hai học phái.