Thư viện Video & Audio - Nhạc Đại Pháp

Để mua sách in trực tuyến, click vào đây.

Audio Download
Phổ độ (36 phút) 33 MB
Tế thế (36 phút) 33 MB

Nhạc PCN (15 phút) - để dùng file này, hãy bật nhạc này trước 5 phút, nó sẽ phát ra tiếng còng lặp lại sau 5 phút, tổng cộng là 15 phút

Tất cả tư liệu trên website này được xác nhận bản quyền và để phục vụ miễn phí cho mọi người, không vì mục đích lợi nhuận. Đối với việc phân phối có tính thương mại quý vị vui lòng liên lạc với Tianti Books, Inc.