Lời nhắc nhở

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội miền Trung Mỹ quốc: Chào tất cả!

Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. Làm được ra sao chính là [phản ánh] trạng thái tu luyện tinh tấn hay không. Hình thức xã hội có thể thay đổi, nhưng yêu cầu của tu luyện sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi, bởi vì đó là tiêu chuẩn của vũ trụ, là tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
31 tháng 7, 2016

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/332216.html
Dịch ngày: 2-8-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.