Dự liệu cho Pháp Chính Nhân Gian

Chính Pháp thực thi đến thế gian, Thần Phật đại hiển, những oan [và] duyên loạn thế gian đều được giải quyết một cách thiện {thiện giải}. Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh, còn lại những người [có] tâm quy chính, trọng đức hành thiện, mọi vật đổi mới; chúng sinh không [ai] không kính [trọng] ân cứu độ của Đại Pháp; khắp trời cùng vui vẻ, cùng chúc mừng, cùng khen ngợi. Thời [khắc] Đại Pháp toàn thịnh tại thế gian là bắt đầu từ đây.

Lý Hồng Chí,
9 tháng Chạp, 2001

 

 


Bản dịch này cập nhật tháng 12-2001 và có thể được chỉnh sửa trong tương lai; xin đọc giả vui lòng thỉnh thoảng quay lại kiểm tra