Falundafa.org

Đại Viên Mãn Pháp

Lý Hồng Chí

 

 

 

Bản dịch từ tiếng Hán


Chương I: Đặc điểm của công pháp

1. Tu luyện Pháp Luân, không luyện đan, không kết đan.

2. Khi người không luyện công, Pháp Luân vẫn luyện người

3. Tu luyện chủ ý thức, bản thân đắc công

4. Vừa tu tính vừa tu mệnh

5. Năm bài công pháp, đơn giản dễ học

6. Không mang theo ý niệm, không xuất thiên [sai], tăng trưởng công nhanh

7. Luyện công không giảng địa điểm, thời gian, phương vị, cũng không giảng thu công

8. Có Pháp thân của tôi bảo hộ, không sợ ngoại tà xâm nhiễu

Chương II: Đồ hình và giải thích động tác

1. Phật Triển Thiên Thủ pháp

2. Pháp Luân Trang pháp

3. Quán Thông Lưỡng Cực pháp

4. Pháp Luân Chu Thiên pháp

5. Thần Thông Gia Trì pháp

Chương III: Cơ lý của động tác

1. Bài công pháp thứ nhất

2. Bài công pháp thứ hai

3. Bài công pháp thứ ba

4. Bài công pháp thứ tư

5. Bài công pháp thứ năm

Phụ lục

Phụ lục I: Yêu cầu đối với trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp

Phụ lục II: Quy định đệ tử Pháp Luân Đại Pháp truyền Pháp truyền công

Phụ lục III: Tiêu chuẩn phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp

Phụ lục IV: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cần biết

Tra cứu từ ngữ


hoa sen


Falundafa.org