Thiên Quốc Nhạc đoàn


天國樂團

法鼓法號顯天威
去邪除惡喚回歸
末世救人驚天地
法正乾坤放光輝

李洪志
二零一五年八月一日

 

Phiên âm:

Thiên Quốc Nhạc đoàn

Pháp cổ Pháp hiệu hiển Thiên uy
Khứ tà trừ ác hoán hồi quy
Mạt thế cứu nhân kinh thiên địa
Pháp Chính Càn Khôn phóng quang huy

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất ngũ niên bát nguyệt nhất nhật

 

Diễn nghĩa:

Đoàn nhạc Thiên Quốc

Trống Pháp kèn Pháp thể hiện ra cái uy của Trời
Đuổi tà trừ ác gọi [chúng sinh] trở về
Thời mạt thế cứu người chấn kinh cả trời đất
Pháp Chính Càn Khôn phóng ánh sáng rực rỡ

Lý Hồng Chí
1 tháng Tám, 2015

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2015/8/4/313638.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/html/articles/2015/8/7/151950.html
Dịch ngày 17-8-2015. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.